404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contestaţie la executare. Titlu de creanţă. Titlu executoriu. Ordine de stingere a datoriilor.

ART. 168 – 170 Cod procedura fiscala

O.G. nr. 92/2003 modific. O.G. nr. 47/2007

ORDINUL nr. 1314/2007 emis de Presedintele ANAF

Legea nr. 24/2000

Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale defalcate pe destinatari, precum si plata acestora face ca titlurile executorii si somatia de plata emise dupa aceasta data si prin care se stabileste o alta ordine de stingere a datoriilor sa fie gresita.

Prin cererea înregistrata la Judecatoria xxxxx sub nr. xxxx contestatoarea xxxxxxxxx, cu sediul în xxxxxxxxx înmatriculata la R.C. sub nr. xxxx si având C.U.I. xxxxxx, a solicitat în contradictoriu cu pârâta-intimata Agentia Nationala de Administare Fiscala – Administratia Finantelor Publice a municipiului xxxx, cu sediul în xxxxxxx anularea somatiei nr. xxxxxxx si a titlului executoriu nr. xxxxxxxx precum si recuperarea cheltuielilor de judecata conform art.23 lit.e din legea nr.146/1997.

În motivarea contestatiei se arata ca prin somatia si titlul executoriu emise a fost somata sa achite suma de 673 lei reprezentând contributia pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (5 lei), contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (12 lei), contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator (18 lei), contributia de asigurari sociale datorata de angajator (360 lei), contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati (4 lei), contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati (78 lei), contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator (102 lei), contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati (9 lei) si contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (16 lei).

Deoarece a achitat toate contributiile datorate în termen legal cu chitanta nr. xxxxx conform declaratiei înregistrata la organul fiscal sub nr. xxxxxxxxx considera ca nu datoreaza suma pentru care a fost somata.

În drept, contestatia a fost întemeiata pe dispozitiile art. 168 – 170 Cod procedura fiscala.

Prin sentinta civila nr. xxxxx Judecatoria xxxxx a admis contestatia la executare formulata de contestatoarea xxxxxxxxx, în contradictoriu cu intimata A.N.A.F.- Administratia Finantelor Publice a municipiului xxxxxxx.

A anulat formele de executare silita efectuate de intimata, respectiv titlul executoriu nr.xxxxxdin 28.05.2008 si somatia nr.xxxxxxxx.

A respins ca prematur formulata cererea privind restituirea taxei judiciare de timbru.

Pentru a dispune astfel instanta a retinut ca la data de la data de 21.05.2008, contestatoarea a depus la Administratia Finantelor Publice xxxxx Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale înregistrata sub nr.xxxxxxxx în baza careia avea de plata suma totala de 820,00 lei compusa din urmatoarele sume: 176 lei reprezentând CAS individ.-asigurati, 360 lei CAS – angajator, 12 – CA pt. accid. De munca si boli prof.-angajator, 121 lei –CAS sanatate – asigurati, 102 lei – CAS sanatate – angajator, 16 lei – contrib. Pt. concedii si indemnizatii – angajator, 10 lei – CA somaj – individ. – asigurati, 18 lei – CA somaj angajator si 5 lei – Contrib. la Fd. de garantare pt. plata creantelor salariale – angajator.

La data de 23.05.2008 în baza acestei declaratii, contestatoarea a achitat prin chitanta seria xxxx nr. xxxx (fila 8) suma de 820,00 lei.

La data de 28.05.2008, ANAF – Administratia Finantelor Publice xxxxx a emis titlurile executorii înregistrate sub nr.xxxxxx din 28.05.2008 (fila 5) si somatia de plata nr.xxxxxx (fila 4).

Conform art. 141 alin.2 din O.G. nr.92/2003 „titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevazut de lege.”

În speta titlul de creanta îl constituie Declaratia nr.xxxxxxx cu termenul de plata la 25.05.2008.

Cum din acte rezulta ca debitoarea a achitat sumele datorate la 23.05.2008, data platii, în mod gresit a fost emis titlul executoriu si somatia de plata, la momentul emiterii lor debitul fiind achitat.

În ceea ce priveste sustinerea intimatei ca platile au fost directionate catre debite mai vechi, aceasta sustinere nu poate fi retinuta deoarece în ceea ce priveste ordinea stingerii datoriilor, conform art.115 alin.1 din OG nr.92/2003, daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuita, potrivit prevederilor art.114, de catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea efectuându-se, de drept, în ordinea stabilita de lege.

Ori în cauza contestatoarea a înteles sa plateasca sumele stabilite prin Declaratia nr. 57166 / 21.05.2008, astfel ca organul fiscal nu mai putea directiona sumele catre alte debite.

Acest lucru era posibil daca societatea nu alegea sa faca o anumita plata.

De asemenea, în ceea ce priveste sustinerea pârâtei-intimate ca A.F.P. a municipiului Slobozia a respectat dispozitiile Ordinului nr. 1314/2007 care stabileste ordinea de stingere a sumelor datorate, instanta nu o poate retine pentru urmatoarele argumente: potrivit Constitutiei României si potrivit Legii nr.24/2000 ierarhia actelor normative este strict stabilita. Astfel ca, un ordin al presedintelui ANAF nu poate modifica o lege aprobata de Parlamentul României.

Potrivit art. 4 alin.3 din Legea nr.24/2000, actele normative date în executarea legilor, ordonantelor sau Hotarârilor de Guvern se emit în limitele si potrivit normelor care le ordona.

Astfel, este de observat ca Ordinul nr. 1314/11.09.2007 emis de Presedintele ANAF este în limitele O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala care ordona emiterea lui si care aproba Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre acestia.

Rezulta astfel ca Ordinul presedintelui ANAF nu poate modifica dispozitiile art. 115 alin.1 din O.G. nr.92/2003 astfel cum a fost el modificat prin O.G. nr.47/2007 si nu poate stabili o alta modalitate de stingere a datoriilor decât cea prevazuta.

Argumentatia intimatei – pârâte cum ca „art.115 al.1 lit. d din O.G. nr.92/2003 nu face altceva decât sa dea posibilitatea contribuabilului de a alege bugetul în care se vor duce banii platiti (…) iar nu sumele care vor fi stinse prin plata respectiva” este infirmata chiar de aceasta când în aceiasi întâmpinare, la paragraful imediat urmator , pct.2 (fila 20) arata ca „sumele platite de contribuabil … se distribuie …”, iar anterior aratase ca potrivit art.115 al.1 lit. d din O.G. nr.92/2003”… sumele reprezentând creante fiscale…, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta principala pe care o stabileste contribuabilul…”

Rezulta indubitabil ca legiuitorul vorbeste constant de suma – sume, platita – platite de contribuabil si nu de bugete.

De asemenea, în raspunsul furnizat instantei la termenul din 24.07.2008 (filele 42 – 106) intimata – pârâta desi vorbeste despre faptul ca plata s-a facut „în contul unic”, din chitanta de încasare de impozite, taxe si contributii seria TS3A, nr. 5698469 / 23.05.2008 rezulta ca contestatoarea a facut plata în mai multe conturi (a se vedea simbolul cont.)

Sunt argumente pentru care instanta priveste ca întemeiata contestatia la executare formulata de contestatoarea xxxxx., urmând a o admite si a dispune anularea formelor de executare silita efectuate de intimata, respectiv titlul executoriu nr. xxxxx din 28.05.2008 si somatia nr. xxxxxxx

Cu privire la cererea contestatoarei de a obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata prevazute de art.23 lit. e din Legea nr.146/1997, instanta o va respinge ca prematur formulata întrucât nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de dispozitia legala invocata.

Potrivit dispozitiilor art.23 alin.1 lit. e si alin.2-3 din Legea nr.146/1997, o astfel de cerere poate fi exercitata în termen de un an de la data nasterii sale, respectiv de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii de admitere a contestatiei la executare si se adreseaza instantei judecatoresti la care s-a introdus actiunea (alin.4 al art.23).

Ca urmare, o astfel de cerere formulata odata cu contestatia la executare în conditiile în care hotarârea pronuntata într-o asemenea cauza nu a ramas irevocabila, nu poate fi primita ca fiind prematur formulata.

Este de observat ca nu s-au solicitat si alte cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs, în termen legal si motivat creditoarea Administratia Finantelor Publice xxxxxx.

În recursul sau aceasta critica sentinta instantei de fond, pe care o apreciaza ca netemeinica si nelegala, întrucât plata s-a efectuat în conturi unice, astfel încât contribuabilul nu avea cum sa stabileasca tipul de creanta care se va stinge prin plata, ci cel mult bugetul în care sa se verse banii achitati. Ca atare, cum contribuabilul nu a stabilit sursa, sunt aplicabile dispozitiile art.115 alin.1 Teza a II-a, respectiv distribuirea s-a facut de catre organul fiscal conform art.114 si art.115 din O.G.92/2003, completat cu dispozitiile Ordinului 1314/2007.

Tribunalul, examinând sentinta recurata si fata de motivele de recurs invocate, a apreciat recursul ca nefondat pentru urmatoarele considerente:

Asa cum corect a retinut instanta de fond, la 21.05.2008 contestatoarea a depus la Administratia Finantelor Publice xxxxxx Declaratia privind obligatia de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale înregistrata sub nr. xxxxxx în baza careia avea de plata suma totala de 820 lei, defalcata pe destinatii. La 23.05.2008, prin chitanta xxxx nr. xxxxx contestatoarea achita suma de 820 lei, conform destinatiilor din declaratia din 21.05.2008. La 28.05.2008 A.N.A.F- Administratia Finantelor Publice xxxxx emite titlurile executorii si somatia de plata pentru suma de 673 lei, reprezentând obligatii achitate de contestatoare la data de 23.05.2008. În consecinta în mod justificat instanta de fond a retinut ca obligatiile de plata ce fac obiectul titlului executoriu si somatia de plata din 28.05.2008 au fost achitate.

Drept urmare, în baza at.312 Cod procedura civila a respins ca nefondat recursul declarat de Administratia Finantelor Publice xxxxx împotriva sentintei civile nr. xxxxxx a Judecatoriei xxxxx.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro