404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plingere

Sentinta civilă 1017/31.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.01.2009 sub dosar nr. 8/327/2009, petentul, în contradictoriu cu intimata Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie nr., precum şi exonerarea de plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul a învederat că procesul-verbal a fost întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor de legalitate din OG nr.2/2001, astfel procesul-verbal nu cuprinde sancţiunea aplicată, ci doar reproduce limitele de sancţiune prevăzute pentru fapta contravenţională, nu este relevată cauza pentru care proceusl-verbal nu este semnat de contravenient şi nici nu este atestată această cauză de un martor asistent, conform art.19 din acest act normativ, lipsa obiecţiunilor duce la încălcarea art. 16 alin.7 OG 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, petentul nu motivează şi nu invocă împrejurări faţă de care instanţa s procedeze la verificarea temeinciei procesului-verbal.

În drept, petentul invocă disp. art. 16 alin.7 , art. 19 alin.1 şi 21 alin.3 din OG 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: adresa ………………data de 02.02.2009 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiate şi menţinerea procesului-verbal ca legal şi temeinic.

În fapt, în urma controlului efectuat în data de 11.11.2008, orele 14.00, agentul ecolog …………. l-a găsit pe petent Ignat Lucian Laurenţiu în lacul Belciug, zonă strict protejată.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-119 Cod procedură civilă.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie nr……………………..

În cauză, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie nr……….. petentul ……………….. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 3.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.53 lit. f din OG 57/2007.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că în data de 11.11.2008, ora 14,00, a fost găsit petentul ……………….. în zona lac Belciug, zonă strict protejată fără permis de acces din partea ARBDD.

Conform art. 34 din OG 2/2001, instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului verbal de constatare a contravenţiei şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Sub aspectul motivului de nelegalitate invocat de petent privind lipsa sancţiunii efectiv aplicată contravenientului pentru fapta reţinută în sarcina sa, instanţa reţine că această apărare este neîntemeiată, atâta timp cât în pagina a 2-a procesului-verbal contestat este stabilită sancţiunea amenzii de 3.000 lei.

Sub aspectul motivului de nelegalitatea invocat de petent privind lipsa semnăturii contravenientului din procesu-verbal, a arătării cauzei pentru care nu s-a semnat actul sancţionator de petent şi a atestării acestui caz de martorul asistent, instanţa , prin raportare la dispoziţiile art. 19 alin.1 din OG 2/2001, reţine că se prevede expres în norma legală posibilitatea încheierii procesului-verbal de contravenţie în lipsa contravenientului, împrejurare ce trebuie confirmată de cel puţin un martor, iar in alin.3 al aceluiaşi articol se prevede expres că în lipsa unui martor asistent care să confirme lipsa contravenientului de la locul încheierii procesului-verbal, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod, exigenţe îndeplinite în cuprinsul actului contestat prin menţionarea la rubrica „martor” că se încheie în lipsa contravenientului că acesta lipseşte datorită faptului că locul constatării este zonă izolată, astfel că lipsesc martorii. Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază ca neîntemeiată susţinerea petentului că procesul-verbal contestat este lovit de nulitate pentru acest motiv de nelegalitate.

În ceea ce priveşte apărarea petentului că actul de sancţionare este lovit de nulitate ca urmare a faptului că nu i-a fost respectat dreptul de a face obiecţiuni, instanţa reţine că nerespectarea invocată de petent a normelor art. 16 alin.7 din OG 2/2001 atrage sancţiunea nulităţii relative şi virtuale a procesului verbal, de natură a atrage anularea procesului verbal de contravenţie dacă prin nerespectarea normei s-a adus o vătămare petentului care nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului-verbal. Instanţa constată că în cauză, deşi petentul nu a putut face obiecţiuni la momentul întocmirii procesului-verbal deoarece s-a încheiat în lipsa sa, acesta a exercitat calea de atac a plângerii, prin care a evocat în faţa instanţei toate aspectele de nelegalitate şi netemeinicie ale procesului-verbal pe care le-a considerat incidente speţei, aspecte pe care s-au administrat probe în condiţii de contradictorialitate, independenţă şi imparţialitate, cu garanţiile ce însoţesc procedura contencioasă.

Astfel că, deşi petentul nu a fost în măsură să formuleze obiecţiuni la momentul încheierii procesului-verbal, şi-a exercitat dreptul în faţa instanţei, motiv pentru care instanţa apreciază că nu este îndeplinită condiţia ca vătămarea adusă să nu poată fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului-verbal de contravenţie, urmând a înlătura acest motiv de nulitate invocat de petent ca nefundat.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că, deşi O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art.34 şi din împrejurarea că agentul constatator a perceput „ex propriis sensibus” faptele consemnate în procesul-verbal contestat, fiind îndeplinite exigenţele impuse de principiul nemijlocirii în constatarea faptei contravenţionale, astfel că procesul verbal contravenţional face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară, aplicându-se prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal, prezumţie care se înscrie în limita rezonabilă până la care poate opera şi cu respectarea dreptului la apărare sub toate aspectele.

Petentul, deşi legal citat, nu a solicitat administrarea vreunei probe din care să rezulte că se afla în una din împrejurările care înlătură vinovăţia acestuia în săvârşirea faptei contravenţionale, astfel cum invocă în susţinerea plângerii formulate.

Petentul nu a făcut nici o dovadă care să răstoarne prezumţia de legalitate şi validitate a procesului verbal contestat, deşi îi revenea această obligaţie potrivit art.1169 Cod civil şi art.129 alin.1 teza finală Cod proc. civilă.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.34 din OG nr.2/2001 instanţa va respinge plângerea ca neîntemeiată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro