404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

Sentinţa civilă 411

Sedinţă publică din 09.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …., sub dosar nr……, reclamanta …… a chemat în judecată pe pârâtul ……, solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să oblige pârâtul la plata sumei de …lei reprezentând sprijin direct acordat producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor agricole în anul … conform OUG nr.117/2005.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în conformitate cu prevederile OUG nr.117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005, pârâtul a solicitat şi a beneficiat de un sprijin financiar, sub formă de bonuri valorice, pentru achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide şi motorină, necesară efectuării lucrărilor agricole mecanizate, în cuantum de 175 lei, sumă corespunzătoare suprafeţei de 1 ha.

A mai învederat reclamanta că prin cererea depusă în vederea beneficierii de sprijin financiar, pârâtul s-a angajat să respecte tehnologiile de cultură, precum şi să participe la întocmirea proceselor verbale de recepţie, regularizare şi restituire pentru a dovedi utilizarea sprijinului conform scopului şi în condiţiile prevăzute de OUG nr.117/2005, iar în situaţia în care nu realizează lucrările pentru care a solicitat sprijinul financiar, să restituie sumele primite.

Totodată, a mai precizat reclamanta că, potrivit art.8 al.2 din OUG nr.117/2005, încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr.2a), 2b) şi 4 se sancţionează şi cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat şi a plăţii penalităţilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

În drept, cererea nu a fost motivată.

În conformitate cu dispoziţiile art.17 din Legea nr.146/1997, cererea este scutită de plata taxei de timbru, iar pe cale de consecinţă timbru judiciar nu se aplică.

În conformitate cu dispoziţiile art.242 Cod procedură civilă, s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsă.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare, însă s-a prezentat în instanţă, învederând instanţei că pretenţiile reclamantei sunt neîntemeiate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 1 alin. 1 din OUG 117/2005, pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005, statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea sumei de 175 lei (RON)/ha, din care 135 lei (RON)/ha pentru achiziţionarea de seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide şi 40 lei (RON)/ha în vederea achiziţionării de motorină necesară efectuării lucrărilor agricole mecanizate, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv.

Sprijinul financiar se acordă numai pe baza cererii depuse de producătorul agricol, cerere olografă care cuprinde o declaraţie pe propria răspundere a celui ce o formulează cu privire la suprafaţa de teren pe care o exploatează, modalitatea de exploatare a acesteia – respectiv exploatare individuală, în societate agricolă, în exploataţie agricolă sau în arendă- , pentru ce lucrări se solicită sprijinul financiar şi manifestarea de voinţă a solicitantului în sensul obligării la restituirea sumelor primite cu titlu de sprijin financiar în cazul în care nu realizează lucrările pentru care acesta a solicitat sprijin financiar.

Cererea trebuie întocmită conform formularului tipizat din anexa 2 a din actul normativ indicat mai sus.

În cauză, reclamanta formulează o pretenţie împotriva pârâtului DRAGNEA TĂNASE, invocând neexecutarea obligaţiilor pe care pârâtul şi le-a asumat prin cererea de acordare a sprijinului financiar.

Deşi i s-a pus în vedere de către instanţa de judecată să depună la dosar înscrisurile de care înţelege să se folosească în dovedirea pretenţiilor sale, reclamanta nu s-a conformat.

Potrivit art.1169 Cod civil, cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. Toto astfel, în art.129 al.1 teza finală Cod procedură civilă se prevede că părţile au obligaţia de a-şi proba pretenţiile şi apărările.

Astfel, nedepunând la dosar înscrisurile prevăzute de dispoziţiile OUG 117/2005, respectiv cererea de acordare a sprijinului financiar formulată de pârât, documentele justificative din care să rezulte că cererea i-a fost aprobată şi a primit în fapt bonurile valorice reprezentând sprijinul financiar acordat de stat, instanţa constată că pretenţiile reclamantei sunt neîntemeiate.

Totodată, instanţa mai reţine că pârâtul are o poziţie procesuală privilegiată, bucurându-se de pasivitate şi atâta timp cât reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia privind sarcina probei, pârâtul nu este ţinut a dovedi executarea obligaţiilor pe care şi le-a asumat prin cerere.

În cauză nu se poate reţine că ar fi intervenit vreun caz de răsturnare a sarcinii probei, astfel că pentru aceste considerente, instanţa urmează să constate pretenţiile reclamantei ca neîntemeiată, urmând să respingă cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro