404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 476

S-a luat în examinare plângerea contravenţională formulată de petenta …………. în contradictoriu cu ………….. şi împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. ………….

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (13) din Hotărârea nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi faptul că nici una dintre părţi nu s-a prezentat la apelul cauzei, instanţa lasă dosarul la sfârşitul şedinţei.

La al doilea apel nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că cererea este scutită de taxa judiciară de timbru, conform art. 36 din Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001; şi de timbru judiciar potrivit art. 1 al.2 din OG 32/1995; după care :

Apreciind dosarul în stare de judecată, instanţa reţine cauza în pronunţare.

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de …….., sub nr. …….., petenta ………. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul ……………., anularea procesului-verbal seria ….. nr. ……. încheiat de intimat la data de ……….

În motivarea în fapt, petenta a arătat că a fost sancţionată contravenţional prin procesul-verbal contestat, reţinându-se în sarcina sa că nu a pus la dispoziţia inspectorului de muncă documentele şi actele solicitate.

Petenta solicită anularea procesului verbal învederând că fapta nu există deoarece intimata nu a efectuat un control efectiv la sediul petentei, iar daca ar fi efectuat acest control, ar fi putut să verifice în mod direct actele solicitate.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile OG nr. 2/2001.

În dovedirea plângerii s-au depus, în original, procesul-verbal de constatare a contravenţiei (f.3).

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art. 36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimatul ……… a depus întâmpinare (f.6), solicitând respingerea cererii arătând că petenta avea obligaţia de a pune la dispoziţia intimatului documentele solicitate în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 109/ 1999.

De asemenea arată că petenta a fost înştiinţată în data de 10.10.2008 ca în data de 16.11.2008, ora. 11.00 să se prezinte la sediul intimatului cu documentele solicitate, dar nu a dat curs invitaţiei.

În drept intimatul a invocat dispoziţiile Legii nr. 130/1999.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens procesul-verbal de constatare a contravenţiei (f.3), înştiinţare nr. 8177/ 10.10.2008 de prezentare la sediul intimatului (f.12).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria … nr. ……….., a fost sancţionată petenta SC …… SRL întrucât în data de 16.10.2008 ora 11.00 în municipiul Tulcea angajatorul a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 20 din Legea nr. 108/ 1999 republicată de a nu se fi prezentat conform înştiinţării nr. 8177/ 10.10.2008 împiedicând astfel inspectorul de muncă să îşi exercite controlul în limitele prevăzute la art. 6 şi 19 din Legea nr. 108/1999 republicată.

Pentru această faptă petentei i s-a aplicat o amendă în cuantum de 9000 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contravenient, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

În ceea ce priveşte legalitatea, instanţa reţine că procesul-verbal seria 37 nr. 5056/20.10.2008, cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere probele administrate în cauză.

În data de 10.10.2008, petenta a fost invitată pentru a se prezenta la sediul …………… cu actele solicitate pentru control în data de 16.10.2008, ora. 09.00 aşa cum rezultă din înştiinţarea depusă la dosar (f.12) care enumeră şi actele care vor face obiectul controlului.

Înştiinţarea a fost primită în data de 14.10.2008, aşa cum rezultă din confirmarea de primire ataşată la dosar (f.13).

La data stabilită petenta prin reprezentant nu şi-a îndeplinit obligaţia de prezentare astfel încât intimata a întocmit procesul verbal de contravenţie.

La termenul din 18.12.2008, petenta prin reprezentant a solicitat instanţei termen pentru a depune actele care au fost solicitate de intimată şi care se aflau în posesia sa, instanţa acordându-l. Ulterior, la termenul din 22.01.2009, instanţa a dispus emiterea unei adrese către petentă pentru a depune actele de care a făcut vorbire anterior, fără să primească nici un răspuns.

Petenta a invocat inexistenţa faptei deoarece agentul constatator nu a efectuat niciun control efectiv la sediul SC ………… SRL, iar angajaţii săi nu au împiedicat sub nicio formă acest control. Potrivit art. 19 lit. b din Legea nr. 109/1999 „inspectorii de muncă au dreptul […] să solicite conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului”. „Împiedicarea, în orice mod, de către un angajator, persoană fizică sau juridică, a inspectorilor de muncă să îşi exercite controlul în limitele prevăzute la art. 6 şi 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 45.000.000 lei la 90.000.000 lei” în baza art. 20 din aceeaşi lege.

Potrivit art. 19 din lege controlul are ca obiect actele societăţii şi poate fi efectuat la sediul acesteia sau la sediul intimatei când aceasta invită reprezentantul societăţii respective să prezinte actele.

Împiedicarea efectuării controlului în oricare din modalităţile sale constituie potrivit art. 20 contravenţie. Cum petenta a fost înştiinţată să prezinte actele, iar acestea au fost enumerate în mod exhaustiv de intimată, neprezentarea reprezentantului petentei la sediul intimatei constituie contravenţia arătată anterior şi sancţionată cu amendă.

Faţă de aceste considerente instanţa va respinge plângerea contravenţională formulată de petenta SC …….. SRL, în contradictoriu cu intimatul …………… şi împotriva procesului – verbal seria … nr. …………

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro