404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.309

Sedinţă publică din 02.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ………… sub dosar nr………… petentul ………, în contradictoriu cu intimata ………….., solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie nr…………… În subsidiar, petentul a solicitat reindividualizarea sancţiunii aplicate, şi anume, sancţionarea cu avertisment în temeiul art.7 din OG nr.2/2001.

În fapt, petentul a învederat că procesul-verbal a fost întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor art.19 din OG nr.2/2001, în cuprinsul acestuia nemenţionându-se niciun martor care să ateste starea de fapt sancţionată. Tot astfel, a mai precizat petentul că procesul-verbal nu are serie şi număr şi nici dată.

În ceea cepriveşte starea de fapt reţinută, petentul a învederat că aceasta nu are corespondent în realitate.

În drept petentul nu şi-a motivat plângerea.

Potrivit dispoziţiilor art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit. i din Legea nr.146/1997, plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar, în copie: procesul-verbal de contravenţie nr.3447/22.10.2008 (f.4).

La data de 17.12.2008 intimata a depus întâmpinare la dosar solicitând respingerea plângerii contravenţionale.

În fapt, intimata a învederat că în data de 03.09.2008 personalul silvic şi al poliţiei locale au găsit un număr însemnat de animale păşunând în fondul forestier naţional-proprietate publică de stat. Pentru stabilirea proprietarilor acestor animale au fost notate numerele de crotalii, iar prin adresa nr.8539/17.09.2008 ……………. a comunicat numele acestora.

A mai precizat intimata că procesul-verbal cuprinde elementele prevăzute de art.16 din OG nr.2/2001, fapta reţinută primind o încadrare juridică corectă, iar sancţiunea aplicată este proporţională cu gravitatea faptei.

În drept, intimata şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.115-118 Cod proc.civ.

La solicitarea instanţei, intimata a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: …………………..

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi proba testimonială. În şedinţa publică din data de 26.01.2009 au fost audiaţi martorii Maeoru Mihai şi Arhipencu Marius, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei (f.24-25).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie nr………. petentul ………… a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.1 lit.h din Legea nr.31/2000.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că animalele petentului au păşunat sistematic în fondul forestier-incinta Păpădia.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate invocat de către petent, şi anume întocmirea procesului-verbal de contravenţie cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 al.1 din OG nr.2/2001, instanţa apreciază că acesta nu este de natură a duce la anularea procesului-verbal pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.19 al.1 din OG nr.2/2001, în cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. Nefiind prevăzută în mod expres sub sancţiunea nulităţii, încălcarea acestor dispoziţii poate duce la anularea procesului-verbal în condiţiile art. 105 al.2 din Codul de procedură civilă, respectiv numai în situaţia în care se dovedeşte de către petent că această nerespectare i-a produs o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal, probă pe care petentul nu a făcut-o.

Din interpretarea dispoziţiilor art.19 al.1 din OG nr.2/2001, rezultă că rolul martorului este acela de a confirma modalitatea de întocmire a procesului-verbal, iar nu să ateste situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal.

Având în vedere că petentul nu a contestat încheierea procesului-verbal în lipsa sa, instanţa apreciază că nemenţionarea numelui şi adresei unui martor în procesul-verbal de către agentul constatator nu i-a produs petentului nicio vătămare.

Totodată, instanţa nu poate primi susţinerea petentului potrivit căreia agentul constatator a întocmit procesul-verbal fără serie şi număr şi fără dată, întrucât, din analiza acestui înscris, instanţa reţine că procesul-verbal este identificat prin numărul 3447/22.10.2008, în cuprinsul acestuia fiind menţionate atât data întocmirii sale, cât şi data săvârşirii contravenţiei.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie corespunde realităţii.

Potrivit art.1 lit.h din Legea nr.31/2000 păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier naţional, precum şi trecerea acestora prin păduri sau păşunatul pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, fără aprobare legală sau contrar prevederilor acesteia, constituie contravenţie silvică sancţionată cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.

Deşi petentul a contestat situaţia de fapt, astfel cum a fost descrisă de agentul constatator în procesul-verbal, prin probele administrate în cauză nu a reuşit să dovedească o altă situaţie de fapt, această sarcină incumbându-i potrivit dispoziţiilor art.1169 Cod civil şi art. 129 al.1 teza finală Cod procedură civilă.

Potrivit procesului-verbal nr…………. rezultă că în urma controlului efectuat la data de ………. în UP III Maliuc, incinta Păpădia, în vederea identificării animalelor domestice care păşunează în mod sistematic în fondul forestier, agenţii constatatori au găsit un număr de aproximativ 50 de bovine, notând numerele de crotalii, pe baza cărora au fost identificaţi proprietarii animalelor.

Astfel, conform adresei nr.8539/17.09.2008 proprietar al animalului cu numărul de crotalie 7739 găsit în data de 03.09.2008 păşunând în incinta ……………. este petentul ……………….

Deşi martorii audiaţi în cauză au afirmat că animalele petentului păşunează pe islazul din satul Partizani, fiind date la cireada satului, declaraţiile acestora nu sunt în măsură să probeze că în data de 03.09.2008, animalul petentului cu numărul de crotalie 7739 s-a aflat pe acest islaz, iar nu în incinta Păpădia, astfel cum s-a reţinut în procesul-verbal.

De altfel, martorul …………. a declarat că se mai întâmplă ca animalele de pe islaz să treacă în Incinta Păpădia. Tot astfel, şi petentul a recunoscut că în această incintă se află foarte multe animale, aparţinând proprietarilor din localităţile din jur, respectiv localitatea Partizani şi Maliuc.

Instanţa nu va avea în vedere nici apărarea petentului potrivit căreia animalele sale nu au păşunat în pădure, ci organul constatator a luat numerele animalelor de la medicii veterinari unde sunt înregistrate, întrucât petentul nu a probat aceast fapt.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa constată că procesul-verbal a fost întocmit în mod legal şi temeinic, petentul nerăsturnând, prin probele administrate în cauză, prezumţia de veridicitate a procesului-verbal.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, respectiv amendă în cuantum de 1000 lei, instanţa constată că aceasta a fost corect individualizată, neimpunându-se o reindividualizare a acesteia.

Astfel, raportat la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru contravenţia săvârşită de către petent, instanţa constată că petentul a fost sancţionat cu minimul prevăzut de lege.

Potrivit art. 21 al. 3 din OG nr.2/2001, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Instanţa reţine un grad mediu de pericol social al faptei, având în vedere că prin lăsarea de către petent a animalelor sale să păşuneze în Incinta Păpădia, acesta contribuie la distrugerea fondului forestier, împiedicând, totodată, împădurirea. Acestea sunt şi raţiunile pentru care legiuitorul a prevăzut pentru asemenea fapte un minim într-un cuantum ridicat.

Astfel, instanţa apreciază că sancţiunea avertismentului nu este suficientă pentru a atrage atenţia petentului asupra gravităţii faptei sale şi pentru a preveni săvârşirea unor astfel de fapte în viitor.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa apreciază plângerea petentului ca nefondată, motiv pentru care o va respinge.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro