404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond funciar

Dosar nr.997/179/2007

Domeniu alocat : Fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 197/10.04.2008

Titlu: Fond funciar

Prin cererea adresata acestei instante la data de 08 octombrie 2007 si înregistrata sub nr. 997/179/2007 din aceeasi data petentul C.T.C. a formulat plângere împotriva Hotarârii nr.215/16.01.2006 a Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Jurilovca si a Hotarârii nr.1506/07.09.2006 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea solicitând anularea hotarârilor mai sus mentionate ca fiind nelegale si netemeinice , reconstituirea dreptului de proprietate prin punerea în posesie si folosinta cu suprafata de 2000 m.p. – loc de casa precum si a imobilului ( 4 camere + dependinte ) existent pe acest teren , aflate în proprietatea lui H.T. ( decedat) situate în intravilanul loc.Visina , comuna Jurilovca , jud.Tulcea , reconstituirea dreptului de proprietate prin punerea în posesie si folosinta , pentru suprafata de 3,5 ha. teren agricol , situate pe raza loc.Visina , com.Jurilovca , jud.Tulcea .

În motivarea plângerii petentul a aratat ca la 28 noiembrie 2005 a depus notificare prin executorul judecatoresc Dorache Nicolae din localitatea Babadag , notificare înregistrata sub nr. 12/28.11.2005 si prin care a solicitat în baza Legii nr.247/2005 si a Legii nr.10/2001 reconstituirea dreptului de proprietate , punerea în posesie si folosinta a terenului intravilan ( loc de casa ) în suprafata de 2000 mp.( 0,20 ha.) si a imobilului casa de locuit situat pe acest teren , detinute în proprietate de defunctul sau tata , H.T. , ce a fost deposedat de averea imobiliara de catre autoritati în mod abuziv si preluata de Statul Român fara nici un titlu în perioada 06 martie – 22 decembrie 1989 , fara a fi despagubit .

A mai aratat petentul ca la data de 29 noiembrie 2005 a depus la Primaria Jurilovca cererea ce a fost înregistrata sub nr. 240/29.11.2005, prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata agricola de 3,5 ha. situata pe raza localitatii Visina , comuna Jurilovca , jud.Tulcea , preluata în mod abuziv de Statul Român.

A precizat petentul ca averea imobiliara a carei reconstituire o solicita a fost preluata abuziv de Statul Român ca urmarea faptului ca în luna mai a anului 1941 , el împreuna cu fratii sai si cu parintii sai H.T.si S. , au fost expulzati în Bulgaria din motive etnice iar în luna iunie 1947 s-au refugiat în România , respectiv în loc. Visina , comuna Jurilovca , jud.Tulcea .

La revenirea în tara , în anul 1947 , imobilul casa de locuit si terenul aferent erau ocupate în mod abuziv de catre numitul M.B.( în prezent decedat) iar în momentul de fata acestea sunt ocupate de fiul acestuia M.D. si familia sa , fara a avea cunostinta care a fost temeiul legal în baza caruia imobilul casa de locuit si teren aferent au fost si sunt detinute de catre cele doua persoane , în ce conditii si care este autoritatea statala care a dispus atribuirea si ocuparea acestora .

Prin Hotarârea nr.215/16.01.2006 , hotarâre ce nu i-a fost comunicata , Comisia locala Jurilovca i-a respins cererea pe motivul ca nu face dovada proprietatii .În termen legal a formulat contestatie împotriva acestei hotarâri iar Comisia judeteana Tulcea prin Hotarârea nr.1506/07.09.2006 , pe acelasi motiv , invocat de Comisia locala de fond funciar Jurilovca , i-a respins contestatia .

A mai precizat petentul ca este adevarat ca nu a prezentat acte de proprietate , având în vedere caracterul deosebit al situatiei fiind expulzati cu brutalitate în anul 1941 în Bulgaria din motive etnice , de catre autoritatile comuniste , când parintii lui nu au reusit sa-si ia nici un fel de bun mobil , inclusiv actele de proprietate .

Astfel prin cererea înregistrata sub nr. 4000/29.11.2005 a solicitat Primariei Jurilovca eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa suprafata agricola detinuta de tatal sau H.T.iar prin adresa cu numarul mai sus mentionat Primarie Jurilovca i-a comunicat ca nu detine registre agricole din perioada 1925-1947 , acestea fiind selectionate si înaintate spre pastrare Directiei Judetene Tulcea – Arhivele Nationale .

Urmare a acestui raspuns , prin cererea înregistrata la Arhivele Nationale Tulcea sub nr.568/13.02.2006 , a solicitat eliberarea unui act din care sa rezulte averea imobiliara a defunctului H.T. si prin adresa nr. C/568/02.03.2006 , i s-a comunicat ca D.J.A.N. Tulcea nu detine registre de proprietati pentru loc.Pasa Casla ( Visina ) , considerând ca Primaria Jurilovca refuza sa elibereze actele solicitate .

Pentru motivele mai sus aratate , petentul a solicitat admiterea plângerii asa cum a fost formulata .

Plângerea nu a fost întemeiata în drept .

În sustinerea si dovedirea plângerii petentul a solicitat instantei încuviintarea probei cu înscrisuri si a probei testimoniale si a depus la dosar în copie recipisa 25020 AR/5.09.2007 prin care i-a fost comunicata Hotarârea nr. 1506 , Hotarârea nr. 1506/7.09.2006 emisa de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea , dovada de primire si procesul verbal de predare a Notificarii nr.12/2005 catre Primaria Jurilovca , notificarea nr.240/29.11.2005, cererea înregistrata sub nr. 4000/29.11.2005 prin care C.T.C. a solicitat Primariei Jurilovca eliberarea unei adeverinte , raspuns dat de Primaria comunei Jurilovca la cererea lui C.T.C. , cererea înregistrata sub nr. C 568/13.02.2006 si adresata Arhivelor Nationale Directia Judeteana Tulcea , raspuns dat de Arhivele Nationale Directia Judeteana Tulcea la adresa nr. C/568/02.03.2006 , certificat de deces H.T., certificat de nastere H.T..

La solicitarea instantei la data de 25.10.2007 Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a înaintat în copie actele care au stat la baza emiterii HCJ nr.1506/07.09.2006 emisa pe numele lui C.T.C. , respectiv Hotarârea nr.1506/7.09.2006 , contestatia formulata de C.T.C. din 26.01.2006 , titlul de proprietate nr.59065/15 octombrie 1995, contract de vânzare-cumparare 55 , proces verbal nr.321/ 7 martie 1948, Hotarârea nr.215/16.01.2006 , referat întocmit de Comisia Comunala Jurilovca pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea , Notificare nr.12/18.11.2005 , declaratie de notorietate data de B.I. si B.M..

Potrivit dispozitiilor instantei date prin încheierea de sedinta din data de 25 octombrie 2007 s-a solicitat Primariei comunei Jurilovca sa înainteze actele de proprietate pentru averea imobiliara detinuta de H.T. ( în prezent decedat ), compusa din casa , loc casa + curte – 2000 m.p. teren arabil , 3,5 ha. teren extravilan situat în loc.Visina , comuna Jurilovca , titlul de proprietate nr.59065/1995 al numitului M.D. si daca antecesorul lui C.C., H. .T. , figureaza înscris în Registrul Agricol sau în Registrul CAP .

Cu adresa nr.5756 din 06 noiembrie 2007 Primaria comunei Jurilovca -Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a facut cunoscut ca , Consiliul Local Jurilovca , în arhiva sa nu detine acte de proprietate privind averea imobiliara detinuta de H.T. , titlul de proprietate nr.59065/1995 privind pe numitul M.D. , emis în temeiul Legii fondului funciar nr.18/1991 , a fost ridicat de la Primaria comunei Jurilovca de proprietar, iar în evidentele Registrului agricol si ale Registrului CAP nu figureaza înregistrat H.T..

Fata de cele comunicate cu adresa susmentionata , instanta din oficiu a dispus a se solicita Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Jurilovca sa înainteze o copie de pe tabloul de impunere al proprietatii agricole al numitului H.T. sau al tatalui acestuia numitul H.D..

Cu adresa nr.6381/10.12.2007 Comisia locala fond funciar Jurilovca a înaintat instantei xerocopie extras din Recensamântul 1942-1946- Declaratiune Colectiva nr. 1 pentru impunerea veniturilor proprietatilor agricole si cladite din comunele rurale , declaratiune din care rezulta ca T.H. antecesorul petentului figureaza în proprietate cu suprafata de 8 ha. teren arabil si 13 ari gradini de legume permanente în comuna Jurilovca satul Pasa Caslâ ( actualmente Visina ) .

Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulata de petentul C.T.C. ca nefondata.

În motivarea întâmpinarii Comisia judeteana de fond funciar Tulcea arata ca desi petentul considera ca în mod nelegal i-a fost respinsa cererea formulata în baza Legii nr.247/2005 , aceasta solutie este perfect legala întrucât prin cererea adresata Comisiei Locale C.C. a solicitat o suprafata de 2000 mp. pentru care nu a depus nici un act doveditor al dreptului de proprietate .

S-a mai aratat ca din verificarile efectuate s-a constatat ca petentul nu face dovada proprietatii cu acte ( contractul de vânzare-cumparare din anul 1947 , precum si titlul de proprietate nr.59065/1995 apartin numitului M.D. , iar din referatul întocmit de Comisia locala Jurilovca s-a constatat ca autorul H.T. nu figureaza înscris în R.A , neavând nici cerere de înscriere în CAP , terenul solicitat nu face obiectul Legii nr.247/2005.

Având în vedere faptul ca , petentul nu a precizat clar temeiul de drept al cererii desi solicita printre altele si o suprafata de teren de 2000 mp. reprezentând loc de casa si imobil , care face obiectul Legii nr.10/2001, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a invocat necompetenta materiala a Judecatoriei Babadag .

Referitor la capatul de cerere prin care petentul solicita reconstituirea unei suprafete de 3,5 ha. teren extravilan s-a solicitat instantei sa aiba în vedere faptul ca aceasta suprafata de teren nu a facut obiectul cererii adresate Comisiei locale de fond funciar Jurilovca , în temeiul Legii nr.247/2005 , apreciindu-l ca inadmisibil , mentionând ca reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate dupa defunctul H.T.chiar si în baza Legii nr.9/1998 .

În ceea ce priveste solicitarea cheltuielilor de judecata , s-a solicitat respingerea întrucât potrivit art.52 din Legea nr.18/1991 R , comisia judeteana este autoritate publica cu activitate administrativ – jurisdictionala , fara personalitate juridica si patrimoniu propriu care are , prin derogare de la dispozitiile codului de procedura civila , calitate procesuala pasiva si când e cazul activa , fiind reprezentata prin prefect .

Aceasta dispozitie legala , creeaza o pozitie procesuala sui generis , derogatorie de la prevederilor codului de procedura civila.

Daca legiuitorul ar fi conceput sa asimileze ” comisia judeteana ” , partilor din proces , asa cum drepturile si obligatiile partilor sunt reglementate de codul de procedura civila , ar fi fost suficient sa arate ca ele participa la proces în conditiile stabilite de codul de procedura civila , fara a folosi sintagma ” prin derogare ” .Aceasta sintagma conduce la ideea ca , comisia judeteana participa la procesul civil ca organ al statului , stabilit sa aplice si totodata sa vegheze la aplicarea prevederilor legale , cu statut de oficialitate .

Forma derogatorie este conforma dispozitiei art.61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative .

În calitate de autoritate administrativ – jurisdictionala comisia judeteana verifica legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale , orasenesti si municipale , în special existenta actelor doveditoare , pertinenta , verosimilitatea , autenticitatea si concludenta acestora , solutioneaza contestatiile formulate împotriva masurilor stabilite de comisiile locale potrivit art.6 lit.c si d din H.G nr.890/2005 , context în care nu se poate retine culpa comisiei judetene , în sensul art.274 cod procedura civila , întrucât cel obligat la o diligenta functionala nu poate fi tinut raspunzator de rezultatul actiunii sale , fara o dispozitie expresa a legii .

Practica judecatoreasca , în aceasta materie , a consacrat deja principiul excluderii raspunderii procesuale , în sensul art.274 cod procedura civila , însa în masura în care actiunea petentului va fi admisa luând în considerare dispozitiile legale mai sus mentionate Comisia judeteana de fond funciar solicita respingerea capatului de cerere cu privire la cheltuielile de judecata , ca nefondat.

În raport de cele mai sus mentionate Comisia judeteana de fond funciar Tulcea a solicitat respingerea actiunii ca nefondata si mentinerea ca legala a Hotarârii nr.1506/07.09.2006.

În drept , întâmpinarea a fost întemeiata pe dispozitiile art.115-118 cod procedura civila .

La termenul de judecata din data de 20 decembrie 2007 instanta a respins exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Babadag , ridicata de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea motivat de faptul ca petentul a formulat plângere împotriva Hotarârii Comisiei Judetene nr. 1506/2006 iar în hotarâre se mentioneaza ca termenul de contestatie este de 30 de zile la de comunicare la Judecatoria Babadag . De asemenea instanta a mai avut în vedere si faptul ca desi petentul a formulat Notificare prin executorul judecatoresc pentru un imobil casa de locuit si teren intravilan în suprafata de 2000 m.p. , aceasta notificare a motivat-o în drept pe dispozitiile Legii nr.247/2005 si a Legii nr.10/2001 , iar Comisia locala de fond funciar Jurilovca emite Hotarârea nr.215/2006 în care face referire doar la suprafata de 0,20 ha. teren iar Comisia judeteana de fond funciar Tulcea a emis Hotarârea nr.1506/2006 în care de asemenea se face referire numai la terenul intravilan de 0,20 ha. , hotarâri împotriva carora petentul a formulat prezenta plângere .Niciuna din cele doua hotarâri nu se refera la imobilul casa de locuit si nici nu ar fi avut cum sa faca referire întrucât asupra acestuia trebuia sa se pronunte Primarul comunei Jurilovca prin Dispozitie , astfel ca în aceste conditii s-a constatat ca Judecatoria Babadag este competenta în solutionarea plângerii.

De asemenea instanta va respinge sustinerile Comisiei judetene de fond funciar ca petentul nu a formulat cerere pentru terenul extravilan atâta timp cât la dosar exista o cerere formulata în baza Legii 247/2005 chiar daca este intitulata Notificare , înregistrata la Primaria Jurilovca sub nr.240/29.11.2005 prin care solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 3,5 ha. în extravilanul localitatii Visina comuna Jurilovca .

La solicitarea petentului a fost administrata proba testimoniala cu martorii M.E. si P.M. .

Din depozitia martorei M.E. instanta retine ca aceasta l-a cunoscut pe H.T.si stie ca în anul 1941 el a fost evacuat din casa sa de organele de militie si dus pâna al gara Ceamurlia de Jos .Acesta a plecat în Bulgaria , iar în casa sa s-a instalat M.B. care era colonist evacuat din Bulgaria si stabilit România în anul 1940.

A mai declarat martora ca în anul 1947 H.T. s-a întors în România cu patru copii , sotia sa decedând în Bulgaria , iar la revenirea în România nu i s-a dat o alta casa în schimbul celei în care locuia M.B. , fiind nevoit sa-si construiasca o casa noua în satul Visina , casa care avea patru camere si teren aferent de circa 2000 mp. .H.T.a mai avut si teren extravilan în suprafata de 3,5 – 4 ha.

P.M. cel de-al doilea martor propus de petent a declarat ca l-a cunoscut pe H.T. si cunoaste ca în anul 1940 cu ocazia schimbului de populatie între Statul Român si cel Bulgar , bulgarii au plecat din România , dar H.T. nu a plecat , iar anul urmator în 1941 H.T.a fost evacuat fortat din casa sa împreuna cu cei patru copii si sotia sa si crede ca acesta a plecat în Bulgaria .

A mai declarat martorul ca dupa ce H.T. a plecat din România în casa sa a fost mutata familia M. , iar când acesta a revenit în tara nu a mai avut unde locui , casa sa fiind ocupata , Statul Român nedându-i o alta casa în schimb si H.T. a locuit la el pâna si-a construit alta casa pentru el si cei patru copii , întrucât sotia îi murise între timp în Bulgaria .

Casa lui H.T. avea si teren aferent , crede ca în suprafata de 2000 mp. , fiind de asemenea proprietar si pe 3 ha. teren .

Potrivit dispozitiilor stabilite prin încheierea de sedinta pronuntata la 17 ianuarie 2008 , s-a solicitat Primariei Jurilovca sa comunice instantei daca exista posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în intravilanul satului Visina si data pâna la care H.T. a achitat taxe si impozite pentru terenul situat în intravilanul , respectiv extravilanul localitatii Visina .

De asemenea s-a mai solicitat sa comunice daca este deacord cu reconstituirea dreptului de proprietate pe numele petentului C.C. pentru suprafata de 1300 mp. conform declaratiunii colective nr.1 , pentru impunerea veniturilor proprietatilor agricole si cladite din comunele rurale .

Cu adresa nr.233 din 23.01.2008 Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Jurilovca a facut cunoscut ca în arhiva Consiliului Local Jurilovca nu exista documente care sa ateste perioada în care H.T.a achitat taxe si impozite întrucât fondul arhivistic al Consiliului Local Jurilovca , constituit pâna în anul 1968 , cu exceptia registrelor de stare civila , registrelor agricole si Declaratiune colectiva nr.1 , a fost predat la Arhivele Nationale – Filiala Tulcea .

În prezent în intravilanul localitatii Visina nu exista teren proprietate privata a comunei care sa poata fi pus la dispozitia Comisiei comunale de fond funciar pentru punerea în posesie .-

A mai precizat Comisia locala de fond funciar Jurilovca ca în registrul Recensamântul 1942-1946 – Declaratiune colectiva nr.1 pentru impunerea veniturilor proprietatilor agricole si cladite din comunele rurale figureaza înregistrat T.C. cu 0,13 ha. gradina de legume , dar nu se specifica locul de asezare a suprafetei si nu reiese ca terenul este situat în intravilan .

În cauza , la solicitarea petentului s-a dispus efectuarea unei expertize având ca obiectiv stabilirea valorii de circulatie a terenului în suprafata de 1300 mp. situat în intravilanul localitatii Visina , jud.Tulcea.

Expert M.R. , desemnat sa efectueze prezenta expertiza a raspuns instantei ca din masuratorile efectuate pe exteriorul proprietatii , a constatat ca întinderea acestui teren este mai mare de 1.300,0 m.p. iar valoarea de circulatie a terenului situat în satul Visina , comuna Jurilovca , judetul Tulcea este de 13.759,20 lei Ron.

La termenul de judecata din data de 13 martie 2008 , petentul a aratat ca solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul intravilan prin acordarea de despagubiri, conform raportului de expertiza tehnica .

Cât priveste terenul extravilan a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate prin punerea în posesie si folosinta cu suprafata de 8 ha. teren conform Declaratiunii Colective nr.1 pentru impunerea veniturilor ca ulterior sa solicite , la data de 14 martie 2008 acordarea de despagubiri banesti pentru suprafata de 8 ha. teren arabil si totodata sa se dispuna înscrierea sa în Anexa 23 din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr.247/2005 .

Petentul a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2000 mp. teren intravilan si 3,5 ha. teren extravilan .

A sustinut ca autorul sau a fost obligat sa paraseasca România în anul 1941 plecând în Bulgaria ca în anul 1947 sa revina în tara , dar casa si pamântul sau i-au fost date unui colonist pe nume M.B. , caruia i-a fost reconstituita suprafata de 5 ha.3889 mp. conform titlului de proprietate nr.59065/16 octombrie 1995 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea.

Sustinerile sale se coroboreaza cu declaratiile martorilor M.E. si P.M. din care instanta retine ca acestia l-au cunoscut pe H.T.si cu ocazia schimbului de populatie între Statul Român si cel Bulgar în anul 1941 acesta a fost evacuat cu forta din casa sa împreuna cu cei patru copii si sotia sa fiind dus pâna la gara Ceamurlia de Jos , plecând în Bulgaria .

În casa lui H.T. s-a instalat M.B. care era colonist evacuat din Bulgaria.

În anul 1947 când H.T. s-a întors în România cu cei patru copii , sotia sa decedând între timp în Bulgaria , Statul Român nedându-i o alta casa în schimb acesta nu a avut unde locui si si-a construit o casa noua în satul Visina , casa ce avea patru camere si teren aferent în suprafata de 2000 m.p. , fiind proprietar si pe suprafata de 3,5 ha. teren extravilan.

Urmarea relatiilor solicitate Primariei Jurilovca de a înainta o copie de pe tabloul de impunere al proprietatii agricole al numitului H.T. sau al tatalui acestuia numitul H.D., cu adresa nr.6381/10.12.2007 Comisia locala fond funciar Jurilovca a comunicat instantei o xerocopie a extrasului din Recensamântul 1942-1946- Declaratiune Colectiva nr. 1 pentru impunerea veniturilor proprietatilor agricole si cladite din comunele rurale , din care rezulta ca H.T.a avut în proprietate 1300 m.p. teren în intravilanul localitatii Visina , jud.Tulcea si a detinut în proprietate si suprafata de 8 ha. teren extravilan , astfel ca instanta constata ca depozitiile martorilor se coroboreaza cu relatiile comunicate de Primaria Jurilovca .

Petentul a solicitat ca suprafata de teren intravilan si extravilan sa-i fie reconstituita prin acordarea de despagubiri banesti.

Cererea a fost formulata de C.C. pentru suprafata de 2000 mp. teren intravilan si 3,5 ha. teren extravilan .

Având în vedere cererea petentului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru 2000 m.p. si 3,5 ha. teren extravilan precum si faptul ca toate actele subsecvente , respectiv Hotarârea nr. 215/16.01.2006 a Comisiei locale de fond funciar Jurilovca , contestatia nr.365/16.01.2006 formulata împotriva acestei hotarâri , Hotarârea nr.1506/07.09.2006 a Comisiei judetene precum si prezenta plângere împotriva acestei ultime hotarâri privesc suprafetele de teren susmentionate , chiar daca din extrasul Recensamântului pe anii 1942-1946- Declaratiune Colectiva nr. 1 rezulta ca a avut în proprietate 8 ha. teren extravilan având în vedere ca nu se poate acorda mai mult decât s-a cerut instanta va admite în parte plângerea si va reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafata de 3,5 ha. teren extravilan prin acordarea de despagubiri banesti si suprafata de 1300 m.p. teren intravilan prin acordarea de despagubiri în cuantum de 13759,20 lei conform raportului de expertiza întocmit de expert M.R. .

Petentul C.C. prin mandatar C.N. a solicitat obligarea Comisiei judetene de fond funciar Tulcea la cheltuieli de judecata în cuantum de 1197,99 Ron .

În întâmpinarea Comisiei judetene Tulcea aceasta solicita respingerea cererii petentului pe motiv ca este Comisia judeteana este autoritate publica cu activitate administrativ jurisdictionala , fara personalitate juridica si patrimoniu propriu .

Art.52 alin.3 din Legea nr.18/1991 republicata , legea fondului funciar stipuleaza ca prevederile art. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile , iar art.274 cod procedura civila prevede ca partea care cade în pretentiuni va fi obligata la cerere sa plateasca cheltuielile de judecata .

Petentul a solicitat cheltuieli de judecata în cuantum de 1197,99 Ron reprezentând contravaloare bonuri benzina , expertiza tehnica si procura judiciara , sens în care a depus la dosarul cauzei mai multe bonuri de benzina , dar instanta va lua în calcul cantitatea de 7,5 litri de benzina la suta de km. si o distanta de 180 Km. pe relatia Constanta – Babadag si retur , pentru fiecare termen de judecata la care a fost prezent mandatarul petentului si nu va lua în calcul bonul de benzina datat 22.02.2008 întrucât la acea data nu a existat sedinta de judecata .

Pe cale de consecinta va admite cererea petentului doar pentru suma de 842,62 lei si va obliga Comisia judeteana de fond funciar Tulcea la 842,62 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre petent.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro