404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ Nr. 241 din 10 martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea, la data de 05 decembrie 2008 sub nr…./88/2008, petentul … Costel, a solicitat întreruperea executării pedepsei privative de libertate în a cărei executare se află, invocând motive sociale.

Prin sentinţa penală nr…/2009, pronunţată de Tribunalul Tulcea, s-a admis excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Tulcea şi s-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format dosarul nr…/327/2009.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că prin Decizia penală nr…/R/2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, s-a admis recursul formulat de către el împotriva sentinţei penale nr…./2006 pronunţată de Judecătoria Sector 4 Bucureştii, fiind casată în parte sentinţa penală menţionată, dispunându-se admiterea în parte a plângerii şi obligarea statului român prin Ministerul Finanţelor la plata către recurentul … Costel a sumei de 14.000 Euro, respectiv echivalentul acestei sume în lei la data efectuării plăţii, hotărârea judecătorească care fost investită cu formulă executorie.

Arată petentul că de la începutul lunii aprilie 2008, solicitând punerea în executare a deciziei penale nr…. în sensul virării într-un cont bancar a sumei de 14.000 Euro stabilită de către instanţa de judecată, petiţie pe care a adresat-o şi preşedinţiei dar şi Curţii Europene de la Strasbourg.

Arată petentul că Ministerul Economiei şi Finanţelor i-a comunicat că pentru punerea în executare a sentinţei penale este necesar ca aceasta să fie depusă în original şi investită cu formulă executorie şi totodată să indice banca şi contul în care să-i fie virate sumele, stabilite de către instanţă

În faţa instanţei de judecată petentul a învederat că a comunicat instituţiilor abilitate datele necesare pentru punerea în executare a deciziei penale în sensul că a comunicat Ministerului Finanţelor contul în care pot fi viraţi banii.

La dosarul cauzei s-au depus Decizia penală nr…./R/2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, fişa de cazier a petentului, şi copia mandatului de executare apreciindu-se de către instanţă la termenul de judecată din data de 10 februarie 2009, că în raport de motivarea expusă de către petent în sprijinul cererii de întrerupere a executării pedepsei nu se mai impune efectuarea unei anchete sociale.

Potrivit art. 455 rap. la art. 453 lit. c cod procedură penală, executarea pedepsei poate fi întreruptă când din cauza unei împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, caz în care executarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Pe cale de consecinţă, textul de lege condiţionează această cerere de existenţa unor împrejurări speciale pe care deşi nu le defineşte, dă posibilitatea de apreciere a instanţei de judecată asupra lor, statuând că este vorba de acele împrejurări ce pot determina consecinţe grave.

În speţă petentul îşi motivează cererea pe considerentul că trebuie să pună în executare o hotărâre judecătorească aspect dovedit de altfel în cauză prin care Statul Român prin Ministerul Finanţelor publice a fost obligat la plata sumei de 14.000 Euro, respectiv echivalentul acestei sume în lei la data efectuării plăţii.

Instanţa apreciază că argumentele petentului nu se circumscriu textului de lege mai sus menţionat, în considerarea faptului că nu s-a dovedit existenţa acelor consecinţe grave pentru condamnat, petentul însuşi precizând că a co unicat instituţiilor abilitate datelor necesare punerii în executare a hotărârii judecătoreşti în sensul că a indicat numărul şi contul bancar.

Nu în ultimul rând apreciază instanţa că petentul are posibilitatea de a proceda la executare silită a hotărârii luând legătura din cadrul penitenciarului cu un executor judecătoresc

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge cererea ca nefondată.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga obligă petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat din oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru avocat …

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro