404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.877

Sedinţă publică din 23.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin adresa nr……………. a fost înaintată acestei instanţe de către …………………………….., plângerea contravenţională formulată de petentul ……… împotriva procesului-verbal de contravenţie seria ……………..

Pe rolul ………… plângerea contravenţională a fost înregistrată la data de ………. sub dosar nr…………….

Prin plângerea contravenţională petentul a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie seria …………….., iar în subsidiar înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că cele reţinute în procesul-verbal de contravenţie nu corespund realităţii întrucât nu se afla în stare de ebrietate, ci în stare euforică, la ora indicată în procesul-verbal având o discuţie în contradictoriu cu o persoană prin telefon.

A mai învederat petentul că locuieşte într-o ţară liberă, motiv pentru care apreciază că se poate certa prin telefon cu cine vrea, fără să deranjeze liniştea şi ordinea publică.

În drept, plângerea contravenţională nu a fost motivată.

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi în consecinţă, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar, în copie, procesul-verbal de contravenţie seria AY nr.1183849/21.10.2008.

Intimatul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă, depunând însă la dosar, la solicitarea instanţei, următoarele înscrisuri: …………..

În cauză instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri şi proba testimonială, apreciindu-le ca fiind legale, pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ………… petentul CIORTAN ION a fost sancţionat cu amendă în cuantum de ………….. lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.2 pct.28 din Legea nr.61/1991 şi

sancţionată de art.3 lit.b din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că în data de …………. petentul …………….., aflându-se în stare de ebrietate pe faleza din Tulcea, a tulburat ordinea şi liniştea publică prin ţipete şi larmă.

În conformitate cu dispoziţiile art.34 din OG nr.2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie corespunde realităţii.

Astfel, potrivit art.2 pct.28 din Legea nr.61/1991 tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 200 la 1000 lei, conform art.3 lit.b din acelaşi act normativ.

Deşi petentul a contestat situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie, nu a făcut nicio dovadă în acest sens. Or, potrivit dispoziţiilor art.1169 Cod civil şi art.129 al.1 teza finală din Codul de procedură civilă, cel ce face o propunere în faţa judecăţii trebuie să o dovedească.

De altfel, fiind audiat de instanţa de judecată, în temeiul art.129 al.4 din Codul de procedură civilă şi art.34 al.1 din OG nr.2/2001, petentul a recunoscut că, aflându-se pe faleza din Tulcea, a ridicat tonul.

Împrejurarea că ridicarea tonului a fost determinată de o discuţie în contradictoriu purtată cu o altă persoană prin telefon, nu este de natură a exonera petentul de raspundere contravenţională.

Tot astfel, instanţa nu poate primi nici apărarea petentului potrivit căreia nu a realizat că a ridicat tonul întrucât avea căştile în urechi, apreciind-o ca neîntemeiată, deoarece petentul putea şi trebuia să prevadă că nivelul tonului său este mult mai ridicat.

De asemenea, instanţa va înlătura şi apărarea petentului conform căreia locuieşte într-o ţară liberă în care îi este permis să se certe cu cine vrea.

Astfel, potrivit art.57 din Constituţia României „cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile cetăţeneşti”.

Rezultă, aşadar, din interpretarea acestor dispoziţii că exercitarea propriilor drepturi nu este nelimitată, ci presupune respectarea drepturilor celorlalţi.

Instanţa mai reţine, din declaraţia petentului, că în momentul în care a ridicat tonul pe faleză se mai aflau persoane, motiv pentru care acestuia îi incumba obligaţia, ca prin întregul său comportament să nu aducă atingere drepturilor celorlalte persoane, netulburând liniştea şi ordinea publică.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa apreciază că procesul-verbal de contravenţie a fost legal şi temeinic întocmit.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată petentului, instanţa constată că petentul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de ……….. lei, reprezentând maximul prevăzut de lege pentru contravenţia săvârşită de petent.

În art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001 se prevede posibilitatea instanţei de a hotărî asupra sancţiunii contravenţionale aplicate, această prerogativă referindu-se nu numai la alegerea între categoriile de sancţiuni aplicabile, ci şi la tot ce presupune legalitatea sancţiunii aplicate, inclusiv cuantumul acesteia.

Astfel, având în vedere gradul de pericol social al faptei săvârşită de către petent, precum şi limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această contravenţie, în temeiul art. 21 al. 3 din OG nr. 2/2001, art. 5 al. 5 din acelaşi act normativ, instanţa apreciază că se impune reducerea cuantumului amenzii aplicate petentului prin procesul-verbal, de la ……………, acest cuantum fiind suficient pentru a atrage atenţia petentului asupra gravităţii faptei sale şi pentru a preveni săvârşirea unor astfel de fapte în viitor.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa va admite în parte plângerea petentului, urmând a dispune reducerea cuantumului amenzii aplicate petentului de la ………….. lei.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro