404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.575

Sedinţă publică din 23.02.09

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin adresa nr……………. a fost înaintată de către ………., spre competentă soluţionare, plângerea contravenţională formulată de petentul ………. împotriva proceselor verbale de contravenţie seria …………..

Pe rolul acestei instanţe plângerea a fost înregistrată la data de ………. sub dosar nr……………….

În motivarea plângerii contravenţionale, petentul a învederat, în esenţă, că cele reţinute în procesele-verbale de contravenţie nu corespund realităţii întrucât nu a vândut varză din interiorul autoturismului marca Renault, ci la tarabă, precum şi faptul că nu a condus acest autoturism, neposedând permis de conducere.

În drept, petentul nu şi-a motivat plângerea.

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997, plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, potrivit art.1 al.2 din OG nr.32/1995, şi de aplicarea timbrului judiciar.

La data de 26.01.2009 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii.

În fapt, intimata a învederat, în esenţă, că în datele de 10.11.2008, 11.11.2008 şi 19.11.2008, în timpul efectuării serviciului de patrulare în zona „Piaţa Nouă”, un echipaj al Direcţiei Poliţiei Comunitare l-a surprins pe petentul …………… comercializând varză din interiorul autoturismului marca „Renault” (dubă) de culoare alb, cu număr de înmatriculare …………, proprietatea lui ………….., în afara locurilor special amenajate pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi, motiv pentru care a fost sancţionat contravenţional.

În drept, intimata nu şi-a motivat întâmpinarea.

În dovedirea susţinerilor sale intimata a depus la dosar următoarele înscrisuri: ……………….

În cauză instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ………………………….. petentul …………. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzută de art.12 lit.b din HCL nr.74/2002 şi sancţionată de art.25 lit.b din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în procesul-verbal că petentul a fost surprins comercializând legume (varză) din interiorul maşinii (dubă Renault), cu numărul de înmatriculare ………….. de culoare albă, deşi a fost avertizat verbal de nenumărate ori.

Tot astfel, prin procesul-verbal seria …………… petentul Creţu Lucian a fost sancţionat cu amnedă în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea faptei contravenţională prevăzută de art. 10 din HCL nr.74/2002, constând în aceea că a vândut varză din auto Dacia papuc de culoare albă cu numărul de înmatriculare ……………., pe strada ……….., fără a avea autorizaţie eliberată de primărie.

În conformitate cu dispoziţiile art.34 din OG nr.2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii proceselor-verbale de contravenţie menţionate anterior, instanţa constată că acestea au fost întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor legale prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa reţine că, potrivit art. 16 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenţiei trebuie să cuprindă menţiuni legate de descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, lipsa datei comiterii contravenţiei atrăgând nulitatea procesului verbal, astfel cum se prevede în art. 17 din acelaşi act normativ. Fiind vorba de o nulitate expresă, potrivit art. 105 alin. 2 Cpc, vătămarea se prezumă.

Analizând cele două procese-verbale de contravenţie menţionate anterior, instanţa constată că nu se menţionează datele la care cele două fapte contravenţionale reţinute în sarcina petentului ar fi fost săvârşite, precizându-se numai orele.

Data procesului-verbal prezintă relevanţă din mai multe motive, cum ar fi: momentul curgerii anumitor termene (spre exemplu termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale), aplicarea legii contravenţionale în timp, etc.

Lipsind data săvârşirii, contravenientul este pus în situaţia de a nu se putea apăra în mod efectiv. Totodată, nemenţionarea datei comiterii contravenţiei face imposibil controlul instanţei asupra temeiniciei procesului-verbal.

Importanţa menţionării datei săvârşirii contravenţiei în procesul verbal poate fi dedusă şi din faptul că, potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001, lipsa acestei menţiuni atrage nulitatea procesului verbal, nulitate care se constată şi din oficiu.

Deşi în procesul verbal este indicată data încheierii procesului verbal, nu se poate prezuma că fapta contravenţională a fost săvârşită la această dată, întrucât procesul verbal se poate întocmi ulterior datei comiterii contravenţiei, agentul constatator având obligaţia, de altfel, potrivit art. 16 din OG nr. 2/2001, de a menţiona în cuprinsul procesului verbal atât data încheierii procesului, cât şi data săvârşirii contravenţiei.

Prin neindicarea datei săvârşirii procesului verbal, instanţa apreciază ca s-a adus o importantă atingere dreptului la apărare al petentului, drept reglementat de art. 24 din Constituţia României, vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal.

Pentru aceste motive, constatând că procesele-verbale de contravenţie ………… şi respectiv, seria …………. au fost întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor legale, instanţa va dispune anularea acestora.

Prin procesul-verbal de contravenţie ………. petentul …………. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 500 lei pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzută de art.12 lit.B din HCL nr.74/2002 şi sancţionată de art.25 lit.b din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în sarcina petentului că în data de 19.11.2008 a comercializat varză din interiorul autoturismului marca Renault cu numărul de înmatriculare …………., parcat pe loc nepermis pentru comercializarea de produse agricole.

Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art.34 din OG nr.2/2001 legalitatea procesului-verbal, instanţa constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie corespunde realităţii.

Astfel, potrivit art.12 lit.b din HCL nr.74/2002, este interzisă vânzarea oricăror produse pe suprafeţe destinate circulaţiei pietonilor sau vehiculelor din piaţă, nerespectarea acestor dispoziţii constituind contravenţie prevăzută şi sancţionată potrivit art.25 lit.b din acelaşi act normativ.

Instanţa reţine, pe de o parte, că potrivit art. 1169 Cod civil cel ce face o propunere în faţa instanţei trebuie să o dovedească, iar pe de altă parte, că procesul-verbal de constatare a contravenţiei face dovadă deplină cu privire la starea de fapt şi de drept reţinută până la proba contrară.

În cauză, petentul nu a administrat nicio probă concludentă din care să rezulte netemeinicia susţinerilor agentului constatator, astfel cum arată în plângere, iar instanţa nu poate să se bazeze pe simplele sale afirmaţii pentru a anula procesul verbal.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, instanţa, având în vedere limitele de pedeapsă pentru fapta reţinută în sarcina petentului, precum şi criteriile prevăzute de art.21 al.3 din OG nr.2/2001, apreciază că sancţiunea a fost corect individualizată.

În consecinţă, instanţa va admite în parte plângerea contravenţională, va anula procesele-verbale de contravenţie ………… şi …………. şi va exonera petentul de plata amenzilor aplicate prin aceste procese-verbale, urmând a menţine ca legal şi temeinic seria ……………. ca fiind legal şi temeinic încheiat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro