404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.494

Sedinţă publică din 16.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin adresa nr……….. a fost înaintată de către ………….., spre competentă soluţionare, plângerea contravenţională formulată de petentul ……… împotriva procesului-verbal de contravenţie seria ………………………

Pe rolul acestei instanţe plângerea contravenţională a fost înregistrată la data de ………… sub dosar nr…………………….

În motivarea plângerii, petentul a învederat, în esenţă, că cele reţinute în procesul-verbal nu corespund realităţii, întrucât nu mai deţine calitatea de administrator al ………………

În drept, plângerea petentului nu a fost motivată.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: ………………

La data de 08.01.2009 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată.

În fapt, intimata a învederat, în esenţă, că, urmare a analizei centralizatoare a agenţilor economici care nu au depus la ………….. a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2007, s-a constatat că petentul nu a depus această raportare, deşi potrivit dispoziţiilor Legii nr.82/1991 îi incumba această obligaţie, fiind sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 400 lei.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă şi dispoziţiile Legii nr.82/1991.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către intimată judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În cauză instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ………………… petentul …………….. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 400 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art.41 al.2 lit.e din Legea nr.82/1991.

S-a reţinut în sarcina petentului că, în calitate de administrator al ……………., nu a depus situaţia financiară anuală simplificată la 31.12.2007.

Conform dispoziţiilor art. 34 din OG nr.2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa reţine că petentul a făcut dovada unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenţie.

Prin sentinţa civilă nr…………. dizolvarea societăţii comerciale ………………

Prin sentinţa civilă nr………… pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosar nr…………… au fost numiţi în calitate de lichidatori ai ……………….. numiţii ………………

La data de ………… s-a depus la ………….. o cerere de înscriere a menţiunilor privind ……………… şi numirea lichidatorilor, menţiuni ce au fost înregistrate la data de 17.03.1993, astfel cum rezultă din certificatul de înscriere menţiuni (f.9), emis în baza încheierii din data de ………….. a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului (f.9).

În primul rând, potrivit art. 42 alin. 6 din Legea nr. 82/1991, amenda contravenţională prevăzută pentru fapta ce se circumscrie art. 41 pct. 2 lit. e din acelaşi act normativ se suportă de persoanele vinovate.

Pe de altă parte, întrucât obligaţia depunerii situaţiei financiare revine lichidatorului, iar această calitate a fost atribuită persoanelor fizice ……………. şi …………, acestora le incumba obligaţia depunerii situaţiei financiare, iar vinovăţia le-ar incumba acestora.

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că petentul nu are calitatea de subiect activ al contravenţiei reţinute prin procesul-verbal contestat, astfel încât, consideră că procesul-verbal nu este temeinic.

În al doilea rând, potrivit disp. art. 41 pct. 2 lit. e din Legea nr. 82/1991, « întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii;” constituie contraventie, răspunderea revenind administratorului societăţii.

Totodată, în baza art. 27 alin. 5 din Legea 82/1991 , „Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa. ”

Prin urmare, ţinând cont de faptul ca lichidarea societăţii respective a început la data de 02.02.1993, fiind în curs şi la data de 31.12.2007, instanţa apreciază că nu exista obligaţia depunerii situaţiei financiare la care face referire textul legal mai sus-citat, la data indicată de intimată, astfel încât nu au fost încălcate disp. art. 41 alin. 2 lit. e din Legea nr. 82/1991.

Prin urmare, rezultă că nici petentul şi nici lichidatorii judiciari nu aveau obligaţia depunerii situaţiei financiare la acea dată, răspunderea contravenţională neincumbându-i petentului, fiind răsturnată astfel, prezumţia de veridicitate cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de constatare a contravenţiei de către agenţii constatatori.

În temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, având în vedere că legalitatea şi temeinicia sunt două condiţii prevăzute cumulativ pentru procesul-verbal de contravenţie, instanţa apreciază că plângerea dedusă judecăţii este întemeiată şi, în consecinţă, urmează a o admite, anulând procesul-verbal şi exonerandu-l pe petent de plata amenzii aplicate prin actul de constatare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro