404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1436/179/2010

Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1206/08.12.2010

Titlu: Plângere contraventionala

Prin plângerea adresata acestei instante la data de 07.10.2010 si înregistrata sub nr.1436/179/2010, petentul S.D. a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr.5656886 din 22.07.2010 întocmit de catre INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI TULCEA – SERVICIU POLITIE RUTIERA, sustinând, în esenta, nelegalitatea si netemeinicia procesului verbal de contraventie.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca, la data de 22.07.2010, a fost sanctionat cu amenda contraventionala si retinerea permisului de conducere, constatându-se de catre organele de politie ca, în timp ce se deplasa din directia Babadag spre localitatea Baia, pe drumul national 22E 87 la km 224, a fost înregistrat de aparatul radar montat pe autospeciala B 18 ZCP cu o viteza de 194 Km/h.

Petentul a invocat exceptia tardivitatii comunicarii procesului verbal, asa cum prevede art.27 din O.G. nr.2/2001, raportat la data când, la solicitarea acestuia, i s-a comunicat procesul verbal contestat, respectiv data de 06.10.2010.

Pe fond, petentul a mai sustinut ca nu sunt reale consemnarile din procesul verbal întocmit de organele de politie, învederând ca autoturismul sau este dotat cu aparat pentru detectare radar, ori acesta nu l-a atentionat tocmai pentru ca agentul constatator a încalcat normele prevazute de metrologia româna, respectiv aceea de a mentine în permanenta antena radar pornita si sa nu fie deschisa în momentul în care observa ca se apropie un autoturism. Totodata a mai învederat petentul ca autoturismul sau este prevazut cu limitator de viteza, fiindu-i imposibil sa ajunga la viteza cu care a fost înregistrat de aparatul radar.

Sustine petentul ca a fost gresit sanctionat prin sus mentionatul proces verbal de contraventie, apreciind ca agentul constatator nu a avut în vedere normele metodologice de verificare a aparatelor radar prevazute prin NML 021-05 – Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre).

În sustinerea plângerii formulate, petentul a anexat copia procesului verbal de constatare a contraventie si adresa de comunicare a procesului verbal nr.83434/06.10.2010, solicitând totodata ca agentul constatator sa comunice documentatia care a stat la baza întocmirii procesului verbal respectiv:

– ordinul de deplasare a autoturismului dotat cu aparat radar si al agentului constatator din ziua constatarii contraventiei;

– atestatul agentului constatator de utilizare a aparatului radar;

– dovada de verificare metrologica a aparatului radar;

– verificarea efectuarii de autotestare din ziua respectiva a aparatului radar;

– daca utilizarea aparatului radar a fost facuta în conditii optime;

– daca a fost utilizat aparatul radar conform NML 021-05;

– daca a fost respectata Metodologia nr.200481/2003 privind exploatarea aparatelor video;

– graficul aprobat de I.P.J. cu zonele si intervalul orar de actiune pe traseele rutiere;

– daca utilizarea aparatului radar s-a efectuat cu respectarea Ordinului sefului IGPR nr.46/01.08.2008.

Desi legal citata, intimata nu a depus întâmpinare si nu a raspuns apararilor invocate de petent.

Solutionând plângerea, instanta retine urmatoarele:

În cauza, cu ocazia judecatii petentul a solicitat a se constata prescrisa executarea sanctiunii amenzii contraventionale aplicata prin procesul verbal seria CC nr.5656886/22.07.2010, întocmit de catre intimat, în raport de prevederile art.14 din O.G. nr.2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, sustinându-se ca intimata nu a comunicat petentului procesul verbal de contraventie în termenul legal prevazut de lege, fiindu-i înaintat la cererea sa, prin adresa nr. 83434 din 06.10.2010.

Solicitându-i-se intimatei a face dovada comunicarii procesului verbal de contraventie, aceasta nu a dat curs solicitarii instantei.

Sustinerile cu privire la necomunicarea procesului verbal de constatare a contraventiei au fost probate în cauza de catre petent cu adresa nr.83434 din 06.10.2010.

Instanta constata ca procesul verbal a fost înaintat petentului, de catre agentul constatator, la cererea petentului, la data de 06.10.2010.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art.34 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal.

Raportat la dispozitiile art.137 Cod procedura civila, dispozitii cu care se completeaza dispozitiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta are a se pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii.

Examinând exceptia prescrierii executarii sanctiunii amenzii contraventionale ridicata de catre petent se apreciaza ca aceasta este întemeiata.

Comunicarea reprezinta actul prin care organul ce aplica sanctiunea face cunoscut contravenientului, despre modul de solutionare a procesului verbal de constatare a contraventiei si totodata, comunicarea deschide partilor interesate exercitarea caii de atac a plângerii în termenul si conditiile prevazute de lege.

Comunicarea are caracterul unui act procedural si este supusa reglementarilor dispozitiilor art.86 si urm. Cod procedura civila, care se aplica în mod corespunzator.

În toate cazurile, cel ce face aceste comunicari trebuie sa obtina si dovada acestei operatiuni care va fi atasata procesului verbal.

În cauza intimata nu a facut dovada comunicarii procesului verbal de constatare a contraventiei si nici a înstiintarii de plata.

Potrivit art.14 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

Astfel, raportat la dispozitiile art.14 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se apreciaza întemeiata exceptia prescrierii executarii sanctiunii amenzii, context în care se apreciaza a se impune admiterea plângerii contraventionale ca efect al constatarii întemeiate a exceptiei ridicata în cauza.

Raportat la efectele ce le produce prescriptia executarii sanctiunii contraventionale, se apreciaza ca se impune analizarea procesului verbal si sub aspectul temeiniciei acestuia în raport de motivele invocate în plângere de catre petent si de masurile dispuse prin actul de sanctionare, în speta aplicându-se contravenientului atât sanctiunea principala constând în aplicarea amenzii contraventionale pentru cele doua fapte retinute în sarcina sa cât si masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere pentru savârsirea faptei prevazute de art.121 alin.1 din H.G. nr.1391/2006.

Analizând procesul verbal de contraventie sus mentionat se constata ca petentului i-a fost aplicata sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 1260 lei, cât si masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere, retinându-se savârsirea contraventiilor prevazute de art.121 al.1 cât si art.147 al.1 din H.G. nr.1391/2006, respectiv Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr.195/2002. S-a retinut prin sus mentionatul proces verbal de contraventie ca, în ziua de 22.07.2010, contravenientul a condus autoturismul marca BMW cu nr.de înmatriculare B-39-TGD dinspre localitatea Babadag catre localitatea Baia, fiind înregistrat de aparatul radar Autovision montat pe auto B-18-ZCP cu viteza de 194 km/h, abatere filmata pe HDD TL nr.12 si neavând asupra sa permisul de conducere.

Instanta a solicitat documentatia care a stat la baza întocmirii procesului verbal de contraventie, respectiv planse fotografice continând numarul autovehiculului, notarea electronica a momentului înregistrarii, pozitia si viteza avuta în momentul deplasarii, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar si atestatul persoanei autorizate sa desfasoare activitati de utilizare si exploatare a aparatului radar.

Desi intimatei i s-a solicitat a depune la dosarul cauzei documentatia care a stat la baza întocmirii procesului verbal de contraventie, acordându-se doua termene consecutive în considerarea transmiterii acestor acte, intimata nu s-a conformat dispozitiilor instantei si nu a depus la dosarul cauzei înscrisurile solicitate pentru a dovedi în mod indubitabil daca petentul a circulat sau nu cu viteza mentionata în procesul verbal, nedepunând de altfel nici întâmpinarea solicitata si neraspunzând apararilor invocate de petent.

Analizând actele si lucrarile dosarului în contextul legislatiei interne în vigoare si având în vedere si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, instanta constata urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.109 alin.2 din OG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contraventiei, iar potrivit prevederilor art.121 alin.2 din regulamentul de aplicare a O.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr.1391/2006, nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de catre politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Potrivit prevederilor art.181 alin.1 din Regulamentul de aplicare a O.G. nr.195/2002, în situatia în care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier încheie un proces verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 1D, dupa prelucrarea înregistrarilor si stabilirea identitatii conducatorului de vehicul.

Pentru ca înregistrarea sa poata fi folosita ca proba, potrivit prevederilor pct.3.5.1 din Norma de metrologie legala 021-05 NML „aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre )”, aprobata prin Ordinul Biroului român de metrologie nr.301/2005, modificat prin ordinul Biroului român de metrologie legala nr.153/2007, înregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: data si ora la care a fost efectuata masurarea; valoarea vitezei masurate, faptul ca a fost efectuata autotestarea, conform paragrafului 3.2.6., daca aparatul poate sa treaca în regim de masurare fara sa efectueze autotestarea, imaginea autovehiculului din care sa poate fi pus în evidenta numarul de înmatriculare ale acestuia.

De asemenea, potrivit prevederilor pct.4.2 din Norme, masuratorile si înregistrarile care constituie probe pentru aplicarea prevederilor legislatiei rutiere în vigoare, trebuie sa fie efectuate numai de catre operatori calificati. Potrivit pct.4.3., cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai daca au fost verificate metrologic, au fost marcate si sigilate în conformitate cu prevederile prezentei norme si sunt însotite de buletine de verificare metrologica în termen de valabilitate, iar potrivit pct.4.4 masurarile efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe daca nu sunt respectate cerintele 4.1.- 4.3. din Norme, precum si în urmatoarele cazuri:

– daca masurarile au fost efectuate în conditii de ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna;

– daca cinemometrul este destinat numai utilizarii în regim stationar, iar masurarile au fost efectuate cu cinemometrul în miscare;

– daca, în momentul masurarii, în raza de masurare a aparatului se deplaseaza simultan mai multe autovehicule, iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar în evidenta.

Petentul a contestat în esenta, legalitatea procesului verbal, solicitând ca agentul constatator sa dovedeasca în mod indubitabil daca a circulat sau nu cu viteza mentionata în procesul verbal.

Cum în speta, agentul constatator nu a depus plansa radar cât si celelalte înscrisuri mentionate care ar dovedi în mod indubitabil daca petentul a circulat sau nu cu viteza mentionata în procesul verbal nu se poate retine prezumtia de legalitate si veridicitate a faptei retinute.

Cum în solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art.34 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal si având în vedere si faptul ca prin decizia pronuntata în cauza Anghel c. România, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a înlaturat prezumtia deplina, absoluta, irefragabila de legalitate a unui proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei pentru a acorda în mod real, efectiv dreptul la un proces echitabil, instanta va admite, fata de cele mai sus expuse, plângerea formulata, socotind ca procesul verbal nu se poate bucura de prezumtia de veridicitate si legalitate.

Pe cale de consecinta se va anula procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, petentul urmând a fi exonerat de sanctiunile aplicate.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro