404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.495

Sedinţă publică din 16.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……….. sub dosar nr…………….., petentul …………….., în contradictoriu cu intimata …………, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie nr…………, precum şi exonerarea de plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul a învederat că procesul-verbal a fost întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor OG nr.2/2001, întrucât agentul constatator nu a menţionat în cuprinsul acestuia, conform art.16 din acest act normativ, ocupaţia şi locul de muncă al contravenientului, ora săvârşirii contravenţiei, precum şi faptul dacă la întocmirea procesului-verbal a fost de faţă vreun martor. Totodată, a mai precizat petentul că fapta nu a fost descrisă, nefăcându-se referiri la împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptei, fiindu-i încălcat şi dreptul de a face obiecţiuni, întrucât procesul-verbal s-a întocmit în baza notei de constatare.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, petentul a învederat că nu se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal, precizând, totodată, că în zona în care a fost găsit activează majoritatea pescarilor din zonă, trecerea efectuându-se prin zona strict protejată întrucât nu există o altă cale de acces spre celelalte zone de pescuit.

A mai învederat petentul că faţă de pericolul social al faptei s-ar fi impus sancţiunea avertismentului.

În drept, petentul şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art.31 din OG nr.2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: ……………………………

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

La data de …………… intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiate.

În fapt, în urma controlului efectuat în data de ………, ………….., în complexul …………., agentul ecolog ………….. a observat o barcă din lemn de ………., cu motor de …… în lacul …………….., zonă strict protejată. La vederea agentului ecolog, petentul ………………. s-a îndreptat cu barca spre lacul ……………

A mai arătat intimata că zona lacului ……………. prezintă interes deosebit, fiind reprezentativă pentru studiul şi conservarea biocenozelor adaptate la amplitudini mari ale undei de viitură, precum şi pentru reproducerea ciprinidelor.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-119 Cod procedură civilă.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie nr……………….; actul de constatare nr………….; contestaţia nr………….; adresa nr…………………

În cauză, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie nr………. petentul …………a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 3000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.53 lit.f din OUG nr.57/2007.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că în data de .. în zona lac Rotundu agenţii constatatori au observat o barcă din lemn de 14 crivace, cu motor de 8 CP în care se afla petentul ………….., care la vederea agenţilor constatatori s-a retras în lacul …………….

Conform art. 34 din OG 2/2001, instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului verbal de constatare a contravenţiei şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal nu a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente.

Astfel, potrivit art. 53 pct.1 lit.f din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de administrator, respectiv custode, constituie contravenţie sancţionată cu amendă contravenţională de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoanele fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoanele juridice.

Conform art. 16 alin.1 din OG nr. 2/2001, procesul verbal de contravenţie va cuprinde în mod obligatoriu descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Din interpretarea logico-gramaticală a prevederilor art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 rezultă cerinţa ca agentul constatator să realizeze o descriere în concret a contravenţiei, cu specificarea acţiunii sau inacţiunii autorului şi a tuturor circumstanţelor de natură a imprima faptei acest caracter. Cerinţa este imperativă, întrucât raţiunea instituirii ei a fost aceea de a permite instanţei cercetarea legalităţii actului constatator prin stabilirea faptelor materiale şi verificarea încadrării juridice pe care acestea au primit-o şi a justeţei sancţiunii aplicate.

Analizând procesul verbal contestat în cauză, instanţa reţine că petentul a fost sancţionat contravenţional pentru aceea că în data de 14.12.2008 a fost surprins de către agenţii constatatori în zona Lac Rotundu, cu o barcă din lemn de 14 crivace, cu motor de 8 CP, iar la vederea acestora s-a retras în lacul Gorgonelul. Aceleaşi menţiuni sunt făcute şi în actul de constatare nr.22314/14.12.2008.

Or, în lipsa altor menţiuni de natură a individualiza fapta, instanţa nu poate exercita controlul de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal, neputându-se cerceta dacă a existat o încălcare a dispoziţiilor legale.

Deşi agentul constatator a precizat în procesul-verbal de contravenţie că fapta săvârşită de către petent este prevăzută de art.53 pct.1 lit.f din OUG nr.57/2007, din modul în care a fost descrisă nu rezultă că fapta se circumscrie acestor dispoziţii, din descriere lipsind cerinţa esenţială a acestei contravenţii, respectiv ca pătrunderea în perimetrul protejat să se fi făcut fără permis de acces eliberat de administrator, respectiv custode.

Realizând o descriere pur formală a contravenţiei, fără a evidenţia elementele de fapt de natură a o individualiza, agentul constatator a procedat la dresarea unui act care nu întruneşte condiţiile de legalitate prevăzute imperativ de art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001, iar o prezentare generală a faptei echivalează cu lipsa acesteia, atrăgând nulitatea procesului verbal conform art. 17 din acelaşi act normativ.

Constatând că procesul-verbal de contravenţie este lovit de nulitate absolută, instanţa apreciază că nu se mai impune analizarea şi a celorlalte motive de nelegalitate invocate de către petent prin plângere.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea petentului, va anula procesul verbal de contravenţie, urmând a exonerea petentul de plata amenzii aplicate.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro