404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere impotriva actelor procurorului

SENTINŢA PENALA NR. 165 din 17 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe sub nr. …/2008, petenta … a formulat plângere împotriva rezoluţiei de respingere nr. 185/II/2/22.10.2008 a prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea prin care s-a menţinut rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nr. 614/P/2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

În motivarea plângerii s-a arătat că , construcţia situată pe strada Babadag bloc 5, parter este proprietatea petentei şi a fost edificată conform autorizaţiei de construcţie nr. 3781/1992, certificatului de urbanism nr. 148/1992 şi a proiectului de execuţie nr. 936/1992, întocmit de S.C. STARPROIECT S.A TULCEA, suprafaţa a cărei concesionare a solicitat-o este aferentă construcţiei iar prin adresa nr. G/3498/01.06.2006 au fost somaţi să elibereze terenul în 48 de ore, în caz contrar se va proceda la dezafectarea construcţiei pe riscul şi cheltuielile societăţii, iar urmare a adresei menţionate anterior, au formulat cerere de suspendare în temeiul Legii 554/2004, la instanţa judecătorească şi au comunicat reprezentaţilor Consiliului Local, inclusiv numitului Iusuf Adinan.

Deşi avea cunoştinţă de toate elementele mai sus menţionate, numitul …, eludând legea, emite adresa nr. G/3739/9.06.2006 din conţinutul căreia rezultă că va proceda la dezafectarea construcţiei în ziua de 10.06.2006 şi chiar a încercat să pună în aplicare o atare acţiune în sensul că, în dimineaţa zilei de 10.06.2006 s-a prezentat la locul unde este amplasată construcţia, împreună cu alţi funcţionari ai instituţiei şi au ordonat începerea demolării. Se arată în continuare că nu s-a ţinut cont de susţinerile şi dovezile prezentate de administratorul societăţii, a insistat să demoleze construcţia, instigând personalul din subordinea sa, să pună în aplicare operaţiunea de demolare.

În ceea ce o priveşte pe numita …, în afara motivaţiilor mai sus menţionate, a mai arătat petenta că a întocmit şi semnat o serie de contracte de concesiune succesive pentru terenul aflat sub spaţiul construit, situate în Tulcea, strada Babadag nr. 11, bloc 5, et. 1, în sensul că acest imobil se află la parter, nefiind o eroare materială ci una intenţionată în scopul de a crea posibilitatea legală de concesionare.

S-a mai arătat că numita … încheie un act adiţional la contractul de concesiune cu .., în care , fără nici o justificare, măreşte suprafaţa cu 15,18 mp, cota exclusivă, ajungându-se la o suprafaţă totală de 53,48 mp fără să ţină cont de faptul că suprafaţa construcţiei a fost întotdeauna aceeaşi. Toate acestea au fost făcute în scopul de a crea avantaje altora.

Referitor la infracţiunile prevăzute de art. 290-292 Cod penal, săvârşite de numitul …, este de observat declaraţia acestuia în sensul că imobilul proprietatea sa se afla situat la parterul blocului B5 de pe strada Babadag iar în realitate acesta se afla la etajul 1.

Această declaraţie a produs efecte juridice în sensul că a fost încheiat un contract de concesiune aferent clădirii iar ulterior s-a încheiat un act adiţional prin care se măreşte suprafaţa cotei exclusive cu 15,18 mp. Toate acestea au avut drept scop crearea unei aparenţe de legalitate şi toate în detrimentul societăţii.

În ceea ce o priveşte pe numita …, în calitatea sa de consilier juridic, avea obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în contractele de concesiune şi actele adiţionale ulterioare. Eludând aceste obligaţii, aceasta întocmeşte şi avizează un contract de concesiune în care adresa imobilului este intenţionat greşită şi un act adiţional prin care se măreşte cota exclusivă cu 15,18 mp fără niciun fundament legal.

Referitor la susţinerile organelor de executare în sensul că, în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 25-20-217 Cod penal săvârşită de numitul …, în sensul că acesteia îi lipseşte latura subiectivă, susţine petenta că somaţia nr. 6/3498/01.06.2006 nu avea o bază legală, nu există o autorizaţie de demolare, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a imobilului, proprietatea societăţii ar fi avut loc dacă nu interveneau organele de poliţie, iar din conţinutul somaţiei rezultă intenţia clară de a demola construcţia.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al plângerii.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri de către petentă şi a fost ataşat dosarul de urmărire penală nr. 614/P/2008.

Analizând cauza în raport de probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele :

Prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea cu nr. 614/P/2008 din 09.02.2008, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii …, sub aspectul infracţiunilor prev.de art. 246,247 şi art. 25-20-217 alin. 1 Cod penal, …. sub aspectul infracţiunilor prevăzute de art. 290-292 Cod penal, …. sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 246 şi 247 Cod penal, … sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 246 şi 247 Cod penal şi … sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 246 şi 247 Cod penal şi disjungerea cauzei având ca obiect plângerea formulată de … împotriva lui …, în vederea efectuării urmăririi penale sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. de art. 181 şi art. 250 Cod penal.

S-a reţinut prin rezoluţia 614/P/2008 că la data de 21.06.2006 a fost înregistrată plângerea numitului …, reprezentant legal al …. Tulcea prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de …– director la Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu a Consiliului Local Tulcea – pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi prin îngrădirea unor drepturi, în formele prevăzute de art. 246 şi art. 247 din C.pen., precum şi instigare şi tentativă la distrugere, învederând că acestea ar fi fost săvârşite cu ocazia declanşării procedurii de concesionare a terenului aferent construcţiei situate în Tulcea, str. Babadag, nr. 11, bl.5 ( fostul sediu al S.C. „TEHNOTON” S.R.L).

Din conţinutul plângerii – înregistrată în evidenţele Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea sub nr. 2075/P/2006 a rezultat că în mod abuziv i s-a respins solicitarea de concesiune, fiind somat să elibereze terenul în 48 de ore, prin aceasta existând un pericol iminent al distrugerii proprietăţii.

– La data de 12.07.2006 a fost înregistrat în evidenţele Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea dosarul nr. 2318/P/2006 având ca obiect plângerea formulată de reclamant împotriva numitului … pentru săvârşirea infracţiunilor de fals, uz de fals şi fals în declaraţii, susţinând că ar fi achiziţionat în mod ilegal o suprafaţă mai mare decât terenul aferent proprietăţii sale, prin aceasta refuzându-i-se cererea de concesionare a părţii vătămate.

– În aceeaşi zi s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, plângerea lui …, sub nr. 2322/P/2006, formulată împotriva lui … – funcţionar la Biroul Concesiuni, Închirieri al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu din cadrul Consiliului Local Tulcea pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 246 şi art. 247 din C.pen., pe motiv că ar fi întocmit în mod defectuos şi semnat o serie de contracte de concesiune pentru terenul aflat sub spaţiul construit situat în Tulcea, str. Babadag, nr. 11 bl.5 et. 1.

A invocat că prin concesionarea ilegală către un proprietar de la et. 1 al clădirii, a unei suprafeţe mai mari decât terenul aferent proprietăţii, i s-a cauzat o vătămare a intereselor sale legale.

– La data de 18.07.2006 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, sub nr. 2362/P/2006, plângerea părţii vătămate împotriva lui … – jurist la Biroul Concesiuni, Închirieri al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu din cadrul Consiliului Local Tulcea pentru infracţiunile prev. de art. 246 şi art. 247 din C.pen. întrucât, la rândul său, a semnat contractele de concesiune încheiate în mod defectuos, mărindu-se artificial suprafaţa concesionată lui … la 53,48 m2.

– La data de 27.12.2006 … a formulat o nouă plângere penală împotriva lui …, director al D.I.A.P. –Consiliul Local Tulcea, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 181 şi art. 250 din C.pen. susţinând că, prin comportamentul abuziv al acestuia – constând în intenţia de a demola imobilul proprietatea societăţii sale – i s-a produs o vătămare a sănătăţii, necesitând 33 zile concediu medical.

– La data de 16.05.2007 a fost formulată plângere penală şi împotriva numitului … – director al D.A.P.L., Primăria mun. Tulcea pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi prin îngrădirea unor drepturi întrucât, în urma şedinţei Plenului Consiliului Local din data de 31.05.2006, a emis o decizie de demolare a construcţiei sale înregistrată sub nr.G 3498/1.06.2006 şi, chiar dacă a solicitat revocarea acestei decizii, nu i s-a dat curs solicitării, realizând un abuz.

– La datele de 21.11.2006 şi 29.12.2006, I.P.J Tulcea a primit mai multe sesizări formulate de reclamant împotriva lui …, toate având ca obiect infracţiunile menţionate în celelalte plângeri.

Aceste sesizări înregistrate sub nr. 1702/VIII/1/P/2006, 1704/VIII/1/P/2006, 1706/VIII/1/P/2006, 1708/VIII/1/P/2006 şi 1952/VIII/1/P/2006 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, reprezintă precizări la care sunt ataşate o serie de înscrisuri pe care a înţeles să le folosească pentru dovedirea plângerilor.

– De asemenea, la datele de 29.02.2008 şi, respectiv, 22.04.2008, sus-numitul mai formulează două plângeri penale înregistrate sub nr. 102/VIII/1/P/2008 şi 300/II/2/2008 la aceeaşi unitate de parchet pentru a fi avute în vedere la soluţionarea dosarelor constituite anterior.

În conţinutul acestora .. a precizat că se constituie parte civilă faţă de persoanele reclamate după cum urmează:

– 50.000 lei faţă de …;

– Câte 40.000 lei faţă de ….

Dosarele nr. 2318/P/2006, 2322/P/2006, 2362/P/2006 au fost conexate la dosarul nr. 2075/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, stabilindu-se că se impune reunirea lor pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că, la data de 22.09.2004, Consiliul Local al mun. Tulcea a concesionat S.C . TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi suprafaţa de 38,30 m2 în cotă indiviză, suprafaţă aferentă sediului societăţii situat în Tulcea, str. Babadag, nr. 11, bl. 5.

Acest spaţiu a fost vândut iniţial de către S.C. TEHNOTON SERVICE S.A. numiţilor MIHĂILESCU EDUARD şi MIHĂILESCU IRINA domiciliaţi … 1, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 584/17.11.2004 la Biroul Notarial Public „Alexandru – Valeriu Vicol” cu sediul în com. Vlădeni, jud. Iaşi.

Prin Încheierea nr. 6985 din dosarul nr. CF 12033/N/15.06.2005 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea, s-a admis cererea lui Mihăilescu Eduard şi s-a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 320/2, notându-se în partea a II-a a CF a contractului de concesiune asupra terenului aferent construcţiei, cota parte indiviză corespunzătoare suprafeţei de 38,30 m2 pe o perioadă de 4 ani şi 6 luni, începând cu data de 01.01.2005.

Ulterior, prin intermediul mandatarului KARACSONY OCTAVIAN-FLORIN, soţii MIHĂILESCU i-au vândut lui SIMION STELICĂ –- imobilul situat în mun. Tulcea, str. … format dintr-un magazin de prezentare ocupând o suprafaţă utilă de 120,03 m2, compus în întregime din opt încăperi astfel: o sală de vânzare, în suprafaţă utilă de 56,12 m2 , casa scării, ocupând o suprafaţă utilă de 14,08m2, un lavoar în suprafaţă de 1,80 m2, un WC în suprafaţă de 1,31 m2, un hol în suprafaţă utilă de 3,97 m2, un depozit în suprafaţă de 11,46 m2 şi două ateliere cu suprafeţe de 17,30 şi, respectiv, 13,99 m2, împreună cu dreptul de proprietate forţată şi perpetuă asupra tuturor părţilor din imobil care prin natura sau destinaţia lor sunt în folosinţa comună a tuturor coproprietarilor din imobil.

Acest contract de vânzare-cumpărare a fost autentificat la data de 1288/28.06.2005 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „MIHAI PETRA şi CORBEANU LAURA-MĂDĂLINA”, consemnându-se că „pentru terenul aferent în suprafaţă de 38,30 m2 în indiviziune, vânzătorii au încheiat contractul de concesiune nr. 3596/15.06.2005 cu Consiliul Local Tulcea, Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu – Birou Concesiuni, Închirieri Spaţii alte Destinaţii, terenuri”.

Prin Încheierea nr. 7575 din dosarul nr. CF 12033/N din 29.06.2005 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea s-a admis cererea introdusă de B.N.P.A MIHAI PETRA şi CORBEANU LAURA-MĂDĂLINA, dispunându-se ca dreptul de proprietate asupra imobilului magazin prezentare cu nr. cadastral 320/2 proprietatea lui MIHĂILESCU EDUARD, să se intabuleze în favoare lui .., ca bun propriu, în baza contractului de vânzare – cumpărare.

După încheierea contractului de concesiune pentru suprafaţa de 38,30 m2, … a depus la Consiliul Local al mun. Tulcea cererea nr. 4892/19.08.2005 prin care a solicitat întocmirea unui act adiţional la acest contract, în vederea adăugării suprafeţei de 15,18 m2 în cotă exclusivă pe care se află construcţia proprietatea sa, respectiv scara de acces spre imobil (fostul sediu al S.C. TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi), anexând în acest sens şi documentele care atestau acest drept.

Anterior concesionării şi vânzării spaţiului situat în Tulcea, str. Babadag, nr. 11, bl. 5, S.C. TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi a solicitat întocmirea Fişei corpului de proprietate pentru acest spaţiu, Releveu spaţiu comercial şi Planul de amplasare în zonă, iar după obţinerea acestor documente, a avut loc înregistrarea la O.J.C.G.C. Tulcea sub nr. cadastral 320/2 din 29.01.2008.

La rubrica referitoare la teren din cadrul Fişei de proprietate, nu există menţiuni cu privire la modul de deţinere a terenului aferent clădirii pentru care s-a efectuat documentaţia, iar din răspunsul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea nr. 3596/16.06.2008, rezultă împrejurarea că datele referitoare la proprietar, respectiv actele de proprietate – cu precizarea exactă a suprafeţelor, a modului de deţinere a terenului sau a construcţiei ( exclusiv sau indiviziune), se completează în condiţiile în care acestea se regăsesc în actele de proprietate.

Astfel, din actele puse la dispoziţie – respectiv Protocolul nr. 8030/19.07.1991, Procesul – verbal de recepţie preliminară şi dare în folosinţă nr. 2228/03.02.1987 şi Convenţia din data de 21.09.1984 – nu rezultă şi cota exclusivă şi indiviză de teren aferentă clădirii S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi.

Potrivit declaraţiilor lui …, documentele pe care le-a depus anexă la cererea de concesiune în cotă exclusivă a suprafeţei de 15,18 m2 , le-a primit în acelaşi timp cu încheierea contractului de vânzare – cumpărare a imobilului, respectând întocmai datele cuprinse în aceste înscrisuri.

Verificările au relevat şi faptul că sub scara de acces spre imobilul aparţinând S.C. TEHNOTON SERVICE S.A., se află şi construcţia S.C. … Tulcea (reprezentată de administratorul …, cu sediul în Tulcea, Astfel, în perioada 2005-2006, S.C. TAKYS S.R.L Tulcea, prin reprezentant legal, a întreprins mai multe demersuri la Primăria mun. Tulcea şi Consiliul Local Tulcea în vederea clarificării regimului juridic al terenului pe care se află amplasat spaţiul comercial în care îşi desfăşoară activitatea.

Mai mult decât atât, la data de 16.05.2006, a depus cererea înregistrată sub nr. 14421 prin care a solicitat Consiliului Local Tulcea concesionarea suprafeţei de 17,35 m2 teren aferent construcţiei situate la adresa mai sus – menţionată.

În această împrejurare, … – în calitate de director al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu a întocmit un punct de vedere potrivit căruia nu se putea concesiona suprafaţa solicitată întrucât aceasta era deja concesionată proprietarului clădirii, terenul solicitat fiind amplasat sub imobilul şi scara de acces ale lui ….

De altfel, acest aspect este stipulat şi în contractul de concesiune nr. 3913/19.07.2005 încheiat între Consiliul Local al mun. Tulcea şi … care, la art. 3, prevede că „terenul care face obiectul acestui contract nu poate fi concesionat unei alte persoane”.

Acest contract de concesiune, cât şi actul adiţional, au fost întocmite anterior solicitării concesiunii unei suprafeţe de teren de către …

Potrivit disp. art. 21 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, „…bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate sau închiriate”, nerezultând din aceste prevederi legale obligaţia concesionării.

Aspectele menţionate în cererea formulată de reclamant au făcut obiectul dezbaterilor din şedinţa Consiliului Local al mun. Tulcea din data de 31.05.2006, stabilindu-se că există deja un contract de concesiune şi nu se poate încheia altul până când nu se anulează cel existent, fie pe cale amiabilă, fie în baza unei hotărâri judecătoreşti.

Reclamantului i s-a comunicat că – în condiţiile în care apreciază că i-a fost încălcat un drept prevăzut de lege – are posibilitatea să se adreseze instanţei de judecată pentru a solicita anularea contractului de concesiune încheiat cu …..

Totodată, i s-a comunicat adresa nr. G/3498/1.06.2006 – semnată de către …, în calitate de director al D.I.A.P., Consiliul Local Tulcea – aducându-i-se la cunoştinţă că nu i-a fost aprobată solicitarea de concesiune pe motiv că ocupă fără contract suprafaţa de 17,5 m2 , împrejurare în care a fost somat să elibereze terenul pe care îl ocupă fără a avea nici o relaţie contractuală cu primăria.

A fost încunoştinţat că în situaţia în care, în termen de 48 de ore, nu va proceda la eliberarea terenului, instituţia emitentă va trece la dezafectarea construcţiei pe riscul şi cheltuiala solicitantului.

… a solicitat, pe de o parte, Consiliului Local al mun. Tulcea, revocarea deciziei sus-menţionate.

Pe de altă parte, la Tribunalul Tulcea – Secţia civilă, comercială şi contencios administrativ – s-a înregistrat cererea acestuia pe calea contenciosului administrativ de anulare a Deciziei nr. G/3498/1.06.2006 emisă de Consiliul Local Tulcea prin care i s-a respins propunerea de concesiune pentru suprafaţa de 17,35 m2 şi a fost obligat să elibereze terenul respectiv.

În cursul cercetării judecătoreşti a formulat întâmpinare pârâta Consiliul Local Tulcea, solicitând respingerea cererii ca nefondată, invocând că acest spaţiu fusese deja concesionat în cotă exclusivă lui …, prin actul adiţional la contractul de concesiune nr. 3913/19.07.2005 şi nu mai poate face obiectul unei alte concesiuni.

La 21.12.2006, … a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, solicitând respingerea cererii principale, motivând că este proprietarul imobilului situat pe strada Babadag, nr. 11, bl.5, parter – în urma cumpărării de la soţii Mihăilescu – încheind şi contractul de concesiune sus-menţionat, urmat de actul adiţional din 25.08.2005, pentru suprafaţa de 53,48 m2 teren.

Instanţa de judecată a invocat în considerentele hotărârii pronunţate că dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 219 /1998 prevăd că autoritatea administrativă locală poate, printre altele, concesiona un bun, cum este în situaţia dată, terenul pe care-l are în administrare, ca bun făcând parte din domeniul privat al localităţii. Aceasta înseamnă că este la latitudinea autorităţii în cauză de a soluţiona favorabil sau nefavorabil cererea formulată de … şi nu o obligaţie.

Refuzul pârâtei de a da curs favorabil reclamantului s-a fundamentat pe faptul că terenul în litigiu fusese concesionat, de mai bine de un an, intervenientului ….

Motivul invocat de …, frauda la lege, nu a fost dovedită întrucât, din documentaţia depusă de către pârâtă, şi care a stat la baza încheierii contractului de concesionare, nu rezultă că a fost încălcată vreo normă legală, concedentul având în vedere atât suprafaţa – cotă indiviză, cât şi suprafaţa – cotă exclusivă a intervenientului.

Acesta din urmă a devenit proprietar al construcţiei – fostul sediu al S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi – potrivit contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1288/28.06.2005, având ca obiect un magazin de prezentare cu suprafaţa utilă de 120,03 m2.

În cauză a fost depusă o expertiză extrajudiciară care nu a rezolvat problema parterului deoarece expertul a făcut trimitere la „un parter”, dar care nu este aferent clădirii C.E.C.

Din actele dosarului rezultă că acest parter face parte din porţiunea de construcţie desfăşurată de 120 m2 care a aparţinut S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi.

Atât din expertiză, cât şi din documentaţiile tehnice, rezultă că această construcţie se află pe terenul aparţinând domeniului public, la fel şi sediul fostului S.C. TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi, terenul de sub construcţii fiind în cote indivize cu cel al locatarilor blocului, în acest fel consemnându-se în contractul de concesiune, dar şi în certificatul de atestare, dreptul de proprietate al C.E.C cu nr. M16/0381/16.04.2002 pentru suprafaţa de 228,385 m2.

Instanţa a constatat că, acel contract de închiriere încheiat cu C.E.C. Tulcea în anul 1992, pentru suprafaţa de 5 m2 , nu este întocmit legal, întrucât nu s-a dovedit că această unitate a fost proprietara terenului şi, mai mult decât atât, actuala conducere a acestei instituţii contestă valabilitatea respectivului teren.

Raportul de expertiză întocmit de expertul MORFI ROZALIA, de care se prevalează reclamantul, a constituit o probă extrajudiciară şi nu s-a coroborat cu documentele existente la dosar.

De aceea, cercetându-se numai sub aspectul legalităţii refuzul de a iniţia procedura concesionării, cât şi a contractului de concesiune încheiat în favoare unui terţ, instanţa a constatat că acesta este legal, iar răspunsul nefavorabil comunicat reclamantului este justificat.

Din aceste motive, prin sentinţa civilă nr. 39/4.01.2008 din dosarul nr. 760/88/2006, Tribunalul Tulcea a respins cererea principală introdusă de S.C. TAKYS S.R.L Tulcea, în totalitate, ca nefondată, respingând, de asemenea, cererea de intervenţie a numitului .. şi a excepţiei de nelegalitate.

Certificatul din data de 17.06.2008 obţinut în dosarul nr. 760/88/2006 al Curţii de Apel Constanţa – având ca obiect recursul declarat de S.C. TAKYIS S.R.L Tulcea împotriva sentinţei menţionate anterior – stabileşte că, prin Decizia nr. 301/CA/28.05.2008, instanţa de control judiciar „Respinge recursul ca nefondat. Obligă recurenta la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimatul Consiliul Local al Municipiului Tulcea. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică”.

Din documentele depuse de … în susţinerea cererii sale de concesionare, rezultă că, la data de 29.04.1992, directorul C.E.C – Sucursala Tulcea, …, a încheiat cu acesta contractul de închiriere 3226 pentru o suprafaţă de 5 m2.

Potrivit acestui contract, reclamantul a închiriat spaţiul semi zidit de sub scara de acces a clădirii Sucursalei C.E.C., urmând ca spaţiul de sub scara de nord să fie amenajat şi închis.

Conform acestor aspecte şi a fotografiilor existente la dosar, rezultă că scara de acces a clădirii Sucursalei C.E.C. Tulcea nu este una şi aceeaşi cu scara de nord a clădirii sub care a fost edificată construcţia aparţinând S.C. …

Potrivit contractului de închiriere, … a solicitat Primăriei Tulcea, în cursul anului 1992, autorizaţia de construcţie pentru completarea cu zidărie a spaţiului de sub scara de acces spre sediul S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi – Filiala Tulcea, chiar dacă în contractul de închiriere nu se prevede în mod expres acest lucru.

Astfel, Primăria Tulcea a emis certificatul de urbanism nr. 148/21.05.1992 şi autorizaţia de construire nr. 3781/11.06.1992 prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de completare cu zidărie, tâmplărie metalică şi geam a spaţiului de sub scara de acces spre sediul societăţii sus-amintite, dimensiunile construcţiei preconizate fiind de 5 m2.

Din adresa nr. 8633/02.07.2007 a Sucursalei C.E.C. Tulcea rezultă că instituţia nu se află în posesia niciunui contract de închiriere cu S.C. …S.R.L Tulcea şi nu deţine documente care să ateste încasarea vreunor sume de bani reprezentând chiria aferentă acestui spaţiu.

Reclamantul a depus un alt contract înregistrat sub nr. 808/01.02.1996 din care rezulta că ar fi închiriat tot de la Sucursala C.E.C Tulcea, pentru o perioadă de 10 ani, suprafaţa de 16 m2 , fiind evident că acest contract a expirat în anul 2006, iar suprafaţa legal construită este cea de 5 m2.

Chiar dacă partea vătămată susţine că prin contractul 3226/19.04.1992 a închiriat doar 5m2- contract a cărui valabilitate este contestată chiar de C.E.C., Sucursala Tulcea – aceasta a solicitat concesionarea unei suprafeţe de 17,35 m2 , existând neconcordanţe flagrante între suprafaţa construită şi cea solicitată a fi concesionată.

Din procesul-verbal încheiat la data de 29.07.1993, pentru delimitarea incintei cu denumirea „Reprezentanţă TEHNOTON Tulcea” situată pe str. Babadag, bl. 5 şi din planul de situaţie, rezultă că acest spaţiu de sub scară aparţine S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi – Filiala Tulcea şi se învecinează cu C.E.C. – Sucursala Tulcea.

În urma edificării spaţiului, prin Hotărârea Asociaţilor S.C. …S.R.L nr. 2/05.12.1992, acesta a fost introdus în capitalul social al societăţii, reclamantul prezentând patru ordine de plată din datele de 27.05.1996, 25.06.1996, 24.07.1996 şi 23.08.1996, toate însumând 200.000 lei, sumă virată din contul deschis la BRD Tulcea, către C.E.C – Sucursala Tulcea.

Potrivit adresei nr. 102679/19.03.2007 a Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Tulcea, imobilul aparţinând S.C. ….S.R.L figurează înregistrat începând cu data de 01.01.1999, fiind achitate impozitele până la data de 31.12.2006.

Pentru perioada 1992 -2008 ( cu excepţia anului 2006) nu există documente de plată a contravalorii chiriei către C.E.C – Sucursala Tulcea, iar pentru perioada 1992-1998, nu există înscrisuri care să ateste plata impozitului asupra spaţiului comercial către Serviciul Impozite şi Taxe al Primăriei Tulcea.

Privitor la faptul că se reclamă mărirea nejustificată a suprafeţei concesionate către … cu cota exclusivă de 15,18 m2, în urma verificării documentelor şi schiţelor existente la dosar rezultă că, atât proiectul de construcţie a spaţiului respectiv de către S.C. … S.R.L., cât şi documentaţia întocmită în anul 2004, nu conţin date cu privire la cota indiviză şi exclusivă.

Din aceste considerente, Consiliul Local Tulcea a ţinut seama de singurele documente existente, respectiv cele puse la dispoziţie de către S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi – Filiala Tulcea, în calitate de concesionar, cât şi de către următorii concesionari … şi …, documente în posesia cărora au intrat în momentul achiziţionării imobilului. În toate aceste înscrisuri figurează în cotă indiviză suprafaţa de 38,30 m2 .

… a relatat că, ulterior concesionării, a studiat documentele pe care le-a primit şi a constatat că imobilul cumpărat mai deţine o suprafaţă de teren de 15,18 m2 în cotă exclusivă.

Datorită acestui fapt, a depus o nouă cerere pentru concesionarea acestei suprafeţe, Primăria Tulcea aprobând-o prin intermediul actului adiţional nr. 4892/25.08.2005 la contractul de concesiune nr. 3913/19.07.2005.

Autenticitatea actelor deţinute de … ( provenind de la S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi) este dovedită cu documentaţia topografică întocmită conform HG nr. 834/1991 – Proiect nr. 4/1993, beneficiar fiind S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi – Filiala Tulcea, iar proiectant – S.C. STARPROIECT S.A Tulcea.

În condiţiile în care în plângerile depuse se reclamă că unele din aceste documente deţinute de … şi folosite pentru obţinerea concesiunii sunt nelegale, s-au efectuat verificări în sensul că, înscrisurile au făcut obiectul unei constatări tehnico-ştiinţifice astfel că, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.26112/20.04.2007 întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J Tulcea, a concluzionat că, pe anumite documente există modificări sau adăugiri, acestea regăsindu-se pe toate exemplarele ridicate din arhiva S.C. TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi.

Totodată, raportul de expertiză tehnico-ştiinţifică nr. 84826/23.01.2008 al I.P.J Tulcea – Serviciul Criminalistic a concluzionat că semnăturile de pe cererea de eliberare a autorizaţiei de construire nr. 3781/10.06.1992 şi de pe plângerea nr. 1118/22.05.2007 au fost executate de una şi aceeaşi persoană.

Chiar dacă la data de 27.03.2008 s-a dispus de către I.P.J Tulcea – S.I.F. efectuarea unei expertize în specialitatea construcţiei, s-a apreciat că aceasta nu poate fi utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei în condiţiile în care expertul nu ar fi putut identifica un proiect original sau identic cu actele deja existente la dosar, aceasta cu atât mai mult cu cât documentele ridicate din arhiva S.C. TEHNOCOM SERVICE S.A Iaşi (aflată la lichidator) au putut lămuri aspectele legate de suprafaţa reală deţinută anterior.

Relevante pentru cauză sunt declaraţiile martorului BOŞNEAG TEODOR care în perioada 1983 – 2005 a lucrat în cadrul S.C. TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi – Reprezentanţa Tulcea, fiind împuternicit din anul 1992 să reprezinte societatea şi să se ocupe de întocmirea documentaţiei necesare intabulării spaţiului.

Pentru obţinerea titlului de proprietate, a constituit un dosar complet ce conţinea proiectul întocmit de o societate autorizată, fiind înregistrat ca Proiectul nr. 4/1992.

A primit de la STARPROIECT 6 exemplare ale documentaţiei pe care se aflau aplicate semnăturile şi ştampilele în original, acestea fiind depuse la Consiliul Judeţean Tulcea pentru atribuirea şi stabilirea suprafeţei exclusive reprezentând terenul de sub scara de acces spre sediul S.C TEHNOTON SERVICE S.A – Filiala Tulcea şi a cotei indivize pentru restul spaţiului.

Martorul susţine că, încă de la înfiinţare, scara spre sediul acestei societăţi a fost construită cu destinaţia unică pentru asigurarea accesului. Din aceste motive, trepte de urcare sunt construite doar până la uşa de intrare în sediul acesteia.

În anul 1994, Comisia de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului a emis documentaţia în baza căreia s-a stabilit suprafaţa de teren aflată în perimetrul acestei societăţi, fiind vorba de o cotă exclusivă de 15,18 m2 şi de o cotă indiviză de 38,30 m2.

Această documentaţie ar fi trebuit prezentată ministerului de resort pentru obţinerea titlului de proprietate însă, din diferite motive, acţiunea nu a mai putut fi finalizată de către societate.

Sus-numitul susţine că „Toate modificările sau adăugirile au fost efectuate la momentul întocmirii documentaţiei de către S.C. STAR-PROIECT Tulcea. Modificările au fost făcute inclusiv în actul emis de Compartimentul pentru urbanism la data eliberării documentului, şi nu ulterior”.

Funcţie de declaraţiile martorului, la data de 23.05.2008, un lucrător din cadrul I.P.J Tulcea s-a deplasat la sediul AVA Lichidator IPURL – în calitate de lichidator judiciar al S.C TEHNOTON SERVICE S.A Iaşi – de unde a ridicat un număr de 26 de file certificate şi semnate ca fiind identice cu originalele, acestea cuprinzând documentaţia topografică încheiată conform HG 834/1991, fişa corpului de proprietate, releveu spaţiu comercial, plan de amplasament zonă şi schiţa spaţiului.

Pe baza documentelor ridicate de la lichidator şi a celor depuse la dosar de …. ( folosite pentru obţinerea concesiunii, atât a suprafeţei exclusive, cât şi a celei indivize) s-a constatat că acestea sunt identice, iar corecturile şi adăugirile se regăsesc în ambele cazuri.

Audiat în legătură cu obiectul plângerii, … susţine că S.C TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi a solicitat concesionarea terenului în suprafaţă de 38,30 m2 reprezentând cotă indiviză, cu respectarea prevederilor legale iar, prin vânzări succesive, contractul de concesiune a fost încheiat cu noii proprietari.

Referitor la solicitarea reclamantului de concesionare a terenului, aceasta nu a putut fi rezolvată favorabil deoarece, cu aproximativ un an în urmă, terenul fusese deja concesionat în condiţiile descrise mai sus.

Cu privire la adresa nr. G/3498/10.06.2006, susţine că aceasta nu reprezintă o dispoziţie de demolare – neavând aprobările legale în acest sens – ci constituia o somare de eliberare a terenului.

Mai susţine că, contractul de închiriere de care se prevalează … are ca obiect un spaţiu amplasat în alt loc faţă de cel care are legătură cu scara de acces la S.C TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi, apreciind că această construcţie nu are valabilitate deoarece a fost edificată într-un alt loc faţă de cel închiriat.

.. susţine că a achiziţionat la data de 28.06.2005 imobilul situat în Tulcea, str. Babadag, nr. 11, bl. 5 parter ( fostul sediu al S.C TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi), solicitând ulterior concesionarea suprafeţei de 38,30 m2 cotă indiviză, având în vedere că această suprafaţă făcuse şi obiectul concesiunilor anterioare.

În urma studierii documentelor privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăţii comerciale cu capital de stat, a constatat că imobilul deţine şi o suprafaţă de teren de 15,18 m2 în cotă exclusivă, solicitând concesionarea acesteia printr-un act adiţional.

Privitor la menţiunea „parter”, această denumire rezultă din actele originale ce au fost întocmite în perioada 1993-1994, în posesia cărora a intrat după achiziţionarea legală a imobilului.

… este salariată la D.I.A.P – Consiliul Local al mun. Tulcea, îndeplinind funcţia de şef Birou Concesiuni, Închirieri şi s-a ocupat de verificarea şi semnarea documentelor în baza cărora i s-au concesionat lui … cele două suprafeţe de teren, susţinând că respectivele contracte de concesionare au fost întocmite în mod legal, conform documentelor originale prezentate şi a dispoziţiilor care reglementează instituţia concesionării.

… – consilier juridic, şef Birou Juridic, documente licitaţie din cadrul Consiliului Local Tulcea, a vizat pentru legalitate contractul de concesionare în favoarea S.C TEHNOTON SERVICE S.A. Iaşi, în condiţiile în care aceasta a făcut dovada proprietăţii construcţiei amplasată pe acel teren.

Ulterior, a vizat pentru legalitate şi contractele de concesiune încheiate succesiv cu … şi …, având în vedere că au devenit proprietarii imobilului, în baza contractelor de vânzare – cumpărare din anul 2005.

Cererea formulată de S.C … S.R.L Tulcea de concesionare a unei suprafeţe de teren a fost respinsă în urma discutării acesteia în Plenul Consiliului Local Tulcea din data de 31.05.2006, având în vedere că acea suprafaţă de teren fusese deja concesionată altei persoane.

… este director executiv în carul D.A.P.L al Primăriei mun. Tulcea şi susţine că cererea nr. 17/13.06.2006 adresată de către S.C. T..S S.R.L Tulcea a fost repartizată compartimentului de resort în vederea verificării condiţiilor de admisibilitate, având în vedere Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.

Răspunsul compartimentului de specialitate a fost în concordanţă cu punctul de vedere exprimat de către consilieri în cadrul şedinţei, aşa cum este relevat şi în procesul-verbal de şedinţă aprobat şi afişat.

Referitor la adresa nr. 16801/07.06.2006, …. a declarat că, conform procedurilor stipulate de Legea contenciosului administrativ, aceasta a fost înaintată Serviciului juridic din cadrul D.I.A.P. pentru a putea „susţine dosarul pe rolul instanţei”.

Analizând actele administrate în cauză, s-a apreciat că atât funcţionarii reclamaţi de .. că ar fi comis abuzuri cu ocazia respingerii cererii de concesiune a unei suprafeţe de teren, cât şi … – cel care a obţinut concesionarea a două suprafeţe de teren – au acţionat în legalitate.

Acest lucru este certificat şi de instanţa de judecată, având în vedere atât sentinţa civilă nr. ../04.01.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 760/88/2006 – având ca obiect de judecată anulare act administrativ – , cât şi decizia nr. 301/CA/28.05.2008 a Curţii de Apel Constanţa care a respins recursul S.C … S.R.L Tulcea ca nefondat.

Poate fi reţinută infracţiunea prev. de art. 246 din C.pen. atunci când un funcţionar public, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane.

Infracţiunea prev. de art. 247 din C.pen. presupune îngrădirea, de către un funcţionar public, a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situaţii de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Ţinând seama de conţinutul acestora, s-a apreciat că funcţionarii reclamaţi – respectiv … – nu au comis niciuna din cele două infracţiuni, aceştia acţionând doar în conformitate cu dispoziţiile legale, ceea ce demonstrează că ele nu există.

Referitor la infracţiunea prev. de art. 25-20-217 din C.pen. reclamată în sarcina lui …, s-a apreciat că acesteia îi lipseşte latura subiectivă întrucât autorul nu a avut intenţia de a distruge sau aduce în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând părţii vătămate, somaţia transmisă reclamantului cu adresa nr. G/3498/01.06.2006 având drept scop eliberarea terenului pe care îl ocupa fără a avea nici o relaţie contractuală cu Consiliul Local Tulcea şi, prin urmare, intrarea în legalitate.

Faţă de aceste considerente, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii …, cercetat pentru art. 246, art. 247, art. 25-20-217 alin. 1 din C.pen., şi faţă de numiţii …, cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. art. 246 şi art. 247 din C.pen.

În ceea ce-l priveşte pe …, se constată că infracţiunea prev. de art. 291 este absorbită de infracţiunea prev. de art. 290 din C.pen. atâta timp cât falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul din modurile arătate în art. 288 din C.pen. poate fi reţinută doar atunci când făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat.

În prezenta cauză, a reţinut Parchetul, nu există nici infracţiunea prev. de art. 290 şi nici aceea prev. de art. 292 din C.pen. în condiţiile în care s-a demonstrat că … a făcut declaraţii corespunzătoare adevărului pentru obţinerea celor două contracte de concesiune, fără a falsifica vreun înscris care a stat la baza documentaţiei depuse la Consiliul Local al mun. Tulcea, în vederea concesionării celor două suprafeţe de teren.

Din aceste motive, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de … sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. de art. 290, art. 291 şi art. 292 din C.pen.

La data de 27.12.2006, … a formulat o plângere penală împotriva lui … pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 181 alin. 1 şi art. 250 din C.pen., învederând că, „datorită comportamentului abuziv de care a dat dovadă prin tentativa de a demola la data de 10.06.2006, sâmbătă dimineaţă, imobilul din str. Babadag, nr. 11, bl.5” i-a produs o vătămare a sănătăţii pentru care a necesitat 33 zile concediu medical.

În raport de obiectul plângerii – având în vedere natura infracţiunilor reclamate şi condiţiile de efectuare a urmăririi penale – s-a apreciat că în mod greşit a fost conexată la dosarul nr. 2075/P/2006, nefiind întrunite condiţiile de indivizibilitate sau conexitate cerute de legiuitor.

Incidentul din data de 10.06.2006, reclamat de …, nu are legătură cu cererea prin care a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren, care ar fi condus la o îndeplinire defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici menţionaţi anterior.

Mai mult decât atât, în cazul infracţiunii prev. de art. 250 din C.pen., urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, având în vedere dispoziţiile art. 209 pct. 3 din C.pr.pen.

Determinându-se că au fost încălcate normele de procedură în această materie, s-a impus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de … pentru infracţiunile prev. de art. 250 şi art. 181 din C.pen.

Împotriva acestei rezoluţii petenta a formulat plângere iar prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr.185/II/2 din 22 octombrie 2008 s-a respins plângerea ca nefondată.

S-a reţinut în considerentele acestei rezoluţii că aşa cum în mod corect s-a apreciat de către procuror, în sarcina funcţionarilor din cadrul Primăriei Mun. Tulcea şi a numitului …, nu pot fi reţinute infracţiunile reclamate de petentul …, deoarece contractele de concesiune încheiate între această instituţie şi SC”Tehnotron Service”SA Iaşi sunt legale, situaţie consfinţită şi de instanţele judecătoreşti care au hotărât menţinerea ca legale şi temeinice a actelor administrative emise de funcţionarii Primăriei Mun. Tulcea.

În cauză nu s-a impus efectuarea expertizei grafoscopice şi tehnice în construcţii, întrucât în urma analizării tuturor documentelor ridicate de organele de poliţie judiciară şi a celor depuse de numitul …, s-a constatat că sunt identice şi corespund datelor din teren, cu corecturile de rigoare certificate ca fiind identice cu originalele sau copia existentă în arhiva SC”Tehnotron Service”SA Iaşi.

Raportat la motivele invocate de către petentă în plângerea formulată şi la considerentele celor două rezoluţii mai sus menţionate instanţa a apreciat prin prisma materialului probator administrat că plângerea este nefondată în considerarea faptului că acele contracte de concesiune încheiate între SC TEHNOTRON SERVICE SA IASI sunt legale, situaţie care a fost de altfel consfinţită şi de către instanţele judecătoreşti care au hotărât menţinerea ca legale şi temeinice a actelor administrative emise de către funcţionarii Primăriei Municipiului Tulcea. Relativ la susţinerea privind necesitatea efectuării unei expertize grafoscopice şi tehnice în construcţii aceasta nu se impunea în considerarea faptului că în urma analizării tuturor documentelor ridicate de organele de poliţie judiciară şi a celor depuse de către numitul Simion Stelică, s-a constatat că sunt identice şi corespund datelor din teren cu corecturile de rigoare certificate ca fiind identice cu originalele sau copia existentă în arhiva SC TEHNOTRON SERVICE SA IASI.

Pentru considerente expuse în baza art. 278 ind.1 alin.8 lit. a Cod procedură penală instanţa va respinge plângerea ca nefondată şi va menţine rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. 614/P/2008 din data de 09 septembrie 2008.

În baza art. 192 alin.2 Cod procedură penală va fi obligată petenta la plata sumei de 30 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 193 alin.6 Cod procedură penală va obliga petenta la plata sumei de 2500 lei către intimatul … cheltuieli judiciare reprezentând onorariu avocat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro