404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 464

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petenta ……., …. în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA- ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE TULCEA….. şi împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria A/200_ nr. …….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 5 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 04.12.2008, sub nr. ……, petenta …….. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu MEF-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE a JUDEŢULUI TULCEA, anularea procesului-verbal nr. ……. din 07.11.2008.

În motivarea în fapt, petenta a arătat că a fost sancţionată contravenţional prin procesul-verbal contestat, reţinându-se în sarcina sa că nu a depus situaţia financiară anuală a SC ……… SRL al cărei administrator este, la data de 31.12.2007.

Petenta precizează că procesul verbal nu i-a fost comunicat legal, găsindu-l în scara blocului unde locuieşte.

De asemenea invocă următoarele motive de nulitate: agentul constatator a întocmit procesul verbal ignorând dreptul contravenientului de a face obiecţiuni cu privire la conţinutului actului de constatare; nu a fost completată rubrica ce conţine menţiunea de a se putea achita jumătate din amendă în 48 de ore ; lipseşte martorul, iar agentul constatator nu precizează motivul, în rubrica respectivă menţionează că „ nu este necesară”; nu indică sediul agentului constatator unde contravenientul poate trimite chitanţa şi nici organul la care se poate depune plângerea; de asemenea procesul verbal a fost expediat fără confirmarea de primire, încălcându-se dispoziţiile art. 27 din OG nr. 5/ 2001.

Faţă de cele arătate, petenta solicită anularea procesului verbal nr. 0207268 din 07.11.2008 ca nelegal şi lovit de nulitate.

În drept au fost invocate prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi codul de procedură civilă.

În dovedirea plângerii s-au depus procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. 0207268 din 07.11.2008 ( f. 4 ).

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art. 36 din O.G. nr. 2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata a depus întâmpinare în cauza solicitând respingerea cererii arătând că petentei îi revenea obligaţia de a depune situaţia financiară anuală.

De asemenea arată că procesul verbal a fost încheiat la sediul intimatei, prezenţi fiind doar agenţii constatatori, fiind aplicabile dispoziţiile art. 19 din OG nr. 2/ 2001. Potrivit art. 28 alin. 1 din O.G. nr. 2/ 2001, „contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres.” Legea nr. 82/1991 nu conţine această prevedere.

În ceea ce priveşte comunicarea procesului verbal, au fost îndeplinite cerinţele art. 27 din OG. nr. 2/ 2001.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal, intimata arată că în urma verificărilor efectuate la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a constatat că administrator al SC ……. SRL este petenta care nu a respectat dispoziţiile art. 41 alin. 2 lit. e din Legea nr. 82/ 1991, astfel încât solicită respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115-118 c.proc.civ şi ale Legii nr. 82/ 1991.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depus în acest sens: procesul verbal nr. ……… din 07.11.2008( f. 4 ).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal nr. …….. din 07.11.2008, a fost sancţionată petenta …… întrucât la de 29.05.2008, ora 16.30, nu a depus situaţia financiară anuală la 31.12.2007 la MEF-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE a JUDEŢULUI TULCEA conform situaţiei centralizatoare a agenţilor economici care nu au depus raportare la 31.12.2007. Pentru această faptă petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 400 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată în ceea ce priveşte procesul-verbal nr. 0207268 din 07.11.2008 încheiat de intimată următoarele:

Petenta ……. a invocat mai multe motive de nulitate după cum urmează :

– procesul verbal nu i-a fost comunicat legal, găsindu-l în scara blocului unde locuieşte; Potrivit art. 27 din OG nr. 2/ 2001 „comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului.” Procesul verbal a fost comunicat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, după cum rezultă din actele depuse la dosar la fila 10. Pe de altă parte sancţiunea pentru neîndeplinirea procedurii este nulitatea relativă, vătămarea trebuind să fie dovedită de petentă, ceea ce nu a făcut în cauză. Din aceste motive, respinge acest motiv de nulitate invocat;

– agentul constatator a întocmit procesul verbal ignorând dreptul contravenientului de a face obiecţiuni cu privire la conţinutului actului de constatare. Instanţa reţine că procesul verbal a fost întocmit la sediul intimatei, pe baza informaţiilor de la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea.

În baza art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/ 2001: „În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.

Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal ”. Această dispoziţie este prevăzută sub sancţiunea nulităţii relative. Prin nerespectarea dispoziţiei mai sus menţionate s-a încălcat dreptul la apărare al petentei. Nulitatea operează în condiţiile art. 105 alin. 2 c.proc.civ., petenta având posibilitatea de a invoca în faţa instanţei toate obiecţiunile de legalitate şi temeinicie legate de procesul verbal contestat, de a solicita toate probele care doreşte să fie administrate. Astfel vătămarea produsă a fost acoperită in cursul procesului, iar instanţa constată că nulitatea nu a operat.

– nu a fost completată rubrica ce conţine menţiunea de a se putea achita jumătate din amendă în 48 de ore ; Potrivit art. 28 alin. 1 din O.G. nr. 2/ 2001, „contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres.” Legea nr. 82/1991 nu conţine această prevedere, astfel încât instanţa constată că nu a fost încălcată nicio norma juridică.

– lipseşte martorul asistent, iar agentul constatator nu precizează motivul, în rubrica respectivă menţionând că „ nu este necesară”; Potrivit art. 19 alin. 3 din OG nr. 2 / 2001 „în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod”. În mod greşit intimata a consemnat în procesul verbal că lipsa martorului este justificată de faptul că situaţia financiară anuală simplificată în baza căreia s-a întocmit acesta este accesibilă doar agenţilor constatatori.

Potrivit art. 19 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001: ” procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.”

Procesul verbal cuprinde menţiunea că acesta s-a încheiat în lipsa contravenientului, rolul martorului este acela de a confirma acest lucru. Nulitatea prevăzută la art. 19 alin. 1 este una virtuală, anularea intervenind în condiţiile art. 105 c.proc.civ., doar dacă se dovedeşte o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel, iar petenta nu a dovedit producerea nici unei vătămări.

– nu indică sediul agentului constatator unde contravenientul poate trimite chitanţa şi nici organul la care se poate depune plângerea;

În cuprinsul procesului verbal este menţionată modalitate de achitare a amenzii şi faptul că o copie de pe chitanţă se va trimite prin poştă sau depune de contravenient la sediul agentului constatator. Neindicarea sediului agentului constatator în procesul verbal este sancţionată cu nulitatea relativă, fiind o nulitate virtuală, anularea intervenind în condiţiile art. 105 c.proc.civ., doar dacă se dovedeşte o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel, iar petenta nu a dovedit producerea nici unei vătămări.

Faţă de aceste considerente, instanţa reţine că procesul verbal nr. 0207268 din 07.11.2008 cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 41 alin. 2 din Legea nr. 82 /1991 care prevede că societăţile comerciale au obligaţia depunerii situaţiei financiare anuale.

Astfel art. 28 din Legea nr. 82/21991 prevede obligaţia de a se întocmi situaţii financiare anuale, iar art. 28 alin. 3 din aceeaşi lege menţionează obligaţia depunerii unui exemplar de pe acestea la DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE JUDEŢEANĂ.

Sancţiunea a fost aplicată administratorului deoarece art. 10 alin. 1 din lege prevede că „ răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective”.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa va avea în vedere dispoziţiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 :” sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Instanţa constată că, faţă de dispoziţiile art. 42 alin. 1 din Legea nr. 82/ 1991 în ceea ce priveşte limitele sancţiunii( amendă de la 400-5000 lei), prin procesul verbal s-a aplicat minimul prevăzut de lege pentru faptele săvârşite, 400 lei ceea ce reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa apreciază ca fiind neîntemeiate susţinerile din cuprinsul plângerii contravenţionale şi, pe cale de consecinţa, faţă de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, urmează a respinge plângerea formulată de petenta …… şi a menţine procesul-verbal nr. …….. din 07.11.2008 ca fiind legal si temeinic.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro