404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contravetionala

SENTINTA CIVILA NR. 551

Sedinta publica din 19 februarie 2009

S-a luat în examinare plângerea contraventionala formulata de petentul ……, cu domiciliul în …., în contradictoriu cu ………… cu sediul în ……. si împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria ………..

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (13) din Hotarârea nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti si faptul ca nici una dintre parti nu s-a prezentat la apelul cauzei, instanta lasa dosarul la sfârsitul sedintei.

La al doilea apel nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, conform art. 36 din Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 si art. 1 alin.2 din OG 32/1995; dupa care :

Constatând dosarul în stare de judecata, instanta retine cauza în pronuntare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de ……., sub nr. ……., petentul ……….. a solicitat instantei, în contradictoriu cu ……., anularea procesului-verbal seria ………..

În motivarea în fapt, petentul a aratat ca a fost sanctionat contraventional prin procesul-verbal contestat cu amenda în cuantum de 500 lei, retinându-se în sarcina sa ca a tulburat ordinea si linistea publica deranjând în acest mod colocatarii din imobil , fapt neadevarat deoarece altcineva a coborât pe scara interioara a blocului facând zgomot. De asemenea solicita nulitatea procesului verbal în temeiul art. 16 din OG nr. 2/2001 deoarece nu cuprinde ocupatia si locul de munca al contravenientului.

Cererea nu a fost motivata în drept.

În dovedirea plângerii s-a depus, în original, procesul-verbal de constatare a contraventiei ( f. 3 ).

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru potrivit art. 36 din O.G. nr. 2/2001 si de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimatul a depus întâmpinare în cauza aratând ca procesul verbal nr. ……….. este întocmit cu respectarea dispozitiilor legale, iar situatia de fapt a fost perceputa personal de catre agentul constatator.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele

Prin procesul-verbal seria ………. încheiat de catre ………… a fost sanctionat petentul ………… întrucât la ………, în localitatea …… a tulburat ordinea si linistea publica prin zgomote si larma, deranjând în aceste sens locatarii din imobil potrivit art. 2 pct. 28 din Legea nr. 61/1991, sanctionata de art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Având în vedere ca prin decizia pronuntata în cauza Anghel c. România, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a înlaturat prezumtia deplina, absoluta, irefragrabila de legalitate a unui proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanta apreciaza ca se pot administra probe în întelesul dispozitiilor Codului de procedura civila, pentru a exista posibilitatea partilor litigante de a dovedi pe de o parte ca starea de fapt este alta decât cea retinuta în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv ca starea de fapt este cea retinuta de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contraventiei sub aspectul legalitatii întocmirii si observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta constata ca procesul-verbal seria …….. încheiat de intimata cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute.

Instanta va respinge apararea petentului cum ca procesul – verbal este lovit de nulitate nefiind înscrise ocupatia si locul de munca al contravenientului. aceste mentiuni cuprinse la art. 16 alin. 1 din OG. nr. 2/ 2001 sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii relative, pentru a opera nulitatea petentul trebuie sa dovedeasca vatamarea suferita, fapt nerealizat în cauza pendinte.

În ceea ce priveste temeinicia instanta are în vedere probele administrate în cauza.

Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei face prin el însusi dovada situatiei de fapt retinute de agentul constatator si nu mai trebuie completat cu alt mijloc de proba extrinseci, iar instanta de judecata este abilitata de lege sa verifice legalitatea si temeinicia acestuia. Faptul ca procesul verbal, în masura în care cuprinde constatarile personale ale agentului constatator constituie o dovada suficienta a vinovatiei contestatorului cât timp acesta nu face proba contrarie, nu constituie o încalcare a prezumtiei de nevinovatie, ci o modalitate de stabilire legala a vinovatiei în raport cu art. 6 alin. 2 din Conventia europeana a drepturilor omului. Din aceste considerente instanta constata ca petentul a savârsit contraventia aratata anterior astfel încât va mentine procesul verbal în ceea ce priveste aceasta fapta contraventionala.

În ceea ce priveste individualizarea sanctiunii contraventionale, instanta va avea în vedere dispozitiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 :” sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal”. Instanta constata ca petentul a fost sanctionat cu amenda de 500 lei, limitele fiind de la 200 lei la 1.000 lei. Fata de cele constatate anterior instanta considera ca aplicarea sanctiunii amenzii în cuantum de 500 lei reprezinta o corecta individualizare a sanctiunii.

Având în vedere considerentele retinute anterior instanta, fata de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, urmeaza a respinge plângerea contraventionala formulata de petentul …….. în contradictoriu cu intimatul ……… si va mentine procesul – verbal seria …………. încheiat de intimat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro