404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinta civila nr.659

Sedinta publica din 02.09.2009

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin adresa nr…….. ………… a înaintat, spre competenta solutionare acestei instante, plângerea contraventionala formulata de petentul ………. împotriva procesului-verbal de contraventie seria ………….

Pe rolul acestei instante plângerea a fost înregistrata la data de ……….. sub dosar nr………………

În motivarea plângerii petentul a învederat ca societatea ……….. a fost dizolvata prin sentinta civila nr………….., iar prin încheierea din data de ………. a fost radiata din ……….., încheierea fiind comunicata conform art.237 al.9 din Legea nr.31/1990.

A mai precizat petentul ca situatia de fapt retinuta în procesul-verbal nu corespunde realitatii întrucât, din momentul radierii societatii administratorii sunt descarcati de gestiune, acestia nemaiputând întreprinde operatiuni conform art.233 al.2 din Legea nr.31/1990.

În drept, plângerea nu a fost motivata.

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 si art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si în consecinta, si de aplicarea timbrului judiciar, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: certificat înregistrare mentiuni în registrul comertului (f.8); proces-verbal de contraventie seria ……………

La data de ………… intimata a depus întâmpinare, solicitând respingerea plângerii contraventionale ca nefondata.

În fapt, intimata a aratat, în esenta ca, urmare a analizei centralizatoare a agentilor economici care nu au depus la ………… situatiile financiare anuale la data de 31.12.2007, s-a constatat ca petentul, în calitate de administrator al …………, nu a depus aceasta raportare, încalcând astfel dispozitiile art.41 al.2 lit.e din Legea nr.82/1991, motiv pentru care a fost sanctionat contraventional cu amenda în cuantum de 400 lei.

În drept, intimata si-a întemeiat întâmpinarea pe dispozitiile art.115-118 Cod procedura civila si dispozitiile Legii nr.82/1991.

În conformitate cu dispozitiile art.242 al.2 din Codul de procedura civila s-a solicitat de catre intimata judecarea cauzei si în lipsa partilor.

La solicitarea instantei a fost depusa la dosar de catre Oficiul Registrului Comertului adresa nr.2110/02.02.2009 (f.22-24).

În cauza instanta a încuviintat, în temeiul art.167 Cod procedura civila, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legala, pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria ………… petentul …………… a fost sanctionat cu amenda contraventionala în cuantum de 400 lei pentru savârsirea faptei contraventionale prevazute si sanctionate de art.41 al.2 lit.e din Legea nr.82/1991.

S-a retinut în procesul-verbal ca petentul, în calitate de administrator al …………….., nu a depus situatia financiara anuala simplificata la data de ……………….

Conform art.34 din OG nr.2/2001 instanta analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii aplicate.

Sub aspectul legalitatii, instanta constata ca procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanta apreciaza ca situatia de fapt retinuta în procesul-verbal de contraventie nu corespunde realitatii.

Potrivit art. 41 al.2 lit.e nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare anuale constituie contraventie sanctionata cu amenda de la 400 lei la 5000 lei.

Prin sentinta civila nr……….. pronuntata de …………….., în conformitate cu dispozitiile art.237 al.1 lit.b din Legea nr.31/1990, s-a dispus dizolvarea societatii ……………….. …………, motivat de faptul ca societatea nu a depus situatiile financiare conform legii.

În temeiul art.6 din Legea nr.26/1990 mentiunile privind dizolvarea societatii au fost înregistrate în registrul comertului la data de 02.08.2006 în baza hotarârii judecatoresti nr.21617 din data de 27.07.2006.

Potrivit art.233 al.1 din Legea nr.31/1990, dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Daca în termen de 3 luni de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul legii privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

În situatia în care judecatorul delegat nu a fost sesizat cu nicio cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului de 3 luni prevazut anterior, persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comertului, prin încheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform dreptului comun.

În temeiul acestor dispozitii, prin încheierea nr.3816 din data de 30.10.2008, pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, în solutionarea cererii Oficiului National al Registrului Comertului nr…………… privind radierea din registrul comertului, în temeiul art.237 al.8 din Legea nr.31/1990, a persoanei juridice Victa Trans SRL, s-a dispus înregistrarea în registrul comertului a radierii din oficiu.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanta constata ca în mod gresit s-a retinut în sarcina petentului fapta contraventionala constând în nedepunerea situatiei financiare anuale la 31.12.2007.

Astfel, instanta retine ca potrivit art.36 al.3 din Legea nr.82/1991, persoanele care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza începe la data încheierii exercitiului financiar anterior si se încheie în ziua precedenta datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.

Rezulta asadar, ca petentului, în calitate de administrator al …………….., nu îi incumba obligatia de a depune situatia financiara anuala, ci o declaratie din care sa rezulte ca societatea nu a mai desfasurat activitate, aflându-se în lichidare.

Fata de cele expuse mai sus, apreciind plângerea petentului ca fiind întemeiata, instanta o va admite, va anula procesul-verbal de contraventie seria ……………………….., urmând a exonera petentul de plata amenzii aplicate prin procesul-verbal.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro