404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 783

Sedinta publica din 10 martie 2009

.

S-a luat în examinare, în vederea pronuntarii, plângerea contraventionala formulata de petenta S.C. …… S.R.L., cu sediul în ……..în contradictoriu cu intimata ………, cu sediul în …………….. si împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria H nr. ……….. întocmit de intimata.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 5 martie 2009, cele declarate de parti fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 04.11.2008, sub nr. ….., petenta SC ……. SRL, prin administrator, în contradictoriu cu …………… a contestat suspendarea activitatii unitatii.

În motivarea în fapt, petenta a aratat ca a fost sanctionata contraventional prin procesul-verbal contestat cu suspendarea activitatii, masura pe care o considera mult prea drastica în raport cu suma de bani gasita în plus în sertarul casei de marcat. Petenta a aratat ca aceasta suma a fost lasata pentru a plati un furnizor, vânzatoarea nestiind ca exista o dispozitie de încasare pe care sa o arate organelor de control.

Plângerea nu a fost motivata în drept.

În dovedirea plângerii s-au depus, în copie, procesul-verbal de constatare a contraventiei seria H nr. ………..

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 si de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995 si ale H.G. nr. 856/ 2002.

Intimata a depus întâmpinare în cauza solicitând respingerea cererii aratând ca în urma unui control efectuat la magazinul apartinând SC …….SRL comisarii de la …….au constatat existenta sumei de 144 lei provenita din vânzarea marfurilor direct catre populatie, pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. Prin nota explicativa, vânzatoarea ……… recunoaste ca nu a emis bonuri fiscale, motivând ca a fost aglomeratie. Prin aceasta s-au încalcat dispozitiile art. 10 lit. b din OUG nr. 28/1999, petenta fiind sanctionata potrivit art. 5-7 din OG nr. 2/2001 cu avertisment, în temeiul art. 14 alin. 2 din OUG nr.28/1999 s-a dispus suspendarea activitatii pe o perioada de 3 luni, iar în temeiul art. 11 alin. 3 s-a dispus confiscarea sumei pentru care nu au fost prezentate documente justificative. Conform prevederilor art. 65 alin. 3 din HG nr. 479/2003, raportul de închidere zilnica Z emis de aparatul de marcat este documentul în baza caruia se înregistreaza în contabilitate veniturile realizate. Intimata arata ca petenta nu solicita anularea procesului verbal, ci se îndreapta numai împotriva masurii suspendarii dispuse, iar în sprijinul sustinerii ca reprezinta o plata catre furnizori nu prezinta probe. Masura suspendarii are rolul de a proteja interesul social si ordinea de drept prin adoptarea unor masuri care sa preîntâmpine si sa sanctioneze fapte care genereaza fenomene economice negative.

În drept, intimata a invocat dispozitiile art. 115 si urm. din c.proc.civ, OG. nr. 2/2001, OUG nr. 28/1999.

În sustinerea întâmpinarii s-au depus, în copie, raportul zilnic emis de casa de marcat din dotarea SC …….. SRL ( f. 9), copie dupa monetarul întocmit în data de 01.11.2008 (f.10), nota explicativa nr. ……….(f. 11).

În probatiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens actele enuntate anterior, precum si nota explicativa nr. 755/ 04.11.2009, registru scadentar, dispozitie de încasare nr. 3110/ 31.10.2008, precum si proba testimoniala fiind audiata ca martor Mihai Ana.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal seria H nr. ……….., a fost sanctionata petenta SC ………… SRL întrucât în cadrul magazinului mixt al societatii situat în satul ….., comuna ………, nu s-au emis bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate clientilor;aceasta fapta a fost savârsita în data de 01.11.2008, când la ora 13.55 suma gasita în sertarul aparatului de marcat electronic fiscal din dotarea magazinului era de 308, 05 lei, dar suma înscrisa în raportul general listat la aceeasi data era de 164,5 lei, astfel încât suma de 144 lei reprezinta valoarea marfurilor livrate clientilor fara emiterea de bonuri fiscale. De asemenea, societatea nu tine evidenta platilor restante, respectiv a obligatiilor de plata si a creantelor pe termene scadente catre orice creditor si de la orice debitor actualizate zilnic.

Din procesul-verbal rezulta ca petenta a savârsit contraventiile prevazute de art. 10 lit. b din OUG nr. 28/ 1999 ,aplicându-i-se avertismentul s-a confiscat suma de 144 lei si s-a dispus suspendarea activitatii unitatii pe o perioada de 3 luni., precum si contraventia prevazuta de art. 5 alin. 1 lit. a din OUG nr. 77/ 1999, pentru care s-a dispus amendarea cu 1000 lei.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contraventiei sub aspectul legalitatii întocmirii si observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta constata ca procesul-verbal nr. …….. încheiat de intimata cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute.

În ceea ce priveste temeinicia:

1. În legatura cu prima fapta contraventionala retinuta în procesul verbal, art. 10 lit. b din OUG nr. 28/ 1999 prevede ca constituie contraventie „neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate”. În procesul verbal agentul constatator a retinut ca nu s-au emis bonuri fiscale pentru toate bunurile vândute, diferenta dintre suma gasita în sertarul aparatului de marcat ( 308,5 lei) si cea înscrisa în raportul general listat( 164,5 lei) era de 144 lei. Din declaratia data prin nota explicativa nr. 753/ 01.11.2008 ( f. 11), ………vânzator la SC ………… SRL a afirmat ca suma de 144 lei reprezinta marfa vânduta pe care nu a batut-o în casa de marcat din cauza aglomeratiei. Din probele administrate în cauza rezulta ca aceasta situatie de fapt retinuta în cuprinsul procesului verbal nu se confirma.

Astfel martorul Mihai Ana, care a dat declaratia din nota explicativa nr. 753/01.11.2008 (f.11) afirma ca respectiva suma fusese lasata de administratorul societatii cu o zi înainte colegei sale pentru a plati un furnizor, fara ca aceasta sa-i aduca la cunostinta acest lucru.

Acest fapt rezulta si din nota explicativa nr. …………… în care administratorul SC ……….. SRL, ……….. afirma ca aceasta suma a fost lasata în sertarul aparatului de marcat la 31.10.2008 pentru a plati un furnizor, iar la schimbarea turelor …………… nu a fost anuntata de acest lucru de catre cealalta vânzatoare.

De asemenea, petenta a depus la dosar dispozitia de încasare nr. 3110/ 31.10.2008 pentru suma de 144. Fata de cele constatate, instanta retine ca petenta nu a savârsit contraventia prevazuta de art. 10 lit. b din OUG nr. 28/ 1999, suma gasita în plus nereprezentând contravaloarea bunurilor vândute, ci o suma lasata anterior de administratorul societatii pentru plata unui furnizor. Din aceste considerente, instanta va anula în parte procesul verbal în ceea ce priveste aceasta contraventie, va dispune restituirea sumei de 144 lei confiscata si va anula masura suspendarii activitatii.

2. În legatura cu a doua fapta contraventionala în procesul verbal , art. 5 alin. 1 lit. a din OUG nr. 77/ 1999 prevede ca reprezinta contraventie”netinerea de catre contribuabilul, persoana juridica, a evidentei platilor restante conform art. 1 din prezenta ordonanta de urgenta”. Prin procesul verbal intimata a sanctionat petenta deoarece nu tine evidenta platilor restante, respectiv a obligatiilor de plata si a creantelor pe termene scadente catre orice creditor si de la orice debitor actualizate zilnic.

Petenta a prezentat un rând de înscrisuri care poarta numele de „registru scadentar” care cuprinde facturile, sumele si data scadentei pentru fiecare, prima mentiune este din 18.06.2008, iar ultima din 10.02.2009.

Aceasta proba se coroboreaza cu declaratia martorei care afirma ca societatea detine un registru în care sunt trecute datoriile catre furnizori.

Din aceste considerente, instanta va înlatura cele afirmate de administrator in nota explicativa nr. ……….., care la întrebarea daca conduce evidenta sumelor restante mai vechi de 30 zile, a afirmat ca nu.

Fata de cele constatate anterior, instanta retine ca petenta nu a savârsit contraventia prevazuta de art. 5 alin. 1 lit. a din OUG nr. 77/ 1999.

Fata de aceste considerente, instanta va admite plângerea contraventionala formulata de petenta SC ……… SRL în contradictoriu cu intimata ………….. si va anula procesul verbal seria ………….

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro