404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.820

Sedinţă publică din 16 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin adresa nr…… a fost înaintată de intimata ……, spre competentă soluţionare acestei instanţe, plângerea contravenţională formulată de petentul … împotriva procesului-verbal de contravenţie seria ….

Pe rolul Judecătoriei Tulcea plângerea contravenţională a fost înregistrată la data de ….. sub dosar nr……..

În motivarea plângerii, petentul a arătat că nu este adevărat faptul că a parcat autoturismul marca … cu numărul de înmatriculare …… pe strada …….., încurcând circulaţia.

A mai precizat petentul că administratorul societăţii ……., la care este angajat, i-a adus la cunoştinţă faptul că nu are voie să staţioneze pe acea stradă, ci numai pe strada ….., unde există o tonetă pe care o aprovizionează cu marfă.

În drept, plângerea nu a fost motivată.

În conformitate cu dispoziţiile art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: proces-verbal de contravenţie seria ……. certificat de înmatriculare nr……..

La data de ……. s-a depus de către intimată întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată.

În fapt, intimata a arătat că în data de ……., în jurul orelor ….., în timpul serviciului de patrulare efectuat de echipajul …… în zona ……, agentul comunitar …….. a surprins autoturismul marca ……, cu numărul de înmatriculare ….., parcat neregulamentar pe strada ……, îngreunând circulaţia în zonă a celorlalte autoturisme, precum şi a mijloacelor de transport în comun, zona respectivă fiind recunoscută ca o zonă deosebit de aglomerată din punct de vedere al traficului rutier.

A mai menţionat intimata că în urma verificărilor efectuate în cadrul ….., departament aflat în subordinea ……., a rezultat că autoturismul menţionat anterior este proprietatea …………, care, fiind contactată a precizat că şofer angajat este numitul …………

Intimata a mai învederat că petentul a fost avertizat de mai multe ori, atât verbal, cât şi în scris asupra faptului că va fi sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor HCL nr.74/2002 privind parcarea neregulamentară.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile HCL nr.74/2002.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar următoarele înscrisuri: ……………..

În cauză instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria …… petentul ……… a fost sancţionat cu amendă în cuantum de ……. lei pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute de art.23 lit.e din HCL nr.74/2002 şi sancţionată de art.25 lit.b din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că în data de ……. orele …., petentul a parcat autoturismul marca ……, cu numărul de înmatriculare …… pe strada ….., lângă ……, încurcând circulaţia, deşi avea obligaţia de a parca la sediul societăţii.

În conformitate cu dispoziţiile art.34 din OG nr.2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie nu corespunde realităţii.

Astfel, potrivit art.23 lit.e din HCL nr.74/2002, în scopul protecţiei aşezărilor umane se interzice parcarea autovehiculelor pentru transport călători şi a altor utilaje de tonaj mediu şi mare aparţinând societăţilor comerciale pe străzile municipiului, parcările fiind permise numai la garajul societăţii sau în locuri special amenajate. Nerespectarea acestor dispoziţii constituie contravenţie sancţionată, conform art.25 lit.b din HCL nr.74/2002, cu amendă.

Din interpretarea dispoziţiilor art.23 lit.e din HCL nr.74/2002 rezultă că subiect activ al contravenţiei constând în nerespectarea acestor prevederi legale poate fi numai o persoană juridică, respectiv numai societatea comercială căreia îi aparţine autovehiculul pentru transport călători sau utilajul de tonaj mediu şi mare parcat în locuri neautorizate.

Această concluzie rezultă şi din faptul că, potrivit art.4 lit.f din acelaşi act normativ, se interzice, cu titlu general, parcarea autovehiculelor pe trotuare pietonale, spaţii verzi, parcuri şi în alte locuri de parcare din faţa instituţiilor publice unde este interzisă prin semne de circulaţie, dispoziţiile art.23 lit.e din HCL nr.74/2002 având o arie de aplicare mai restrânsă, respectiv numai în ceea ce priveşte faptele contravenţionale constând în parcarea autovehiculelor de transport călători şi de tonaj mediu şi mare aparţinând societăţilor comerciale. Potrivit certificatului de înmatriculare nr…… depus la fila ….. din dosar, autoturismul cu numărul de înmatriculare ……. aparţine ……, fiind utilizat de …….

Tot astfel, instanţa mai reţine că şi intimata, în întâmpinarea depusă la dosar, a învederat că autovehiculul menţionat anterior aparţine unei societăţi comerciale, ……….

Deşi există neconcordanţă cu privire la persoana juridică în patrimoniul căreia se află autovehiculul cu numărul de înmatriculare ……., instanţa apreciază că această împrejurare nu prezintă relevanţă atât timp cât fapta contravenţională a fost reţinută în sarcina unei persoane fizice, iar nu în sarcina unei persoane juridice. Astfel, numai în cazul în care ar fi fost sancţionată persoana juridică s-ar fi impus verificări pentru a clarifica căreia din cele două societăţi îi aparţine acest autovehicul.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa constată că în mod greşit a fost sancţionat petentul ……, acesta neavând calitatea de subiect activ al contravenţiei reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal, răspunderea contravenţională revenind societăţii comerciale deţinătoare a autoturismului cu numărul de înmatriculare ……., căreia îi incumbă totodată obligaţia de a-şi instrui angajaţii cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare la circulaţie.

Apreciind plângerea petentului …….. ca fiind întemeiată, instanţa o va admite şi, în consecinţă, va anula procesul-verbal de contravenţie seria ………, urmând a exonera petentul de plata amenzii aplicate prin procesul-verbal.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro