404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

Sentinţa civilă nr.346 din data de 03.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…. reclamanta………, a chemat în judecată pe pârâta ………. pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligată pârâta la plata sumei de 73787,34 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi majorări de întârziere în perioada august 2007 – octombrie 2008, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că, pârâta a beneficiat de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pe perioada august 2007 – octombrie 2008 pe care nu a înţeles să le achite şi astfel înregistrează faţă de reclamantă un debit în valoare de 73787,34 lei, din care contravaloare servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare – 63103,58 lei şi 10683,72 lei, majorări de întârziere aferente. Acest debit nu a fost achitat până în prezent şi are la baza contractul 2525/31.07.2006 şi facturile fiscale. Deşi a invitat pârâta la rezolvarea litigiului pe cale amiabilă aceasta nu a răspuns.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.51 alin.3 din Legea nr.51/2006, art.31 alin.1 din Legea nr.241/2006, raportat la art.112 şi următoarele Cod procedură civilă.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

În dovedirea cererii reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi interogatoriu, probe încuviinţate de către instanţă.

Pârâta, legal citată, nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare. Pârâta nu a răspuns la interogatoriul ce i-a fost comunicat.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele :

Între părţi s-a încheiat contractul nr.2525 din 31.07.2006 (fila 12), având ca obiect asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare de către reclamantă în favoarea pârâtei. Contractul a fost încheiat pe o perioadă de un an, prelungindu-se automat pe o perioadă egală cu perioada iniţială dacă consumatorul nu solicita în scris încetarea lui cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului (art.3 Capitolul III din contract).

Potrivit art.18 Capitolul VIII din contract “contravaloarea serviciilor se achită pe bază de factură”, iar conform art.19, întârzierea în achitarea sumelor datorate atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, valoarea penalităţilor neputând depăşi cuantumul debitului. Contractul menţionat poartă ştampila ambelor părţi contractante. Cu facturile ataşate la dosarul cauzei reclamanta a făcut dovada sumei datorate de către pârâtă şi având în vedere că pârâta nu a răspuns la interogatoriu instanţa va da eficienţă dispoziţiilor art.225 Cod procedură civilă.

Pentru considerentele expuse, urmare a neexecutării obligaţiei contractuale, instanţa va admite acţiunea urmând a obliga pârâta la plata sumei de 73787,34 lei către reclamantă reprezentând contravaloare servicii şi majorări de întârziere.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă va fi obligată pârâta la plata sumei de 2727 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro