404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1435/179/2010

Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1051/27.10.2010

Titlu: plângere contraventionala

Prin plângerea contraventionala adresata acestei instante la data de 17.06.2010 si înregistrata sub nr.1435/179/2010, petentul C.P.V. a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. 4792924 din 01.10.2010 întocmit de INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI TULCEA-POLITIA ORAS BABADAG.

În motivarea plângerii contraventionale, petentul a învederat ca, în ziua de 01.10.2010, a oprit autoturismul proprietate personala cu nr. de înmatriculare CT 08 YFH pe partea dreapta a sensului de mers, pe str. Pavel Gheorghe din orasul Babadag, masina fiind pozitionata cu fata spre Ocolul Silvic Babadag, moment în care, pe celalalt sens de mers, nu se afla vreun alt autovehicul stationat în dreptul sau astfel încât sa faca imposibila desfasurarea traficului rutier pe acel sector de drum, ci ulterior a parcat un alt autoturism lânga celelalte deja stationate în fata blocului de garsoniere situat pe acea strada.

A mai sustinut petentul ca nu exista nici un semn de circulatie pe respectiva strada privind stationarea sau oprirea interzisa, strada care nu este nici drum national si nici european, iar, în momentul în care agentul constatator a venit la fata locului, se afla lânga autoturism pregatindu-se sa plece.

Plângerea nu a fost întemeiata în drept.

În sustinerea plângerii, petentul a depus, în copie, procesul verbal contestat.

La termenul din data de 27.10.2010, petentul a solicitat, în principal, anularea procesului verbal de contraventie contestat si, în subsidiar, înlocuirea sanctiunii amenzii cu cea a avertismentului.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. 4792924 din 01.10.2010întocmit de INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI TULCEA-POLITIA ORAS BABADAG, s-a retinut în sarcina petentului savârsirea contraventiei prevazuta de art.143 alin.1 din H.G. nr.1391/2006, dispunându-se sanctionarea, în conformitate cu dispozitiile art.100 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002, cu amenda în valoare de 240 lei si 3 puncte penalizare, retinându-se ca, în data de 01.10.2010, ora 1255, a stationat neregulamentar autoturismul marca OPEL cu nr. de înmatriculare CT 08 YFH pe str. Pavel Gheorghe din orasul Babadag, în dreptul imobilului cu nr.28, desi în paralel cu acesta se aflau stationate regulamentar alte autoturisme pe sensul opus de circulatie, abaterea fiind înregistrata cu aparatura video montata pe autoturismul cu nr. B 18 ZCO.

La solicitarea instantei, intimatul a înaintat la dosar, în copie, plansele fotografice continând înregistrarea electronica privind numarul autovehiculului, data savârsirii contraventiei, abaterea comisa, procesul verbal de contraventie contestat în original, atestatul agentului constatator C.G. privind autorizarea desfasurarii activitatii de utilizare si exploatare a aparaturii radar Autovision, buletinul de verificare metrologica nr.0198135 din 06.02.2010 a aparatului radar de tip Autovision montat pe Dacia Logan MCV nr. B 18 ZCO, certificat aprobare model si plângerea petentului adresata I.P.J. Tulcea.

Procesul-verbal de contraventie a fost semnat de petent, iar la rubrica „alte mentiuni” din actul sanctionator s-a consemnat ca acesta nu are obiectiuni.

Verificând, în conformitate cu dispozitiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta cuprinde mentiunile obligatorii prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.16 si art.17 din OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor si nu contine si nici alte vicii de forma care sa atraga anularea.

Având în vedere ca prin decizia pronuntata în cauza Anghel c. România, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a înlaturat prezumtia deplina, absoluta, irefragabila de legalitate a unui proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei pentru a acorda în mod real, efectiv dreptul la un proces echitabil, instanta a apreciat ca se pot administra probe în întelesul dispozitiilor codului de procedura civila, pentru a exista posibilitatea partilor litigante de a dovedi ca starea de fapt este alta decât cea retinuta în procesul verbal atacat.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art.34 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Contraventiile retinute în sarcina petentului întrunesc elementele unei acuzatii în materie penala în sensul art.6 paragraf 1 din CEDO întrucât câmpul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 priveste toti cetatenii, iar sanctiunea instituita are caracter represiv si preventiv.

Pe cale de consecinta, în speta, petentului îi sunt recunoscute garantiile procesuale specifice în materie penala în ceea ce priveste dreptul la un proces echitabil, printre care si prezumtia de nevinovatie, prevazuta de paragraful nr.2 al art.6 din CEDO.

Aceasta prezumtie, ca orice prezumtie legala relativa, conduce la rasturnarea sarcinii probei, astfel ca, în cadrul plângerilor contraventionale sarcina probei este împartita, organul constatator fiind, la rândul sau obligat sa dovedeasca, în situatii concrete, vinovatia persoanei sanctionate contraventional.

Pe de alta parte, instanta apreciaza ca aceasta circumstanta nu trebuie absolutizata, pentru ca, în caz contrar, s-ar ajunge la situatia inacceptabila de a admite de plano, toate plângerile contraventionale, desi, procesul verbal este temeinic încheiat.

Petentul, desi s-a prezentat în instanta, nu a propus probe în dovedirea plângerii astfel încât sa rastoarne prezumtia de temeinicie a procesului verbal contestat, iar intimata a înaintat la dosar documentatia care a stat la baza întocmirii procesului verbal de contraventie a carui anulare se solicita.

Analizând actele si lucrarile dosarului, în contextul legislatiei interne în vigoare si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, instanta constata urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.109 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contraventiei, întocmirea procesului verbal si constatarea faptei facându-se cu respectarea cerintelor normei de metrologie legala NML 021-05.

În cauza, se constata din examinarea dovezilor depuse de intimat ca au fost respectate cerintele normei susmentionate la întocmirea procesului verbal.

Conform art.143 lit.a din H.G. nr.1391/2006, se interzice stationarea voluntara a vehiculelor în toate cazurile în care este interzisa oprirea voluntara, iar potrivit art.142 lit.h din acelasi act normativ, se interzice oprirea voluntara a vehiculelor în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se stânjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducatorii celorlalte vehicule care circula în acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj.

Din examinarea fotografiilor depuse la dosar de intimat, se poate reliefa cu certitudine savârsirea abaterii privind stationarea neregulamentara a autoturismului marca Opel cu nr. de înmatriculare CT 08 YFH, pe str. Pavel Gheorghe din orasul Babadag, fotografiile judiciare putându-se retine drept o dovada concludenta a existentei acestei abateri, continutul imaginilor surprinse în fotografiile depuse fiind de natura a conduce la certitudinea savârsirii acestei contraventii, neputându-se retine sustinerea petentului în sensul ca în momentul stationarii sale nu se afla pe sensul opus de drum un alt autoturism oprit.

Fotografiile ilustreaza ca petentul a oprit voluntar în dreptul unui sir de autoturisme oprite pe partea carosabila a sensului sau opus, stânjenind astfel circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, fapta sa întrunind elementele constitutive ale contraventiei sus mentionate, petentul încalcând norma impusa de actul normativ.

Pentru considerentele sus retinute, se apreciaza temeinicia actului sanctionator, petentul nefacând dovada existentei unei alte situatii de fapt decât cea retinuta în sarcina sa în procesul verbal de contraventie.

Ca atare, organul constatator probând savârsirea faptei de catre petent, în cauza constatându-se de asemenea îndeplinirea cerintelor legale pentru folosirea ca proba a înregistrari electronice, se apreciaza criticile petentului ca nefondate.

Din analiza buletinului de verificare metrologica nr.0198135 din 06.02.2010 emis de catre Biroul Român de Metrologie Legala – Laboratorul Institutului National de Metrologie, depus la dosarul cauzei, reiese ca verificarea cinemometrului de control rutier cu care s-a realizat înregistrarea abaterii retinute în cauza era valabila si ca acesta a fost eliberat pentru cinemometrul de control rutier tip Radar Autovision montat pe autorismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare B 18 ZCO.

Cu privire la solicitarea subsidiara a petentului de înlocuire a amenzii contraventionale cu avertisment, se apreciaza ca nu se impune aceasta înlocuire.

Ceea ce deosebeste contraventia de infractiune, este gradul de pericol social si de aici si sanctiunea diferita a unor astfel de fapte, individualizarea sanctiunii reflectând dimensiunea gradului concret de pericol social al faptei, acest raport reflectând ratiunea proprie a sanctiunii.

În aprecierea gradului de pericol social, agentul constatator a avut în vedere limitele sanctiunii prevazute de lege, facându-se o individualizare corecta a sanctiunii în raport de pericolul social al faptelor, sanctiunile impunându-se a se mentine si în considerarea îndeplinirii actului educativ si preventiv al legii.

Fata de considerentele mai sus expuse, cum petentul nu a propus probe care sa rastoarne prezumtia de temeinicie a procesului verbal si nici din celelalte elemente identificate de instanta nu rezulta o alta situatie de fapt sau, cel putin, un dubiu, plângerea va fi respinsa.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro