404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond funciar

Dosar nr.836/179/2008

Domeniu alocat : fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 77/28.01.2009

Titlu: fond funciar

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag si înregistrata la nr.836/179/2008 reclamanta S.D. a chemat în judecata pârâtele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Babadag , Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea si Regionala de Cai ferate Constanta , solicitând obligarea Comisiei Locale Babadag la alcatuirea întregii documentatii necesara validarii dreptului de proprietate pentru suprafata de 2000 mp teren intravilan , suprafata aflata pe raza localitatii Babadag , jud.Tulcea (situata lânga gara), obligarea Comisiei Judetene Tulcea la eliberarea titlului de proprietate pentru aceasta suprafata si obligarea pârâtei Regionala de Cai ferate Constanta de a depune la dosarul cauzei dovezile prin care terenul în suprafata de 2000 mp , ce a apartinut autorilor sai , a trecut în administrarea acestei unitati detinatoare.

În motivare, petenta a aratat ca a formulat cerere de retrocedare pentru suprafata sus mentionata , formulându-se în acest sens notificarile cu nr.36 si 37 din 30.11.2004 înregistrate la Primaria Babadag sub nr. de dosar 9677/3.12.2004.

S-a învederat ca a atasat notificarilor adresate Primariei Babadag actele care dovedesc calitatea sa de unic succesor în drepturi a autorului sau N.G. cât si cele privind dovada dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 2000 mp. situat în intravilanul localitatii Babadag , judetul Tulcea .

S-a sustinut ca în baza Decretului nr.83/1949 autorului sau i-au fost expropriate mai multe bunuri printre care si suprafata de teren în speta.

S-a învederat ca autorul sau a fost deportat , stabilindu-i-se domiciliu obligatoriu în localitatea Valenii de Munte , jud.Prahova , cu ocazia dislocarii fiindu-i confiscate o serie de bunuri ce se regasesc în procesul încheiat cu acel prilej .

S-a sustinut ca din continutul procesului verbal de inventariere a bunurilor mobile si imobile întocmit în anul 1949 reiese cu certitudine ca terenul a fost proprietatea autorului sau , iar ca amplasament , acesta se afla situat în apropierea garii orasului Babadag.

Sustine petenta ca Primaria Babadag i-a comunicat ca terenul în litigiu se afla în administrarea unitatii Regionala de Cai Ferate Constanta , ca unitate detinatoare , iar în urma discutiilor purtate cu conducerea acestei unitati a aflat ca aceasta situatie nu este reala , iar simpla vecinatate a terenului cu gara nu-i confera Regionalei de Cai Ferate Constanta vreun drept de posesie sau administrare a acestui teren .

S-a sustinut ca în aceste conditii a înteles ca pentru elucidarea situatiei sa formuleze actiunea si în contradictoriu cu Regionala de Cai Ferate Constanta .

În drept si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile Legii nr.247/2005 raportat la prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar .

În sustinerea plângerii a depus urmatoarele înscrisuri : certificatul de mostenitor nr.236 din 18 martie 1991 , eliberat de fostul Notariat de Stat Local Valenii de Munte , adresa nr.77166 din 10.06.1991 emisa de Ministerul de Interne , adresa nr.2483/4 iulie 1991 emisa de Parlamentul României – Comisia pentru cercetarea abuzurilor si pentru petitii , copie extras din situatia conacelor expropriate în judetul Tulcea pe baza Decretului Lege nr.83/1949 , formular pentru inventarierea si evaluarea patrimoniului întocmit de Directia Gospodariilor de Stat , proces verbal de inventariere a bunurilor expropriate .

Prin întâmpinarea formulata si precizata ulterior pârâta Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA – Sucursala regionala CF Constanta a solicitat respingerea ca nefondata a actiunii , sustinând ca reclamanta a uzat de dreptul conferit de Legea nr.10/2001 si a revendicat prezentul teren solicitând atribuirea în natura , cererea fiind respinsa pentru nerespectarea dispozitiilor procedurale conform deciziei nr.1/1314/23.02.2005 emisa de Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA , între normele procedurale nerespectate fiind si împrejurarea ca terenul nu a avut elemente de identificare care sa indice identitatea cu terenul pe care se afla rampa CF Babadag , având la baza doar un proces verbal din 13.09.1949 în care se afirma ca terenul revendicat se afla lânga gara Babadag , aceasta simpla afirmatie nefacând dovada ca terenul ar fi fost preluat în posesie , detentie sau proprietate de CFR.

S-a învederat ca reclamanta s-a adresat cu notificare Regionalei de Cai Ferate , notificare înregistrata sub nr.37/30.11.2004 prin Biroul Executor judecatoresc D.D., solicitând restituirea în natura a terenului în suprafata de 2000 mp situat în orasul Babadag – gara CFR , teren pe care se afla amplasata rampa CF Babadag si magazii.

S-a sustinut ca notificarea a fost respinsa prin Decizia nr.1/1314/23.02.2005 , reclamanta neuzitând de dreptul de a formula contestatie împotriva solutiei de respingere .

S-a sustinut ca ulterior Primaria Babadag i-a comunicat notificarea nr.36/30.11.2004 împreuna cu notificarea nr.37 din aceeasi data , pe care o solutionase , notificari însotite de aceleasi acte ce au însotit notificarea nr.37 , notificari întemeiate pe dispozitiile Legii nr.10/2001.

S-a sustinut ca pentru întregul teren pe raza caruia se afla gara Babadag cât si rampa CF Babadag invoca ca titlu de proprietate sentinta civila nr.64/17.11.1928 pronuntata de Tribunalul Tulcea si investita cu formula executorie , tabela parcelara de expropriere pe localitatea Babadag cuprinzând persoanele expropriate pe terenul carora s-a edificat gara si constructiile aferente din aceasta localitate si fisele mijloacelor fixe rampa (cheu) si magaziile ridicate în aceasta gara.

A apreciat totodata pârâta ca în lipsa unui plan cadastral a bunului , terenul ce face obiectul cererii nu este acelasi cu cel pe care se afla rampa CF Babadag si constructiile aferente , care de altfel sunt în evidenta unitatii din anii 1936-1939 , cu mult înainte de exproprierea autorului mostenit de reclamanta , motiv pentru care solicita respingerea actiunii ca nefondata.

În sustinerea întâmpinarii s-a depus Decizia nr.1/1314/23.02.2005 emisa de Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA , de respingere a notificarii , tabela parcelara de expropriere pentru localitatea Babadag , planul de expropriere , fisa mijloacelor fixe si actele ce au stat la baza notificarilor ce i-au fost adresate .

Pârâtele Comisia Judeteana de Fond Funciar Tulcea cât si Comisia Locala de Fond Funciar Babadag nu au depus întâmpinare ,însa au raspuns la interogatoriile comunicate în scris , înaintând si o serie de înscrisuri în vederea sustinerii si argumentarii raspunsurilor formulate la punctele din interogatoriu la care urmau sa raspunda.

Astfel Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea a înaintat cererea formulata de numita S.D. la data de 12.09.2005 si înregistrata sub nr.21 din acea data la Comisia Locala de Fond Funciar Babadag , cerere întemeiata pe dispozitiile Legii 18/1991 modificata prin Legea nr.247/2005 si prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei în speta , hotarârea Comisiei locale de fond funciar Babadag nr.11/10.11.2005 si prin care s-a hotarât respingerea cererii ca nefondata , corespondenta purtata între aceasta comisie si reclamanta în speta , dovada comunicarii hotarârii comisiei locale .

Solutionând cererea , instanta retine urmatoarele :

Reclamanta , în calitate de mostenitoare a defunctului sau autor N.G. , care a fost dislocat din judetul Tulcea în localitatea Valenii de Munte , cu domiciliul obligatoriu în aceasta localitate , a solicitat în temeiul Legii 10/2001 restituirea în natura a suprafetei de 2000 mp suprafata expropriata de la autorul sau în baza Decretului lege nr.83/1949 , dovada calitatii sale de persoana îndreptatita la restituirea acestei suprafete de teren facând-o cu certificatul de mostenitor nr.236/1991 iar cea a dreptului de proprietate cu procesul verbal si formularul de inventariere si evaluare a patrimoniului preluat de la autorul sau expropriat conform Decretului nr.83/1949 din comuna Nicolae Balcescu , jud.Tulcea .

Atât în procesul verbal cât si în formularul pentru evaluarea si inventarierea patrimoniului , terenul de 2000 mp situat în localitatea Babadag nu are elemente de identificare , în continutul procesului verbal inserându-se ca terenul se afla ” lânga gara Babadag ” .

Notificarea adresata Regionalei de Cai ferate a fost respinsa prin decizia nr. 1/1314/23.02.2005 emisa de Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA , retinându-se ca a fost comunicata cu depasirea termenului prevazut de disp.art.21 alin.1 din Legea 10/2001, cu modificarile ulterioare, notificarea fiind depusa prin intermediul executorului judecatoresc la 30.11.2004.

Reclamanta nu a formulat contestatie împotriva deciziei de respingere a notificarii , nefinalizând astfel procedura prevazuta de dispozitiile Legii nr.10/2001 .

Ulterior prin cererea înregistrata sub nr.21 din 12.09.2005 adresata Comisiei Locale de Fond Funciar Babadag reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate invocând dispozitiile legii 247/2005.

Cererea a fost solutionata prin respingere , fiind emisa de catre Comisia oraseneasca de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Babadag hotarârea nr.11 din 10.11.2005.

S-a motivat ca solicitarea de reconstituire a dreptului de proprietate nu face obiectul Legii nr.247/2005 .

Reclamanta nu a formulat contestatie asupra masurilor stabilite de catre Comisia Locala , întelegând sa pretinda prin prezenta actiune obligarea Comisiei locale de fond funciar Babadag de a alcatui întreaga documentatie necesara validarii dreptului de proprietate pentru suprafata de 2000 mp. teren intravilan si obligarea pârâtei Comisia Judeteana la eliberarea titlului de proprietate.

Invocându-se de catre pârâta Regionala de Cai Ferate ca obiectul cauzei este formulat ambiguu si ca nu s-a precizat temeiul de drept pentru fiecare capat de cerere , reclamanta si-a precizat în acest context temeiul de drept pentru fiecare capat de cerere , invocând drept temei de drept pentru primele 2 capete de cerere disp.art.1 , 2 , 19 si 44 din legea nr.18/1991 raportat la dispozitiile Legii nr.247/2005 , iar pentru cel de-al treilea capat de cerere constând în obligarea Regionalei de Cai ferate Constanta de a depune dovezile privind dreptul de proprietate asupra terenului în speta a invocat dispozitiile art.1073 cod civil .În acest context , se apreciaza ca instanta este datoare a solutiona cauza în cadrul procesual fixat de reclamanta , care conform principiului disponibilitatii era îndrituita sa îl determine .

Cum reclamanta nu a înteles sa pretinda restituirea imobilului în conditiile dreptului comun , deci în cadrul unei proceduri judiciare , desi scopul si finalitatea urmarita prin promovarea prezentei actiuni ar fi restituirea terenului, instanta nu poate sa refuze solutionarea cauzei în cadrul procesual fixat de reclamanta , fara ca prin aceasta sa înfrânga principiul constitutional al liberului acces la justitie .

Din examinarea judiciara a actelor si lucrarilor cauzei , instanta retine ca actiunea reclamantei este neîntemeiata .

Raportat la temeiul de drept invocat de reclamanta în sustinerea actiunii , se retine ca procedura instituita prin Legea nr.18/1991 are un caracter special , derogatoriu de la dreptul comun, iar persoanele interesate nu pot pretinde instantei judecatoresti obligarea Comisiei Locale la alcatuirea documentatiei necesara validarii dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate decât dupa parcurgerea procedurii prevazute de lege .

Reclamanta nu a investit instanta cu judecata unei plângeri , în conditiile art.53 alin.2 din L.18/1991 republicata , ci cu o actiune directa , neparcurgând procedura prealabila prevazuta de legea 18/1991 cât si de asemenea cea prevazuta de legea 10/2001 raportat la notificarile adresate.

Din examinarea judiciara se apreciaza ca temeiul de drept ce îndreptateste reclamanta la restituirea terenului îl reprezinta Legea nr.10/2001 .

Actiunea în speta nu este întemeiata pe dispozitiile dreptului comun, neavând ca obiect revendicarea unui imobil sustinut a fi fost preluat în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 , pentru a putea aprecia asupra eventualului concurs dintre legea speciala si legea generala , Înalta Curte de Casatie si Justitie pronuntându-se cu privire la actiunile întemeiate pe dispozitiile dreptului comun .

Prin neparcurgerea procedurii prevazute atât de Legea nr.10/2001 cât si cea a Legii nr. 18/1991 pe care îsi întemeiaza actiunea reclamanta si promovarea unei actiuni adresata direct instantei se apreciaza ca se poate aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securitatii raporturilor juridice aparate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului .

În consecinta , în raport de considerentele învederate , se apreciaza ca actiunea reclamantei este nefondata , urmând a fi respinsa ca atare .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro