404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere impotriva actelor procurorului

SENTINTA PENALĂ NR. 138 din 10 februarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…./327/2008 , petenta …, a formulat plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din 23.07.2008, pronunţată în dosarul nr. 434/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

În motivarea plângerii petenta arată că deşi a depus la dosarul Parchetului adeverinţa nr. 1637/2005 din 18.07.2007 eliberată de Judecătoria Tulcea, document care dovedeşte fără nici un dubiu vinovăţia numitei … şi cererea pe care a adresat-o Judecătoriei Tulcea la data de 18 iulie 2007, înscris în baza căruia i-a fost eliberată adeverinţa nr. 1637/2005 din 18 iulie 2007, totuşi procurorul de caz a refuzat să le analizeze, să facă referire la acest înscris în rezoluţia adoptată.

Susţinerea din rezoluţie potrivit căreia …. ar fi prezentat delegaţia eliberată de societate nr. 131/5.10.2006 şi semnată de administratorul .. nu se bazează pe mijloacele de probă administrate în cauză, făptuitoarea fiind crezută pe cuvânt deoarece prin adresa 1637/2005 din 18 iulie 2007, a Judecătoriei Tulcea act oficial asupra căruia nu poate plana nici o îndoială cu privire la autenticitatea consemnărilor, adresa pe care procurorul nu a vrut să o vadă şi să o analizeze în cuprinsul rezoluţiei, Judecătoria îi comunică: „ din verificările efectuate a rezultat că la data de 10.10.2006, numitul … a adresat o cerere Judecătoriei Tulcea prin care a solicitat eliberarea unei copii de pe decizia penală nr. 144/26.05.2006 pronunţată de Tribunalul Tulcea fără a fi anexata la această cerere vreo procură sau vreo împuternicire”.

Învederează petenta că dacă se prezenta vreo delegaţie, împuternicire sau procură, evident că Judecătoria Tulcea o reţinea împreună cu cererea. se mai arată că şi delegaţia 131/2006 este falsă, şi petenta a defăimat-o ca atare atunci când a luat cunoştinţă de existenţa prin declaraţia dată în faţa lucrătorului de poliţie, deoarece cuprinde menţiuni neconforme cu realitatea, realitate ce rezultă indubitabil din conţinutul adresei 1637/2005 din 18 iulie 2007 care vine că combată menţiunile mincinoase din cuprinsul delegaţiei 131/2006 emisă de R. Argus SRL.

Mai mult, din aceeaşi adresă rezultă că „ în aceeaşi zi i s-a înmânat numitului … o copie de pe decizia penală 144/26.05.2007 a Tribunalului Tulcea sub luare de semnătură.”

Deci, spune judecătoria că în aceeaşi zi i s-a înmânat numitului … şi nu lui … o copie de pe hotărâre sub luare de semnătură numai că semnătura nu îi aparţine lui .. ci aceasta a fost executată în fals fără drept de …, fără ca să fi fost împuternicită prin delegaţie să semneze pe cerere în locul lui ..

Practic reprezentanţii judecătoriei au fost induşi şi menţinuţi în eroare faţă de adevărata realitate, aceştia arătând în adresă că hotărârea judecătorească i s-ar fi înmânat personal numitului … sub luare de semnătură ( şi nu făptuitoarei … cum susţine parchetul), însă această împrejurare nu corespunde realităţii deoarece menţiunea de pe cerere potrivit căreia „ am primit sentinţa legalizată” nu aparţine celui care a fost semnat în fals, respectiv lui .. ci acesta a fost semnat în fals de către .., atât la rubrica „semnătură” de pe cerere cât şi la rubrica „ am primit sentinţa legalizată” de pe aceeaşi cerere.

Mai arată petenta că orice jurist care lectura conţinutul aşa zisei delegaţii nr. 131/2006 putea cu uşurinţă să observe că acest înscris prin conţinutul său nu a împuternicit-o, nu a mandatat-o nici un moment pe … să întocmească cererea în numele şi pentru administratorul … şi nici să-l semneze pe administrator sau să semneze cu numele său în fals de două ori, cererea pe care făptuitoarea a adresat-o Judecătoriei Tulcea, ci potrivit delegaţiei, care însă nu a fost prezentată la arhiva Judecătoriei Tulcea numita … a fost împuternicită, i s-au acordat puteri limitate, respectiv numai să ridice în numele lui … copie de pe hotărârea judecătorească fără a întreprinde alte operaţiuni.

Arată petenta în final că procurorul, a refuzat categoric să se pronunţe şi în legătură cu plângerea ce a formulat-o împotriva semnatarului delegaţiei numărul 131/2006 , delegaţie al cărei conţinut este fals , necorespunzător realităţii comparativ cu menţiunile din adresa nr. 1637/2005 din 18 iulie 2007 al Judecătoriei Tulcea, deşi semnatarul delegaţiei nu se bucura de imunitate pentru a nu fi cercetat în legătură cu săvârşirea infracţiunii prev. de art. 290 alin.1 Cod Penal.

Totodată petenta a formulat plângere şi împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmării penale din 10 septembrie 2008 pronunţată în dosarul 534/P/2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea ( fila 22).

Apreciază petenta că mijloacele de probă depuse la dosar respectiv copiile paginilor 101-106 din registrul de intrări ieşiri al societăţii, nu au nici o valoare juridică şi astfel nu pot produce efecte juridice deoarece aceste copii nu sunt certificate pentru conformitate, şi nu poartă sigiliul societăţii. De asemenea examinând originalul delegaţiei nr. 131 /5.10.2006 aflată la fila 59 din dosarul 534/P/2008 comparativ cu copia aceleaşi delegaţii aflate la fila 29 dosar, a constatat petenta la prima vedere că dimensiunea şi caracterele literelor ce cuprind cuvintele din fraze şi aşezarea frazelor pe rânduri, litere executate la calculator, diferă între ele , astfel se pare că dimensiunea şi caracterele literelor de pe originalul delegaţiei sunt mai mari decât dimensiunea şi caracterele de pe copia aceleaşi delegaţii.

Împrejurarea că delegaţia nr. 131/2006 a fost întocmită retroactiv , pro causa, fiind falsă, rezultă din conţinutul adresei nr. 1637/2005 din 18 iulie 2007 a Judecătoriei Tulcea unde în alineatul ultim se arată că : „ în aceeaşi zi i s-a înmânat numitului … o copie de pe decizia penală nr. 144/26.05.2007 Tribunalului Tulcea sub luare de semnătură”.

Solicită petenta ca în conformitate cu dispoziţiile art. 278 art 220, art. 228 alin.5 Cod Procedură Penală să se admită plângerea , să se infirme soluţia şi să se dispună efectuarea unei expertize grafoscopice prin care să se stabilească dacă copia delegaţiei nr. 131/2006 aflată la fila 29 din dosar a fost executată sau nu de pe originalul aceleaşi delegaţii aflată la fila 59 din dosar precum şi verificarea de către procurorul de caz a originalului registrului de intrări ieşiri, operaţiunea despre efectuarea căreia să fie înştiinţat şi avocatul ales care intenţionează să participe la această verificare şi reaudierea numitului … faţă de conţinutul adresei 1637/200 al Judecătoriei Tulcea.

Petenta a depus la dosarul cauzei înscrisuri în dovedirea plângerii şi a fost ataşat dosarul de urmărire penală nr. 534/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea.

Analizând cauza instanţa reţine următoarele:

Prin rezoluţia parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. 534/P/2008 din 23.07.2008 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numita … sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 290 Cod Penal întrucât din actele premergătoare efectuate în cauză, nu a rezultat că persoana cercetată a procedat la săvârşirea cu intenţie a infracţiunii reţinută în sarcina sa.

În fapt la data de 10.10.2006, numita .. angajată la SC R Argus SRL în funcţia de şef serviciu publicitate s-a deplasat la Judecătoria Tulcea unde a formulat o cerere în numele lui .., administrator la SC R Argus SRL pe care a semnat-o personal, şi prin care solicita copia deciziei mai sus indicate.

Cu această ocazie, … a prezentat delegaţia prezentată de societate nr. 131/5.10.2006 şi semnată de administratorul … care are următorul conţinut: „ subsemnatul …, ……….. administrator unic fondator al SC R Argus SRL deleg pe d-na …, ………. Pentru a ridica în numele meu copie de pe decizia penală n. 144/26.06.2005 dosar nr. 3754/2005 de la registratura Judecătoriei Tulcea”.

S-a reţinut în considerentele rezoluţiei că petenta reclama pe de o parte faptul că cererea formulată în numele lui … şi semnată de către … este un înscris fals, iar pe de altă parte precizează că persoana cercetată a intrat ilegal în posesia deciziei penale care o privea în calitate de inculpată şi că nu era îndreptăţită să obţină hotărârea judecătorească fiindcă nu fusese anterior parte în procesul penal iar simplul fapt de a obţine decizia penală constituie o vătămare a intereselor sale legitime.

A mai reţinut parchetul că relativ la caracterul fals al cererii formulate de către …, aceasta a fost făcută în baza unei delegaţii care îi conferă făptuitoarei dreptul de a obţine copia deciziei penale. Din însuţi conţinutul delegaţiei .. a înţeles că trebuie să formuleze cererea în numele lui .., convingere personală, care coroborată cu delegaţia 131/5.10.2006 înlătură caracterul penal al faptei , neexistând în speţă intenţia făptuitoarei de a comite un fals.

S-a mai reţinut că nu poate subzista nici o vătămare a intereselor legitime ale petentei prin simpla cunoaştere de către … a conţinutului hotărârii judecătoreşti deoarece atât judecata cauzei cât şi pronunţarea hotărârii au fost publice, astfel că orice persoană putea lua cunoştinţă de cele dispuse de către instanţă.

Prin rezoluţia parchetului nr. 534/P/2008 din 10.09.2008, s-a dispus neînceperea urmării penale faţă de … sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 290 Cod Penal.

S-a reţinut în considerentele rezoluţiei că, odată cu audierea numitului … de către procuror la 9.09.2008 acesta a declarat că delegaţia respectivă nu este falsă fiind eliberată la aceeaşi dată menţionat pe înscris şi la solicitarea procurorului a prezentat originalul declaraţiei precum şi copiile paginilor 101-106 din registrul de intrări ieşiri al societăţii din care rezultă că delegaţia a fost înscrisă la numărul de înregistrare 131/5.10.2006.

În concluzie, nu a rezultat în sarcina persoanei cercetate … săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod Penal, întrucât s-a dovedit cu înscrisuri că delegaţia nr. 131/5.10.2006 există în materialitatea sa şi a fost întocmită şi eliberată la 5.06.2006 şi în baza ei a fost completată cererea scrisă şi semnată de către … în numele lui …, depusă la Judecătoria Tulcea la 10.10.2006.

Împotriva celor două rezoluţii s-a formulat plângere la procurorul ierarhic superior iar prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr.139/II/2/2.09.2008 s-a admis în parte plângerea formulată de … împotriva rezoluţiei 534/P/2008 din 23.07.2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, infirmarea parţială a rezoluţiei şi repartizarea dosarului procurorului pentru a se pronunţa faţă de numitul … sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 290 Cod Penal, procurorul pronunţându-se prin rezoluţia din 10.09.2008 mai sus menţionată.

S-a reţinut în considerentele ordonanţei 139/II/2/2.09.2008 că sunt nefondate criticile petentei referitoare la neînceperea urmăririi penale adoptată de procuror, faţă de făptuitoarea … întrucât în mod corect s-a stabilit că fapta acesteia nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii reclamate, sub aspectul laturii subiective. Astfel, văzând conţinutul delegaţiei 131/5.10.2006 cât şi precizările administratorului SC R Argus SRL din adresa 10/28.01.2008 se poate susţine fără nici un fel de dubiu că făptuitoarea … s-a comportat ca un adevărat mandatar îndeplinind un act pe seama şi în numele mandantului.

Deşi Judecătoria Tulcea a comunicat atât petentei cât şi organelor poliţiei judiciare faptul că la cererea depusă nu a fost ataşată nici o delegaţie sau un alt înscris, acest aspect nu conduce automat la concluzia că numita … nu a avut asupra sa în momentul prezentării la registratura Judecătoriei Tulcea delegaţia nr. 131/5.10.2006.

Prin rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. 177/II/10.10.2008 s-a respins ca nefondată plângerea formulată de către petentă împotriva rezoluţiei nr. 534/P/2008 din 10 septembrie 2008 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

S-a reţinut în considerentele rezoluţiei că petenta a apreciat că mijloacele de probă depuse la dosar nu au valoare juridică întrucât nu au fost certificate pentru conformitate cu originalul.

A mai invocat petenta şi faptul că întocmirea delegaţiei 131/5.10.2006 pro causa rezultă în mod nemijlocit din adresa Judecătoriei Tulcea 1637/2005 din 18 iulie 2007 potrivit căreia decizia penală 144/2006 pronunţată în dosarul 3754/2005 a fost înmânată în ziua de 10.10.2006 numitului .. care a depus cerere în acest sens fără a fi anexată vreo procură sau vreo împuternicire.

A reţinut parchetul , că din moment ce numita … a recunoscut că semnătura de pe cererea adresată Judecătoriei Tulcea prin care a solicitat şi a ridicat în copie hotărârea judecătorească îi aparţin fiind împuternicită să acţioneze de această manieră , de administratorul SC R Argus SRL numitul … prin delegaţia 131/2006 nu s-a impus efectuarea unei expertize grafoscopice , diferenţele dintre semnăturile celor doi fiind evidente şi vizibile.

De asemenea s-a apreciat că nu se impune nici efectuarea unei expertize grafoscopice prin care să se stabilească dacă copia delegaţiei 131/2006 aflată la fila 29 din dosar a fost executată sau nu de pe originalul aceleaşi delegaţii aflată la fila 59 din dosar, întrucât prin compararea celor două înscrisuri rezultă fără dubiu că înscrisul în copie corespunde întrutotul originalului.

În ceea ce priveşte verificarea originalului de intrări ieşiri s-a apreciat că această operaţiune a fost realizată în momentul în care la dosarul cauzei au fost primite de către procuror copii de pe filele 101-106 şi originalul delegaţiei înregistrată sub nr. 131/5.10.2006 în registrul respectiv numerotat de la 1 la 189.

Împrejurarea că Judecătoria Tulcea a comunicat atât petentei cât şi organelor de poliţie faptul că la cererea depusă nu a fost ataşată nici o delegaţie sau procură nu conduce automat la concluzia că numita Stângă Maria nu a avut asupra sa la momentul prezentării la registratura Judecătorie Tulcea delegaţia nr. 131/5.10.2006.

A mai reţinut reprezentantul parchetului că întrucât … a precizat că a scris cererea în numele lui … şi a prezentat delegaţia respectivă persoanei de la registratura Judecătoriei Tulcea fără ca aceasta să oprească la cerere înscrisul în cauză, este logic ca în adresa Judecătoriei Tulcea să apară menţiunea că numitul … a primit sub semnătură copia deciziei penale 144/2005.

Se apreciază de către instanţă că plângerile sunt nefondate, întrucât raportat la argumentele avute în vedere prin rezoluţiile atacate şi faţă de criticile formulate de către petentă , cele reţinute în considerentele rezoluţiilor au determinat o soluţie legală şi temeinică în cauză, astfel:

În mod corect s-a reţinut că din moment ce numita … a recunoscut că semnătura de pe cererea adresată Judecătoriei Tulcea prin care a solicitat şi a ridicat în copie hotărârea judecătorească îi aparţin fiind împuternicită să acţioneze de această manieră , de administratorul SC R Argus SRL numitul … prin delegaţia 131/2006 nu s-a impus efectuarea unei expertize grafoscopice , diferenţele dintre semnăturile celor doi fiind evidente şi vizibile.

De asemenea nu se impune nici efectuarea unei expertize grafoscopice prin care să se stabilească dacă copia delegaţiei 131/2006 aflată la fila 29 din dosar a fost executată sau nu de pe originalul aceleaşi delegaţii aflată la fila 59 din dosar, întrucât prin compararea celor două înscrisuri rezultă fără dubiu că înscrisul în copie corespunde întrutotul originalului.

În ceea ce priveşte verificarea originalului de intrări ieşiri s-a apreciat în mod corect că această operaţiune a fost realizată în momentul în care la dosarul cauzei au fost primite de către procuror copii de pe filele 101-106 şi originalul delegaţiei înregistrată sub nr. 131/5.10.2006 în registrul respectiv numerotat de la 1 la 189.

Împrejurarea că Judecătoria Tulcea a comunicat atât petentei cât şi organelor de poliţie faptul că la cererea depusă nu a fost ataşată nici o delegaţie sau procură nu conduce automat la concluzia că numita … nu a avut asupra sa la momentul prezentării la registratura Judecătorie Tulcea delegaţia nr. 131/5.10.2006.

Totodată în ceea ce priveşte soluţia dată prin rezoluţia din 23 iulie 2008, în mod corect s-a reţinut că din examinarea conţinutului delegaţiei 131 /5.10.2006 cât şi precizările administratorului SC R Argus SRL din adresa 10/28,01,2008 se poate susţine fără dubiu că făptuitoarea … s-a comportat ca un adevărat mandatar îndeplinind un act pe seama şi în numele mandatarului.

Chiar dacă Judecătoria Tulcea a comunicat petentei şi organelor de poliţie că la cererea depusă nu a fost ataşată nici o delegaţie sau un alt înscris, acest aspect nu conduce automat la concluzia că numita … nu a avut asupra sa la momentul prezentării la registratura Judecătoriei Tulcea, delegaţia 131/5.10.2006.

Pentru considerentele expuse în baza art. 2781 alin.8 lit. a Cod pr. Penală instanţa va respinge plângerea ca nefondată şi va menţine rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. 534/P/2008 din 10.09.2008 şi rezoluţia Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. 534/P/2008 din 23.07.2008, în baza art. 192 alin. 2 Cod pr. penală, va obliga petenta la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro