404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR. 709

Sedinta publica din 3 martie 2009

JUDECTORIA :

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de ….., sub nr. ……, reclamantul ……….. a solicitat în contradictoriu cu pârâtii …… obligarea acestuia sa predea suma de ….. lei catre S.C. ……. S.R.L. …. prin lichidator …….. suma ce figureaza în ultimul bilant contabil al societatii al carei administrator a fost, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca, dupa dizolvarea de drept a S.C……… S.R.L. . s-a dispus numirea în calitate de lichidator a …..

Dupa mai multe notificari facute pârâtilor de a prezenta actele societatii, notificari ramase fara rezultat, reclamantul s-a adresat DGFP Tulcea care a transmis prin adresa …… o copie de pe ultimul bilant contabil al S.C. ……… încheiat la 31.12.2004 si depus la organele fiscale la 11.04.2005.

Reclamantul mai arata ca în baza acesteia s-a identificat suma de ……. lei, suma ce nu a fost prezentata la intrarea societatii în lichidare.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 974 si art. 1539 Cod civil, art. 72, 253 alin. 3 si 4 din legea nr. 31/1990.

Cererea a fost legal timbrata.

În sustinerea cererii, reclamantul a anexat în copie urmatoarele înscrisuri: încheierea nr. ……. a ……. bilant contabil al S.C. …….. încheiat la 31.12.2003 ( f. 28-30).

Desi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în fata instantei, nu a formulat întâmpinare si nici nu a propus probe în aparare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea nr. …….a Tribunalului …… s-a dispus numirea în calitatea de lichidator al SC ……….SRL pe ……………

Potrivit art. 253 alin. 3 din Legea nr. 31/ 1990, lichidatorii sunt datori, îndata dupa preluarea functiei, ca împreuna cu administratorii sa faca un inventar si sa încheie un bilant, care sa constate exact situatia exacta a activului si pasivului societatii.

Lichidatorul a încercat îndeplinirea obligatiei impuse de norma mai sus citata notificându-i în mai multe rânduri pe fostii administratori …………… în vederea efectuarii bilantului si inventarului, fara ca acesta din urma sa dea curs invitatiilor primite ( f. 8-27).

Din analiza bilantului contabil al S.C. …… încheiat la 31.12.2003 ( f. 28-30), rezulta ca la data depunerii la DGFP Tulcea, S.C. …… S.R.L. …. avea la capitolul „activ” …………. lei reprezentate de:

– active circulante de ….. lei

– casa si conturi la banci de ………. lei

Potrivit art. 72 din Legea nr. 31/1990, obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de regulile de la mandat si de cele special prevazute de aceasta lege.

Astfel, administratorii sunt fata de societate niste mandatari. Mandatul încredintat de societate are caracter contractual, izvorul fiind unul conventional, chiar daca legea nu prevede în mod expres necesitatea întocmirii unui instrumentum.

Mandatul administratorilor, deoarece vizeaza gestionarea patrimoniului si reprezentarea societatii în raporturile comerciale este de natura comerciala, având ca obiect „tratarea de afaceri comerciale pe seama si pe socoteala mandantului” ( art. 374 c.com).

În baza art. 378-384 c.com. administratorul are obligatia de a se conforma instructiunilor primite de la mandant, de a da socoteala cu privire la executarea mandatului, de a-si exercita mandatul cu diligenta unui bun profesionist, de a conserva lucrurile ce i-au fost încredintate spre pastrare si de a remite de îndata mandantului sumele ce se cuvin acestuia.

Cum în ultimul bilant contabil al S.C. ……….. încheiat la 31.12.2003 figureaza la conturile de activ suma de ……….. lei, care nu a fost prezentata la intrarea societatii în lichidare, pârâtul în calitatea sa de mandatar al S.C. …….. S.R.L. . are obligatia de a preda aceasta suma catre S.C. ….. S.R.L. ……..prin lichidator …….

Pe cale de consecinta, instanta va admite cererea si va obliga pârâtul sa predea suma de …… lei catre S.C. …….prin lichidator ……………….

Fiind în culpa procesuala, în temeiul dispozitiilor art. 274 c.proc.civ., pârâtul urmeaza a fi obligat si la plata cheltuielilor de judecata suportate de catre reclamant cu prilejul solutionarii cererii de chemare în judecata, în cuantum de 30,30 lei, constând în taxa judiciara de timbru si timbre judiciare conform chitantei si timbrelor judiciare depuse la dosar.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro