404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 533

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, cererea formulată de reclamanta …….., în contradictoriu cu pârâta SC…….. SA având ca obiect pretenţii.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 12 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.12.2008 sub nr………, reclamanta ………… a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu pârâta S.C. ……….. S.A. , să dispună obligarea acesteia la plata sumei de ……… lei reprezentând contravaloarea abonamentului la Monitorul Oficial pentru lunile aprilie-octombrie 2008.

În motivarea in fapt a cererii, reclamanta a arătat că, pentru achiziţionarea abonamentului la Monitorul Oficial pentru lunile aprilie-octombrie 2008 a emis comanda nr. ……..( f.3) şi a achitat preţul cu ordinul de plată …… ( f.5).

Pentru că pârâta nu a trimis niciun Monitor Oficial a solicitat restituirea sumei achitate, fără însă a primi un răspuns.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 969-970, 1073 c.civ. şi art. 82, 112, 274 c.civ.

Cererea a fost legal timbrată cu 118, 95 lei reprezentând taxa judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus, în copie: ………..

Pârâtul a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei Tulcea arătând că, în temeiul art. 5 coroborat cu art. 10 pct. 4 Cod procedură civilă, singura instanţă competentă este Judecătoria Sectorului 2 şi excepţia prematurităţii formulării cererii faţă de dispoziţiile art. 7201 Cod procedură civilă., arătând că fiind vorba de o cerere cu caracter comercial reclamanta avea obligaţia de a respecta procedura concilierii prealabile, fapt nerealizat.

Pe fond pârâta arată că nu a fost semnat nici un contract scris, fiind vorba cel mult de un contract verbal care nu poate fi dovedit cu nici un fel de probe astfel încât solicită respingerea cererii reclamantei.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor SC ……. SA nr. ….. s-a schimbat denumirea societăţii din SC ……S.A. în S.C. ……… S.A.

Pârâta a invocat excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei ……..arătând că, în temeiul art. 5 coroborat cu art. 10 pct. 4 C.proc.civ, singura instanţă competentă este Judecătoria Sectorului 2.

Reclamanta a arătat că Judecătoria Tulcea este competentă să soluţioneze cauza conform art. 10 pct. 4 din C.proc.civ., fiind instanţa locului plăţii. Instanţa reţine că reclamanta a contractat cu Monitorul Oficial …… SA …. în vederea achiziţionării Monitorului Oficial, executarea contractului urmând a fi efectuată prin aceasta. Potrivit art. 7 alin.2 C.proc.civ., cererea se poate face şi la instanţa locului unde persoana juridică de drept privat are reprezentanţa, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentant sau din fapte săvârşite de acesta.

Cum reclamanta a contractat cu Monitorul Oficial ……. SA Tulcea aşa cum reiese din nota de comandă nr. ……( f.3), factura fiscală nr. ……., instanţa reţine că sunt îndeplinite condiţiile competenţei teritoriale alternative în condiţiile art. 7 alin. 2 din C.proc.civ, astfel încât Judecătoria Tulcea este competentă teritorial să soluţioneze prezenta cerere.

De asemenea pârâta a invocat excepţia prematurităţii formulării cererii faţă de dispoziţiile art. 7201 C.proc.civ., arătând că fiind vorba de o cerere cu caracter comercial, reclamanta avea obligaţia de a respecta procedura concilierii prealabile, fapt nerealizat.

Reclamanta a arătat că prin adresa nr……. cu confirmare de primire a solicitat pârâtei să-i comunice motivele pentru care refuză să onoreze comanda.

Instanţa a calificat excepţia prematurităţii invocată de pârâtă ca fiind excepţia inadmisibilităţii cererii, sancţiunea nerespectării procedurii prealabile, care este o procedură prealabilă cererii de chemare în judecată, este respingerea cererii ca inadmisibilă şi nu prematură.

Instanţa reţine că prin adresa nr. ………( f. 3) reclamanta i-a solicitat pârâtei să-i indice motivul pentru care nu a trimis nici un monitor oficial şi dacă refuză onorarea contractului, să restituie suma de 1412,40 lei reprezentând contravaloare abonament.

Adresa comunicată pârâtei nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de art. 7201 C.proc.civ, în primul rând lipsind invitaţia formală, expresă de conciliere. Pe de altă parte dispoziţiile menţionate anterior sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute doar în cazul lipsei totale a acestora, nerespectarea unora din menţiunile 7201 C.proc.civ atrage anularea numai dacă pârâta dovedeşte o vătămare.

Cum pârâta nu a dovedit producerea niciunei vătămări prin neîndeplinirea tuturor condiţiilor procedurii prealabile, instanţa va respinge excepţia inadmisibilităţii cererii.

Reclamanta a solicitat restituirea sumei de 1412,20 lei reprezentând contravaloarea abonamentului la Monitorul Oficial pentru lunile aprilie-octombrie 2008.

Pentru achiziţionarea acestuia s-a emis comanda nr. .. şi a achitat preţul cu ordinul de plată ……

Pârâta arată că nu a fost semnat nici un contract scris, fiind vorba cel mult de un contract verbal care nu poate fi dovedit cu nici un fel de probe.

Din factura fiscală nr. ……. instanţa reţine existenţa unui raport juridic între ……. în calitate de cumpărător şi SC ……. SA. care are ca obiect un abonament la Monitorul Oficial în valoare de 1412,40 lei.

Nu se poate reţine inexistenţa unui contract, factura acceptată face dovada existenţei actului juridic şi cu privire la executarea operaţiunii care constituie obiectul ei. Aceasta se coroborează cu extrasul de cont (f.5) în care este evidenţiată plata făcută de reclamantă.

Astfel reclamanta şi-a îndeplinit obligaţia de plată, din ordinul de plată …… (f.5) rezultă că a achitat suma de 1412,40 lei reprezentând contravaloarea abonamentului.

Potrivit art. 1073 c. civ., creditorul are dreptul de a cere îndeplinirea exactă a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare”.

Obiectul contractului l-a constituit abonamentul la Monitorul Oficial pentru lunile aprilie-octombrie 2008, achitat de reclamantă. Cum pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia corelativă de furnizare a abonamentului, instanţa reţine că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii contractuale după cum urmează:

– existenţa unei fapte ilicite a pârâtei, care constă în nerespectarea unei obligaţii contractuale si anume aceea de a furniza abonamentul Monitorul Oficial, aducând prin aceasta atingere unui drept subiectiv patrimonial al reclamantei.

Din dispoziţiile art. 1082 c.civ., rezultă că debitorul va fi obligat la plata despăgubirilor nu numai atunci când acţionează cu intenţia de a-l păgubi pe creditor, ci ori de cate ori nu va dovedi existenţa unei cauze străine, neimputabile, în condiţiile art. 1083 Cod civil.

În acelaşi timp, textul de lege instituie şi o prezumţie de vină în sarcina pârâtei, prezumţie relativă, care, însă, în cauză, nu a fost răsturnată de pârâtă nici prin dovada cazului fortuit sau a celui de forţă majoră şi nici prin dovada vinovăţiei reclamantei.

– existenţa unui prejudiciu patrimonial in care se concretizează aceasta atingere, constând in suma de 1412,40 lei, reprezentând abonamentul achitat.

– raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu

– vinovăţia celui ce săvârşeşte fapta ilicită, constând în neexecutarea obligaţiei contractuale asumate.

Totodată, instanţa va reţine că, în speţă, s-a făcut şi dovada îndeplinirii de către reclamantă a procedurii concilierii directe, reglementată de dispoziţiile art. 7201 c.proc.civ (f. 3), precum si a punerii în întârziere a pârâtei.

Faţă de cele de mai sus, instanţa urmează a reţine că, în speţă, s-a făcut dovada existenţei în patrimoniul reclamantei a unei creanţe certe, lichide şi exigibile, care este constatată prin comanda nr. ……………

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite cererea şi va obliga pârâta la plata sumei de 1412,40 lei reprezentând contravaloarea abonamentului la Monitorul Oficial pentru lunile aprilie-octombrie 2008.

Fiind în culpă procesuală, în temeiul dispoziţiilor art. 274 c.proc.civ., pârâta urmează a fi obligată şi la plata cheltuielilor de judecată suportate de către reclamanta cu prilejul soluţionării cererii de chemare în judecată, în cuantum de 121,95 lei, constând în taxă judiciara de timbru şi timbre judiciare, conform chitanţelor şi timbrelor judiciare depuse la dosar.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro