404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

Sentinta civilă 779/10.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea în data de 22.01.2009, reclamanta a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să oblige pârâtul la plata sumei de 2357 lei reprezentând contravaloarea indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal complementar pentru perioada

În fapt, reclamanta a învederat instanţei faptul că pârâtul şi-a stabilit reşedinţa în judeţul Constanţa începând cu data de 14.09.2007, astfel că nemaiavând nici domiciliul şi nici reşedinţa în judeţul Tulcea, sumele plătite de ………. Tulcea cu titlu de indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal complementar pentru perioada 14.09.2007-14.09.2008 nu erau datorate de reclamantă, aceasta nemaifiind direcţia de asistenţă socială de la domiciliul sau reşedinţa persoanei cu handicap, aşa cum stabileşte art. 58 alin.10 şi 11 din Legea 448/2006.

În drept, reclamanta invocă disp. Legii 448/2006 republicată.

În susţinerea pretenţiilor formulate, reclamanta a depus anexat cererii de chemare în judecată: adresa nr. ………………. recipisa de confirmare de primire-f.4, certificatul de încadrare în grad de handicap nr.2077/29.06.2007-f.5, copia CI pârât-f.6, borderou ordonanţare ajutor ………….. Tulcea-f. 7-17.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare, dar s-a prezentat personal în instanţă, arătând că în perioada pentru care reclamanta a formulat pretenţia dedusă judecăţii a avut domiciliul în judeţul Tulcea şi că nu a beneficiat de o indemnizaţie cu acelaşi titlu de la direcţia judeţului ………. Mai arată că după expirarea vizei de flotant la 14.09.2008 s-a întorsc la locuinţa de domiciliu.

În susţinerea celor afirmate verbal în faţa instanţei pârâtul a depus în copie adresa nr. ………… emisă de …………, cu care doreşte să dovedească împrejurarea că nu a beneficiat de ajutorul acordat în temeiul Legii 448/2006 şi de la Direcţia din Judeţul Constanţa- f.22.

La termenul de judecată din data de 03.03.2009, instanţa, în temeiul art. 167 C.pr.civ., a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

În fapt, la data de 29.06.2007, pârâtului ………….. i s-a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 2077, aşa cum rezultă din înscrisul depus la fila 5 dosar, mijloc de probă specific în baza căruia instanţa stabileşte incidenţa situaţiei de fapt din prezenta cauză la domeniul de aplicare al dispoziţiilor Legii 448/2006.

Astfel, conform art. 6 lit. d din legea sus indicată, persoanele cu handicap beneficiază, printre alte drepturi, şi de dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale şi prestaţii sociale.

Prestaţiile sociale constau, conform art. 58 alin.4 din Legea 448/2006, în indemnizaţie lunară şi buget personal complementar lunar.

Conform art. 57 alin.1 din Legea 448/2006 , dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de lege, alin.2 statuând că cererea pentru plata prestaţiilor sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale competente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.

Conform art. 7 alin.1 din Legea 448/2006, promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.

Coroborând art. 7 alin 1 cu art. 6 lit.d şi art. 58 alin.4 din Legea 448/2006, instanţa reţine că dreptul persoanei cu handicap la prestaţii sociale urmează să fie asigurat de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, căreia îi revine astfel obligaţia corelativă de a plăti indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar lunar.

Din copia cărţii de identitate a pârâtului -f. 6- rezultă că numitul ………….., pentru perioada de 14.09.2007-14.09.2008 pentru care se formulează pretenţia de către reclamantă, a avut domiciliu stabilit în sat. ……………… şi reşedinţă stabilă în judeţul ………………….

În această situaţie de fapt, obligaţia legală de a plăti pârâtului drepturile băneşti prev. de art. art. 6 lit. d din Legea 448/2006 putea să revină prin lege fie autorităţii de la domiciliul pârâtului, fie autorităţii de la reşedinţa acestuia.

Dar în stabilirea subiectului de drept căruia îi revenea în concret obligaţia de a plăti indemnizaţia, instanţa mai reţine şi faptul că drepturile băneşti se plătesc la cererea persoanei îndreptăţite, astfel încât pârâtul având depusă cererea de plată a indemnizaţie pentru persoană cu handicap la sediul reclamantei ca autoritate de la domiciliul pârâtului, acestui subiect de drept îi revenea în fapt şi obligaţia de a efectua plăţile.

În mod eronat şi nesusţinută de nici un mijloc de probă reclamanta a arătat că pârâtul nu avea nici domiciliul şi nici reşedinţa în judeţul Tulcea, în cauză fiind făcută proba contrară faţă de această afirmaţie cu cartea de identitate ce poartă şi menţiunea de reşedinţă, din care rezultă şi că pârâtul avea domiciliul în judeţul Tulcea.

Mai reţine instanţa că pârâtul a făcut şi proba faptului că nu s-a adresat cu cerere de acordare a prestaţiilor sociale şi la autoritatea de la reşedinţă, respectiv la Direcţia Constanţa, cu înscrisul depus la fila 22 dosar- adresa nr. G ……………… Pârâtul a probat că nu a încasat acelaşi drept de două ori, pentru a justifica pretenţia reclamantei din prezenta cauză.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează să respingă cererea de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro