404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plg. contrav.

Sentinta civilă 834/17.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.12.2008 sub dosar nr.6308/327/2008, petentul ……………….., în contradictoriu cu intimata …………………, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie nr.003663/10.12.2008, precum şi exonerarea de plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul a învederat că procesul-verbal a fost întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor OG nr.2/2001, întrucât procesul-verbal nu este semnat de nici un martor asistent, conform art.19 din acest act normativ,

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, petentul a învederat că nu se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal, deoarece la momentul controlului era numai în trecere pe lacul Erenciuc, nu a existat încălcarea condiţiilor de autorizare şi că sculele de pescuit interzise nu se aflau la momentul controlului în posesia lor, fiind în barca agentului constatator.

Petentul nu şi-a întemeiat plângerea în drept.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: act de constatare nr.21013/19.11.2008 (f.7-8); adresa nr.18039/16.12.2008 (f.4); proces-verbal de contravenţie nr.003663/10.12.2008 (f.5-6); permisul de pescuit comercial nr. TL 1358 din 08.02.2008, licenţă activităţi auxiliare pescuitului TL 0004/15.04.2008, autorizaţia de mediu nr. 6522/23.04.2008, permis de acces pe căile navigabile din RBDD nr. 363/04.02.2009.

La data de 19.01.2009 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiate şi menţinerea procesului-verbal ca legal şi temeinic.

În fapt, în urma controlului efectuat în data de 19.11.2008, orele 03.00, pe Lacul Erenciuc, agentul ecolog …………… l-a găsit pe petent ……….…………….. practicând activitatea de pescuit cu setci monofilament împreună cu alţi doi prieteni, în zona interzisă pescuitului. A arătat intimata că petentul împreună cu celelalte persoane din barcă, la momentul la care a observat prezenţa reprezentantului agentului constatator, au aruncat în apă setcile şi au încercat să se îndepărteze de locul unde practicau activitatea de pescuit.

Mai arată intimata că au fost ridicate un număr de 18 setci monofilament, 14 setci şi o setcă marca 2775-10.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-119 Cod procedură civilă.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie nr.003663/10.12.2008- f.21; actul de constatare nr.21013/19.11.2008- f.19; adresa nr.18034 /ARBDD /16.12.2008- f.18, actul de constatare nr. 21014/19.11.2008-f.20, adresa nr. 16998/24.11.2008- f.22.

În cauză, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei şi proba testimonială cu doi martori, în şedinţa din data de 10.03.2009 fiind audiat martorul ………………, instanţa revenind asupra probei testimoniale cu cel de al doilea martor, pe care a apreciat-o că nu ar mai fi utilă faţă de declaraţiile martorului deja audiat.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie nr.003663/10.12.2008 petentul ………… a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.12 pct 27 din Legea nr.82/1993 coroborat cu HG 341/2002 lit.g.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că în data de 19.11.2008, ora 03,30, a fost găsit petentul ……………. în zona lac Erenciuc, pescuind cu setci de care era prinsă o marcă cu nr. 2775-10 , contravenientul a pescuit în zonă interzisă pescuitului şi cu unelte interzise, încălcând condiţiile de autorizare impuse …………

Conform art. 34 din OG 2/2001, instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului verbal de constatare a contravenţiei şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 12 pct.27 din Legea nr. 82/1993, care prevăd că „pescuitul industrial, în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervaţiei, fără autorizaţie din partea Administraţiei Rezervaţiei sau cu încălcarea condiţiilor de autorizare constituie contravenţie” şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice.

În ce priveşte motivul de nelegalitate invocat de petent că procesul-verbal s-a încheiat în lipsa unui martor asistent, fapt de natură a atrage sancţiunea nulităţii, instanţa, prin raportare la dispoziţiile art. 19 alin.1 din OG 2/2001, reţine că se prevede expres în norma legală posibilitatea încheierii procesului-verbal de contravenţie în lipsa contravenientului, împrejurare ce trebuie confirmată de cel puţin un martor, iar in alin.3 al aceluiaşi articol se prevede expres că în lipsa unui martor asistent care să confirme lipsa contravenientului de la locul încheierii procesului-verbal, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod, exigenţe îndeplinite în cuprinsul actului contestat prin menţionarea la rubrica „alte menţiuni” că se încheie în lipsa contravenientului şi respectiv la rubrica „martor” că acesta lipseşte datorită faptului că locul este izolat. Mai mult, neregularitatea invocată de petent nu i-a atras acestuia o vătămare, or exigenţele art. 19 din OG 2/2001 sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii relative şi virtuale, astfel că, prin raportare la disp art. 105 alin.2 C.pr.civ., vătămarea trebuie dovedită, or în cauză aceasta nu există. Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază ca neîntemeiată susţinerea petentului că procesul-verbal contestat este lovit de nulitate pentru acest motiv de nelegalitate.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa urmează să analizeze pe baza probelor administrate dacă fapta există, se încadrează în conţinutul constitutiv al faptei contravenţionale, dacă este săvârşită de petent şi dacă acesta răspunde contravenţional.

Deşi O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art.34 şi din împrejurarea că agentul constatator a perceput „ex propriis sensibus” faptele consemnate în procesul-verbal contestat, fiind îndeplinite exigenţele impuse de principiul nemijlocirii în constatarea faptei contravenţionale, instanţa reţine că procesul verbal contravenţional face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară, aplicându-se prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal, prezumţie care se înscrie în limita rezonabilă până la care poate opera şi cu respectarea dreptului la apărare sub toate aspectele.

Din declaraţia martorului …………. dosar, rezultă că petentul s-a afla în lacul Erenciuc la momentul opririi sale pentru control de către reprezentantul ARBDD, declaraţie care se coroborează cu procesul-verbal pe împrejurarea că petentul a fost găsit în lacul Erenciuc.

Constată ca fiind fapt necontestat de petent şi susţinut şi de declaraţia acestui martor cele consemnate în procesul verbal cu privire la ora la care a avut loc constatarea agentului constatator, respectiv ora 03,00 dimineaţa.

Martorul mai arată că erau numai în trecere prin lacul Erenciuc, îndreptându-se spre Sf. Gheorghe, declaraţie pe care nu o apreciază ca nefiind adevarată, dar care nici nu este de natură a face probă contrară pe împrejurările consemnate în actul de sancţionare, deoarece martorul declară că petentul împreună cu el s-au îndreptat din lacul Puiu cu o oprire pentru repararea bărcii spre Sf.. Gheorghe prin lacul Erenciuc. Dar petentul nu a fost sancţionat pentru faptul că a tranzitat lacul Erenciuc, ci a fost sancţionat pentru că a pescuit în lacul Erenciuc, ori, pe această împrejurare declaraţia martorului audiat nu face probă contrară. Aceasta şi pentru că trebuie avut în vedere specificul activităţii de pescuit, care se realizează printr-o acţiune de lăsare în apă a plasei, acţiune care se continuă în timp fără a mai fi necesară intervenţia omului, astfel că în fapt modul de săvârşire a faptei permite subiectului de drept să nu se afle la locul de amplasare al plasei în timpul în care acţiunea ce constituie elementul material al faptei contravenţionale este între momentul consumării şi momentul epuizării. Fapta contravenţională s-a epuizat la momentul intervenţiei agentului constatator. Dar fapta rămâne în sarcina subiectului de drept care a manipulat plasa, în speţă fiind făcută dovada cu adresa nr 16998/24.11.2008-fila 22 dosar.

Astfel, din adresa nr. …………… dosar, rezultă că marca cu nr. 2775-10 aparţine pescarului autorizat ……………, iar petentul, întrebat fiind de instanţă pe această împrejurare de fapt, a arătat că nu a ştiut că i-au dispărut plase din baltă. Răspunsul pententului la întrebarea instanţei constituie o mărturisire provocată cu caracter complex, deoarece pe de o parte petentul recunoaşte că i s-a emis acest număr de marcă pe numele său, dar arată în completarea mărturisirii că această unealtă de pescuit i s-a furat din baltă, aspect despre care nu a ştiut înainte de control. Or, faptul afirmat, alăturat recunoaşterii că marca i-a fost emisă pe numele său califică mărturisirea într-o mărturisire complexă, divizibilă, astfel că faptul ulterior al furtului plasei din baltă ca să poată fi reţinut de instanţă şi să-i fundamenteze hotărârea trebuie dovedit, sarcina probei revenind petentului, care însă nu a produs proba faptului afirmat. În aceste condiţii, instanţa reţine că unealta de pescuit confiscată de agentul constatator în data de 19.11.2008 şi care purta numărul de marcă 2775-10 aparţinea petentului, aspect probat cu înscrisuri- adresa nr. 16998/ ARBDD /24.11.2008-f.22, coroborată cu mărturisirea petentului.

Sub aspectul de fapt al locului unde această unealtă de pescuit cu număr de identificare 2775-10 a fost găsită de agentul constatator, instanţa urmează să acorde valoarea probatorie actului de sancţionare şi actului de constatare, deoarece cele consemnate sunt rezultatul constatării personale ale agentului constatator, astfel că se bucură de o prezumţie relativă de veridicitate. Această prezumţie nu a fost înlăturată în cauză. Mai mult, martorul ………… arată că în timp ce au fost opriţi pentru control de agentul ARBDD pe lacul Erenciuc, aceştia au efectuat un control pe suprafaţa lacului Erenciuc cu proiectorul, găsind unelte de pescuit în apă pe care le-au ridicat în barcă şi au revenit la barca petentului, arătându-le, din declaraţia martorului rezultând că au fost de faţă şi au putut vedea personal şi direct uneltele de pescuit scoase din apă.

Chiar dacă în fapt petentul şi persoanele care îl însoţeau nu au verificat plasele scoase la acel moment din apă pentru a găsi numere unice de identificare cum sunt mărcile, intimata i-a asigurat posibilitatea de a arăta la acel moment că nu îi aparţineau plasele de pescuit. Or, din atitudinea petentului şi a persoanelor ce îl însoţeau instanţa deduce că aceştia ştiau ce anume au găsit agenţii constatatori în apele lacului Erenciuc, astfel că nu au mai apreciat necesar să facă verificări la locul faptei asupra acestor aspecte.

Pentru aceste considerente, instanţa va reţine că petentul s-a aflat la locul săvârşirii contravenţiei la data şi ora la care s-a făcut controlul, în acelaşi loc fiind găsit de faţă cu petentul şi martorul scule de pescuit ridicate din apa lacului, că una din acele scule purta numărul de marcă 2775-10 ce a fost emis pentru petent, astfel că apreciază instanţa că petentul a pescuit cu setca cu număr de marcă 2775-10 în lacul Erenciuc.

Din art. 2.8. din HG 248/1994 rezultă că Arinisul Erenciuc (50 ha) este zonă de regim de protecţie integrală şi cuprinde arinisul situat de o parte şi de alta a canalului de acces în lacul Erenciuc, fiind delimitată la sud, de braţul Sfântu Gheorghe, la nord, de lacul Erenciuc, limitele estică şi vestica fiind limitele suprafeţei forestiere.

Din interpretarea sitematică a disp.a rt. 33 lit.b raportat la art. 29 din HG 248/1994, rezultă că în zonele cu regim de protecţie integrală nu se poate pescui, astfel că în lacul Erenciuc pescuitul este interzis.

Din permisul de pescuit nr. TL 1358/08.02.2008 emis petentului rezultă că acesta a fost autorizat să pescuiască în lacustra Complex Roşu-Puiu, or, fapta de a fi pescuit este reţinută ca fiind săvârşită în lacul Erenciuc, în afara zonei înscrisă în permisul de pescuit. Din permisul de acces pe căile navigabile din RBDD nr. 363, instanţa mai reţine şi că petentului i s-a permis accesul numai pe o serie limitată de trasee, respectiv pe traseele navigabile complex Roşu-Puiu, com. Busurca, Tătaru, Caraorman, C.litoral, Marea Neagră. Astfel că se reţine prin raportare la actele administrative indicate mai sus şi care stabilesc o serie de condiţii în care petentul îşi putea desfăşura activitatea de pescuit că petentul a încălcat condiţiilor de autorizare.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 34 din OG 2/2001, instanţa, reţinând că fapta există, este săvârşită de petent şi nu sunt incidente cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei, urmează să respingă plângerea contravenţională formulată ca fiind neîntemeiată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro