404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 707

Sedinta publica din 3 martie 2009

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de ………, sub nr. …….., petenta SC …………. SRL a solicitat instantei, în contradictoriu cu ……….., anularea procesului-verbal seria ……. nr. ………….

În motivarea în fapt, petenta a aratat ca a fost sanctionata contraventional prin procesul-verbal contestat cu amenda în cuantum de 8.000 lei, retinându-se în sarcina sa ca a primit la munca mai multe persoane în perioada 10.06.2008-08.10.2008 fara a se încheia contracte individuale de munca. Petenta arata ca si-a început activitatea la data de 17.06.2008, data înmatricularii la Registrul comertului, si a încheiat-o la 06.10.2008, prin Hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor din aceeasi data.

Fata de aceste date, din procesul verbal rezulta mai multe inadvertente: ” a primit la munca pe ————– si ———– în perioada 10.06.2008-03.08.2008″, desi societatea a început sa functioneze din 17.06.2008.

De asemenea, în procesul verbal este mentionat ca ——— a lucrat în perioada 16.07.2008-08.10.2008, desi începând cu 06.10.2008 punctul de lucru al societatii a fost închis. Pe de alta parte persoanele mentionate în procesul verbal au fost prezente la lucru în mod discontinuu pentru a se familiariza cu aparatura folosita, de a face practica, urmând ca ulterior sa încheie contracte de munca cu cei care corespundeau activitatii. Acest lucru nu s-a mai realizat deoarece societatea si-a încetat activitatea. Petenta mai învedereaza faptul ca aceste contraventii nu au fost constatate nemijlocit de inspectorii de munca de la ITM, ci procesul verbal a fost întocmit pe baza reclamatiilor facute de cele trei persoane aratate anterior.

Cererea nu a fost motivata în drept.

În dovedirea plângerii s-a depus, în original, procesul-verbal de constatare a contraventiei ( f. 4-5 ), Hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor din data de 06.10.2008( f. 6), certificat de înregistrare( f. 7).

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 si de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimatul a depus întâmpinare în cauza aratând ca în urma reclamatiilor facute de ………., …………., ……….. si ……….. s-a constatat ca angajatorul SC …………. SRL i-a primit la munca pe acestia fara sa le încheie contracte individuale de munca. Intimata arata ca procesul verbal nr. seria …… nr. ………… este întocmit cu respectarea dispozitiilor legale.

Instanta a încuviintat proba cu înscrisuri depunându-se în original, procesul-verbal de constatare a contraventiei ( f. 4-5 ), Hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor din data de 06.10.2008( f. 6), certificat de înregistrare (f.7), certificat constatator (f.13), declaratii ale lui ……….., …….., ……. si ……… (f.14-18), anunt de angajare pentru videochat (f.19), imagini video chat (f.20-31), precum si proba testimoniala fiind audiati în calitate de martori ……………

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La termenul din 26.02.2009, s-a prezentat tatal numitilor ……. si ………. care a declarat ca acestia se afla în strainatate si nu se pot prezenta în instanta. În baza art. 186 alin. 3 c.proc.civ. instanta a dispus înlocuirea martorului …….cu ………………..

Prin procesul-verbal seria ……. nr. …….. încheiat de catre …….., a fost sanctionata petenta SC …….. SRL deoarece în data de 24.10.2008 ora 09.00, în localitatea ……, la ITM ………, angajatorul a savârsit urmatoarea contraventie prin faptul ca a primit la munca pe ……. si ………. care au lucrat în perioada 10 iunie 2008-03.08.2008, pe ……… care a lucrat în perioada 16.07.2008-08.10.2008, conform declaratiei acestora si pe ……….. care a lucrat la societatea mai sus amintita conform declaratiei acestuia, fara sa le încheie contracte individuale de munca în conformitate cu prevederile art. 16 alin.1 din legea nr. 53/ 2003, fapta sanctionata de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/ 2003.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contraventiei sub aspectul legalitatii întocmirii si observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta constata ca procesul-verbal seria ….. nr. ……. încheiat de intimata cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute. Mentiunea petentei cum ca nu a primit procesul verbal si înstiintarea de plata conform procedurilor în vigoare, ci lipit cu banda adeziva, poate constitui o nulitate relativa, iar petenta nu a dovedit nicio vatamare care i s-a produs, luând la cunostinta de continutul procesului verbal de sanctionare, astfel încât va respinge aceasta aparare.

În ceea ce priveste temeinicia instanta are în vedere probele administrate în cauza. Din declaratiile celor patru martori audiati rezulta ca fiecare dintre acestia au lucrat o anumita perioada , în jur de o luna. Daca martorii ……. si ……… au declarat ca doar câteva zile s-au aflat în proba, în restul timpului lucrând efectiv, martorii ……. si …… au afirmat ca au fost în perioada de proba în tot timpul cât au stat la SC …….. SRL, iar motivul pentru care nu au fost angajati s-a datorat închiderii punctului de lucru al societatii. Primii doi martori au declarat ca au fost platiti pentru perioada lucrata, ceilalti doi martori spunând ca nu au primit salariu, ci numai bani pentru cheltuieli obisnuite, societatea ocupându-se de cazarea lor. Din toate aceste declaratii rezulta ca martorii au prestat anumite activitati în contul SC ……. SRL, unii dintre acestia (…. si ……) considerând perioada respectiva ca fiind de proba, iar altii (……. si …..), ca fiind perioada în care au lucrat în mod efectiv. Potrivit art. 276 alin.1 lit. e din Legea nr. 53/ 2003, „primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1)” constituie contraventie. Potrivit art. 31 alin. 1 din lege, „Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere”. În baza alin. 4 indice 1 din lege „pe durata sau la sfârsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate înceta numai printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti”. De aici rezulta fara echivoc ca, anterior începerii unei perioade de proba, angajatul are încheiat un contract individual de munca, iar nu ca acest contract este ulterior încetarii perioadei de proba. Din aceste considerente, instanta retine ca ……………. au desfasurat activitate de videochat la SC ………… SRL pe diverse perioade, iar petenta nu a încheiat contracte individuale de munca desi avea aceasta obligatie. Faptul ca respectivele persoane se aflau sau nu în perioada de proba nu are nicio relevanta asupra existentei contraventiei respective, înainte de începerea perioadei de proba angajatorul având obligatia de a încheia cu angajatii contracte individuale de munca.

Din aceste considerente instanta constata ca petenta a savârsit contraventia aratata anterior astfel încât va mentine procesul verbal în ceea ce priveste aceasta fapta contraventionala.

În ceea ce priveste individualizarea sanctiunii contraventionale, instanta va avea în vedere dispozitiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001:” sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal”. Instanta constata ca petentul a fost sanctionat cu amenda de 8000 lei, limitele fiind de la 1500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei, intimata aplicând maximul sanctiunii ( 2000 lei pentru fiecare dintre cele 4 persoane identificate ca fiind angajate fara contract individual de munca ).

Instanta constata ca petenta ” a primit la munca pe …….. si ………… în perioada 10.06.2008-03.08.2008″, desi societatea a început sa functioneze din 17.06.2008. De asemenea, în procesul verbal este mentionat ca …………. a lucrat în perioada 16.07.2008-08.10.2008, desi începând cu 06.10.2008 punctul de lucru al societatii a fost închis.

Mentionarea în procesul verbal si a perioadei în care societatea nu functiona nu reprezinta un motiv de nulitate al procesului verbal, ci un mijloc de individualizare a sanctiunii aplicate.

De asemenea durata relativ redusa în care persoanele mentionate în procesul verbal au lucrat pentru petenta reprezinta un element important de care va tine seama instanta. Fata de cele aratate , instanta considera ca aplicarea sanctiunii în cuantumul minim prevazut de lege de 1.500 lei pentru fiecare persoana identificata, în total 6.000 lei reprezinta o corecta individualizare a sanctiunii.

Având în vedere considerentele retinute anterior instanta, fata de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, urmeaza a admite în parte plângerea contraventionala formulata de petenta SC ………. SRL, în contradictoriu cu intimatul …………. si va dispune reducerea amenzii de la 8.000 lei la 6.000 lei.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro