404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 550

Şedinţa publică din 19 februarie 2009

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de ……., sub nr. ……, petentul ……… a solicitat instanţei, în contradictoriu cu ………. anularea procesului-verbal nr………….

În motivarea în fapt, petentul a arătat că a fost sancţionat contravenţional prin procesul-verbal contestat, reţinându-se în sarcina sa că nu a depus situaţia financiară anuală a SC………. SRL al cărei administrator este, la data de 31.12.2007.

Petentul invocă mai multe motive de nulitate: procesul verbal a fost încheiat în lipsa sa, încălcându-se dispoziţiile art. 16 alin.7 din OG. Nr. 2/ 2001. de asemenea constatările agentului constatator nu sunt probate de nici un martor potrivit art. 19 din OG. nr. 2/ 2001. În subsidiar, solicit reindividualizarea sancţiunii şi înlocuirea amenzii cu avertismentul.

În drept au fost invocate prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi codul de procedură civilă.

În dovedirea plângerii s-a depus procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. ……….

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata a depus întâmpinare în cauza solicitând respingerea cererii arătând că petentului îi revenea obligaţia de a depune situaţia financiară anuală. Intimata arată că în urma verificărilor efectuate la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a constatat că administrator al SC ……… SRL este petentul care nu a respectat dispoziţiile art. 41 alin. 2 lit. e din Legea nr. 82/ 1991, astfel încât solicită respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal.

De asemenea potrivit art. 36 alin. 1 lit. a din aceeaşi lege „pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar”.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115-118 c.proc.civ şi ale Legii nr. 82/ 1991.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depus în acest sens: procesul verbal nr. ………. din …………. ( f. 4 ).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal nr. ………, a fost sancţionat petentul ……… întrucât la de 29.05.2008, ora 16.30, nu a depus situaţia financiară anuală la 31.12.2007 la ………… conform situaţiei centralizatoare a agenţiilor economici care nu au depus raportare la 31.12.2007. Pentru această faptă petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 400 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată în ceea ce priveşte procesul-verbal nr. ………. încheiat de intimată următoarele:

Petentul ………. a invocat mai multe motive de nulitate după cum urmează :

– procesul – verbal a fost încheiat în lipsa sa, încălcându-se dispoziţiile art. 16 alin.7 din OG. Nr. 2/ 2001, fiind lipsit de posibilitatea de a formula obiecţiuni ; nulitatea prevăzută de art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/ 2001 este prevăzută sub sancţiunea nulităţii relative aşa cum rezultă şi din decizia pronunţată de ICCJ în RIL nr. XXII/ 2007.

Pentru a opera nulitatea petenta trebuie să dovedească nu numai că agentul constatator şi-a încălcat obligaţia de a-i aduce la cunoştinţă dreptul de a face obiecţiuni, ci şi că această încălcare i-a produs o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

Instanţa constată că nulitatea procesului verbal intervine ca o sancţiune extremă, doar dacă alte remedii nu există. Astfel legiuitorul a urmărit menţinerea acelor acte care, deşi nu au respectat condiţiile legale, îşi pot atinge scopul.

Prin faptul că nu a putut face obiecţiuni a fost încălcat dreptul la apărare al petentului, dar acesta a avut posibilitatea de a invoca în faţa instanţei toate obiecţiunile de legalitate şi temeinicie legate de procesul verbal contestat, de a solicita toate probele care doreşte a fi administrate.

– constatările agentului constatator nu sunt probate de nici un martor potrivit art. 19 din OG. nr. 2/ 2001; Potrivit art. 19 alin. 3 din OG nr. 2 / 2001 „în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod”.

În mod greşit intimata a consemnat în procesul verbal că lipsa martorului este justificată de faptul că situaţia financiară anuală simplificată în baza căreia s-a întocmit acesta este accesibilă doar agenţilor constatatori.

Potrivit art. 19 alin. 1 din OG nr. 2/ 20011” procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.”

Procesul verbal cuprinde menţiunea că acesta s-a încheiat în lipsa contravenientului, rolul martorului este acela de a confirma acest lucru.

Nulitatea prevăzută la art. 19 alin. 1 este una virtuală, anularea intervenind în condiţiile art. 105 c.proc.civ., doar dacă se dovedeşte o vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel, iar petenta nu a dovedit producerea nici unei vătămări.

Faţă de aceste considerente, instanţa reţine că procesul verbal nr. ………cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 41 alin. 2 din Legea nr. 82 /1991 care prevede că societăţile comerciale au obligaţia depunerii situaţiei financiare anuale.

Astfel art. 28 din Legea nr. 82/21991 prevede obligaţia de a se întocmi situaţii financiare anuale, iar art. 28 alin. 3 din aceeaşi lege menţionează obligaţia depunerii unui exemplar de pe acestea la DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE JUDEŢEANĂ.

Sancţiunea a fost aplicată administratorului deoarece art. 10 alin. 1din lege prevede că „răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective”.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa va avea în vedere dispoziţiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 : „sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Instanţa constată că, faţă de dispoziţiile art. 42 alin. 1 din Legea nr. 82/ 1991 în ceea ce priveşte limitele sancţiunii( amendă de la 400-5000 lei), prin procesul verbal s-a aplicat minimul prevăzut de lege pentru faptele săvârşite, 400 lei ceea ce reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii, astfel încât va respinge cererea subsidiară, reindividualizarea sancţiunii şi înlocuirea amenzii cu avertismentul.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa apreciază ca fiind neîntemeiate susţinerile din cuprinsul plângerii contravenţionale şi, pe cale de consecinţa, faţă de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, urmează a respinge plângerea formulată de petentul …….. şi a menţine procesul-verbal nr. …….. ca fiind legal si temeinic.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro