404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe Judecatoriei Slobozia la data de 10.09.2008, sub numarul unic dosar 5006/ 312/ 2008, petentul B I a solicitat în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie a judetului Ialomita anularea procesului-verbal de contraventie seria CC nr.0540915 din data de 31.08.2008.

În motivarea plângerii contraventionale, petentul a aratat ca nu a depasit viteza legala, iar acuzatia agentului de politie este nefondata.

Petentul nu si-a întemeiat în drept plângerea contraventionala.

O data cu plângerea petentul a depus la dosarul cauzei, în copie, procesul-verbal de contraventie (f.3) cartea sa de identitate si permisul de conducere (f.4), dovada achitarii amenzii (f.5).

Plângerea este scutita de taxa de timbru si de timbru judiciar, potrivit art. 15 lit. i) din Legea nr. 146/ 1997 privind taxele judiciare de timbru raportat la art. 36 din O.G. nr. 2/ 2001.

Intimatul a formulat întâmpinare ( fila 16) prin care a solicitat respingerea plângerii petentului ca neîntemeiata.

În motivarea întâmpinarii, intimatul a aratat ca în data de 31.08.2008 petentul a condus pe DN 2A pe raza localitatii Ciochina autoturismul marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare B-89-GDU, fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 92 km/h, depasind viteza legal admisa pentru sectorul de drum respectiv cu 42 km/h.

O data cu întâmpinarea intimatul a depus, originalul procesului-verbal (f.18), buletinul de verificare metrologica (f.24), fotografii radar (f.21-23), raportul si atestarea agentului constatator (f.20,25).

În drept, intimatul si-a întemeiat întâmpinarea pe prevederile art. 115 – 119 C. proc. civ.

La termenul de judecata din data de 17.12.2008, instanta, în temeiul art. 167 alin. 1 C. proc. civ., a încuviintat pentru parti proba cu înscrisuri, probe pe care le-a considerat legale, pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.

Urmare a solicitarii instantei s-au depus la dosar adresa nr.0074/30.01.2009 a Institutului National de Metrologie (f.51) si graficul de patrulare ala gentului constatator pentru luna august (f.55-58).

Analizând coroborat materialul probator administrat în cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

În data de 31.08.2008 ora 15.40 petentul a condus pe DN 2A pe raza localitatii Ciochina autoturismul marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare B-89-GDU, fiind înregistrat de aparatul radar cu viteza de 92 km/h. Acesta viteza rezulta cu certitudine din fotografiile radar aflate la dosarul cauzei ( filele 21-23).

Ca atare, petentul a fost sanctionat contraventional pentru savârsirea faptei prevazute de 121 alin.1, 2 rap. la art. 108 alin.1 lit.d pct.3 din O.U.G. nr. 195/ 2002. Sanctiunea aplicata a fost amenda în cuantum de 450 lei. În consecinta, a fost întocmit de catre agentul constatator procesul-verbal seria CC nr.0540915 din data de 31.08.2008.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petent este neîntemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Instanta, analizând continutul procesului-verbal contestat de petent, constata faptul ca acesta întruneste conditiile de forma impuse de dispozitiile art. 17 si cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de prevederile art. 16 din O.G. nr. 2/ 2001, nefiind afectat de vreo cauza de nulitate absoluta. Totodata instanta apreciaza ca procesul verbal contine toate împrejurarile ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei.

Asupra temeiniciei procesului verbal instanta retine urmatoarele:

Din fotografiile radar aflate la dosarul cauzei ( fila 21-23 ), fotografii realizate cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic ( Buletinul de verificare metrologica nr. 0162732/ 27.08.2007 aflat la fila 24), rezulta ca petentul a circulat, pe un sector de drum cu limitare de viteza la 50 km/h, cu viteza de 92 de km/h.

Petentul nu a facut dovada, prin nici un mijloc de proba, ca nu circula cu viteza înregistrata. De asemenea, potrivit art. 1169 C. civ., cel ce face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca. În acelasi sens este si art. 129 alin. 1 C. proc. civ., care prevede ca partile au obligatia de a-si proba pretentiile si apararile.

Astfel, potrivit art. 121 alin. 1 si 2 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/ 2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/ 2006, conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare; mai mult, nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de catre politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Prin adresa nr.0074/30.01.2009 (f.51) Institutul National de Metrologie a comunicat instantei urmatoarele:

Cinemometrul de control rutier, de tip Python II, prin constructie, este conceput astfel încât sa-si efectueze autotestul la pornire, în mod obligatoriu, dupa care trece în regim de masurare si deci nu este necesar ca înregistrarea sa contina referiri la autotest. Acest tip de cinemometru nu poate intra în regim de masurare fara efectuarea autotestului. În conformitate cu NML 021-05 si modificarile aduse acestora publicate în Monitorul Oficial nr.622/10.09.2007 fotografia efectauta de aparatul radar trebuie sa contina referiri la autotest numai daca aparatul poate trece în regim de masurare fara sa efectueze autotestul.

În conformitate cu Norma de metrologie legala NML 021-05 pentru cinemometrele (aparatele pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor) care functioneaza în regim de deplasare a autovehiculului pe care sunt instalate eroarea tolerata este de +- 4% pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h. în urma verificarii cinemometrului se elibereaza buletinul dfe verificare cu mentiunea admis, aceasta însemnând ca eroarea de masurare a cinemometrului s-a încadrat în limitele admise de NML 021-05 si functioneaza corect.

Semnificatia simbolurilor de pe înregistrare este: mentiunea T este prescurtarea de la TARGET care înseamna TINTA si se refera la vehiculul vizat de cinemometru; mentiunea B de la BLOCKED ( în sensul de valoare retinuta în memoria aparatului) se refera la viteza a carei valoare a atras atentia patrulei si care se pastreaza în memoria aparatului; mentiunea P se refera la vehiculul patrula.

Potrivit buletinului de verificare metrologica nr. 0162732/ 27.08.2007 aflat la fila 24 cinemometrul de tip Python II functioneaza atât în regim stationat cât si în regim de deplasare.

Masurarile efectuate cu respectivul cinemometru, dupa verificarea metrologica a acestuia, sunt legale si asupra lor nu se poate interveni, nu se adauga si nu scade nic o eroare. Operatorul cinemometrului nu face decât sa constate valoarea masurata de cinemometru.

Faptul ca aparatul cinemometric îndeplinea conditiile prevazute de lege reiese din coroborarea mentiunilor din procesul verbal referitor la autovehiculul pe care era montat (f.18) cu cele din buletinul de verificare metrologica (f.24) si cu cele din adresa nr.0074/30.01.2009 a Institutului National de Metrologie Legala (f.51).

Potrivit graficului de patrulare (f.55-58) agentul constatator se afla în timpul programului la momentul constatarii contraventiei, acesta având competenta materiala si teritoriala de a constata si aplica sanctiuni la regimul circulatiei rutiere pe toata raza judetului Ialomita, în functie de situatia operativa, chiar si în afara serviciului.

Instanta nu poate retine sustinerile petentului potrivit carora nu se poate identifica autotursimul vizat de aparatul radar deoarece în fotografii apar mai multe masini întrucât se poate observa ca, dupa mentionarea vitezei tintei si a vitezei memorate de aparat (T respectiv B) pe fotografie este indicat sensul din care circula autoturismul a carui viteza este înregistrata. Astfel pe fotografiile de la filele 21-23 se observa mentiunea OPUS, masina petentului fiind singura care circula în sensul opus de mers fata de autoturismul de politie pe care era montat aparatul radar. Fata de aceste aspecte instanta retine ca autoturismul a carui viteza a fost înregistrata de cinemometru este, fara putinta de tagada, autoturismul condus de petent.

Având în vedere ca din fotografiile radar rezulta cu certitudine ca petentul a circulat cu viteza de 92 de km/h pe un sector de drum cu limitare de viteza la 50 km/h, si ca nu sunt motive de nulitate, care pot fi invocate din oficiu, a acestui proces-verbal, instanta constata ca acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie.

Fata de considerentele aratate mai sus, instanta, în temeiul art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/ 2001, urmeaza a respinge plângerea contraventionala formulata de catre petentul B I în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie a judetului Ialomita, împotriva procesului-verbal seria CC nr.0540915 din data de 31.08.2008 emis de Inspectoratul de Politie a Judetului Ialomita, ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge plângerea contraventionala formulata de catre petentul B I, , în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie a judetului Ialomita, cu sediul în Slobozia, Str. Matei Basarab, nr. 13 – 15, judetul Ialomita, împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei seria CC nr.0540915 din data de 31.08.2008, ca neîntemeiata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 25 februarie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro