404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond funciar

Dosar nr.917/179/2008

Domeniu alocat : fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 464/04.06.2009

Titlu: fond funciar

Prin cererea adresata acestei instante la data de 18 august 2008 si înregistrata sub nr. 917/179/2008 petenta A.E., în calitate de mostenitoare a defunctului S.D. a formulat plângere împotriva Hotarârii Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea nr.415/16.08.2007 prin care i-a fost respinsa solicitarea de reconstituire a dreptului de proprietate , pentru suprafata de 2769 m.p. teren intravilan din care 1005 m.p. vie , 894 m.p. arabil si 870 m.p. pasune , situat în sat Enisala , comuna Sarichioi , judetul Tulcea , în tarlaua 4 , parcelele cadastrale V80, A81 si respectiv P77 , între vecini : Sud – Drum stradal , Nord – teren extravilan , Est – L.A. si Vest – S.C. Safari Delta Explorer SRL .

În motivarea cererii , petenta a învederat ca în data de 12 august 2008 s-a prezentat la Primaria Sarichioi pentru a completa documentatia de eliberare a titlului de proprietate cu schita întocmita de expert G.P. si la acea data doamna de la registrul agricol din comuna Sarichioi i-a comunicat o copie de pe Hotarârea Comisiei Judetene Tulcea nr.415/16.08.2007 prin care cererea ei formulata în temeiul Legii nr. 247/2005 a fost respinsa.

A aratat petenta ca în temeiul Legii nr.247/2005 în calitate de mostenitoare a defunctului sau tata , S.D. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate , pe vechiul amplasament , pentru suprafata totala de 2769 m.p. teren intravilan din care 1005 m.p. vie , 894 m.p. arabil si 870 m.p. pasune situat în sat Enisala , comuna Sarichioi , judetul Tulcea , în tarlaua 4 parcelele cadastrale V80 , A81 si respectiv P77 , între vecini : Sud – drum stradal, Nord – teren extravilan , Est – L.A. si Vest – SC Safari Delta Explorer SRL .

Petenta a sustinut ca dovada proprietatii si a vechiului amplasament a facut-o cu înscrisuri din registrul agricol si registrul cadastral precum si cu declaratiile vecinilor , subliniind faptul ca terenul este liber si poate fi restituit în natura pe vechiul amplasament , iar acest fapt l-a dovedit printr-o schita întocmita de expert G.P. .

A învederat petenta ca prin Hotarârea nr.415/2007 Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea i-a respins cererea motivat de faptul ca suprafata solicitata a fost aprobata , mostenitoarea defunctului S.I. care figureaza înscris în evidentele primariei si nu S.D. , autor dupa care contestatoarea solicita aceeasi suprafata de teren, motivatie pe care petenta o considera ca nu este nici corecta si nici reala .

Astfel , sustine petenta ca asa cum a mai aratat, autorul ei figureaza în evidentele Primariei Sarichioi , în registrul agricol , pozitia 019, nr.96 , vol II , tip .1 si registrul cadastral , pagina 178 a localitatii Enisala si nu fratele tatalui , S.I., care a detinut casa si teren în partea de vest a terenului revendicat , actualmente proprietatea S.C. Safari Delta Explorer SRL care a cumparat imobilul de la verisoara ei , A.I., acest aspect al calitatii de proprietar al tatalui ei rezulta si din declaratiile vecinilor.

A mai învederat petenta ca înscrisurile din registrele agricol si cadastral si declaratiile martorilor se coroboreaza si cu Planul de Productie din anul 1981 si Planul de Cultura si cresterea animalelor din anul 1983 , din Certificatul de producator agricol din anul 1982 precum si din chitante din aceeasi perioada , prin care platea diverse cote , în special la cultura de vita de vie .

Petenta a aratat ca analizând Hotarârea Comisiei Judetene Tulcea nr.415/16.08.2007 , a constatat ca aceasta este nelegala în parte , în ceea ce o priveste pe ea , respectiv , poz.11 din anexa cu cereri respinse .

A mai aratat petenta ca , toate legile restituirii proprietatii prevad ca principiu ca reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente , daca acestea sunt libere – art.2 din Legea nr.1/2000.

Art.2 alin.1 din actul normativ mentionat a fost modificat prin Legea nr. 247/2005 si prevede ca în aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente , daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

Aceleasi dispozitii sunt întâlnite si în Legea nr.18/1991 republicata cât si în Legea nr.10/2001 prin care se prevede constant ca reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechiul amplasament daca acestea sunt libere

Conditia prevazuta de lege pentru a se reconstitui dreptul de proprietate pe vechiul amplasament este una singura , respectiv terenul sa fie liber , adica sa nu fie reconstituit ( atribuit ) altor persoane în conditiile legii .

Astfel , petenta a învederat ca apreciaza ca este firesc sa i se elibereze titlul de proprietate pe vechiul amplasament , atât timp cât terenul este liber si nu altor persoane care nu au acest drept , verisoara ei A.I..

În sustinerea plângerii petenta a aratat ca va face dovada cu acte , martori , expertiza tehnica topografica si orice alta proba utila cauzei si a depus la dosar copii de pe urmatoarele înscrisuri : adeverinta nr. 6154/25.XI.2003 eliberata de Primaria comunie Sarichioi , judet Tulcea, plan de amplasament si delimitare a imobilului , schita , declaratie L.A./15.05.2008 , declaratie C.I. /3.09.2007 , declaratie L.A., declaratie M.D., declaratie P.D., chitantele nr.0635464/14.XI.1980, 528268/12.03.1982, 953342/29.IX.1974, 400506/28.05.1981, Hotarârea nr.415/16.08.2007, referat Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea .

La solicitarea instantei , cu adresa nr.FF 2845/11.09.2008 Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a înaintat în copie actele care au stat la baza emiterii Hotarârii Comisiei Judetene Tulcea nr.1195/2.08.2006 , respectiv Hotarârea nr.1195/2.08.2006 emisa de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea , Hotarârea nr.79/16 decembrie 2005 emisa de Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Sarichioi , referat întocmit în sedinta Comisiei Sarichioi din data de 16.12.2005 , cerere A.E. nr.21/08.02.2006 ( contestatie ) , declaratie A.E. /30.XI.2005 , cerere A.E./30.XI.2005 , adeverinta nr.5816/30.11.2005 eliberata de Primaria comunei Sarichioi , adresa nr. 503/31.01.2006 emisa de Comisia comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Sarichioi , certificat de casatorie S.E., certificat de deces S.P. , carte de identitate A.E., registrul agricol , certificat de deces S.D. , certificat de nastere S.E. .

Prin adresa nr. FF 3023/29.09.2008 Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a facut precizarea ca prin adresa nr.2971/19.09.2008 au facut cunoscut atât Comisiei locale Sarichioi cât si OCPI Tulcea , sistarea eliberarii titlului de proprietate pe numele A.I. pentru suprafata de 2769 m.p. teren intravilan pâna la solutionarea dosarului nr.916/179/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Babadag, înaintând în acest sens copii de pe adresa nr. FF 2845/11.09.2008 , nr. FF 2971/17.09.2008 , sentinta civila nr. 540/03.09.2008 pronuntata de Judecatoria Babadag în dosarul nr. 916/179/2008 , Hotarârea nr. 415/16.08.2007 , tabel nominal cuprinzând persoanele propuse spre invalidare .

La 9 octombrie 2008 A.I. a formulat cerere de interventie în prezenta cauza , solicitând respingerea plângerii petentei A.E. fie ca tardiv formulata , fie ca nefondata .

În motivarea cererii , A.I. a învederat ca interesul în introducerea prezentei cereri rezida în faptul ca terenul ce face obiectul plângerii i-a fost atribuit prin hotarâre a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea , sens în care a si fost pusa în posesie conform procesului verbal de punere în posesie nr.313/13 mai 2008 .

Pe de alta parte a mai sustinut intervenienta ca plângerea petentei este tardiv formulata . Astfel hotarârea atacata este emisa la data de 16 august 2007 , iar plângerea este depusa dupa un an , când petenta a aflat ca terenul i-a fost atribuit , prin urmare plângerea petentei este practic fara obiect .

A mai aratat intervenienta ca petenta nu are nici un drept la reconstituirea proprietatii asupra suprafetei de teren solicitate , terenul a apartinut tatalui ei , defunctului S. I. , care a locuit în imobilul casa de locuit aflat pe acest teren. Evidentele cadastrale si registrul agricol sunt proba cea mai elocventa în ceea ce priveste dreptul de proprietate al autorului ei .

De asemenea în actele de proprietate ale vecinilor apare ca vecin S.I. si nu S.D.( contract de vânzare cumparare autentificat sub nr. 44/23 ianuarie 1982 la fostul Notariat de Stat Local Babadag , unde vecinul L.A. se învecineaza la Vest cu S.I.).

A sustinut intervenienta ca tatal ei S.I. având probleme de sanatate l-a lasat pe S.D. sa munceasca o parte din acest teren dar nu i-a înstrainat niciodata terenul. Practic S.D. a fost tolerat de tatal ei sa munceasca o parte din gradina si nu exista nici un document care sa confirme încheierea vreunui act translativ de proprietate catre S.D. care nu a platit niciodata taxe sau impozite pe acest teren , chitantele depuse de petent a vizeaza plata unor dari catre stat care nu au legatura cu acest teren .Asa zisele schite cadastrale întocmite de expert G.P . nu au nici o valoare , aceasta masurând ceea ce i s-a aratat , iar declaratiile martorilor nu sunt în concordanta cu realitatea ( martorul L.A. este nesincer când declara ca se învecina cu S.D., actul de vecinatate sus mentionat înlaturând orice dubiu în acest sens).

S-a mai sustinut ca toate înscrisurile si documentatia la care se face referire în plângere sunt în discordanta totala în timp si spatiu cu privire la terenul aflat în litigiu , iar acea adeverinta invocata nu se stie nici astazi de cine este semnata ( nefiind semnatura primarului de la acea data , ci a altei persoane 9 si în baza carui document sau evidenta a fost eliberata .

Astfel , Comisia judeteana de fond funciar Tulcea , pe buna dreptate i-a recunoscut dreptul de proprietate asupra acestui teren , motiv pentru care intervenienta a solicitat respingerea plângerii ca fiind nefondata .

În drept , cererea de interventie a fost întemeiata pe dispozitiile art.49 cod procedura civila .

În dovedire , intervenienta a aratat ca întelege sa se foloseasca de interogatoriu, acte, martori si orice alta proba a carei necesitate de a fi administrata se va ivi pe parcursul procesului , a depus copii de pe urmatoarele înscrisuri , registru cadastral , registru agricol , proces verbal din 13 mai 2008 emis de Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Sarichioi , contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 44/23 ianuarie 1982 la Fostul Notariat de Stat Local Babadag .

Urmare a solicitarii instantei , de a face dovada comunicarii Hotarârii nr.415/16.08.2007 catre A.E., cu adresa nr. 10570/3.12.2008 Primaria comunei Sarichioi a înaintat comunicarea din partea primariei prin care A.E. a fost înstiintata ca dosarul nr.110/30.11.2005 , depus la Legea nr.247/2005 a fost propus de Comisia locala spre invalidare , Comisiei Judetene de fond funciar ,iar cu adresa nr. 10575/3.12.2008 Primaria comunei Sarichioi , referitor la contestatia lui A.E. din localitatea Enisala , comuna Sarichioi, judetul Tulcea , înregistrata la primarie sub nr.21/08.02.2006 prin care ataca hotarârea Comisiei locale de fond funciar , a comunicat ca a fost înaintata împreuna cu toata documentatia , Comisiei judetene de fond funciar , care a solutionat contestatia respectiva si care s-a ocupat personal cu transmiterea hotarârii finale catre petenta si primarie .

La termenul din 04 decembrie 2008 aparatorul intervenientei A.I. a învederat ca Primaria comunei Sarichioi a comunicat petentei Hotarârea nr.415/16.08.2007 , existând în acest sens o dovada de comunicare a Hotarârii catre petenta.

La acelasi termen de judecata instanta a apreciat ca se impune a se solicita Comisiei comunale de fond funciar Sarichioi sa comunice cum au putut fi emise doua adeverinte contradictorii , respectiv adeverinta nr. 6154/25.11.2003 si adeverinta nr. 5816/30.11.2005.

La solicitarea aparatorului petentei A.E. s-a solicitat Comisiei locale de fond funciar Sarichioi sa faca dovada datei comunicarii Hotarârii nr.451/16.08.2007 si modalitatea în care aceasta a fost comunicata.

Prin adresa nr. 11116/29.12.2008 Primaria comunei Sarichioi referitor la cele doua adeverinte a comunicat ca adeverinta nr.6154/25.11.2003 a fost emisa de primarie în baza registrului agricol nou , unde suprafetele au fost înscrise în baza lucrarii de cadastru , adeverinta nr.5816/30.11.2005 eliberata de primarie cuprinde date din registrul cadastral al posesorilor din anul 1983 a localitatii Enisala si date din registrul agricol vechi, iar contestatiile depuse la cereri au fost analizate de Comisia judeteana de fond funciar , care a emis hotarâri pentru aceste contestatii si care au fost trimise direct petentilor , conform art.2 din hotarâre la contestatie .

Urmare solicitarii instantei cu adresa nr. F.F.210/2.02.2008 Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a facut cunoscut ca prin Hotarârea Comisiei Judetene Tulcea nr.415/16.08.2007 a fost validata documentatia întocmita conform Legii nr.247/2005 de Comisia comunala Sarichioi , iar în aplicarea prevederilor Legii nr.247/2005 si ale HG nr.890/2005 obligatia afisarii si comunicarii acestor hotarâri revenea comisiilor locale.

Cu adresa nr. 451/23.01.2009 ( fax. 85/06.02.2009) Primaria comunei Sarichioi a comunicat ca în conformitate cu art.2 din Hotarârea nr.1195/02.08.2006 emisa de Comisia judeteana de fond funciar la contestatia depusa de petenta sub nr. 21/08.02.2006 Secretariatul Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea – citat – , va comunicam prezenta hotarâre în copie doamnei A.E. , domiciliata în localitatea Enisala, comuna Sarichioi , judetul Tulcea si Comisiei comunale Sarichioi spre afisare .

A mai comunicat Primaria Sarichioi ca în urma discutiilor verbale avute la acea data cu Comisia judeteana de fond funciar Tulcea , s-a stabilit sa nu comunice Primaria HCJ nr.415/16.08.2007 persoanelor care au depus contestatie la cererea initiala .

Având în vedere raspunsurile celor doua comisii , instanta a solicitat Comisiei judetene de fond funciar Tulcea sa comunice de ce petentei A.E. i-au fost emise doua Hotarâri nr.1195/02.08.2006 si nr.415/16.08.2007 , sa confirme sau sa infirme afirmatia privind existenta unei întelegeri verbale cu Comisia Locala de fond funciar Sarichioi privind necomunicarea Hotarârii nr.415/16.08.2007 conform sustinerilor acestei comisii

Urmare solicitarilor instantei , cu adresa nr. F.F.471/04.03.2009 Comisia judeteana de fond funciar Tulcea a facut cunoscut ca prin H.C.J. nr.1195/02.08.2006 Comisia judeteana de fond funciar a respins contestatia petentei A.E. formulata de baza legii nr.247/2005 împotriva Hotarârii Comisiei locale de fond funciar Sarichioi nr.79/16.12.2005 , prin care s-a respins dreptul de proprietate pentru suprafata de 0,2769 ha. teren arabil intravilan situat în localitatea Enisala , comuna Sarichioi – comunicarea acestei hotarâri fiind facuta de catre secretariatul Comisiei judetene potrivit Confirmarii de primire nr.809 din data de 25.09.2007.

Prin H.C.J. nr.415/16.08.2007 Comisia judeteana de Fond funciar a validat întreaga documentatie întocmita în baza Legii nr.247/2005 de Comisia locala de fond funciar Sarichioi – unde în Tabelul nominal cuprinzând persoane respinse figureaza la pozitia 16 numita AE. – obligatia de afisare a tuturor tabelelor nominale validate , precum si de comunicare în scris cu confirmare de primire pentru persoanele carora nu l-i s-a aprobat cererile revine Comisiei locale de fond funciar Sarichioi , conform prevederilor art.4 din HCJ nr.415/2007 .

Având în vedere ca Hotarârea nr.415/16.08.2007 nu a fost comunicata petentei A.E., fapt ce rezulta din adresele Comisiei comunale de fond funciar Sarichioi si din adresa nr. 471/04.03.2009 a Comisiei judetene de fond funciar Tulcea din care rezulta ca prin HCJ nr. 415/16.08.2007 Comisia judeteana de fond funciar a validat întreaga documentatie întocmita în baza Legii nr.247/2005 de Comisia locala de fond funciar Sarichioi – unde în Tabelul nominal cuprinzând persoane respinse figureaza la pozitia 16 numita A.E. iar obligatia de afisare a tuturor tabelelor nominale validate , precum si de comunicare în scris cu confirmare de primire pentru persoanele carora nu li s-au aprobat cererile revine Comisiei locale de fond funciar Sarichioi , conform prevederilor art.4 din H.C.J. nr.415/2007, la termenul de judecata din data de 19 martie 2009 instanta a respins exceptia tardivitatii introducerii plângerii .

Petenta A.E. a sustinut ca în calitate de mostenitoare a defunctului sau tata S.D., a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament pentru suprafata de 2769 m.p. ce a apartinut tatalui sau si care i-a fost dat în anul 1945 de catre Primarie , pentru a-si construi o casa de locuit , dar acesta nu si-a mai construit casa întrucât a ramas sa locuiasca cu parintii sai .

În dovedirea sustinerilor sale a depus la dosar adeverinta nr.6154/25.11.2003 eliberata de Primaria comunei Sarichioi din care rezulta ca S.D. figureaza în evidentele sale cu un imobil în suprafata de 2769 m.p. având ca vecinatati la N- limita intravilan , la S – drum stradal 85 , la E- L.A. si la V – SC SAFARI DELTA EXPLORER SRL , iar datele rezulta din Registrul Agricol pozitia 019 , nr. 96 , vol.II , tip 1 si registrul cadastral pagina 178 a localitatii Enisala.

Adeverinta susmentionata se coroboreaza si cu declaratiile extrajudiciare depuse la dosar , în speta declaratia lui L.A., din care rezulta ca proprietatea sa , situata în Enisala , comuna Sarichioi se învecineaza în partea de Vest cu proprietatea defunctului S.D. , per a contrario proprietatea lui S.D. se învecineaza la Est cu LA., declaratia numitilor C.I. , M.D. si o alta declaratie a lui L.A. , declaratii din care instanta retine ca S.D. a lucrat terenul în litigiu din anul 1945 având plantat pe el vie care este pe rod si astazi .

De asemenea ,în dovedirea sustinerilor sale petenta a administrat si proba testimoniala cu martorii C.N. si P.D. .

Procedându-se la audierea martorilor la termenul din data de 07 mai 2009 , martorul C.N. a declarat ca are cunostinta de faptul ca partile se judeca pentru o suprafata de teren care a fost data înainte de 1946 de Primaria comunei Sarichioi pentru construirea unei case lui S.I., ca o suprafata de teren i s-a dat de aceeasi primarie si lui S.D. tot pentru a-si construi casa iar aceste terenuri erau învecinate , cunoscând acest aspect pentru ca avea vârsta de 14 ani , era cioban la oi si odata i-au scapat oile pe terenul lui S.I., iar matusa lui , sotia acestuia , l-a ajutat sa scoata oile de pe teren .

A mai declarat martorul ca pe terenul dat de primarie , S.I. si-a construit casa, iar S.D. nu si-a mai construit , ramânând în casa batrâneasca .Casa si terenul care a apartinut lui S.I. a fost vândut iar terenul pentru care se judeca partile apartine lui S.D. .Cei doi frati S. erau la fel de bogati si nu cunoaste ca S.I. sa-i fi dat lui S.D. vreun teren spre folosinta .Terenul lui S.I. avea la Vest ca vecin pe S.D si normal ca terenul lui S.D. îl avea la est pe S.I.. De asemenea terenul lui S.D. avea ca vecin pe P.D. spre rasarit si pe o alta latura strada. Terenul lui S.I. avea pe latura de Est casa batrâneasca a parintilor lui S.D.,iar el nu este vecin cu terenul aflat în litigiu .

P.D. a declarat ca a fost vecin cu terenul lui S.D. la asfintit , iar acest teren se mai învecina cu balta la miazanoapte si cu terenul lui S.I. la asfintit .

A mai declarat martorul ca el i-a dat casa si terenul fiul lui P.A. care la rândul sau i le-a vândut lui L.A.. El a devenit vecin cu S.D. în anul 1959 când i s-a dat teren sa îsi construiasca casa .La vremea respectiva S.D. nu avea casa pe teren si crede ca tot de la primarie a primit terenul pentru a-si construi casa , iar între proprietatile lui S.I. si D. nu exista gard.

Din depozitia celor doi martori instanta retine ca atât S.I. cât si S.D. au primit , înainte de anul 1946 , de la primarie , terenuri pentru a-si construi case , ca S.D. nu si-a construit casa si ca el era vecin pe latura de Est , initial cu P.D., apoi cu fiul acestuia P.A. caruia i-a fost vânduta proprietatea de catre tatal sau P.D. si apoi cu L.A. care a cumparat proprietatea lui P.A.

Mai retine instanta ca terenul si casa care a apartinut lui S.I. a fost vândut ca cei doi frati S. erau la fel de bogati si ca S.I. nu i-a dat lui S.D. teren spre folosinta .

Petentei A.E. i-a fost luat un interogatoriu de catre intervenienta A.I. , ocazie cu care aceasta nu a recunoscut ca S.I. i-a cedat spre folosinta tatalui ei S.D. suprafata de teren în litigiu , dar a recunoscut ca tatal ei figureaza în registrul agricol la pagina 178 cu acest teren .

Instanta mai retine din interogatoriu ca A.I. se contrazice cu întrebarile 3 si 4 , recunoscând prin întrebarea nr. 3 ca S.D. locuia la nr.96 , ca prin întrebarea nr.4 sa se contrazica în sensul ca între numere de casa 99 si 98 nu a existat si nu exista un alt numar de casa, ori petenta a raspuns ca exista nr.96 , nr. la care se afla o gradina de peste 2000 de metri pe care a lucrat-o din anul 1945 tatal ei si pe care actualmente o lucreaza ea .

În documentatia înaintata de Comisia judeteana de fond funciar Tulcea si care a stat la baza emiterii Hotarârii nr.415/2007 exista si o adeverinta nr. 5816/30 .11.2005 eliberata de primaria comunei Sarichioi în care se mentioneaza ca S.D. figureaza în Registrul cadastral al posesorilor din anul 1983 cu suprafata de 1803 m.p. teren intravilan , iar în Registrul Agricol din anii 1951-1955 cu suprafata de 10 ari iar în Registrul Agricol din anii 1956-1958 nu este înscrisa gospodaria sa .

Având în vedere ca Primaria Sarichioi a emis în anul 2003 o adeverinta ca S.D. figureaza în Registrul Agricol , pozitia 019 nr.96, vol II tip 1 si Registrul Cadastral pag 178 a localitatii Enisala cu suprafata de 2769 m.p. si ulterior în anul 2005 emite o alta adeverinta ca figureaza doar cu suprafata de 1803 m.p. intravilan în Registrul Cadastral la aceeasi pagina 178, adeverinte care sunt contradictorii , instanta apreciaza ca orice dubiu profita petentei conform principiului in dubio pro reo .

Intervenienta A.I. a administrat proba testimoniala cu martorii T.F. si C.A. .

Martorul T.F. propus de intervenienta a declarat ca are cunostinta ca partile din proces se judeca pentru o suprafata de circa 4000 m.p. teren întrucât fiecare parte îsi invoca ca are un drept de proprietate. În registrele primariei acest teren figureaza ca având proprietar pe S.I.. În registrul agricol nu figureaza ca proprietar cu vreo suprafata de teren S. D. , dar în registrul cadastral al posesorilor din 1983 figureaza cu suprafata de teren de 1803 m.p. S.D. , cu precizarea ca aceasta suprafata de teren este curtea si casa lui S.D. si nu face obiectul prezentei cauze .În registrul cadastral al posesorilor figureaza S.I. cu circa 4000 m.p. teren poate si mai mult , iar în registrul agricol nu mai tine minte .Nu cunoaste daca i s-a reconstituit vreo suprafata de teren lui S.D. si nici lui S.I..

A mai declarat martorul , ca el locuieste în comuna Sarichioi , ca acest teren în litigiu se învecina la Est cu L.A., la sud cu strada , la Nord Izlaz – balta si la vest cu S.D.. Schita ce i-a fost prezentata în timpul audierii declara martorul este întocmita în anul 1983 dupa planul cadastral împreuna cu registrele cadastrale ale posesorilor .Între proprietatea lui L.A. si S.D. – casa batrâneasca – se afla proprietatea lui S.I. aflata în litigiu .Cu terenul în litigiu nu l-am gasit înregistrat la primarie pe S.D. .Adeverinta emisa de primaria Sarichioi în anul 2003 a fost eliberata la spusele lui A.E. ca ea lucreaza , dar nu mai tine minte ce suprafata de teren a spus aceasta ca lucreaza .S-a considerat la acea vreme ca ar fi o greseala ca în loc de Ion sa fie Dumitru sau viceversa pentru ca au mai fost asemenea greseli .Din auzite stie ca terenul a fost lucrat o perioada de S.D. iar dupa revolutie de A.E. Adeverinta nu are nici un corespondent în evidentele scriptice si este scrisa de un agent agricol al primariei si a fost semnata de viceprimarul de la acea vreme A.T. . Schita a fost întocmita în anul 1983 prin identificarea suprafetelor de teren de catre OCOT Tulcea. Reprezentantii OCOT intrau în gospodariile oamenilor si acestea erau identificate. Nici un reprezentant al primariei nu a fost de fata la identificarea acelor gospodarii , au fost doar reprezentanti OCOT .În registrul cadastral sau mai gasit erori dar nu poate spune daca si acest caz a fost o eroare .Registrele agricole se completau pe baza declaratiei capului de familie sau a unui membru major al familiei .

Instanta nu va retine depozitia acestui martor sub aspectul întinderii terenului aflat în litigiu , întrucât acesta nu cunoaste suprafata de teren pentru care se judeca partile , aceasta nu este de 4.000 m. .

De asemenea , considera ca fiind puerila explicatia cu privire la emiterea adeverintei în anul 2003 de catre Primaria Sarichioi ca fiind eliberata conform spuselor petentei ca ea lucreaza o suprafata de teren dar fara sa stie ce suprafata de teren .

Recunoaste martorul , fost secretar al Primariei Sarichioi , ca în Registrul Cadastral s-au mai gasit erori , dar n u poate spune ca si în acest caz ar fi o asemenea eroare , per a contrario nu exclude posibilitatea existentei unei erori si în acest caz si mai recunoaste ca Registrul Cadastral este un document întocmit de OCOT Tulcea în anul 1983 prin fotografierea terenurilor de catre reprezentantii OCOT , fara a participa vreun reprezentant al primariei .

Cât priveste cel de-al doilea martor propus de intervenienta , C.A., instanta constata ca aceasta nu cunoaste suprafata de teren în litigiu, dar stie ca proprietar este S.I. , tatal lui A.I., ca acesta i-a dat terenul sa-l munceasca fratelui sau S.D. în anii 1982 -1983 pentru ca el nu-l mai putea munci si chiar dupa decesul lui S.I. , respectiva conventie s-a pastrat .

Instanta nu va retine aceasta depozitie considerându-o ca este subiectiva , ca nu reflecta adevarul având în vedere si relatiile de dusmanie cu A.E. .

În ceea ce priveste interogatoriul ce urma a fi luat intervenientei A.I., la solicitarea petentei , interogatoriu depus la dosar , având în vedere ca A.I. nu s-a prezentat în instanta pentru a raspunde la interogatoriu, instanta urmeaza a face aplicarea dispozitiilor art.225 c.pr.civ. potrivit cu care daca partea fara motive temeinice , refuza sa raspunda la interogatoriu sau nu se înfatiseaza , instanta poate socoti aceste împrejurari ca o marturisire deplina sau numai ca un început de dovada în folosul partii potrivnice .

Desi i s-a pus în vedere aparatorului intervenientei sa depuna la dosar contractul de vânzare cumparare încheiat de A.I. cu M.C. si S.D. , s-a motivat ca intervenienta este plecata în strainatate , motivatie ce nu poate fi retinuta de instanta în conditiile în care aceasta a fost reprezentata prin mandatar C.I. .

Intervenienta prin aparator a solicitat respingerea plângerii petentei A.E. , ca inadmisibila , având în vedere ca pe numele sau A.I. , s-a emis Ordinul Prefectului prin care i-a fost recunoscut dreptul de proprietate asupra terenului în litigiu , astfel ca acest ordin a intrat în circuitul civil , iar titlul de proprietate poate fi atacat prin actiune civila de drept comun.

De mentionat este faptul ca exceptia inadmisibilitatii a fost ridicata în cuvântul în fond , ori conform codului de procedura civila , exceptiile se ridica înainte de acordarea cuvântului pe fondul cauzei pentru a putea fi puse în discutia partilor si pentru ca instanta sa se pronunte cu privire la acestea .

De mentionat este faptul ca un titlu de proprietate intra în circuitul civil din momentul în care a fost comunicat persoanei vizate ori în speta prin sentinta civila 540/3 septembrie 2008 ,pârâtele Comisia judeteana de fond funciar Tulcea si Comisia locala de fond funciar Sarichioi au fost obligate sa sisteze eliberarea titlului de proprietate pe numele de A.I..

Fata de întreg probatoriul administrat în cauza si de considerentele expuse mai sus instanta constata ca plângerea petentei este întemeiata si pe cale de consecinta urmeaza a o admite .

Va anula Hotarârea nr.415/16.08.2007 emisa de Comisia judeteana de fond funciar Tulcea si va dispune reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2769 m.p. teren situat în intravilanul satului Enisala , comuna Sarichioi , judet Tulcea , având ca vecini la S – drum stradal , la N – teren extravilan , E – L.A. si V – SC Safari Delta Explorer SRL .

Va respinge cererea de interventie formulata de intervenienta A.I. ca nefondata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro