404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Validare poprire

SENTINŢA CIVILĂ NR. 824

Din 16 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 15.01.2009, sub dosar nr. .., reclamanta – organ de executare …. în contradictoriu cu pârâta – debitoare …Tulcea şi cu pârâtul – terţul poprit …, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 2610 lei.

În motivarea cererii, reclamanta – organ de executare … a învederat faptul că înfiinţarea popririi s-a făcut în baza dispoziţiilor art. 453 – 454 Cod procedură civilă, în dosarul acestuia de executare nr. 42/2008, în care creditorul S.C. …., în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. .. a Tribunalului .., pronunţată în dosarul nr. … a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 188644, 11 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată şi executare.

Reclamanta organ de executare a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că pârâtul – terţ poprit în baza contractului de furnizare a apei potabile şi a legii asociaţiilor de proprietari, datorează suma de 2610 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumată şi neachitată către debitor.

A mai precizat reclamanta – organ de executare faptul că în conformitate cu prevederile art. 454 alin. 2 Cod procedură civilă a înfiinţat poprirea cu adresa nr. 42/2008 din data de 31.10.2008.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamant judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei.

În dovedirea cererii reclamanta – organ de executare a depus la dosarul cauzei în copie: … din data de 8.11.2007 pronunţată de Tribunalul … în dosar nr. 2013/88/2007 (f. 3-4), dovadă comunicare a popririi nr. 42/2008 (f. 6), proces verbal din data de 26.02.2008 (f. 6), adresa de înfiinţare a popririi din data de 31.10.2008 (f. 7).

La data de 27.01.2009 reclamanta – organ de executare … a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză în calitate de intervenient forţat a creditoarei …

Prin încheierea din data de 18.02.2009, instanţa a luat act de depunerea cererii de intervenţie forţată, intervenientul forţat devenind parte în dosar.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0, 3 lei.

În baza art. 167 Cod procedură civilă, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri apreciind-o ca fiind utilă, pertinentă, concludentă soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. … pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr. .., pârâta – debitoare Asociaţia de Proprietari … a fost obligată la plata către intervenienta forţată – creditoare … a sumei de 188644,11 lei reprezentând contravaloare servicii, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Intervenienta forţată – creditoare … a solicitat Biroul Executorului Judecătoresc … punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor debitorilor Asociaţiei de Proprietari …

Pârâta debitoare a pus la dispoziţia intervenientei forţată – creditoare un tabel cu debitorii săi, ca urmare a neachitării obligaţiilor de întreţinere, printre care figurează şi terţul poprit …

La data de 31 octombrie 2008 a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 10 noiembrie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a popririi (f. 5).

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că această este îndeplinită, listele de plată depuse la dosar, precum şi recunoaşterea terţului poprit consemantă de instanţă prin încheierea din data de 18 februarie 2009, făcând dovada raportului juridic obligaţional statornicit între debitoare şi terţul poprit.

Se mai reţine faptul că potrivit art. 46 din Legea nr. 230/2007, terţului poprit, în calitate de proprietar al apartamentului nr. 5 situat în Tulcea … îi incumba obligaţia de a plăti lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce îi revenea la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data afişării.

Instanţa reţine că în cauză nu s-a făcut dovada achitării de către terţul poprit a debitului datorat Asociaţiei de Proprietari …, în cuantum de 2610lei.

Cu privire la cea de-a două condiţie prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terţul poprit, conform art. 456 alin. 1 Cod procedură civilă, avea obligaţia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă la dispoziţia creditoarei, rezultă ca terţul poprit şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât şi această condiţie menţionată în art. 460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite cererea de reclamanta – organ de executare …, precum şi cererea intervenientei forţată – creditoare …., apreciindu-le ca fiind întemeiate, şi în consecinţă, va valida poprirea înfiinţată în mâinile pârâtului – terţ poprit până la concurenţa sumei de 2610 lei, sumă ce va fi consemnată pe numele intervenientei forţate – creditoare …. la dispoziţia şi pe seama executorului judecătoresc.

Instanţa va respinge cererea formulată de intervenienta forţată – creditoare …. de obligare a pârâtului – terţ poprit, la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată întrucât taxele de timbru şi timbrele judiciare au fost datorate în cauză de către reclamanta organ de executare …..

Astfel, atât taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii introductive cât şi taxa de timbru şi timbru judiciar aferente cererii de intervenţie sunt datorate de către partea care sesizează instanţa cu acestea, în speţă de către reclamanta – organ de executare.

Faptul că la termenul de judecată din data 18 februarie 2009, intervenienta forţată creditoare a înţeles să achite taxa de timbru şi timbrul judiciar datorate de către reclamanta – organ de executare nu are nici o consecinţă juridică asupra persoanei care are calitatea de debitor a acestei taxe.

Mai mult, potrivit principiului general reglementat de către art. 1093 Cod civil oricine poate face plata, acesta putând fi deci efectuată de orice persoană interesată sau chiar de o persoană neinteresată.

Aşadar, taxele de timbru şi timbrele judiciare achitate în dosar puteau fi solicitate cu titlu de cheltuieli de judecată numai de către partea care le-a datorat, deci numai de către reclamanta – organ de executare.

Or, analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către reclamanta – organ de executare rezultă faptul că aceasta nu şi-a exprimat voinţa juridică în sensul solicitării de cheltuieli de judecată, motiv pentru care instanţa va respinge ca neîntemeiată solicitarea intervenientei – creditoare de obligare a pârâtului terţ poprit la plata cheltuielilor de judecată întrucât aceste cheltuieli nu au fost efectuate de către ea.

Va lua act că reclamanta – organ de executare …. nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro