404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.489

Sedinţă publică din 16.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Sebeş la data de ………sub dosar nr…………, petenta …………., în contradictoriu cu intimata ……….., a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria … nr……………..

În motivarea plângerii, petenta a învederat că a campat într-o zonă în care nu a ştiut că nu este voie, deoarece în oraşul Tulcea, în zona de îmbarcare spre rezervaţia Deltei Dunării nu există panouri de informare pentru turişti în acest sens, aceste panouri de informare lipsind chiar şi în satul Mila 23, de unde turiştii pleacă spre alte canale pentru a campa.

În drept, plângerea contravenţională nu a fost motivată.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar procesul-verbal de contravenţie seria ….nr………… (f. ……).

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

La data de 19.09.2008 intimata a depus întâmpinare la dosar, solicitând instanţei să respingă plângerea contravenţională, ca neîntemeiată.

În fapt, intimata a arătat că în data de 13.08.2008, un comisar din cadrul…………, în urma unui control efectuat la ……. a găsit-o pe petentă campând în zona interzisă, având instalate un număr de 2 corturi pe canalul Olguţa, motiv pentru care i s-a întocmit proces-verbal de contravenţie prin care a fost sancţionată cu amenda minimă de 130 lei pentru nerespectarea art.12 pct.11 din Legea nr.82/1993.

A mai precizat intimata că zona în care a fost găsită petenta este o zonă aflată pe teritoriul …………, cu statut specific şi cu anumite reguli pentru protecţia mediului, petenta având suficiente mijloace de informare când a ajuns în Tulcea în legătură cu posibilităţile de campare în rezervaţie. Astfel, a menţionat intimata că există un centru de informare pe malul Dunării, exact în zona de plecare pe care o menţionează petenta în plângerea sa, mijloace de informare existând şi pe site-ul rezervaţiei.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115 din Codul de procedură civilă, OG nr.2/2001 şi Legea nr.82/1993.

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către intimată judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Prin sentinţa civilă nr……………… instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale a ……., invocată din oficiu, declinând competenţa de soluţionare a plângerii în favoarea ………………

Pe rolul Judecătoriei Tulcea plângerea contravenţională a fost înregistrată la data de ……….. sub dosar nr…………….

Instanţa a încuviinţat în cauză proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria … nr………….. petenta ………. a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 130 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.12 pct.11 din Legea nr.82/1993.

S-a reţinut în procesul-verbal că în data de 13.08.2008, în urma controlului efectuat în zona canal Olguţa, petenta a fost surprinsă campând în zona interzisă, având instalate un număr de 2 corturi pe malul canalului Olguţa.

Procesul-verbal a fost semnat de către petentă cu menţiunea că în zona în care au fost surprinşi campând nu există indicatoare de interzicere a campării.

Conform dispoziţiilor art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că situaţia de fapt astfel cum a fost descrisă în procesul-verbal corespunde realităţii.

Astfel, potrivit art.12 pct.11 din Legea nr.82/1993, camparea în zone interzise sau în altfel de condiţii decât cele autorizate de Administraţia Rezervaţiei constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 130 lei la 400 lei.

În ceea ce priveşte apărarea petentei potrivit căreia nu a ştiut că este interzis să campeze în zona respectivă întrucât în oraşul Tulcea, în zona de îmbarcare spre …………….. nu există panouri de informare pentru turişti în acest sens, acestea lipsind şi în satul Mila 23, instanţa o va înlătura, apreciind-o ca neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit Legii nr.82/1993, …………….. este o zona geografică cu suprafeţe de uscat şi de ape, inclusiv terenuri aflate permanent sub ape, în care există elemente şi formaţiuni fizico-geografice, specii de plante şi animale care îi conferă o importanţă biogeografică, ecologică şi estetică deosebită, cu valoare de patrimoniu natural naţional şi universal, fiind supusă unui regim special de administrare în scopul protecţiei şi conservării acesteia.

Călătorind într-o zonă de importanţă ecologică naţională şi internaţională, petentei îi incumba obligaţia de a se informa cu privire la locurile în care este permisă camparea, prezumându-se că în astfel de zone, cu regim special de protecţie, regulile privind accesul turiştilor sunt mult mai stricte.

Lipsa panourilor nu poate constitui o împrejurare de natură a înlătura răspunderea contravenţională a petentei, atât timp cât aceasta avea la îndemână alte mijloace de informare cu privire la posibilităţile de campare în rezervaţie. Astfel, în Municipiul Tulcea, în zona de îmbarcare există un centru de informare, informaţii privind regulile impuse în ………….. fiind disponibile şi pe site-ul rezervaţiei.

Cu privire la sancţiunea aplicată, având în vedere că petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 130 lei, reprezentând minimul prevăzut de lege pentru fapta contravenţională reţinută în sarcina sa, faţă de gradul de pericol social al faptei, instanţa apreciază că nu se impune o reindividualizare a acesteia.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa constată că procesul-verbal a fost întocmit în mod legal şi temeinic, motiv pentru care va respinge plângerea petentei, ca nefondată.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro