404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 497

Şedinţa publică de la 16.02.2009

La data de ………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr. ……….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ………… …….., cu sediul în ………, în contradictoriu cu pârâta …….. cu sediul în ……….., prin care s-a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să fie obligată pârâta să-i plătească reclamantei suma de ………. lei, reprezentând contravaloarea cantităţii de porumb ce putea fi obţinută de pe terenul în suprafaţă de ………. ha, ce a fost ocupat şi folosit în mod abuziv de către pârâtă în cursul anului ………, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, cu titlu de concesiune, deţine o suprafaţă totală de ………. ha teren situat în extravilanul ……….. În prima decadă a lunii mai …….. Comisia Judeţeană de Fond Funciar ……… a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de …… ha numitei ………… teren amplasat în sola ……. ce are o suprafaţă totală de …….. ha şi care a făcut obiectul contractului de concesiune.

A arătat reclamanta că din sola . ……. cu o suprafaţă totală de …….. ha în baza contractului de concesiune deţine ……. ha iar diferenţa de ……..0 ha aparţine societăţii pârâte.

A mai arătat reclamanta că în toamna anului …… pârâta a însămânţat cu floarea soarelui toată suprafaţa de teren amplasată în sola …….iar, potrivit procesului verbal din data de ……, semnat de reprezentanţii Primăriei ……., .. ….. şi ai reclamantei, suprafaţa totală de teren ocupată de către pârâtă este de ….. ha.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a arătat, în esenţă, că nu a ocupat suprafaţa de teren la care se referă reclamanta.

La cererea părţilor, prin apărători, instanţa a administrat proba cu martori, înscrisuri, interogatoriu şi expertiza topografică.

Prin sentinţa civilă nr. …… pronunţată la data de ……., Judecătoria …….. a respins acţiunea reclamantei ca nefondată şi a obligat reclamanta să-i plătească pârâtei, cu titlu de cheltuieli de judecată, suma de ….. lei.

Recursul declarat de către reclamantă împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a fost admis de instanţa superioară, care prin decizia civilă nr. ……. a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

La Judecătoria ……. s-a format la data de ……, dosarul cu nr. ……….

În rejudecare, s-a dispus efectuarea unei expertize topografice, raportul de expertiză fiind întocmit de către expert ……… şi înaintat la dosarul cauzei la data de ………..

La termenul de judecată din ………., reclamanta, prin apărătorul său, a depus la dosarul cauzei precizări scrise prin care a arătat, în esenţă, că funcţie de concluziile expertului relativ la parcela ………, pretenţiile sale, în cuantum de …….. ROL, vizează doar suprafaţa de ……. ha din parcela …… şi …… ha din parcela ……..

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamanta ………. prin administrator ………, a primit în baza Deciziei nr. ……. emisă de …… …….. spre concesiune suprafaţa de ……. ha teren agricol, din care ……. ha arabil şi ……… ha păşune.

Conform procesului verbal din data de …… (fila 121) concesionarei i-au fost predate parcelele …… cu suprafaţa de ……. ha teren agricol şi …… cu suprafaţa de ………. ha teren agricol, ambele parcele fiind amplasate în tarlaua …… Suprafaţa de …….. ha din parcela . a fost lucrată însă din anul …… de către societatea pârâtă în baza contractului de arendă. Aşadar, din această parcelă, terenul ce a făcut obiectul contractului de concesiune ar fi putut fi doar în suprafaţă de ……… ha.

Trebuie menţionat faptul că în anul ……., …….. ha teren din parcela …… a fost reconstituită în baza Legii 18/19991, numitului …….. căruia i s-a eliberat titlul de proprietate nr. ………, iar ……… ha reprezintă drumul ce delimitează această parcelă de parcela ………, aspect reţinut de către expert …….

Susţinerile reclamantei cum că anterior reconstituirii dreptului de proprietate persoanei mai sus menţionate, terenul în suprafaţă de …….. ha a fost ocupat abuziv de către societatea pârâtă, nu sunt confirmate de probele administrate în cauză.

Este adevărat că în procesul verbal încheiat la data de ……….(fila 25 din dosarul nr. ……..) se menţionează că terenul este cultivat cu floarea soarelui, însă nu s-a dovedit, prin probe lipsite de echivoc că această cultură a fost înfiinţată de către societatea pârâtă.

Martorii ……………. şi ………., audiaţi de instanţă la cererea reclamantei, au relatat că terenul în discuţie era însămânţat însă nu au arătat şi de către cine, iar din depoziţiile martorilor ………… şi ………. reiese că pârâta nu a lucrat mai mult teren decât cel deţinut în arendă.

Pentru considerentele mai sus expuse, cererea reclamantei urmează a fi respinsă ca nefondată.

Va fi obligată reclamanta să-i plătească pârâtei, suma de ……. lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro