404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 751

Şedinţa publică de la 09 Martie 2009

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul instanţei la data de 12.12.2008, sub nr. 6051/327/2008, petenta _ a contestat procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria 37 nr.5527 din data de 24.11.2008 întocmit de intimat _, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că contestă procesul verbal deoarece a fost sancţionat în mod nelegal de către inspectorii _, iar pretinsa contravenţie nu a fost săvârşită de către societate, arătând că motivele le va preciza în scris.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului-verbal mai sus-menţionat, proces verbal de control, anexa nr.1 la proces verbal de control – notă de constatare, anexa 2 la proces verbal de control – măsuri obligatorii, înştiinţare de plată.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerea contravenţională, arătând că în urma controlului efectuat la _ a constatat că angajatorul a primit la muncă pe numitul Alexa Iasa, fără a-i întocmi contract individual de muncă, astfel a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1500 lei, conform prevederilor art.276 alin.1 lit.e din Codul Muncii.

În dovedirea celor reţinute, intimatul a depus la dosar copia procesului-verbal mai sus-menţionat, proces verbal de control, anexa nr.1 la proces verbal de control – notă de constatare, anexa 2 la proces verbal de control – măsuri obligatorii, înştiinţare de plată şi declaraţia lui Alexa Iasa.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La data de 20.11.2008, ora 13,00, în localitatea Tulcea, pe str. _, nr.21B, a fost găsit numitul Alexa Iasa, care desfăşura activitate pentru _, începând cu data de 29.10.2008 pentru care societarea nu a întocmit contract individual de muncă conform prevederilor art.16 alin.1 din Legea nr.53/2003.

În baza art. 137 alin.1 C.proc.civ., instanţa trebuie să se pronunţe mai întâi, asupra excepţiilor de procedură, precum şi a celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Potrivit art.67 C.proc.civ. părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar. Când cererea e făcută prin mandatar, art.83 C.p.c, prevede că se va alătura procura în original sau copia legalizată.

În condiţiile art. 161 C.proc.civ, la termenul din 16 februarie 2009 instanţa i-a pus în vedere petentei să facă dovada calităţii de reprezentant sau ca cererea să fie semnată de reprezentantul legal, dând termen pentru complinirea lipsurilor.

Având în vedere că plângerea contravenţională a fost făcută prin reprezentant, în numele titularului, iar acesta nu a făcut dovada calităţii sale, instanţa va admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant şi va anula plângerea contravenţională formulată pentru _, de avocat _, şi împotriva procesului verbal seria 37 nr. 5527 din data de 24.11.2008 întocmit de intimat, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate de reprezentant.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro