404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Reziliere contract de vânzare-cumparare

Dosar nr.859/179/2008

Domeniu alocat : reziliere contract

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 888/19.11.2009

Titlu: reziliere contract de vânzare-cumparare

Prin cererea adresata instantei si înregistrata sub nr. 859/179/4.08.2008, reclamanta Prodan Aftenia a chemat în judecata pe pârâtii B.N.si B.G.-F. , solicitând rezilierea contractului de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr.1503/21 mai 2002 la BNP ” E.F. ” cu sediul în municipiul Tulcea .

În motivarea cererii s-a învederat ca prin contractul de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr.1503/21 mai 2002 la BNP ” E.F. ” a vândut pârâtilor cota sa indiviza din imobilul casa de locuit si teren aferent , contraprestatiunea acestei înstrainari constând în obligatia cumparatorilor , pârâtii în speta , de a-i acorda întretinere si îngrijire , pe tot timpul vietii sale cu alimente , îmbracaminte , încalzit si tot ce este necesar unei bune întretineri si îngrijiri , precum si obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate cu înmormântarea si pomeni .

S-a învederat ca de la data perfectarii vânzarii pârâtii au intrat în posesia imobilului , folosindu-se de toate bunurile sale , refuzând sa-si îndeplineasca obligatia de întretinere pe care si-au asumat-o , fiind întretinuta de alte persoane , respectiv de fiica sa , P.Gh. , care nu are nicio obligatie în acest sens .

A mai aratat reclamanta ca a fost obligata sa-si paraseasca locuinta din cauza unui tratament nerespectuos , plin de injurii si a faptului ca nu era întretinuta corespunzator .

S-a sustinut ca nu era întretinuta corespunzator , nefiindu-i asigurate în esenta , întretinerea si conditiile de încalzire necesare , aratând ca pârâta i-a aruncat hainele din locuinta , continuând si în prezent sa aiba un comportament nedemn , adresând injurii la adresa sa si a persoanei care o îngrijeste .

Ulterior pârâta a depus o cerere de completare-precizare continând o detaliere a starii de fapt care a determinat-o sa promoveze actiunea de reziliere a contractului de vânzare-cumparare , învederând ca dupa perfectarea contractului , pârâtii au avut o conduita necorespunzatoare , neexecutându-si obligatiile asumate , modul în care acestia s-au achitat de obligatiile contractuale sustinându-se în esenta ca este de neacceptat , fiind determinata ca urmare a conduitei negative a pârâtei sa paraseasca imobilul si sa se mute în locuinta unei alte fiice ale sale , locuinta care se învecineaza cu cea care a facut obiectul contractului în speta.

S-a învederat ca datorita tratamentului nerespectuos al pârâtei care nu-i asigura întretinere si îngrijire si-i adresa insulte , interzicându-i a avea vreo legatura personala cu ceilalti membri ai familiei precum si cu prietenele , a fost nevoita sa se mute in luna noiembrie 2004 în locuinta fiicei sale P.Gh. , unde a locuit singura de la data sus mentionata si pâna în anul 2007 când datorita unor probleme de sanatate a ramas imobilizata , fiica sa P.Gh. mutându-se astfel în localitatea sa de domiciliu spre a-i acorda îngrijirea si întretinerea necesare.

S-a sustinut ca din noiembrie 2004 si pâna în prezent pârâtii nu au vizitat-o niciodata desi locuintele se învecineaza , fiind despartite de un gard de sârma , pârâta aruncându-i peste gard si hainele ce le avea pregatite pentru înmormântare .

În drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 1639 si urm cod civil .

În sustinerea actiunii s-au depus în copie urmatoarele înscrisuri : contractul de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr.1503/21 mai 2002 la BNP ” E.F. ” , încheierea de legalizare de copie din arhiva nr.1476/10.04.2008 , procura judiciara de reprezentare a reclamantei de catre numitul P.I. , autentificata sub nr. 569/11.03.2008 , certificat de atestare fiscala nr.1737/11.03.2008 , înscrisuri privind dovada achitarii utilitatilor pentru imobilul în speta , situatia indicatorilor financiar ai bilantului contabil al societatii detinuta de pârâti.

Prin întâmpinare , pârâtii au solicitat respingerea actiunii ca nefondata

În motivarea întâmpinarii s-a învederat ca la data de 21.05.2002 au cumparat cota parte a reclamantei P.A. ( mama pârâtei B.N. ), din imobilul casa de locuit si terenul aferent si desi aceasta si-a manifestat dorinta de a nu fi stipulata nicio clauza în contract au convenit si insistat sa fie mentionata clauza de întretinere .

S-a învederat ca s-au mutat în localitatea Sabangia desi detineau în municipiul Tulcea o afacere prospera , luând decizia de a înfiinta în aceasta localitate un nou magazin , pentru întretinere.

S-a mai învederat ca înainte de mutarea în acest imobil , de îngrijirea reclamantei urma sa se preocupe sora sa , P.Gh. , care mostenise un imobil învecinat cu cel al reclamantei , însa a constatat ca aceasta nu se preocupa de îngrijirea reclamantei .

S-a sustinut în esenta ca întreruperea raporturilor dintre parti s-a datorat culpei reclamantei care a parasit imobilul , mutându-se în locuinta surorii sale P.Gh. .

S-a aratat ca desi locuiau la Tulcea , în perioada initiala încheierii contractului , a acordat îngrijire reclamantei care ulterior aflata sub influenta negativa a surorii sale a început sa manifeste nemultumiri cu privire la modul de întretinere si îngrijire , în cele din urma , mutându-se în locuinta numitei P.Gh..

S-a sustinut ca numita P.Gh. locuia într-o alta localitate , iar sub pretextul ca acesteia îi disparusera mai multe lucruri din curte , reclamanta s-a hotarât sa se mute în locuinta acesteia , fara ai consulta .

S-a sustinut totodata ca în primavara anului 2008 reclamanta s-a îmbolnavit, fiind in prezent imobilizata la pat , însa a refuzat a se reîntoarce în locuinta sa , în prezent reclamanta locuind împreuna cu numita P.Gh. care îi acorda întretinerea si îngrijirea.

S-a sustinut ca pe rolul instantei a fost înregistrata actiunea având ca obiect partajarea judiciara a imobilului , dat fiind ca asupra acestuia se afla în indiviziune pârâtii si numita P.Gh. , însa la termenul din 8 martie 2008 numita P.Gh. a renuntat la judecata cauzei .

S-a mai învederat ca la data de 6 martie 2008 a dat o declaratie în fata aparatorului surorii sale P.Gh. , declaratie prin care s-a angajat sa acorde îngrijire reclamantei cu conditia ca aceasta sa se reîntoarca acasa însa a doua zi recurgând la rândul sau la serviciul unui avocat, reclamanta a dat o depozitie în fata aparatorului ca nu este de acord sa fie îngrijita de catre pârâti si ca nu doreste sa se reîntoarca în locuinta.

Pentru considerentele relevate în aparare s-a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.

În sustinerea apararii s-au depus în copie : situatia privind indicatorii financiari ai societatii detinuta de pârâti , acte medicale privind starea de sanatate a pârâtului B.G.F. , carnetul de munca al pârâtului , declaratiile extrajudiciare date în fata aparatorilor .

În cauza au fost administrate probatorii cu martori si înscrisurile sus mentionate la cererea ambelor parti , fiind audiati martorii G.I. si P.I. la cererea reclamantei si martorii G.S. si A.I. la cererea pârâtilor .

Solutionând cauza , instanta retine urmatoarele :

Prin contractul de vânzare-cumparare cu obligatie de întretinere autentificat sub nr.1503/21.05.2002 la BNP ” E.F. ” cu sediul în Tulcea, reclamanta P.A. , în calitate de vânzatoare, a înstrainat pârâtilor , în calitate de cumparatori-întretinatori cota indiviza de 4/16 din suprafata de 2005,999 m.p. teren curte si gradina si cota indiviza de 10/16 din casa de locuit situata pe acest teren , construita din ceamur , acoperita cu tabla , compusa din trei camere si un hol , în suprafata construita de 83,59 m.p. si separat o bucatarie, magazie si un hol în suprafata construita de 32,04 m.p. si o anexa în suprafata construita de 9,08 m.p. , imobil situat în intravilanul satului Sabangia , comuna Sarichioi , judetul Tulcea având numar cadastral 362 , cu vecinatatile mentionate în actul de înstrainare si schita anexa , parte integranta la contractul de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere .

Contraprestatiunea acestei înstrainari a constat în obligatia cumparatorilor-pârâti de a o întretine si îngriji pe reclamanta cu alimente , îmbracaminte , încalzire si tot ce este necesar unei bune întretineri pâna la încetarea sa din viata si sa suporte toate cheltuielile ocazionate cu înmormântarea sa si pomenile aferente , cumparatorii-întretinatori intrând în stapânirea de drept a cotelor indivize din imobil de la data autentificarii actului ,iar în stapânirea de fapt a imobilului numai dupa încetarea din viata a vânzatoarei reclamante , aceasta pastrându-si dreptul de uzufruct viager pe cota indiviza înstrainata din imobil , pârâtii obligându-se sa respecte dreptul de uzufruct viager pe cotele indivize înstrainate în conformitate cu dispozitiile legale .

Din evaluarea judiciara a materialului probator administrat în cauza instanta retine ca în cauza sunt îndeplinite conditiile legale ale rezilierii , neexecutarea culpabila de catre pârâti a obligatiilor asumate prin contract impunând oportunitatea rezilierii judiciare pentru considerentele urmatoare :

Probele cauzei înfatiseaza ca pârâtii nu si-au executat obligatiile asumate prin contract , culpa pentru neexecutare revenindu-le acestora în raport de circumstantele în care a avut loc neexecutarea .

Din contractul autentic încheiat între parti se desprinde ca pârâtii s-au obligat fata de reclamanta nu numai la întretinere ci si la îngrijire , obligându-se totodata sa respecte dreptul de uzufruct viager pe cotele indivize înstrainate .

Îngrijirea presupune , mai ales fata de starea de sanatate a reclamantei , imobilizata la pat , prezenta continua alaturi de aceasta a altei persoane pentru a o ajuta sa se deplaseze , sa-si faca igiena personala si pentru a o suplini permanent in celelalte activitati ce le presupune zilnic viata casnica.

Pârâtii , dupa mutarea reclamantei nu au prestat în nici un fel întretinere si îngrijire acesteia , aspect recunoscut de catre pârâti , invocând parasirea nejustificata de catre reclamanta a locuintei pentru care îsi rezervase dreptul de uzufruct viager .

Din coroborarea probelor administrate în cauza nu se poate retine ca neîndeplinirea obligatiilor asumate se datoreaza culpei reclamantei care ar fi parasit în mod nejustificat imobilul si ar refuza întretinere .

Din faptul ca reclamanta si-a rezervat uzufructul viager al cotelor indivize din imobilul înstrainat pârâtilor , rezulta ca în întelegerea anterioara a partilor a fost ca aceasta sa ramâna în locuinta , sarcina pârâtilor constând în aceea de a-i asigura întretinerea si îngrijirea la locuinta ei , urmând a intra în stapânirea în fapt dupa decesul reclamantei .

Coroborarea probelor administrate în cauza conduce la concluzia ca mutarea reclamantei din locuinta s-a datorat conduitei negative a pârâtei în legatura cu modul îndeplinirii obligatilor asumate prin contract.

În contextul în care pârâta prin atitudinea sa negativa , nepotrivita fata de reclamanta , raportat la vârsta si nevoile acesteia , a determinat prin comportamentul sau crearea unui climat negativ , climat ce a culminat cu mutarea reclamantei ca urmare a jignirilor si reprosurilor aduse , a neexecutarii obligatiei de întretinere si îngrijire , îngrijirea si întretinerea neputându-se aprecia ca au fost executate atât sub aspect cantitativ cât si calitativ , se apreciaza ca nu poate fi retinuta culpa reclamantei în mutarea din locuinta , culpa pârâtilor în îndeplinirea obligatiilor contractuale constând pe de alta parte si în pasivitatea manifestata de acestia în executarea obligatiilor asumate dupa mutarea reclamantei .

Astfel , desi reclamanta s-a mutat din locuinta în luna noiembrie 2004 , pârâtii nu au întreprins nici un fel de diligente pentru îndeplinirea obligatiilor asumate , manifestând dezinteres total fata de nevoile de întretinere si îngrijire ale reclamantei desi aceasta a locuit singura în locuinta în care s-a mutat pâna la momentul în care a survenit imobilizarea sa la pat .

Depozitia data de catre reclamanta în fata aparatorului prezent al pârâtilor , în cursul lunii martie 2008 , când pe rolul instantei era pendinte o actiune având ca obiect partaj judiciar asupra imobilului în litigiu , nescrisa de reclamanta ci doar semnata , raportat la vârsta reclamantei , gradul de întelegere a efectelor declaratiei , se apreciaza ca reprezinta o încercare de preconstituire de probe pro cauza , depozitia neputându-se retine ca poate constitui o proba care sa reliefeze ca neexecutarea obligatiilor se poate grefa în speta pe culpa acesteia raportat la împrejurarile sus retinute .

Din înscrisurile depuse în cauza reiese ca utilitatile pentru administrarea imobilului , constând în consumul de energie electrica , apa potabila , chiar si impozitul pe cladire si teren au fost achitate de catre reclamanta desi nu-i incumbau aceste obligatii , înscrisurile depuse de catre pârâti cu privire la situatia indicatorilor financiari ai activitatii societatii pe care o detin fiind lipsite de relevanta juridica în cauza , profitul net realizat de acestia fiind de altfel neînsemnat.

Sustinerile martorului cu privire la faptul ca pârâtul i-ar fi relatat ca achita cheltuielile privind utilitatile , dându-i bani reclamantei , se apreciaza ca nu sunt sincere , martorul învederând de altfel ca aceste aspecte le cunoaste din relatarile pârâtului , aspecte care de altfel nu se coroboreaza cu probele produse în cauza de catre reclamanta.

Conduita negativa a pârâtei contractante în legatura cu modul îndeplinirii ei a fost reliefata de depozitia martorei G.I. , vecina cu reclamanta si care în mod personal a perceput ca de la mutarea din locuinta pârâtii nu au executat în nici un mod obligatiile asumate , martora reliefând ca pe perioada cât reclamanta a locuit cu pârâtii i s-a plâns deseori de modul nerespectuos în care este tratata de catre pârâta , de faptul ca aceasta o supune unei presiuni psihologice , interzicându-i dreptul de a primi în vizita pe cealalta fiica , pe nepoti , cât si alte persoane , neocupându-se totodata de întretinerea si îngrijirea sa , reclamanta întretinându-se singura pe perioada cât a locuit cu pârâtii , aceasta învederându-i martorei ca a fost certata de catre pârâta chiar si pentru 2 oua luate în absenta sa din produsele sale .

Martora a reliefat de asemenea ca , din considerente de mila , a ajutat-o pe reclamanta , dupa ce s-a mutat , aceasta fiind în stare de nevoie ca urmare a vârstei si a starii de sanatate , învederând ca pârâta i-a interzis s-o viziteze pe reclamanta si sa o ajute .

Ca atare, în raport de considerentele sus retinute, se apreciaza ca actiunea reclamantei este întemeiata, neexecutarea obligatiilor contractuale asumate fiind culpabila pârâtilor .

Culpa (vinovatia) conditie a neexecutarii obligatiilor în contractele sinalagmatice se manifesta sub aspectele generale ale vinovatiei , vinovatia fiind de altfel atitudinea psihica a autorului fata de faptul si rezultatul ei , fiind unitatea dintre un factor intelectiv si unul volitiv .

Neconformarea pârâtilor la îndeplinirea obligatiei , pe fondul atitudinii sus mentionate se apreciaza ca reliefeaza conturarea culpei pârâtilor , neexecutarea datorându-se unor cauze interioare ce tin de atitudinea psihica a pârâtilor , în special a pârâtei fata de modul în care a înteles sa-si execute obligatia asumata.

În cauza , raportat la fundamentul dreptului de optiune al creditorului , nu se poate retine ca se justifica oportunitatea mentinerii contractului si înlocuirea cu obligatia executarii silite sub forma unei sume de bani ca echivalent a obligatiei de întretinere si îngrijire astfel cum s-a solicitat de catre pârâti .

Creditorul este cel care are fundamentul dreptului de optiune , acest drept neputând fi cenzurat de catre instanta .

Ca atare apreciind admisibila actiunea pentru considerentele sus retinute , urmeaza a o admite ca atare si a dispune rezilierea contractului de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere .

În temeiul art.274 cod pr.civila , urmeaza a obliga pârâtii la 63 lei cu titlul de cheltuieli de judecata catre reclamanta .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro