404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.492

Sedinţă publică din 16.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ………….. sub dosar nr…………., petenta ………………, în contradictoriu cu …………………., a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria ……………………………..

În motivarea plângerii, petenta a invocat excepţia nulităţii procesului-verbal deoarece nu sunt respectate prevederile art. 16 şi art. 17 din Ordonaţa Guvernului nr. 2/2001, procesul verbal necuprinzând ca şi menţiune obligatorie în cazul persoanei juridice denumirea şi sediul acesteia.

A mai arătat petenta că nu are calitatea de angajat al …………….. şi nici de lichidator judiciar al acesteia, această din urmă calitatea aparţinând societăţii civile profesionale de insolvenţă ………………., astfel cum rezultă din sentinţa civilă nr……………, prin care s-a dispus şi intrarea societăţii …………………în procedura falimentului.

Totodată, petenta a mai invocat şi excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a ………………., motivând că la data întocmirii procesului-verbal de contravenţie-…………..-această societate era radiată din evidenţele ORC, astfel cum s-a dispus prin hotărârea pronunţată de judecătorul sindic la data de ………….., în dosarul nr………….. al ……………..

A mai învederat petenta că faţă de ………………. s-a dispus aplicarea procedurii falimentului la data de …………………., societatea fiind în procedura insolvenţei încă din data de ………………, procedură încheiată la data de ………….. prin sentinţa civilă nr…………. În acest context legal, …………………, prin lichidator, avea obligaţia de a depune situaţii financiare la data deschiderii procedurii falimentului şi la data închiderii procedurii insolvenţei, indiferent de durata desfăşurării procedurii de lichidare a acestei societăţi.

S-a mai precizat în plângere că la data de …………… intimata a întocmit procesul-verbal de contravenţie seria ……………. pentru nedepunerea de către …………… a situaţiilor financiare la finele anului 2007, proces-verbal ce a fost anulat prin sentinţa civilă nr………….. pronunţată de Judecătoria .. în dosarul nr………….., rămasă irevocabilă.

În drept, s-au invocat prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosarul cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: …………..

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

La data de 19.01.2009 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată.

În fapt, intimata a arătat că, urmare a analizei centralizatoare a agenţilor economici care nu au depus la ………. raportări contabile la data de …………, s-a constatat că petenta nu a depus aceste raportări, fiind sancţionată contravenţional.

A mai precizat intimata că prin sentinţa civilă nr. …………. a fost desemnat lichidator judiciar al …………………….., administrator fiind petenta …………………, căreia îi incumbă răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii, conform art.10 al.1 şi 4 din Legea nr.82/1991.

De asemenea, intimata a mai arătat că potrivit Ordinului nr.1958/2008 emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor, persoanele juridice care se află în curs de lichidare au obligaţia de a depune o declaraţie din care să rezulte că nu au desfăşurat activitate.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art.115-118 din Codul de procedură civilă şi dispoziţiile Legii nr.82/1991.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: ……………….

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 din Codul de procedură civilă s-a solicitat de către intimată judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În cauză, instanţa a încuviinţat în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

În şedinţa publică din data de ……… instanţa a calificat excepţiile invocate de către petentă, respectiv excepţia nulităţii şi excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a ……………….., ca fiind apărări de fond ce urmează a fi analizate prin hotărâre, întrucât aspectele sesizate de petentă nu reprezintă veritabile excepţii de procedură de natură să ducă la respingerea acţiunii sau la întârzierea judecăţii, ci, dimpotrivă, la admiterea acţiunii.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ……… petenta ………. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 100 lei pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute de art.41 al.2 lit.g din Legea nr.82/1991.

S-a reţinut în sarcina petentei faptul că nu a depus raportarea contabilă la 30.06.2008 la ……… conform situaţiei centralizatoare a agenţilor economici care nu au depus raportare la ……. de ………..

Conform dispoziţiilor art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că fapta, astfel cum a fost descrisă de către agentul constatator, nu se circumscrie dispoziţiilor art.16 din OG nr.2/2001. Astfel, deşi prin procesul-verbal de contravenţie contestat s-a reţinut în sarcina petentei ca faptă contravenţională nedepunerea raportării contabile la data de 30.06.2008, s-a indicat ca temei de drept art.41 al.2 lit.g din Legea nr.82/1991, care se referă la o altă faptă, respectiv nedepunerea declaraţiei de inactivitate, aplicându-se minimul sancţiunii corespunzătoare acestei din urmă fapte, respectiv 100 lei.

Nefiind prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese, încadrarea greşită a faptei contravenţionale reţinute în sarcina petentei poate duce la anularea procesului-verbal de contravenţie numai în condiţiile art.105 al.2 Cod procedură civilă, respectiv numai în situaţia în care se dovedeşte existenţa unei vătămări, suferite de către petentă, ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal. Or, având în vedere că petentei i-a fost aplicată o sancţiune sub minimul prevăzut pentru fapta contravenţională reţinută în procesul-verbal, astfel cum a fost descrisă de către agentul constatator, instanţa constată că petenta nu a fost prejudiciată, nesuferind nicio vătămare.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa reţine că petenta a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenţie.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.82/1991, răspunderea pentru nedepunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile pentru o societate comercială revine administratorului acesteia.

Tot astfel, conform art. 42 al.6 din Legea nr.82/1991 amenzile contravenţionale se suportă de persoanele vinovate.

Instanţa reţine că la data de 15.12.2006, în temeiul art.3 pct.24 al.1 şi art.33 al.6 din Legea nr.85/2006, s-a dispus în dosarul nr…………. (număr în format vechi …………..) deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea ……………, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar ……..

La data de …….. s-a aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitoarei în faliment, s-a dispus intrarea SC …………… în procedura falimentului şi a fost desemnat în calitate de lichidator ………………………

Prin sentinţa civilă nr……………. pronunţată de …………. în dosarul nr……………. s-a dispus închiderea procedurii de insolvenţă în ceea ce o priveşte pe debitoarea ………….. şi s-a dispus radierea acesteia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Tulcea.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa apreciază că în mod greşit a fost sancţionată petenta, ea neavând calitatea de lichidator al ……………., obligaţia de a depune situaţiile financiare şi raportările contabile revenind persoanei juridice …………………………..

Totodată, instanţa mai reţine că potrivit Ordinului nr.1958/2008 emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor, operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30.06.2008 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30.06.2008 nu întocmesc raportări contabile la 30.06.2008, lor incumbându-le obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii.

De asemenea, se mai menţionează în Ordinul nr.1958/2008 că nu au obligaţia de a întocmi şi depune raportare contabilă la 30.06.2008 nici persoanele juridice aflate în curs de lichidare, acestea trebuind să depună, însă o declaraţie similară celei depuse de persoanele juridice ce nu au desfăşurat activitate.

Rezultă, aşadar, din interpretarea acestor dispoziţii, că, întrucât …………… se afla în proces de lichidare, nu exista obligaţia nici pentru ……………., în calitate de lichidator al acestei societăţi, de a depune raportare contabilă, ci aceea de a depune o declaraţie similară celei depuse de persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate.

Instanţa mai reţine că potrivit art.27 al.5 din Legea nr.82/1991, „exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.” În consecinţă, având în vedere că lichidarea societăţii …………….. a început la data de 15.12.2006, încheindu-se la data de 15.07.2008, instanţa apreciază că nu exista obligaţia întocmirii şi depunerii raportării contabile la 30.06.2008.

Prin urmare, rezultă că nici petenta şi nici lichidatorul judiciar nu aveau obligaţia depunerii raportării contabile la data de 30.06.2008, răspunderea contravenţională neincumbându-i petentei, fiind răsturnată astfel prezumţia de veridicitate cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie de către agentul constatator.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea contravenţională, apreciind-o ca fiind întemeiată, urmând a dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria ……….. nr………………….. şi exonerarea petentei de plata amenzii aplicate prin procesul-verbal.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro