404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond funciar

Dosar nr.564/179/2007

Domeniu alocat : fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 153/17.02.2009

Titlu: fond funciar

Prin plângerea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr. 564/179/30.05.2007 petenta S.Z. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Comunala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Beidaud si Comisia Judeteana pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Tulcea, a solicitat ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna:

= anularea Hotarârii nr.1271/10.08.2006 emisa de Comisia Judeteana Tulcea de fond funciar, în ceea ce priveste validarea propunerii Comisiei Comunale Beidaud privind respingerea contestatiei sale împotriva modalitatii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2200 m.p.;

= obligarea pârâtei Comisia Comunala de fond funciar Beidaud de a întocmi si înainta catre Comisia Judeteana Tulcea de fond funciar propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 2200 m.p., teren intravilan în natura;

= obligarea pârâtei Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea de a proceda la emiterea unei hotarâri de validare a propuneri Comisiei Comunale Beidaud, privind reconstituirea dreptului de proprietate în natura si de punere în posesie asupra terenurilor în suprafata de 2200 m.p. fie pe vechiul amplasament, fie pe un nou amplasament aflat în rezerva comisiei locale.

S-a motivat ca a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2200 m.p. teren intravilan aflat în comuna Beidaud jud. Tulcea la Comisia Comunala de fond funciar unde a fost înregistrata sub nr. 44/15.09.2005,

Prin hotarârea nr. 179/12.06.2006 Comisia Comunala a dispus respingerea cererii cu motivarea ca petenta nu a facut dovada calitatii de mostenitor de pe urma titlului G.C.G..

În termen legal a introdus contestatie la Comisia Judeteana Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor dar prin Hotarâre nr. 1271/10.08.2006 aceasta autoritate administrativ jurisdictionala i-a respins contestatia pe considerentul ca nu a facut dovada proprietatii si nici a calitatii de mostenitoare fata de autorul G.G..

Cele doua hotarârii sunt în contradictie totala cu dispozitiile legale în materie si cu actele pe care le-a depus în sprijinul cererii.

A învederat ca tatal sau G.I. este mostenitorul lui G.C.G. bunicul sau iar prin contractul de vânzare cumparare încheiat între statul Român prin Ministerul Agriculturii si Domeniilor, Oficiul National al Colonizarilor si colonistul mostenitor G.C.G., G.I. tatal sau a primit un imobil compus din 5 camere si dependinte si 2 locuri de casa în suprafata de 1200 m.p, si respectiv 1000 m.p. situate în vatra satului Beidaud.

Petenta a precizat ca este unica mostenitoare a parintilor ca urmare a decesului fratelui sau în 1995 fapt dovedit prin certificatul de mostenitor nr. 553/21.03.1995.

În drept au fost invocate disp. art. 53 alin.1 si 2 din Legea 18/1991 republicata, art. 27 si 64 din aceiasi lege si art., 112 cod pr.civila.

Pentru dovedirea sustinerilor s-au atasat: Hotarârea nr. 1271/10.08.2006 a Comisie Judetene Tulcea de fond funciar, Hotarârea nr. 179/12.06.2006 a Comisie Comunale Beidaud pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, cererea înregistrata sub nr. 44 din 15.09.2005 adresata de S.Z. primarului comunei Beidaud, adresa nr. 969/18.01.1991 a Comisie judetene Tulcea de fond funciar, adresa nr. 88398/25.09.2006 a Serviciului Român de Informatii, contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 1471/14 februarie 1948 la tribunalul Judetului Tulcea, declaratia data de I.G. la 3 septembrie 1940 cu privire la averea sa imobiliara, certificatul de mostenitor nr.553/21.03.1995 si suplimentul la acesta nr. 2032/31 august 1995 emis de Notariatul de stat Judetean Constanta.

Ulterior, la 6 noiembrie 2007 petenta a introdus o noua plângere împotriva aceleiasi hotarâri care a fost înregistrata sub nr. 1110/179. Apreciindu-se ca în cauza sunt incidente cerintele prevazute de dispozitiile art. 163 cod pr.civila , prin încheierea din 18 decembrie 2007 s-a dispus întrunirea cauza la dosarul nr. 564/179/30.05.2007.

La cererea instantei Comisia judeteana Tulcea de fond funciar prin adresa nr. FF 2408/12.07.2007 a înaintat documentatia care a stat la baza emiterii hotarârii nr. 1271/10.08.2006, compusa din cererea nr. 29/20.06.2006 formulata de S.Z., referatul întocmit la 12.06.2006 de Comisia Comunala Beidaud de fond funciar, si acte de stare civila.

La 27.08.2007 Primaria Comunei Beidaud prin adresa nr. 1771 a facut cunoscut instantei ca în urma verificarilor efectuate în registrele agricole, în perioada 1951 – 1955 , a rezultat ca G.C.G. sau G.I. nu figureaza cu vreo suprafata de teren sau casa de locuit.

Procedând la examinarea înscrisurilor depuse de petenta instanta constata ca prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 1471/14.02.1948 la Tribunalul Judetului Tulcea, statul român prin Ministerul Agriculturii si Domeniilor a vândut colonistului G.C.G. , prin mostenitorul acestuia I.G., un imobil compus dintr-o constructie cu cinci camere si dependinte, cu un teren loc de casa în suprafata de 1200 m.p., situat în comuna Beidaud jud. Tulcea având ca vecinatati: la Nord – P.P.; la Est – drum , la Sud – G.T., si la vest – sosea.

Prin acelasi act a fost înstrainata si suprafata de 1.000 m.p. loc de casa având vecinatatile: la Nord – C.C., la Est – drum, la Sud – G.C., la Vest – derea.

Din înscrierile facute în contractul de vânzare cumparare la rubrica cumparator rezulta ca G.C.G. era tatal lui G.I., care în fapt a primit de la Statul Român suprafetele de teren sus mentionate.

La rândul sau petenta S.Z. a depus la dosar în copie certificatul de nastere seria NX nr. 241790 din care reiese ca este fiica lui G.I. si G.I., fiind nascuta la 22.07.1945. Cel de-al doilea copil a lui G.I. a fost G.G., care a decedat la 12.03.1995, S.Z. în calitate de sora a acestuia fiind singura mostenitoare conform certificatului de mostenitor nr. 553/21.03.1995 emis de Notariatul de stat Judetean Constanta.

Prin urmare, petenta a facut dovada calitatii de mostenitoare a lui G.C.G. si este îndreptatita sa solicite reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafata de 0,22 ha teren.

Potrivit art.11 din legea 18/1991 suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este aceia care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cerere de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau în lipsa acestora din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.

Dispozitiile aliniatului 1 se aplica în mod corespunzator si în ceea ce priveste suprafetele preluate de C.A.P. în baza unor legi speciale sau în ori mod de la membrii cooperatori.

Terenurile preluate abuziv de C.A.P.-uri de la persoanele fizice, fara înscriere în cooperativele agricole de productie, sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasament, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

În speta din înscrisurile aflate la dosar rezulta ca tatal petentei, G.I., a luptat împotriva regimului comunist instaurat dupa anul 1945 în România, fiind arestat si apoi condamnat la moarte prin sentinta penala nr. 544/1949 a Tribunalului militar Constanta pronuntata în dosarul nr. 584/1749.

Pentru dovedirea circulatiei juridice a terenurilor pentru care s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, instanta a admis proba testimoniala cu martori B.Z., C.S. si V.C..

Astfel B.Z. a declarat ca la cunoscut pe G.I. si stie ca acesta a detinut în comuna Beidaud doua suprafete de teren având o întindere de 1200 m.p. si respectiv 1.000 m.p. care au fost preluate la CAP odata cu începerea procesului de colectivizare.

Martorul a precizat ca suprafata de 1.200 m.p. pe care s-a construit în prezent o gradinita de copii se învecina cu un teren proprietatea autorului sau B.G. pe una din laturi.

În acelasi sens este si depozitia data de C.S. care a cunoscut ca G.I. a fost în posesia celor doua suprafetele de teren. La fel ca si B.Z. acesta a învederat care sunt vecinatatile suprafetei de 1.000 m.p. din intravilanul localitatii Beidaud.

La rândul sau martorul V.C. a relatat instantei ca în momentul de fata terenul în suprafata de 1.000 m.p. este liber, nereconstituindu-se cu privire la acesta dreptul de proprietate vreunei persoane. A precizat ca parintii sai V.N. si V.H. au avut în aceiasi zona o proprietate în suprafata tot de 1.000 m.p. lânga terenul apartinând lui P.V. care se învecina pe una din laturi cu cel detinut de G.I..

In cauza s-a dispus si efectuarea unei expertize tehnice imobiliare având ca obiective identificarea vechilor amplasament a celor doua imobile situate în vatra satului Beidaud si stabilirea daca suprafetele de teren sunt libere sau au fost atribuite altor persoane îndreptatite.

Lucrarea efectuata de ing. C.H. a identificat numai amplasamentul suprafetei de 1.200 m.p. dobândita de G.I., stabilindu-se ca aceasta are ca vecinatati : la Nord – proprietatea PANAIT LA Sud – proprietatea Beca – la est – drum si la Vest – Soseaua judeteana, si ca în prezent pe aceasta este construit Caminul Cultural din localitate.

Pentru individualizarea terenului în suprafata de 1.000 m.p. a fost efectuata o alta expertiza de catre ing. M.R..

A fost identificat terenul în litigiu în A.4 în intravilanul loc. Beidaud, stabilindu-se ca acesta are ca vecinatati la nord proprietatea P.V., la sud – C.G., la este derea, la vest – drum de pamânt. Expertiza a facut precizarea ca terenul este liber, nefiind afectat de constructii sau alte utilitati si asupra lui nu s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane.

Raspunzând la solicitarea instantei de a se pronunta daca Comisia Locala dispune de rezerva de teren pentru a fi satisfacuta în întregime cererea de reconstituire în natura a dreptului de proprietate pentru petenta, Primaria comunei Beidaud prin adresa nr. 2468/7.10.2008 a transmis ca în momentul de fata nu detine nici o suprafata de teren în intravilan.

În cauza nu s-au produs de asemenea dovezi din care sa reiasa ca localitatile limitrofe ar detine o rezerva de teren în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în favoare petentei.

Potrivit art.3 alin.4 din Legea 1/2000, în situatia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral în conditiile alin.2 , se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata.

Astfel fiind, fata de considerentele de mai sus instanta va admite plângerea formulata de petenta S.Z. cu consecinta anularii Hotarârii nr. 1271/10.08.2006 a Comisie Judetene Tulcea de fond funciar.

Se va dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoare petentei, în natura, asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren intravilan situat în comuna Beidaud jud. Tulcea si individualizat în schita anexa la raportul de expertiza M.R..

De asemenea se va dispune reconstituirea în echivalent valoric a dreptului de proprietate privata asupra suprafetei de 1.200 m.p. teren intravilan situat în aceiasi localitate, identificat în planul de situatie anexa la expertiza C.H..

In baza art. 274 cod pr.civila Comisia judeteana Tulcea de fond Funciar va fi obligata la plata sumei de 3100 lei catre petenta cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro