404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere impotriva actelor procurorului

SENTINŢA PENALA NR. 139 din 10 februarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ../2008, petenta … a formulat plângere împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrative din 6.11.2008 pronunţată în dosarul nr. 1144/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea.

În motivarea plângerii, petenta a arătat în esenţă că soluţia pronunţată în cauză este nelegală deoarece a fost dată cu încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art. 90 alin 1 lit c din codul penal, motivate de faptul că nu se putea emite o asemenea ordonanţă atâta vreme cât paguba ce i-a fost pricinuită prin infracţiunea prevăzută de art. 277 alin. 1 din Codul muncii săvârşită de către Arpaşu Ioan nu a fost reparată de către acesta.

Susţinerea din ordonanţă potrivit căreia, suma pe care învinuitul … i-o datorează, ar fi fost achitată prin mandat poştal este falsă, întrucât în realitate acesta nu i-a achitat drepturile băneşti cuvenite potrivit sentinţei civile nr. …/2005 a Tribunalului Tulcea.

Aplicarea unei amenzi administrative este nelegală şi fapta nu poate fi lipsită de pericolul social cum greşit a apreciat procurorul, atâta vreme cât a fost încălcată o hotărâre judecătorească pe o perioadă de aproximativ 3 ani, prin refuzul de a-i remite drepturile salariale statuate prin acea hotărâre, ci prin atitudinea de dispreţ manifestată faţă de o dispoziţie a judecătoriei sau a tribunalului.

Şi dispoziţia din ordonanţă cu privire la neânceperea urmăririi penale faţă de Arpaşu Ioan sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 246 cod penal este nelegală deoarece procurorul de caz, în mod greşit apreciază că sunt aplicabile dispoziţiile art. 258 alin. 2 cod penal ( modificată prin Legea 58/2008) pentru faptele prevăzute de art. 246 şi că astfel plângerea ar fi introdus-o după împlinirea termenului legal pentru formularea unei astfel de plângeri, atâta vreme cât faptele au fost comise în perioada 2004-2005, anterior apariţiei Legii 58/2008, iar plângerea a formulat-o în anul 2006 cu doi ani înaintea apariţiei Legii 58/2008.

Pe cale de consecinţă, solicită petenta admiterea plângerii, desfiinţarea ordonanţei atacate, disjungerea cauzei şi prin sentinţă, să se trimită cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. De art. 246 cod penal ( patru infracţiuni) iar în temeiul art. 278 1 alin. 8 lit. c, să se admită plângerea prin încheiere, să se desfiinţeze ordonanţa atacată şi să se reţină cauza spre judecare în legătură cu săvârşirea infracţiunii prev. de art. 277 alin. 1 din codul muncii, faţă de …

S-au depus la dosar de către petentă înscrisuri în dovedirea plângerii.

A fost ataşat dosarul de urmărire penală 1144/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea iar intimatul legal citat a depus înscrisuri la dosarul cauzei.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele :

Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea nr. 1144/P/2006 din 6.11.2008 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului .., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 277 alin. 1 din Codul muncii (Legea 53/2003) şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ , amendă în cuantum de 500 lei precum şi neînceperea urmăririi penale faţă de …, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 10 alin. 2 din Legea 403/2005 şi pentru art. 246 cod penal cu aplicarea art. 13 Cod penal.

S-a reţinut prin ordonanţa menţionată că prin rezoluţia din 11.04.2008 s-a început urmărirea penală împotriva învinuitului … pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 277 alin. 1 din Codul muncii, fapta constând în neexecutarea sentinţei civile nr. 1721/14.02.2005 a Tribunalului Tulcea privind drepturile băneşti datorate ….

Fiind audiat, învinuitul …cu privire la faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţia de a plăti, în termen de 15 zile de la data de 14.02.2006 numitei …, drepturile salariale cât şi celelalte sume stabilite de instanţă, acesta a declarat că nu se face vinovat sub aspectul săvârşirii acestei infracţiuni întrucât a depus diligenţele necesare îndeplinirii obligaţiei stabilită prin sentinţa mai sus arătată, respectiv a invitat-o pe petentă la sediul societăţii pentru a-şi ridica drepturile băneşti. Însă corespondenţa pe care acesta a trimis-o la adresa indicată de petentă a fost în cele mai multe cazuri returnată societăţii cu menţiunea “lipsă destinatar”.

În acest context, învinuitul s-a adresat organelor de poliţiei pentru a-i comunica adresa petentei, care i-au răspuns acestuia prin adresa nr. 106290/18.08.2006 a Poliţiei Municipiului Tulcea, că numita … nu a fost identificată la adresa din Tulcea, strada Isaccei nr. 57, bloc Pelican, ap. 4 şi nici nu a putut fi depistat alt domiciliu.

Faţă de această împrejurare, învinuitul a refuzat să trimită prin mandat poştal drepturile băneşti la o adresă la care petenta nu mai locuia.

S-a mai reţinut că la 6.11.2008, S.C. RADIO ARGUS S.R.L TULCEA a comunicat la dosarul cauzei dovada plăţii prin mandat poştal a sumei de 1476 lei, reprezentând drepturile băneşti cuvenite numitei ….

S-a reţinut că din materialul de urmărire penală sunt aplicabile prevederile art. 10 lit. b indice 1 Cod procedură penală deoarece fapta prin conţinutul său concret şi atingerea minimă adusă valorilor sociale ocrotite de legea penală nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

În ceea ce priveşte încălcarea de către … a dispoziţiilor art. 10 alin. 2 din Legea 403/2005 s-a constatat că astfel de fapte conform art. 14 din aceeaşi lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, situaţie în care urmează să se dispună neînceperea urmăririi penale.

Cu privire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 246 Cod penal de către învinuit s-a constatat că acesta nu are calitatea de funcţionar public aşa cum este definit de art. 147 alin. 1 cod penal iar conform dispoziţiilor art. 258 alin. 2 cod penal (modificate prin Legea nr. 58/2008 ) pentru faptele prevăzute la art. 256 Cod penal , acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepţia acelora care au fost săvârşite de o persoană din cele prevăzute la art. 147 alin. 1 , motiv pentru care s-a apreciat plângerea ca fiind introdusă după împlinirea termenului legal.

Împotriva acestei ordonanţe s-a formulat plângere iar prin ordonanţa nr. 373/II/2/2008 din 8 decembrie 2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a admis în parte plângerea formulată de petenta … în sensul infirmării parţiale a ordonanţei nr. 1144/P/2006 dispunându-se disjungerea cauzei şi trimiterea organelor de cercetare penală ale IPJ Tulcea pentru efectuarea de cercetări faţă de … sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 246 Cod penal.

S-a reţinut în considerentele acestei ordonanţe că soluţia dispusă de către procuror în sensul scoaterii de sub urmărire penală a învinuitului în baza art. 10 lit. b ind. 1 Cod procedură penală cu referire la art. 18 1 Cod penal şi art. 91 lit. c cod penal este legală, iar sancţiunea administrativă a amenzii a fost corect individualizată.

Relativ la soluţia procurorului de neîncepere a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 246 Cod penal, în baza art. 10 lit. f din Codul de procedură penală aceasta nu este legală întrucât la data la care faptele au fost săvârşite, acţiunea penală pentru această infracţiune se punea în mişcare din oficiu şi nu la plângerea prealabilă, acesta fiind şi motivul infirmării prealabile a ordonanţei.

Având în vedere soluţia dată în această din ultimă ordonanţă sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 246 Cod penal, nu se mai impune a se face consideraţii cu privire la soluţia dată întrucât s-a dispus disjungerea şi trimiterea cauzei la organele de cercetare penală ale IPJ Tulcea.

Potrivit art. 277 din Codul muncii, neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.

Se reţine de către instanţă prin prisma analizei materialului administrat în cursul urmării penale că soluţia dată de către procuror sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 277 din Codul muncii este corectă, pentru următoarele argumente:

Intimatul a depus diligenţele necesare pentru achitarea drepturilor salariale cuvenite petentei, însă corespondenţa pe care a trimis-o la adresa indicată de aceasta din urmă s-a întors cu menţiunea lipsă destinatar, sens în care, a sesizat organele de poliţie pentru a-i comunica adresa petentei însă poliţia i-a răspuns prin adresa 106290/18.08.2006 (fila 168 dosar UP) că numita … nu a fost identificată la adresa din Tulcea, strada Isaccei nr. 57, bloc Pelican, ap. 4, şi nici nu s-a putut stabili unde locuieşte aceasta în prezent.

Nu în ultimul rând, intimatul a încercat să-i achite petentei suma datorată prin mandat poştal, la adresa din strada Gavrilov Corneliu nr. 310, bloc D, scara B, ap. 9, adresă pe care aceasta şi-o alesese la cabinetul avocatului, însă aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, mandatul în cauză a fost returnat cu motivarea “destinatar necunoscut la adresă” aşa cum rezultă din adeverinţa eliberată de Direcţia Regională de Poştă Galaţi.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 2781 alin.8 lit. a Cod pr. penală, instanţa va respinge plângerea ca nefondată şi va menţine ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea nr. 1144/P/2006 din 6.11.2008.

În baza art. 192 alin. 2 Cod pr. penală, va fi obligată petenta la plata sumei de 20 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro