404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 784

Sedinta publica din 10 martie 2009

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, plângerea contraventionala formulata de petentul ……….. în contradictoriu cu …………. si împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria …………

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 5 martie 2009, cele declarate de parti fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei …….. la data de ………, sub nr. ………, petentul ……… a solicitat instantei, în contradictoriu cu ……….. anularea procesului – verbal seria ………………….

În motivarea în fapt, petentul a aratat ca contesta procesul – verbal seria ………….. deoarece cuprinde date gresite , respectiv locul nasterii, si de asemenea valoarea prejudiciului produs (4399,24 euro).

Cererea nu a fost motivata în drept.

În dovedirea plângerii s-a depus procesul-verbal de constatare a contraventiei (f.4).

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 si de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata a depus întâmpinare solicitând respingerea cererii aratând ca petentul a condus auto „IVECO ASTRA-pompa beton” pe strada ………. agatând instalatia de iluminat festiv, montata deasupra strazii, distrugând-o partial.

Petentul a fost sanctionat potrivit prevederilor art. 8 lit. k din HCL nr. 164/2008, iar în baza art. 23 alin. 1 din OG nr. 2/2001, s-a stabilit prin adresa nr. PG 45209/19.12.2008 a Primariei mun. Tulcea, prin Serviciul Gospodarie Comunala ca valoarea prejudiciului se ridica la 4393,24 euro. La aceasta întâmpinare, petentul a depus un raspuns aratând ca suma stabilita drept despagubire este exagerata în raport cu prejudiciul produs.

În probatiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens procesul-verbal de constatare a contraventiei( f. 4), raportul agentului constatator ( f. 6-7 ), adresa nr. …….. a Primariei mun. Tulcea, prin Serviciul Gospodarie Comunala (f. 8-9), HCL nr. 164/2008( f. 20-29).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin procesul-verbal seria ( f. 4), a fost sanctionat petentul ………… întrucât la data de 19.12.2008, ora 09.00, pe str. …….. a condus auto „IVECO ASTRA-pompa beton” cu nr. de înmatriculare ………. a condus acest vehicul pe str. ……… unde cu bratul pompei a agatat si distrus plasa ornamentala montata deasupra strazii cu ocazia sarbatorilor de iarna, savârsind contraventia prevazuta de art. 8 lit. k din HCL nr. 164/ 2008 si sanctionata de art. 31 lit. b din HCL nr. 164/ 2008. Pentru aceasta fapta petentului i s-a aplicat o amenda în cuantum de 500 lei. De asemenea, în temeiul art. 23 din OG. nr. 2/2001 s-a dispus acoperirea prejudiciului în valoare de 4393,24 euro.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contraventiei sub aspectul legalitatii întocmirii si observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta constata ca procesul-verbal seria …………. încheiat de intimata cuprinde toate mentiunile prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute.

Potrivit art. 16 alin. 1 din OG. nr. 2/2001 procesul verbal trebuie sa cuprinda si datele personale din actul de identitae, lipsa acestora sanctionându-se cu nulitatea relativa. Faptul ca este gresit locul nasterii petentului nu produce nulitatea procesului verbal, acesta nesuferind niciun prejudiciu care sa impuna aceasta sanctiune.

Intimata a dispus luarea masurii prevazute de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 2/ 2001. care prevede ca, ” în cazul în care prin savârsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea, cu acordul expres al persoanei vatamate, facând mentiunea corespunzatoare în procesul verbal „.

Existenta acordului persoanei vatamate este o conditie de forma a procesului verbal. În ceea ce priveste tarifele de evaluare a pagubei, acestea trebuie sa fie anterior stabilite printr-un act normativ, lipsa acestora facând inaplicabile dispozitiile legale anterioare.

Prin adresa nr. …………a Primariei mun. Tulcea, prin Serviciul Gospodarie Comunala catre Politia comunitara s-a depus calculatia pe care personalul abilitat al primariei a facut-o ulterior producerii evenimentului. Stabilirea în aceste conditii a prejudiciului face inaplicabile dispozitiile art. 23 alin. 1 din OUG nr. 2/ 2001, neexistând tarife de evaluare a pagubei. Fata de aceste considerente instanta va anula în parte procesul verbal seria …………. în ceea ce priveste aplicarea masurii prevazute de art. 23 alin. 1 din OG. nr. 2/2001.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contraventiei, instanta va avea în vedere probele administrate în cauza. Petentul a recunoscut savârsirea faptei contraventionale, atât prin plângerea formulata, cât si prin raspunsul la întâmpinare, acesta contestând numai valoarea prejudiciului.

Din aceste considerente rezulta ca situatia de fapt retinuta de agentul constatator corespunde adevarului, însa în mod gresit intimata a facut aplicarea art. 23 alin. 1 din OG nr. 2/2001, astfel încât va admite în parte plângerea contraventionala formulata de petentul ………..în contradictoriu cu intimata ………… si va anula în parte procesul – verbal seria …………. în sensul înlaturarii masurii ” acoperirii prejudiciului în valoare de 4393,24 euro”.

De asemenea, instanta ia act ca petentul a achitat în termen de 48 ore minimul amenzii în suma de 100 lei..

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro