404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1583/179/2010

Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1286/22.12.2010

Titlu: plângere contraventionala

Prin plângerea contraventionala adresata acestei instante la data de 29.10.2010 si înregistrata sub nr.1583/179/2010, petenta SC G.COM SRL a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria 37 nr.7478 din data de 13.10.2010 întocmit de INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TULCEA si exonerarea de la plata amenzii.

În motivarea plângerii contraventionale, petenta a învederat ca, în urma sesizarii adresata I.T.M. Tulcea de catre numitul P.V., conform caruia, în perioada 03.08.2009 – 16.08.2010, acesta ar fi desfasurat activitate în cadrul societatii fara a avea încheiat contract individual de munca, societatea petenta a facut obiectul unei verificari dispusa de I.T.M. Tulcea, care s-a finalizat prin întocmirea procesului verbal de control seria 37 nr.36002660 din 13.10.2010 împreuna cu anexa de constatare în domeniul relatiilor de munca, precum si cu procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor sus mentionat care face obiectul prezentei plângeri, toate documentele fiind întocmite de I.T.M. Tulcea.

A sustinut petenta ca, prin procesul verbal de contraventie contestat, s-a constatat ca societatea petenta nu a respectat obligatia de încheiere a contractului individual de munca cu numitul P.V., obligatie instituita prin art.16 alin.(1) din Codul muncii, fapta ce constituie contraventie conform art.276 alin.1 lit.e din acelasi act normativ, societatea petenta fiind sanctionata cu amenda în cuantum de 1.500 lei.

Considera petenta ca, în realitate, fapta retinuta în sarcina sa nu exista întrucât activitatea desfasurata de numitul P.V. nefiind în cadrul societatii, asa cum eronat s-a stabilit prin procesul verbal de contraventie ce face obiectul prezentei plângeri, ci în curtea proprietatea administratorului societatii, respectiv a sapat si legat via, a maturat curtea, a udat gradina, precum si alte activitati casnice, pentru toate aceste activitati fiind platit de administrator, ca persoana fizica, nu ca reprezentant al SC G.Com SRL, aspect pe care îl va dovedi cu proba cu martori.

A mai învederat petenta ca activitatile desfasurate de numitul P.V. nu au legatura cu obiectul de activitate al societatii petente, care este „lucrari de instalatii electrice”, fiind desfasurate în afara acesteia, numitul P.V. neavând nicio calificare în sensul activitatii de instalatii (cablaje) astfel încât considera ca nu s-au încalcat dispozitiile art.16 alin.1 din Codul muncii privind obligatia angajatorului de a încheia contractul individual de munca, si, pe cale de consecinta, nu poate fi vorba de savârsirea contraventiei constând în primirea la munca a unei persoane fara încheierea unui contract individual de munca, prevazuta de art.276 alin.1 lit.e Codul muncii.

Considera ca inspectorul de munca ar fi trebuit sa verifice si sa aiba certitudinea ca acea fapta a existat în realitate, nu sa sanctioneze societatea petenta doar pe baza declaratiei numitului P.V. care e vadit tendentioasa si neconforma cu realitatea.

În drept, plângerea a fost întemeiata pe dispozitiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

În sustinerea plângerii, petentul a depus, în copie, procesul verbal contestat, procesul verbal de control seria 37 nr.36002660 din 13.10.2010 împreuna cu anexa de constatare în domeniul relatiilor de munca.

La solicitarea instantei, intimatul a depus actele care au stat la baza întocmirii procesului verbal de contraventie contestat, respectiv înstiintarea nr.1 din 12.10.2010, fisa de identificare, declaratia administratorului societatii petente.

Prin concluziile scrise, intimatul a solicitat respingerea plângerii ca nefondata, sustinând ca petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda în cuantum de 1.500 lei pentru nerespectarea prevederilor art.276 lit.e Codul muncii, întrucât a primit la munca pe numitul P.V. fara a-i întocmi contract individual de munca potrivit art.16 alin.(1) din Legea nr.53/2003, modificata si completata, Codul muncii.

A mai învederat intimatul ca persoana în cauza a declarat agentului constatator în data de 12.10.2010 ca a desfasurat activitate în folosul contravenientei în perioada 03.08.2009 – 16.08.2010, în functia de muncitor necalificat, cu un salariu de 800 lei si cu un program de lucru cuprins între orele 8-22 de luni pâna vineri si între orele 8-4 în ziua de sâmbata, iar pentru perioada lucrata nu a semnat un contract individual de munca.

Pentru a face dovada existentei contractului individual de munca a persoanei mentionate, intimatul sustine ca a fost invitata contravenienta la sediul ITM Tulcea în data de 13.10.2010, ora 9, conform înstiintarii din data de 12.10.2010 si, întrucât la data efectuarii controlului, contravenienta nu a facut dovada existentei contractelor individuale de munca pentru persoana mentionata, s-a aplicat sanctiune contraventionala.

Sub aspectul temeiniciei, solicita sa se observe ca, din interpretarea sistematica a prevederilor art.16 si art.34 din O.G. nr.2/2001 si în conformitate cu art.6 CEDO, rezulta ca procesul verbal de contraventie, în masura în care cuprinde constatarile personale ale agentului constatator, are forta probanta prin el însusi si constituie o dovada a situatiei de fapt retinuta si a vinovatiei contestatorului cât timp acesta din urma nu este în masura sa prezinte o proba contrara, iar conform art.1169 Cod civil, cel care face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca.

Prin urmare, cu privire la sustinerea contravenientei conform careia numitul P.V. a desfasurat activitate în folosul reprezentantului legal al petentei, respectiv G.T., considera ca nu se poate retine aceasta afirmatie în conditiile în care nu s-a facut o dovada în acest sens.

A mai sustinut intimatul ca desfasurarea raporturilor juridice de munca se efectueaza în conditii anume reglementate, în deplina cunostinta a drepturilor si îndatoririlor partilor, siguranta si stabilitatea acestor raporturi prezentând interes general pentru întreaga societate si interes particular atât pentru angajatori, cât si pentru salariat, învederând ca un rol deosebit de important pentru asigurarea acestor cerinte îl reprezinta contractul individual de munca.

Contractul individual de munca este conventia prin care se materializeaza vointa angajatorului si a viitorului salariat de a intra într-un raport juridic de munca. În aceasta conventie, negociata si liber consimtita, sunt prevazute, în limitele stabilite de legislatie si de contractele colective de munca, toate elementele necesare pentru cunoasterea conditiilor de desfasurare si de încetare a raportului de munca, drepturile, obligatiile si raspunderile ambelor parti.

Întrucât contractul individual de munca reprezinta cea mai concludenta dovada a ceea ce au convenit partile, a aratat intimatul ca documentul pe baza caruia se poate verifica în ce masura si-a îndeplinit obligatiile oricare dintre parti, ce drepturi poate revendica si ce raspunderi are, chiar si în cadrul solutionarii unor eventuale litigii, încheierea lui, chiar înainte de începerea raporturilor de munca si în forma scrisa, este în interesul ambelor parti, iar raspunderea pentru încheierea contractului individual de munca revine angajatorului.

Cât priveste gravitatea faptei, a sustinut intimatul ca munca fara forme legale este o fapta cu implicatii sociale si economice, persoanele pentru care nu se încheie contracte individuale de munca fiind private de o serie de drepturi, ca de exemplu, nu au dreptul la concediu de odihna, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, plata salariului se face în functie de „bunavointa” patronului, nu exista o data fixa de salariu, nu primesc sporurile cuvenite vechimii, programul de lucru nu este cel normal, nu beneficiaza de asigurare de sanatate si de asigurare sociala de stat, nu primesc plati compensatorii în cazul concedierii.

De asemenea, persoana care presteaza munca fara forme legale este lipsita de protectie sociala, respectiv nu beneficiaza de prestatii din asigurarile sociale, asigurarile de sanatate, asigurarile de somaj, cele pentru accidente de munca si boli profesionale si cele provenite din bugetul consolidat.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria 37 nr.7478 din data de 13.10.2010 întocmit de INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TULCEA, petenta SC G.COM SRL a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 1.500 lei pentru savârsirea contraventiei prevazute de dispozitiile art.276 lit.e Codul muncii, retinându-se, în urma controlului efectuat în data de 12.10.2010, ca societatea petenta a primit la munca pe numitul P.V. fara a-i întocmi contract individual de munca potrivit art.16 alin.(1) din Legea nr.53/2003, modificata si completata.

De asemenea, s-a retinut ca numitul P.V. a desfasurat activitate în cadrul societatii petente în perioada 03.08.2009 – 16.08.2010.

Verificând, în conformitate cu dispozitiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta cuprinde mentiunile obligatorii prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.16 si art.17 din OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor si nu contine si nici alte vicii de forma care sa atraga anularea.

Având în vedere ca prin decizia pronuntata în cauza Anghel c. România, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a înlaturat prezumtia deplina, absoluta, irefragabila de legalitate a unui proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei pentru a acorda în mod real, efectiv dreptul la un proces echitabil, instanta a apreciat ca se pot administra probe în întelesul dispozitiilor codului de procedura civila, pentru a exista posibilitatea partilor litigante de a dovedi ca starea de fapt este alta decât cea retinuta în procesul verbal atacat.

În solutionarea plângerii contraventionale trebuie observate prevederile art.34 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plângeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal, scop în care asculta pe cel care a facut plângerea contraventionala si pe celelalte persoane citate, daca acestia s-au prezentat si administreaza orice alte probe prevazute de lege.

Contraventiile retinute în sarcina petentei întrunesc elementele unei acuzatii în materie penala în sensul art.6 paragraf 1 din CEDO întrucât câmpul de aplicare a Codului muncii priveste toti cetatenii, iar sanctiunea instituita are caracter represiv si preventiv.

Pe cale de consecinta, în speta, petentei îi sunt recunoscute garantiile procesuale specifice în materie penala în ceea ce priveste dreptul la un proces echitabil, printre care si prezumtia de nevinovatie, prevazuta de paragraful nr.2 al art.6 din CEDO.

Aceasta prezumtie, ca orice prezumtie legala relativa, conduce la rasturnarea sarcinii probei, astfel ca, în cadrul plângerilor contraventionale sarcina probei este împartita, organul constatator fiind, la rândul sau obligat sa dovedeasca, în situatii concrete, vinovatia persoanei sanctionate contraventional.

Pe de alta parte, instanta apreciaza ca aceasta circumstanta nu trebuie absolutizata, pentru ca, în caz contrar, s-ar ajunge la situatia inacceptabila de a admite de plano, toate plângerile contraventionale, desi, procesul verbal este temeinic încheiat.

Petenta, desi legal citata, nu s-a prezentat în instanta si nu a propus probe în dovedirea plângerii astfel încât sa rastoarne prezumtia de temeinicie a procesului verbal contestat.

Instanta, raportat la dispozitiile art.33 alin.1 din O.G. nr.2/20010, a dispus citarea în cauza a numitului P.V. în calitatea de martor, pentru solutionarea temeinica a cauzei.

Martorul P.V. a declarat ca a prestat munca necalificata în perioada 03.08.2009 – 16.08.2010 la SC G.COM SRL, fara a i se încheia contract individual de munca, desfasurând activitati de instalatii, respectiv ajuta la tragerea cablurilor, alte persoane fiind cele care realizau cablarea propriu-zisa pentru telecomunicatii.

A mai sustinut martorul ca nu corespund realitatii sustinerile reprezentantului petentei în sensul ca ar fi desfasurat activitati în gospodaria administratorului societatii, administrator care i-a comunicat ca-i va întocmi contract individual de munca, obligatie care nu s-a concretizat, motivat de faptul ca societatea petenta are de efectuat plati la stat si, în atare situatie, este nevoita sa-si reduca personalul angajat.

A mai învederat martorul ca, în contextul refuzului încheierii contractului individual de munca si al platii drepturilor cuvenite pe perioada 01 – 16 august 2010, a sesizat I.T.M. Tulcea, sustinând ca în situatia sa au fost si alte persoane care au lucrat pentru societatea petenta fara a li se încheia contract individual de munca si care nu si-au primit în totalitate drepturile cuvenite.

Potrivit art.16 alin.1 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, contractul individual de munca se încheie în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a încheia, în forma scrisa, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca.

Conform art.276 alin. (1) lit.e Codul muncii, constituie contraventie si se sanctioneaza primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei, petenta fiind sanctionata însa cu amenda în cuantum de 1.500 lei.

Cum o garantie a exercitarii cailor de atac este aceea a neagravarii situatiei în propria cale de atac, plângerea constituind o cale de atac ordinara, apta de a fi utilizata împotriva tuturor sanctiunilor contraventionale, indiferent de motivele invocate, se apreciaza ca organul judiciar nu poate agrava situatia celui care o exercita, în caz contrar încalcându-se principiul non reformatio in pejus.

Pentru considerentele sus retinute, petenta nefacând dovada existentei unei alte situatii de fapt decât cea retinuta în sarcina sa în procesul verbal de contraventie, se apreciaza temeinicia retinerii existentei faptei si a vinovatiei.

Ca atare, organul constatator probând savârsirea faptei de catre petenta, se apreciaza criticile petentei ca nefondate.

Fata de considerentele mai sus expuse, cum petenta nu a propus probe care sa rastoarne prezumtia de temeinicie a procesului verbal si nici din celelalte elemente identificate de instanta nu rezulta o alta situatie de fapt sau, cel putin, un dubiu, plângerea va fi respinsa.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro