404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere impotriva procesului – verbal de contraventie. Rolul activ al judecatorului – calificarea cererii ca fiind contestatie la executare.

Plangere impotriva procesului – verbal de contraventie. Rolul activ al judecatorului – calificarea cererii ca fiind contestatie la executare .

Prin sentinta civila nr. 2655 / 16.07.2009 pronuntata in dosarul nr. 1872 / 312 /2009 , instanta a respins cererea formulatat de B:C in contradictoriu cu Primaria Orasului C .

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei S sub nr. 1872 / 312 / 2009, numitul B.C a formulat contestatie impotriva titlului executoriu 12 / 25.02.2009 emise de Primaria Orasului C .

In motivarea cererii acesta invedereaza faptul ca nu se face vinovat de contraventia retinuta in sarcina sa , intrucat asa cum a aratat instantei la momentul formularii plangerii contraventionale , a traversat strada cu bicicleta in com C.

In subsidiar , solicita anularea amenzii intrucat nu are cu ce o plati , avand in grija pe mama sa in varsta de 85 de ani .

Cererea nu a fost intemeiata in drept .

In dovedire la dosarul cauzei a depus copia titlului executoriu si plicul de comunicare a acestuia datat 10.03.2009 .

Instanta avand in vedere datele inscrise in titlul executoriu a dispus atasarea dosarului nr. 1017 / 312 / 2008 al Judecatoriei S .

Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

Prin procesul – verbal seria PCA nr. 0286317 / 20.07.2007 a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 234 lei ( fila 4 d 1017/ 312/ 2008) ca urmare a incalcarii prevederilor art 161 alin 1 din RAOUG cu aplicarea art 101 alin 1 pct 8 din OUG 195 / 2002 , republicata , retinadu – se in sarcina acestuia faptul ca in data de 18.07.2007 , ora 17:50 , in localitatea C a circulat cu bicicleta pe DN2 A E 60 cu toate ca exista o poteca laterala practicabila ce putea fi folosita .

Impotriva acestuia petentul a formulat plangere contraventionala , cerere ce a facut obiectul dosarului 1017 / 312 / 2008 al Judecatoriei S .

Prin sentinta civila nr. 1525 / 21.05.2008 , instanta a admis exceptia tardivitatii formularii plangerii , pe cale de consecinta respingand plangerea ca tardiv formulata .

Impotriva acestei solutii petentul – contestator a formulat recurs , cauza ce a format obiectul dosarului 1017 / 312 / 2008 ( nr format vechi 1670 / 2008 ) .

Prin decizia civila nr. 630 / R / 13.10.2008 , instanta de control judiciar a respins recursul ca nefondat , mentinand ca legala si temeinica solutia primei instante . Hotararea fiind irevocabila .

Ca urmare a epuizarii cailor ordinare de atac , in conformitate cu prevederile art 39 alin 1 lit b si alin 3 din Og 2 / 2001 aprobata cu modificarile prin Legea 180 / 2002 privind regimul juridic al contraventiilor raportat si la OG 92 / 2003 privind codul de procedura fiscala , s –a dispus punerea in executare a amenzii contraventionale in cuantum de 234 lei conform procesului – verbal de contraventie seria PCA nr. 0286317 / 20.07.2007 intocmit de IPJ I .

In ceea ce priveste motivarea pe fond formulata de constestator , instanta nu poate a relua judecata impotriva procesului – verbal de contraventie contestat , intrucat , asupra acestuia s – au pronuntat instantele de judecata , prin hotarare definitiva si irevocabila .

In ceea ce priveste contestatia la executare la titlu , instanta are in vedere faptul ca potrivit art 37 din OG 2 / 2001 „ Procesul-verbal neatacat în termenul prevazut la art. 31, precum si hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.”

De asemenea , conform art 39 din acelasi act normativ se prevede ca : alin 1 : „ Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face astfel:

a) de catre organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercita calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termenul prevazut de lege;

b) de catre instanta judecatoreasca, în celelalte cazuri.

(2) În vederea executarii amenzii, organele prevazute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirarii acestui termen, ori, dupa caz, dispozitivul hotarârii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotarârea a devenit irevocabila, astfel:

a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale în a caror raza teritoriala domiciliaza contravenientul persoana fizica sau, dupa caz, îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica;

b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unitatilor subordonate Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal contravenientul persoana juridica.

(3) Executarea se face în conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea silita a creantelor fiscale.

Instanta constata ca in cauza au fost respectate intru totul prevederile legale privind aducerea la indeplinire a amenzii aplicate prin procesul verbal de contraventie .

Astfel, instanta constata ca titlul executoriu nr. 12 / 26.02.2009 si rap la prevederile art 141 alin (1) din OG 92 / 2003 : Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare competent în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Avand in vedere considerentele mai sus expuse , instanta apreciaza ca neintemeiata contestatia la executare formulata de contestatorul B C in contradictoriu cu Primaria Orasului C , impotriva titlului executoriu 12 / 25.02.2009 , fapt pentru care o va respinge .

Vazand si dispozitiile art 47 din OG 2 / 2001 rap la prevederile art 402 alin 2 din Codul de procedura civila :

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro