404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Revendicare imobiliara

SENTINŢA CIVILĂ NR. 501

Şedinţa publică de la 16.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ………., la data de ……….., sub nr. ………, reclamanta …………, domiciliată în …………, a chemat în judecată pe pârâtul ………., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să o oblige pe pârâtă să-i lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă terenul în suprafaţă de ……… mp situat în …………..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, că terenul în discuţie l-a dobândit prin moştenire şi l-a folosit până în urmă cu câţiva ani, când reprezentanţii Primăriei ………. l-au ocupat fără drept, dându-i altă destinaţie.

S-au ataşat cererii înscrisuri, în copie.

La primul termen de judecată, la cererea reclamantei, prin apărătorul său, instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârât a Oraşului ……… prin primar.

Pârâţii, deşi legal citaţi nu s-au prezentat în instanţă şi nici nu au formulat întâmpinare.

În susţinerea acţiunii, reclamanta a solicitat şi instanţa i-a încuviinţat administrarea probei testimoniale, fiind audiaţi martorii ………. şi ………. De asemenea, s-a dispus efectuarea unei expertize topografice, cu următoarele obiective: identificarea şi reprezentarea grafică a terenului proprietatea reclamantei ………, situat în …………., în funcţie de actele existente la dosarul cauzei; identificarea şi reprezentarea grafică a terenului în litigiu şi de asemenea, să se precizeze cine ocupă în prezent respectivul teren.

Raportul de expertiză a fost întocmit de către expert ……… şi depus la dosarul cauzei la data de ………..

La solicitarea instanţei, expertul a refăcut lucrarea motivat de faptul că terenul din schiţa anexă la raportul de expertiză are o suprafaţă mai mare decât cea din înscrisurile existente la dosar. Lucrarea a fost înaintată la dosar la data de …………

Prin serviciul registratură al instanţei, la data de ………08, reclamanta a înaintat la dosarul cauzei precizări scrise, arătând că suprafaţa de teren pe care înţelege să o revendice de la pârâţi este de ……… mp, suprafaţa de …….. mp fiind consemnată din eroare în conţinutul cererii.

Au fost solicitate relaţii de la ………… … şi Primăria ………., ce au fost comunicate instanţei prin adresele nr. ………. şi nr……….. (filele 92 şi 95 din dosarul cauzei).

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ………prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……….. (fila 3 din dosarul cauzei) soţii ………… şi ………. au cumpărat un teren în suprafaţă de ……… mp situat în ………. (fostă ………). Potrivit certificatului de moştenitor nr. ……….. eliberat de Notariatul de Stat ……… (fila 4 din dosarul cauzei) de pe urma defunctei ………., decedată la data de ………, a rămas ca avere succesorală cota indiviză de 1/2 din terenul mai sus arătat iar ca moştenitor ……….., care în calitate de soţ supravieţuitor a cules întreaga succesiune. Acesta din urmă s-a recăsătorit la data de ………. cu ……….., reclamanta din prezenta cauză, şi a decedat la data de …………, aspecte ce rezultă din certificatele de căsătorie şi de deces existente la dosarul cauzei (filele 14 şi 16).

Aşadar, reclamanta a dobândit prin moştenire dreptul de proprietate asupra imobilului ce a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare mai sus arătat, imobil compus din teren în suprafaţă de ……….. mp.

Rezultă atât din raportul de expertiză, întocmit în cauză de către expert ……….. cât şi din adresa ……….. emisă de ……….., că pe terenul în discuţie este amplasat un post de transformare şi 2 stâlpi, bunuri care în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea 51/2006 aparţin domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Relativ la acest teren, prin adresa nr. ……… Primăria ………. a arătat că face parte din domeniul privat al oraşului fără însă să probeze aceste susţineri.

Or, potrivit art. 3 alin. 1 din Legea 213/1998, domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.

Art. 6 alin. 1 din acelaşi act normativ arată că fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale şi bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.

În cauză, pârâţii nu au dovedit că terenul afectat de capacităţi energetice a fost preluat de la reclamantă sau de la autorul ei în baza unui titlu valabil.

Potrivit art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale „Orice persoană fizică sau morală are dreptul de a-i fi respectate bunurile. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât din motive de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege”.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 44 din Constituţie şi art. 481din Codul Civil potrivit cărora nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreapta şi prealabila despăgubire.

Este adevărat că bunurile existente pe terenul în litigiu sunt de utilitate publică însă, nu mai puţin adevărat, este faptul că reclamanta nu poate fi privată de proprietatea sa fără un temei legal aşa cum prevăd dispoziţiile legale mai sus arătate.

Pentru considerentele mai sus arătate, cererea reclamantei va fi admisă în parte, doar pentru terenul ocupat de postul de transformare şi cei doi stâlpi, în suprafaţă totală ……. mp situat în ……….., astfel cum a fost evidenţiat de către expert ………… în schiţa anexă la raportul de expertiză.

Pe cale de consecinţă, pârâţii vor fi obligaţi să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie, terenul mai sus arătat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro