404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr.983

Şedinţa publică de la 30 Martie 2009

INSTANŢA

Prin adresa cu nr. 901 din 13.01.2009 s-a înaintat plângerea formulată de petenta – care a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 13.01.2009, sub nr. 161/327/2009, prin care petenta a contestat procesul-verbal de contravenţie seria AA nr.03582 din data de 12.12.2008 întocmit de intimata, -, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că contestă amenda şi modul în care le-a fost comunicată aceasta, din moment ce când a fost chemat de către Primărie să achite taxa pentru ecusoanele taxi, în comunicat nu se spunea nimic despre vreun termen pentru aplicarea acestuia pe portieră, doar i s-au luat banii şi au fost trimişi pe str. Elizeului nr.7.

În dovedirea plângerii petenta a anexat procesul verbal de contravenţie mai sus menţionat, chitanţa seria TL CLT nr.6832505 (f. 6), autorizaţia taxi pentru transport persoane nr.262 (f. 55-58), anunţ al primărie (f. 59), chitanţă nr. 2680007 (f. 60), contract individual de muncă (f. 61-62)

Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerea contravenţională, arătând că, în data de 12.12.2008, în urma controlului efectuat asupra taxiurilor privind respectarea prevederilor legale în domeniu, s-a constatat faptul că în staţia taxi situată pe str. Isaccei – Casa de Cultură se afla, în aşteptare de clienţi, autoturismul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare TL-03-DCW, care nu are ecusoanele taxi montate pe portiere.

Se arată că în conformitate cu prevederile art.2 şi 3 din Caietul de sarcini – parte integrantă din H.C.L. nr.69/2008 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi în municipiul Tulcea, în vederea realizării transportului, transportatorii autorizaţi sunt obligaţi să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim taxi, cu taxiuri agreate şi având însemnele de personalizare şi identificare proprii.

De asemenea, se arată că simpla achitare a contravalorii ecusonului taxi, nu echivalează cu îndeplinirea obligaţiei ce-i incumba ca transportator autorizat în regim de taxi, iar de la data obţinerii ecusoanelor taxi, respectiv 28.11.2008, şi până la data la aplicării sancţiunii contravenţionale, respectiv 12.12.2008, a fost un interval de timp suficient pentru a se putea monta ecusoanele taxi.

În dovedirea celor reţinute, intimatul a depus la dosar H.C.L. nr.69/2008 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi în municipiul Tulcea(f.14-15), Regulament privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tulcea (f.16-34), Anexe (35-49), fotografii (f.77).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În fapt, în data de 12.12.2008, în urma controlului efectuat asupra taxiurilor privind respectarea prevederilor legale în domeniu, s-a constatat faptul că în staţia taxi situată pe str. Isaccei – Casa de Cultură se afla, în aşteptare de clienţi, autoturismul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare TL-03-DCW aparţinând -, fără a avea ecusoanele taxi montate pe portiere.

În ceea ce priveşte fapta, astfel cum a fost descrisă de agentul constatator, instanţa reţine că aceasta se circumscrie dispoziţiilor legale – respectiv art.44 alin 2 lit.c) din HCL nr.69/2008.

Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator, instanţa reţine că potrivit art.27 alin.5 din Regulament privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tulcea, anexa 1 la H.C.L. nr.69/2008 „Indicatoarele marcate taxi eliberate până la data intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentului regulament îşi pierd valabilitatea la data preschimbării lor cu noile ecusoane taxi. Pe bază de programare, preschimbarea se va face de către fiecare transportator autorizat, prin predarea către emitent a indicatoarelor marcate taxi aflate în dotarea şi preluarea, contra cost, a noilor ecusoane taxi.”

În H.C.L. nr.69/2008 cât şi în Regulament privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tulcea, Anexa 1 la H.C.L. nr.69/2008 nu este stipulat în mod expres un termen pentru montarea ecusoanelor prevăzute de lege.

Mai mult din adresa intimatei nr.845 din data de 20.03.2009 (f. 76) se confirma faptul că în HCL nr.69/2008 nu este stipulat în mod expres un termen pentru montarea ecusoanelor prevăzute de lege.

Instanţa reţine că autovehiculul avea aplicate ecusoanele taxi eliberate anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor HCL nr.69/2008, aspect care rezultă din fotografiile ataşate la dosarul cauzei (f.77).

Astfel, în mod greşit s-a reţinut de către agentul constatator că autoturismul marca Daewoo Cielo cu numărul de înmatriculare TL-03-DCW aparţinând -, desfăşura activitate de transport în regim taxi, fără a avea montate pe portiere ecusoanele taxi, deoarece autovehiculului avea aplicate ecusoanele taxi eliberate anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor HCL nr.69/2008.

Instanţa reţine că legiuitorul a înţeles să sancţioneze transportatorii care efectuează activitatea de transport în regim de taxi fără a avea însemnele de personalizare şi identificare proprii, însă în speţă petenta avea ecusoanele taxi eliberate anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor HCL nr.69/2008.

Nu se poate reţine culpa petentei că nu a montat noile ecusoane pe care le-a achitat la data de 28.11.2008, cu chitanţa seria TL CLT nr.6832505 (f. 6), până la data la aplicării sancţiunii contravenţionale, respectiv 12.12.2008, având în vedere că nu era stipulat în mod expres un termen pentru montarea ecusoanelor prevăzute de lege. Astfel susţinerea intimatei că între cele două date, era un interval de timp suficient pentru a se putea monta ecusoanele taxi, nu are relevanţă, deoarece nu se prevede un termen în care să fie montate.

Astfel, având în vedere aceste dispoziţii legale, din care reiese că legiuitorul a înţeles să sancţioneze transportatorii care efectuează activitatea de transport în regim de taxi fără a avea însemnele de personalizare şi identificare proprii şi că în HCL nr.69/2008 nu este stipulat în mod expres un termen pentru montarea ecusoanelor prevăzute de lege, şi din situaţia de fapt, conform căreia petenta avea ecusoanele taxi eliberate anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor HCL nr.69/2008, rezultă că sancţionarea petentei s-a efectuat în mod greşit.

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că respectivul proces-verbal este netemeinic.

Având în vedere că cele două condiţii, respectiv legalitatea şi temeinicia, sunt prevăzute cumulativ, iar instanţa apreciază că actul sancţionator nu se circumscrie condiţiilor referitoare la temeinicie, în baza art. 34 din O.G. nr.2/2001, instanţa va admite plângerea formulată de către petentă, anulând procesul-verbal seria AA nr.03582 şi va dispune restituirea amenzii în cuantum de 500 lei plătită prin chitanţa seria A/2000 nr. 2680007 din 05.01.2008

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro