404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1457/179/2010

Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1133/17.11.2010

Titlu: plângere contraventionala

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr.5090/327/2010 petentul F.Gh. a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr.5656663/04.07.2010 încheiat de Inspectoratul judetean al politiei Tulcea – S.P.R. , ca nelegal si netemeinic.

În motivarea plângerii petentul a sustinut în esenta nelegalitatea si netemeinicia procesului verbal , învederând ca a fost sanctionat cu amenda contraventionala , fiindu-i aplicata si masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere , învederând ca în data de 04.07.2010 în timp ce se deplasa, cu autoturismul marca Hunday având nr.de înmatriculare B 116465 , a fost oprit în dreptul localitatii Saraiu, jud.Tulcea , de un echipaj al I.P.J. – S.P.R. Tulcea , care i-a adus la cunostinta ca a fost înregistrat de aparatul radar amplasat pe vehiculul cu numarul de înmatriculare B 10 ZCP cu o viteza de deplasare de 141 km/h. , depasind viteza legala maxima admisa .

Petentul a contestat temeinicia retinerilor din procesul verbal cu privire la viteza retinuta , sustinând ca valoarea mentionata în procesul verbal nu este reala, însa recunoaste ca a depasit viteza legala de 90 Km/h, datorita faptului ca drumul era liber si îi permitea a circula în conditii de siguranta .

S-a sustinut de catre contravenient ca nu a depasit viteza legala de circulatie cu mai mult de 50 de km/h , solicitând a se aplica marja de eroare tolerata de +/-4, pentru aparatul radar , care ar semnifica înlaturarea masurii tehnico-administrative a retinerii permisului de conducere, apreciind ca în situatia sa , retinându-se de catre agentul constatator viteza de 141 km/h , se poate constata ca a depasit pragul stabilit de lege cu doar 2 km/h si în plus poate dovedi cu certitudine ca vitezometrul de la bordul autoturismului nu indica o viteza de 141 km/h.

În sustinerea plângerii s-a mai invocat hotarârea pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului , în cauza Anghel contra României , care a statuat ca acuzatiile în materie contraventionala trebuie, în functie de circumstante, asimilate unor acuzatii în materie penala, o astfel de asimilare fiind deplin aplicabila si în cazul contraventiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice si a apreciat ca o consecinta imediata a unei astfel de asimilari faptul ca în favoarea contravenientului opereaza prezumtia de nevinovatie, care presupune ca institutia din cadrul careia face parte agentul constatator sa dovedeasca dincolo de orice dubiu , savârsirea faptei si vinovatia contravenientului.

În drept plângerea contraventionala a fost întemeiata pe dispozitiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor .

Intimatul a înaintat documentatia care a stat la baza întocmirii procesului verbal de contraventie contestat respectiv: 7 planse fotografice , continând numarul de înmatriculare al autoturismului condus de petent si viteza de deplasare, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar nr.0198126/6.02.2010, atestatul operatorului radar agent T.S. , certificat aprobare de model nr.012/13.03.2009 , raportul agentului constatator .

Prin sentinta civila nr.2685/27.09.2010 Judecatoria Tulcea a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Babadag , retinându-se ca potrivit art.32 al.2 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , competenta solutionarii plângerii împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii apartine judecatoriei în a carei circumscriptie a fost savârsita contraventia .

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Babadag sub nr.1457/179/2010 .

Analizând actele si lucrarile dosarului , în contextul legislatiei interne în vigoare si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. 5656663/4.07.2010 s-a retinut în sarcina petentului savârsirea contraventiei prev. de art. art.121 al.1 din HG 1391/2006 si sanctionata de art.102 al.3 lit.e din OUG 195/2002 , retinându-se ca în data de 4.07.2010 , petentul contravenient a condus autoturismul marca Hunday cu nr de înmatriculare B 116455 , fiind depistat a circula pe relatia Topolog-Saraiu, jud.Tulcea cu depasirea vitezei legale admise, conducând vehiculul mentionat cu viteza de 141 km/h , abaterea constatata fiind înregistrata cu aparatura Autovision montata pe auto B 18 ZCP HDD seria TL nr.12.

Examinând procesul verbal de contraventie se constata ca, petentul a semnat procesul verbal de contraventie , la rubrica alte mentiuni consemnându-se obiectiunile petentului constând în faptul ca ar fi condus cu mai putin de 150 km/h.

Verificând în conformitate cu disp.art.34 al.1 din OG nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei , instanta retine ca acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente , neexistând cazuri de nulitate absoluta.

Din perspectiva jurisprudentei Curtii Europene a drepturilor omului în materia prezumtiei de nevinovatie invocata de catre petent , sub aspectul sarcinii probei , art.6 par.2 din Conventie nu interzice existenta unor prezumtii de fapt sau de drept .

Asadar , prezumtia de legalitate de care se bucura procesul verbal de constatare a contraventiei nu este contrara disp.art.6 par.2 din Conventie .

Autorului contraventiei i se asigura fara nici o îngradire dreptul de a se adresa justitiei cerând anularea procesului verbal de constatare a contraventiei iar într-o astfel de situatie , este firesc ca el sa dovedeasca netemeinicia sau nelegalitatea constatarii contraventiei sau a sanctiunii aplicate.

Aceasta nu înseamna rasturnarea sarcinii probei ci aplicarea principiului general potrivit caruia cel care face o afirmatie în justitie trebuie sa o dovedeasca.

Instanta retine în privinta temeiniciei procesului verbal contestat ca fapta imputata petentului a fost constatata prin intermediul unui cinemometru de control rutier tip Autovision care masoara în regim stationar si în regim de deplasare , montat pe autovehiculul cu nr.B 18 ZCP , cinemometru verificat metrologic si care nu prezinta nicio marja de eroare conform buletinului de verificare metrologica nr.0198126/06.02.2010 emis de Institutul National de Metrologie .

Potrivit prevederilor art.109 alin.2 din O.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , republicata , constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic , consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contraventiei , iar potrivit prevederilor art. 121 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OG nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice , aprobat prin HG nr. 1391/2006 , nerespectarea regimului de viteza , stabilit conform legii se constata de catre politistii rutieri , cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Potrivit prevederilor art.181 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OG nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice , aprobat prin HG nr. 1391/2006 , în situatia în care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic , certificat , sau a unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic , politistul rutier încheie un proces verbal de constatare a contraventiei , dupa prelucrarea înregistrarilor si stabilirea identitatii conducatorului de vehicul.

Pentru ca înregistrarea sa poata fi folosita ca proba, potrivit prevederilor pct.3.5.1. din Norma de Metrologie Legala 021-05 NML, înregistrarile efectuate trebuie sa cuprinda data si ora la care a fost efectuata masurarea, valoarea vitezei masurate, imaginea autovehiculului, din care sa poata fi pus în evidenta numarul de înmatriculare al acestuia.

De asemenea, potrivit prevederilor pct.4.2. din norme, cinemometrele vor putea fi utilizate legal daca au fost verificate metrologic au fost marcate si sigilate în conformitate cu prevederile normei si sunt însotite de buletine de verificare metrologica în termen de valabilitate.

În cauza, se constata din examinarea dovezilor depuse de intimata ca au fost respectate cerintele normei susmentionate la întocmirea procesului verbal.

De altfel, se retine ca plansa fotografica este singurul document concludent pe baza caruia se poate întocmi un proces verbal de contraventie pentru depasirea limitei de viteza maxima admisa si prin care se probeaza ca cele consemnate în procesul verbal de contraventie corespund adevarului.

Dovada de înregistrare fotografica indica faptul ca viteza maxima avuta la momentul înregistrarii a fost de 141 Km/h.

Astfel, instanta apreciaza ca nu exista vicii care sa afecteze valabilitatea înregistrarii vitezei de deplasare a autoturismului condus de petent.

Deci, evaluând materialul probator administrat în cauza instanta apreciaza ca nu exista dubii în ceea ce priveste existenta faptei ori neîndeplinirea altei conditii care sa atraga raspunderea contraventionala, fotografiile radar si celelalte probe administrate în cauza confirmând situatia de fapt stabilita în procesul verbal de contraventie.

În ceea ce priveste sustinerea petentului ca admitându-se marja de eroare a aparatului radar din valoarea conventionala adevarata pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h se apreciaza ca nu poate fi retinuta întrucât marja de eroare este avuta în vedere la omologarea aparatului radar , fiind luata în calcul de aparatul radar omologat , nefiind în sarcina agentului constatator sa consemneze în procesul verbal de contraventie o alta viteza decât cea pe care o înregistreaza aparatul radar .

Toleranta avuta în vedere de NML 02105 nu constituie o valoare fixa ci un interval maxim în care fiecare cinemometru trebuie sa se încadreze pentru a fi admis la verificarea metrologica .

Erorile de masuratoare inerente oricarui sistem de masurare a unor valori fizice se pot încadra oriunde în acest interval de + – 4% sustinut de catre petent , si nu neaparat la nivelul valorilor maximale .

Totodata , potrivit art.4 pct.4 din aceleasi norme metrologice , masuratorile efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislatiei rutiere daca masuratorile nu au fost efectuate în conditii metrologice specifice sau cu încalcarea disp.art.4 pct.1 si 4 pct.2 .

Per a contrario , orice alte masuratori efectuate cu ajutorul cinemometrelor omologate si verificate metrologic constituie probe în aplicarea legislatiei rutiere , valoarea masurata fiind si juridic relevanta .

Întrucât aparatul radar este omologat cât si verificat metrologic , valorile masurate de acesta constituie în mod neechivoc probe pentru aplicarea legislatiei rutiere , atât în conditiile art.102 al.3 din OUG 195/2002 republicata cât si în conditiile sectiunii 4 din NML 021-05.

Ca atare , organul constatator probând savârsirea faptei de catre petent , în cauza constatându-se de asemenea îndeplinirea cerintelor legale pentru folosirea ca proba a înregistrarii electronice , se apreciaza criticile petentului ca nefondate .

Fata de considerentele mai sus expuse , cum petentul nu a propus probe care sa rastoarne prezumtia de temeinicie a procesului verbal si nici din celelalte elemente identificate de instanta nu rezulta o alta situatie de fapt sau , cel putin un dubiu , plângerea va fi respinsa ca neîntemeiata .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro