404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1563/179/2010

Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1160/24.11.2010

Titlu: plângere contraventionala

Prin plângerea contraventionala adresata instantei si înregistrata sub nr. 1563/179/2010 din data de 25.10.2010 , petenta SC C.L.SRL a contestat procesul verbal de contraventie seria AIR nr.0161059 încheiat de Autoritatea Rutiera Româna – Agentia Tulcea .

În motivarea plângerii petenta a învederat ca a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 1000 lei , retinându-se faptul ca a efectuat transport rutier de marfa , fara sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a licentei de transport , fapta sanctionata de prevederile art.58 lit.e din OUG nr.109/2005 modificata si aprobata prin Legea nr.102/2006 privind transporturile rutiere.

S-a învederat ca în fapt , la data de 05.10.2010, numitul T.F. , conducatorul autotrenului cu nr. de înmatriculare BZ 05 VYH si semiremorca cu nr. BZ 05 MHT , apartinând societatii petente, a fost oprit în trafic în localitatea Baia, jud.Tulcea, pe DN 22 la Km 226, de inspectorii ARR Tulcea, iar la controlul efectuat conducatorul auto nu a putut prezenta în prima faza copii conforme cu originalul ale licentei de transport marfa cu nr.30964, inspectorul ARR întocmind documentele de constatare a contraventiei sus retinute .

S-a mai învederat ca în timp ce agentul constatator întocmea documentatia de constatare , conducatorul auto T.F. a luat legatura telefonic cu cel de al doilea conducator auto care se afla în perioada de repaus , acesta explicându-i în ce dosar se afla copia conforma cu originalul a licentei de transport, moment în care conducatorul auto a putut fi în masura sa prezinte agentului constatator respectiva copie , iar inspectorul ARR , ca urmare a prezentarii copiei conforme cu originalul i-a comunicat ca deja a întocmit documentatia de constatare a contraventiei, însa societatea va fi sanctionata cu avertisment .

S-a sustinut ca la data de 07.10.2010 societatea petenta a primit prin mandat postal procesul verbal de constatare a contraventiei încheiat de ARR Tulcea prin care aceasta a fost sanctionata cu amenda în cuantum de 1000 lei si nu cu avertisment asa cum precizase inspectorul de trafic la momentul constatarii contraventiei.

Se arata în esenta în motivarea plângerii ca întrucât conducatorul auto avea asupra sa copia conforma cu originalul a licentei de transport , inspectorul de trafic a dat dovada de exces de zel întocmind procesul verbal contestat fara a avea o baza legala .

Totodata , petenta a invocat nerespectarea disp.art.19 din OUG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , întrucât agentul constatator nu a mentionat în cuprinsul procesului verbal de contraventie numele vreunui martor si totodata petenta a formulat critici cu privire la mentiunea facuta de inspectorul de trafic care a consemnat” martorii aflati de fata nu doresc sa îsi asume raspunderea în calitate de martor”.

Se mai apreciaza ca sanctiunea aplicata este disproportionata în raport de gravitatea faptei si împrejurarile savârsirii ei , si având în vedere împrejurarile concrete în care s-a savârsit fapta, masura luata împotriva acesteia este una excesiva , raportat la gradul de pericol social al faptei , apreciindu-se ca înlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment ar fi fost suficienta .

În sustinerea plângerii a fost depus la dosar copia procesului verbal de contraventie si copia licentei seria CCM nr.0464450 , pentru transportul rutier public de marfuri în trafic international .

Prin întâmpinare agentul constatator a solicitat respingerea plângerii ca netemeinica si nelegala , învederând ca criticile petentei sunt nefondate .

S-a sustinut ca la data controlului s-a constatat ca petenta efectua transporturi rutiere de marfa cu autovehiculul cu nr.de înmatriculare BZ-05-VYH si semiremorca BZ-05-MHT , fara sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a licentei de transport , fapta constituind contraventie în conformitate cu dispozitiile art.58 lit.e din OUG nr.109/2005 modificata si aprobata prin L.102/2006 , privind transporturile rutiere .

A mai învederat intimata ca transporturile rutiere se efectueaza cu respectarea unei legislatii specifice domeniului , dupa norme bine definite , ce au un caracter imperativ si obligatoriu , respectiv OUG nr.109/2005 si Ordinul MTCT nr.1892/2006 , pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora .

Deasemenea s-a sustinut ca potrivit art.58 lit. e din OUG nr.109/2005 constituie contraventie efectuarea transportului rutier fara detinerea la bordul autovehiculului a documentului de transport sau a copiei conforme a licentei de transport , ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu , dupa caz , si se sanctioneaza conform art.59 (1) lit.a cu amenda de la 1000 lei RON la 1500 lei RON , care se aplica intreprinderii sau operatorilor de transport români sau straini , dupa caz .

S-a mai învederat ca petenta s-a aflat în eroare atunci când sustine în motivarea plângerii faptul ca, conducatorul auto a prezentat agentului constatator copia conforma a licentei de transport dupa ce a aflat de la un alt conducator ca aceasta se afla într-un dosar, iar agentul constatator i-a comunicat sa plece ca deja a întocmit foaia de parcurs cu sanctiunea aplicata. În realitate, sustine intimata ca la controlul efectuat , au fost verificate documentele de la bordul autovehiculului cu nr.de înmatriculare BZ-05-VYH, autovehicul care apartine petentei, inspectorul de trafic constatând ca petenta nu detinea la bordul autovehiculului în momentul controlului copia conforma a licentei de transport seria 30964, fapt pentru care i s-a întocmit petentei procesul verbal în cauza, petenta nefacând dovada ca detinea la momentul controlului o copie conforma a licentei de transport si ca a prezentat-o inspectorului.

A mai sustinut petenta ca din raportul extras din baza de date a ARR, rezulta faptul ca petenta a obtinut copia conforma a licentei de transport la data de 15.09.2010 valabila din data de 29.09.2010 – 24.09.2011 , dar pe care nu o detinea la bordul autovehiculului la data controlului.

S-a mai învederat de catre intimata ca nu poate fi luata în considerare sustinerea petentei potrivit careia procesul verbal nu poarta semnatura martorului, întrucât se poate observa din cuprinsul procesului verbal ca agentul constatator a facut aplicarea prevederilor art.19 din OG 2/2001, mentionând la punctul 10 lit.b din procesul verbal despre motivul lipsei martorului, mentiune ce satisface textul de lege invocat .

Cu privire la cererea petentei de a se dispune înlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment se învedereaza ca pentru îndeplinirea scopului educativ si preventiv al legii de reglementare a activitatii de transport rutier , dar si pentru întarirea disciplinei în domeniu , este necesara aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale conform principiului caruia ” Legea trebuie interpretata în sensul producerii efectelor ei si nu în sensul neaplicarii ei ” .

S-a mai învederat ca agentul constatator a avut în vedere la stabilirea limitelor prevazute de lege gradul de pericol social , orientându-se spre limitele minime, efectuându-se o individualizare corecta a sanctiunilor aplicate , în raport de pericolul social al faptelor contraventionale savârsite .

În drept întâmpinarea a fost întemeiata pe prevederile art.115-118 cod pr.civila , OG nr.2/2001 , privind regimul juridic al contraventiilor , OUG 109/2005 , iar în sustinerea constatarilor au fost înaintate în copie: copia conforma a licentei de transport marfa seria LTM nr.30964 pentru vehiculul cu nr.BZ-05-VYH cu perioada de valabilitate 12.09.2007-11.09.2012, licenta nr.30964 – copie conforma seria CCM nr.0343138 pentru transportul rutier public de marfuri în trafic international , valabila pentru autovehiculul cu nr.de înmatriculare BZ-05-VYH , de la data de 25.09.2009 pâna la data de 25.09.2010, fisa de control din data de 05.10.2010 ora 9,50 , dovada de comunicare a procesului verbal de contraventie catre petenta.

Solutionând plângerea, în raport de probatoriul administrat în cauza, instanta retine urmatoarele :

Prin procesul verbal seria AIR nr.0161059 încheiat de Autoritatea Rutiera Româna – Agentia Tulcea , petenta a fost sanctionata cu amenda contraventionala în valoare de 1000 RON retinându-se ca la data controlului, petenta efectua transporturi rutiere de marfa cu autovehiculul cu nr.de înmatriculare BZ-05-VYH si semiremorca BZ-05-MHT , fara sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a licentei de transport , fapta constituind contraventie în conformitate cu dispozitiile art.58 lit.e din OUG nr.109/2005 modificata si aprobata prin L.102/2006 , privind transporturile rutiere .

Analizând procesul verbal de contraventie se constata ca acesta a fost întocmit cu respectarea conditiilor prev. de art.19 din OG nr.2/2001 , facându-se mentiune de lipsa reprezentantului legal al societatii petente la momentul controlului si întocmirii procesului verbal de contraventie cât si la motivul lipsei martorului .

Criticile petentei privind nerespectarea dispozitiilor art.19 din OG nr.2/2001 se apreciaza astfel a fi nefondate .

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal , instanta retine ca potrivit art.9 alin.1 din OUG 109/2005 ,” Transportul rutier se efectueaza numai în conditiile respectarii prevederilor acestei ordonante de urgenta, a reglementarilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si a acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

Potrivit art. 19 alin.1 Licenta de transport se elibereaza operatorului de transport rutier de catre autoritatea competenta, are o valabilitate de 5 ani si se pastreaza la sediul acestuia.

Potrivit alin.2 al aceluiasi articol , pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier, în conditiile acestei ordonante de urgenta, si utilizate la operatiuni de transport rutier public, autoritatea competenta elibereaza, la cerere, copii conforme ale licentei de transport , numarul maxim de copii conforme ale licentei de transport trebuind sa corespunda numarului de autovehicule pentru care este îndeplinita conditia de capacitate financiara a operatorului de transport rutier.

De asemenea perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei de transport eliberate de autoritatea competenta este de un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei de transport,copiile conforme ale licentei de transport nefiind transmisibile , fiind personalizate de catre emitent cu numarul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.

Conform art.20 din acelasi act normativ efectuarea transportului rutier public cu autovehicule detinute în conditiile ordonantei, cu exceptia celor prevazute la art. 2, este permisa numai pe baza copiei conforme a licentei de transport valabile, emisa de autoritatea competenta.

În cauza petenta a efectuat transportul rutier retinut în cuprinsul procesului verbal pe baza unei copii a licentei de transport valabila , termenul de valabilitate fiind de la 25.09.2010, pâna la data de 24.09.2011 .

Verificându-se fisa de control întocmita cu ocazia controlului efectuat în trafic , se constata ca în continutul fisei de control s-a consemnat existenta copiei conforme a licentei de transport seria CCM nr.0464450, valabila de la data de 25.09.2010 pâna la data de 24.09.2011, facându-se mentiuni totodata si cu privire la copia conforma anterioara a susmentionatei copii conforme .

Se constata ca agentul constatator a inserat initial în continutul fisei de control seria copiei conforme anterioare a licentei de transport , respectiv copia conforma seria CCM nr.0343138 , date ce au fost taiate , inserându-se datele cu privire la copia conforma detinuta de petenta si valabila la data controlului .

Petenta a sustinut în esenta netemeinicia faptei contraventionale retinute în sarcina sa , producând totodata în sprijinul apararii sale dovada detinerii copiei conforme a licentei de transport .

În contextul elementelor sus identificate rezultate din analiza foii de control în trafic, se apreciaza ca în cauza, fata de situatia de fapt prezentata de petenta rezulta un dubiu cu privire la veridicitatea procesului verbal de contraventie .

Din aceste elemente identificate de instanta rezulta cel putin un dubiu cu privire la existenta pretinsei fapte contraventionale retinute în sarcina petentei .

În raport de cele retinute si în aplicarea principiului ” in dubio pro reo ” , principiu consfintit de altfel si în art.6.2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului potrivit caruia contravenientul beneficiaza de o prezumtie de vinovatie si care în aceasta situatie nu poate fi interpretata decât în favoarea sa , instanta va admite plângerea contraventionala si va anula procesul verbal .

Instanta fiind investita cu analizarea procesului verbal în raport cu fapta retinuta , urmeaza sa anuleze procesul verbal de contraventie si sa dispuna exonerarea petentei de plata amenzii contraventionale , apreciind ca în raport de sustinerile sus mentionate nu se poate aprecia existenta pretinsei fapte contraventionale ce s-ar impune a se retine în sarcina petentei , norma legala pretinsa nefiind încalcata .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro