404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

FOND FUNCIAR – NULITATE TITLU DE PROPRIETATE

Pe rol, amânarea pronuntarii cauzei civile având ca obiect “fond funciar – nulitate titlu de proprietate”, cerere formulata de reclamanta K.R., în contradictoriu cu pârâtele O.R., P.M., COMISIA LOCALA L., COMISIA LOCALA D.M., COMISIA LOCALA F., COMISIA JUDETEANA C. si M. S.L., dosar casat cu trimitere spre rejudecare prin decizia civila nr. 919/R/24.11.2009 a Tribunalului C.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 10.06.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 17.06.2009, apoi la 24.06.2009, când în urma deliberarii a a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata:

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 786/249/28.05.2007, reclamanta K.R., le-a chemat în judecata pe pârâtele O.R., P.M., COMISIA JUDETEANA C. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, COMISIA LOCALA L. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, COMISIA LOCALA D.M. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea partiala a titlurilor de proprietate nr. 120689/2001, nr. 120690/2001 si nr. 6952/1996 eliberate de Comisia Judeteana C. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor, sa fie obligata Comisia Judeteana C. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor sa emita alte titluri de proprietate în care sa fie trecuta si reclamanta în calitate de mostenitor testamentar al defunctei V.M., sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 10 ha teren arabil situat pe raza com. D.M. si 1/2 loc de casa situat în D.M.(S) si sa fie obligata Comisia Judeteana C. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor sa elibereze titlul de proprietate reclamantei în calitatea sa de mostenitor testamentar universal a lui V.N. si V.M., sa fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii reclamanta arata ca, potrivit testamentelor autentificate sub nr. 173/24 noiembrie 1995 si respectiv 174/24 noiembrie 1995 la Birou Notar Public C.C., este mostenitoarea universala a defunctilor V.M. si V.N., autori, calitatea sa de legatara universala (nu cu titlu universal), rezultând si din certificatul de mostenitor nr. 5. si respectiv 6 din 15 ianuarie 1998 eliberate de BNP G.

Mai arata ca pârâtele Comisia Locala L. si Comisia Judeteana C. nu au tinut însa cont de acest aspect atunci când au eliberat cele trei titluri de proprietate, a caror nulitate urmeaza sa se constate, confundând drepturile recunoscute legatarului universal celui cu titlu universal, retinând ca nu poate mosteni decât bunurile existente în patrimoniul defunctilor de la data decesului acestora, desi caracterul universal al celor doua legate îi confera vocatie la întreaga mostenire a celor doi, inclusiv la actiunile patrimoniale la care avea dreptul defunctul, cum sunt, de exemplu, actiunile revendicate, anulare, rezolutiune sau reziliere, evacuare etc. actiuni care pot fi pornite sau continuate de mostenitori potrivit legii.

Precizeaza ca, desi, initial, a fost inclusa în categoria mostenitorilor cu drepturi succesorale egale alaturi de O.R. si P.M., în ceea ce priveste terenurile ramase de pe urma defunctului O.T., ulterior, asa cum rezulta din adresa nr. 1704/17.04.2007 comunicata la 08.05.2007, a fost exclusa.

Mentioneaza, de asemenea, ca, în fapt, din casatoria numitilor O.T. si O. D.(nascută M.) au rezultat doi copii si anume O.R. si O.T. (V.) M., nascuti la 04.05.1914 si respectiv 14.01.1917, ca în ceea ce-l priveste pe O.T. acesta a avut dintr-o casatorie anterioara un fiu si anume O.E.., în prezent decedat si care, la rândul sau, are ca unic mostenitor pe fiica O.E.P.M., iar, în consecinta, au dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor detinute de O.T. si O.D. urmatorii: O.E.P.M., în calitate de mostenitoare legala a lui O.E. – fiul din prima casatorie a lui O.T., în ceea ce priveste terenurile ce au apartinut lui O.T.; O.R. si O.T.V.M., în calitate de fiice ale defunctilor O.T. si O.D., în ceea ce priveste terenurile ce au apartinut autorilor lor; O.R. si O.T.V.M., asupra terenurilor ce au apartinut exclusiv autoarei O.D.

Mai precizeaza ca cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si nu numai, detinute de O.T. si O.D. si preluate abuziv de regimul comunist, au fost formulate de O.T.V.M. înca din anul 1991 (înregistrat sub nr. 204/RV/11.03.1991), ulterior si de ceilalti mostenitori, iar pe baza documentatiilor depuse, Comisia Locala L. a propus si Comisia Judeteana C. a validat reconstituirea dreptului de proprietate dupa cum urmeaza:

– titlul de proprietate nr. 120689/04.01.2001 pentru suprafata de 3 ha teren extravilan în com. F. în favoarea lui O.R. si O.E.P.M, fara a se observa ca terenul respectiv a apartinut în exclusivitate lui O.D., iar O.E.P.M. nu are niciun drept asupra acestui teren, fiind astfel refuzate drepturile lui O.T. V..M, cealalta fiica a lui O.D., asupra acestui teren (1,5 ha) si implicit ale reclamantei în calitate de mostenitoare a defunctei V.M., apreciind ca acest titlu de proprietate este lovit de nulitatea prevazuta de art. III lit. a) din Legea nr. 169/1997 modificata prin Titlul V din Legea nr. 247/2005.

– titlul de proprietate nr. 120690/04.01.2001 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 18,30 ha teren arabil detinut de O.T. si O.D. în favoarea lui O.R. si O.E.P.M, aceasta din urma în reprezentarea autorului sau O.E., iar prin titlul de proprietate nr. 46952/01.08.1996 s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 3,75 ha teren extravilan care a apartinut lui O.T. si O. D., tot în favoarea lui O.R. si O.E.P.M., ambele titluri fiind emise prin eliminarea nejustificata si nerecunoasterea drepturilor pe care reclamanta le avea în calitatea sa de legatar universal al defunctei O.T.V.M., reconstituirea facându-se cu încalcarea art. 13 al. 4 din Regulament.

Totodata, se mentioneaza ca, separat de terenurile ramase de pe urma lui O.T. si O.D., au fost facute notificari si de sotii V.N. si V.T.O.M. pentru construirea unui drept de proprietate pentru 10 ha teren arabil si 1/2 loc de casa situate în Gara S, ca, desi la aceste notificari au fost atasate acte din care rezulta atât existenta suprafetelor de teren revendicat, cât si preluarea abuziva a acestora de vechiul regim, nici pâna în prezent nu a primit niciun raspuns, astfel ca interpreteaza lipsa raspunsului ca un refuz de a da curs cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

În drept, reclamanta si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. III lit. a) din Legea nr. 169/1997 modificata prin Titlul V din Legea nr. 247/2005 si HG nr. 890/2005.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, potrivit art. 42 din Lg. 1/2000.

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 4677/13.06.2007 Comisia Judeteana C. a înaintat actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate nr. 46952/01.08.1996, nr. 120689/04.01.2001, nr. 120690/04.01.2001 si nr. 6952/29.96.1994, respectiv titlurile mentionate si procesele – verbale de punere în posesie.

La data de 21.06.2007, pârâta Comisia Locala D.M. a formulat în cauza ÎNTÂMPINARE, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive. În motivare s-a aratat, privitor la capetele 1 si 2 de cerere, ca titlurile de proprietate au fost emise la propunerea Comsiei Locale L., astfel încât nu exista identitate între persoana pârâtei (Comisia Locala D.M.) si cel despre care se pretinde ca este obligat în raportul juridic dedus judecatii.

Cu privire la al treilea capat de cerere se mentioneaza ca nu exista identitate între persoana pârâtului (Comisia Locala D.M.) si cel despre care se pretinde ca este obligat în raportul juridic dedus judecatii, întrucât nu au fost formulate cereri sau notificari la Primaria com. D.M. nici în baza Lg. 18/1991, nici în baza Lg. 10/2001.

Totodata, se arata ca la Comisia Locala D.M. a fost depusa în baza Legii 247/2005 cererea nr. 83/2005 formulata de P.M. prin care se solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 10 ha de la autor O.T., cerere respinsa de catre Comisia Locala D.M. prin Hotarârea nr. 29/13.02.2006, întrucât terenul solicitat a fost reconstituit de Comisia Locala L. hotarâre împotriva careia nu a fost formulata contestatie.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 115 – art. 118 C.pr.civ.

Alaturat întâmpinarii, au fost anexate urmatoarele înscrisuri în xerocopie: cererea formulata de P.M. si înregistrata la Consiliul Local D.M. sub nr. 83/15.09.2005; titlurile de proprietate nr. 46867/17.06.1996, nr. 46885/05.07.1996 emise de Comisia Judeteana C.; certificatul de nastere si certificatul de casatorie ale numitei O.M.; certificatul de deces al defunctului O. E.; extrasul din registrul agricol din perioada 1948 – 1951 de la fondul Primariei R emis de Arhivele Nationale – Directia Judeteana C.; certificatul de deces al defunctului O.T.; adresa nr. C -328/29.06.1999 emisa de Arhivele Nationale – Directia Judeteana C.; declaratia autentificata sub nr. 2492/11.11.2002 de BNP N.T., adresa nr. 3620/16.12.2005 emisa de Primaria L.; adresa nr. 6460/07.12.2005 emisa de Consiliul Local D.M.; Hotarârea nr. 29/13.02.2006 emisa de Comisia Locala D.M.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri în xerocopie: actul de vânzare autentificat sub nr. 5891/21.09.1934; certificatul de nastere al reclamantei; fisa de posesie nr. 705 privind pe O.T.; procura speciala autentificata sub nr. 2073/1945; titlul de proprietate nr. 120689/2001 emis de Comisia Judeteana C.; adresa nr. 531244/17.01.1951 emisa de Ministerul A.; cererea formulata la data de 13.09.1950 de catre V.N.; cererile adresate Sfatului Popular B. de catre V.N. si V.M.; actul de vânzare autentificat sub nr. 907/21.10.1935; sesizarea formulata de numitul O.T. în anul 1975; adeverinta nr. 14697/29.04.1955 emisa de Sfatul Popular al Raionului L.; actul de vânzare autentificat sub nr. 289/1911 de Judecatoria Ocolului Rural C.; certificatul de deces privind pe O.T.; certificatul de casatorie privind pe O.T. si D.D.; certificatul de nastere privind pe M.D.; certificatul de nastere privind pe O. T.; certificatul de nastere privind pe O.M.; certificatul de casatorie privind pe V.N. si O.M.; certificatul de nastere privind pe V.N.; cererea formulata de V.N. si adresata Primarie L.; certificatul nr. C – 3275/02.03.1998 emis de D.G. a Arhivelor Statului Directia Judeteana C.; certificatul nr. C– 1372/19.02.1998 emis de Directia Generala a Arhivelor S. Directia Judeteana C.; actul matrimonial încheiat la data de 27 iunie 1939; certificatul de mostenitor nr. 5/15.01.1998 si certificatul de mostenitor nr. 6/15.01.1998 emise de BNP M.G.; certificatele medico – legale nr. 4435/C/24.11.1995 emise de LML B.; testamentele autentificate sub nr. 174/24.11.1995 si sub nr. 173/24.11.1995 de BNP C.C., declaratia data de V.T.M. la data de 11.03.1991; cererea formulata de V.T. M. si înregistrata sub nr. 204/11.03.1991.

La data de 02.10.2007, reclamanta a formulat CERERE DE MODIFICARE A ACTIUNII prin care a solicitat anularea în totalitate a celor 3 titluri indicate in cererea initiala, respectiv nr. 120689/2001, nr. 120690/2001. nr. 46952/1996 si obligarea Comisiei Judetene la emiterea de noi titluri prin includerea autoarei reclamantei, in modalitatea descrisa in cererea initiala.

De asemenea, a solicitat anularea in totalitate si a titlului de proprietate nr. 46867/17.06.1996 eliberat de Comisia Judeteana C. pentru suprafata de 5000 mp teren arabil situat pe raza com. L, satul R.V., pe numele exclusiv al lui P.M. si obligarea Comsiei Judetene C. la eliberarea unui nou titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata si acelasi amplasament pe numele celor trei copii ai lui O.T. si anume O.V.M., O.R. si O.E., respectiv mostenitorii acestora K.R., M.L.S. si P.M..

In motivarea cererii reclamanta arata, cu privire la acest ultim titlu, ca terenul a apartinut lui O.T., astfel ca reconstituirea trebuie facuta pe numele celor trei mostenitori ai acestuia (V.M., O.R. si O.E.), ca pârâta Comisia Judeteana C. a eliberat titlul numai pe numele lui P.M., luând în considerare numai cererea acesteia de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 5000 mp, nu si cererea lui V.M. înregistrata la Primaria L. sub nr. 204/RV/14.03.1991, precizând ca la aceasta cerere nu a primit nici un raspuns.

Pentru nulitatea acestui titlu au fost invocate disp. art. III lit. „a” din Legea 169/1997.

S-a reiterat, totodata, capatul de cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei pentru suprafata de 5 ha teren arabil situat pe raza comunei L., sat R.V., precum si pentru surpafata de 5 ha teren arabil si 1/2 loc de casa, situat în com. D.M. si obligarea Comisiei Judetene C. la eliberarea titlurilor de proprietate pentru aceste suprafete, mentionându-se ca prin actele anexate, respectiv actul de vânzare –cumparare nr. 5891/1934, procura nr. 2073/1945, adresa nr. 531211/17.01.1951 a Ministerului A. s-a dovedit ca terenurile sunt proprietatea autorilor reclamantei.

La data de 02.10.2007 reclamanta si-a modificat actiunea în sensul introducerii în cauza a pârâtei M.S.L., în calitate de mostenitoare a defunctei O.R..

La data de 12.10..2007, pârâta M.S.L. a depus un înscris având natura juridica a unei întâmpinari, in cadrul careia învedereaza ca este unica mostenitoare a lui O.T.R., la rândul ei mostenitoare a parintilor sai O.T. si O. D., alaturi de sora ei O.T.M., iar privitor la revendicarea proprietatilor la care mama sa era îndreptatita exista pe rolul Judecatoriei L.G. dosarul cu nr. 327/249/2007.

Pârâta mentioneaza, de asemenea, ca a întâmpinat greutati în revendicarea terenurilor pe care le-au detinut bunicii sai, obtinând dupa demersuri îndelungate 2 titluri de proprietate nr. 120689 si 120690 ambele emise la data de 04.01.2001, precum si recunoasterea de catre Consiliul Local L. ca pentru suprafata de 3,60 ha nu s-a emis înca titlu de proprietate (potrivit adresei nr. 857/13.03.2006).

În ce priveste solicitarea reclamantei K.R. de a se anula în totalitate unele titluri de proprietate, pârâta mentioneaza ca în niciun caz nu îi pot fi afectate drepturile, în calitate de mostenitoare a mamei sale O.T.R., ca urmare a acestui demers, putându-se discuta doar despre o eventuala anulare partiala a unor titluri de proprietate.

La întâmpinare s-au atasat urmatoarele acte în xerocopie: certificatul de calitate de mostenitor nr. 83/16.08.2005 emis de BNP Asociati M.G.O. si A.A. J.; adresa nr. 857/13.03.2006 emisa de Primaria com. L.

La data de 16.10.2007, pârâta M.S.L. a formulat o cerere prin care a invocat pe cale de exceptie nulitatea partiala a titlului de proprietate nr. 46867/17.06.1996.

In sedinta publica din 04.12.2007, instanta a pus în discutia partilor calificarea cererii, stabilind ca aceasta are natura juridica a unei cereri reconventionale având ca obiect constatare nulitate partiala a titlului de proprietate nr. 46867/17.06.1996.

In motivarea cererii reconventionale pârâta arata ca titlul mai sus mentionat a fost eliberat numai pe numele lui P.M., desi, asa cum sustine si reclamanta prin actiunea principala, trebuiau inclusi pe acest titlu cei 3 mostenitori, respectiv: M.S.L. (mostenitoare a lui O.T.R.), K.R. (mostenitoare a lui O.T.M.) si P.M. (mostenitoare a lui O.T.E.).

Cererea nu a fost întemeiata în drept.

Pârâta P.M. a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri: cererea formulata de O.I.E. si cererea formulata de P.E.M.; hotarârea nr. 399/04.04.2002 emisa de Comisia Judeteana C., adeverinta nr. 1200/03.08.2001 emisa de Primaria com. L.

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 4411/05.11.2007 Primaria com. L. a comunicat faptul ca autorul Titlului de proprietate nr. 46952/1996 este O.(N.) D. si nu are nici un grad de rudenie si nici o alta legatura cu familia O.T. si O.D., ca acesti din urma defuncti au detinut în proprietate suprafata totala de 24,93 ha, iar reconstituirea acesteia s-a facut astfel: 3,60 ha – anexa 3 poz. 235 – Legea 18/1991; 3,00 ha – Anexa 19 poz. 29 – Legea 18/1991; 18,33 ha – anexa 37 poz. 5 – Legea 169/1997 si 1/2000; 0,20 ha – disp. 53/2001 – Legea 10/2000, precizând ca pentru terenul de 3,60 ha nu a fost întocmita fisa de punere în posesie.

Alaturat acestei adrese au fost atasate urmatoarele înscrisuri: certificatele nr. C- 3422/27.03.1998, nr. C-1372/19.02.1998 si nr. C-797/24.06.1992 emise de D.G. a A.S.; anexele nr. 3, 19 si 37; Dispozitia Primarului com. L. nr. 53/21.11.2001 privind restituirea suprafetei de 2000 m.p.

S-au mai depus la dosar urmatoarele acte; titlul de proprietate nr. 46867/1996; fisa de punere în posesie; adresa nr. 916/03.10.2007 emisa de A. N. – Directia Judeteana C.; planul de cultura individual pe anul 1950 de la Primaria R.V. – privind pe V.N.; sentinta civila nr. 177/31.03.2004 pronuntata de Judecatoria L.G. în dosarul nr. 888/2002; practica judiciara.

La data de 04.12.2007, reclamanta a depus la dosar o cerere în care precizeaza ca la pct. 4 din actiunea modificata a solicitat anularea în totalitate a titlului de proprietate nr. 46867/1996, dar din eroare a fost mentionata suprafata de 5000 mp, în loc de 5,00 ha cât este trecut în titlu.

La cererea partilor s-a dispus atasarea dosarului nr. 327/05.03.2007 al Judecatoriei L.G., în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 926/23.11.2007.

Solutionând cauza, prin sentinta civila nr. 267/25.03.2008 instanta a respins actiunea reclamantei astfel cum a fost completata si precizata, precum si cererea reconventionala a pârâtei – reclamante ca neîntemeiate.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta, iar prin decizia civila nr. 919/R/24.11.2008 Tribunalul C. a admis recursul, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare, motivat de faptul ca instanta nu a analizat toate aspectele ce tin de fondul cauzei, respectiv nu au fost depuse toate actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 46867/1996, neputându-se analiza legalitatea emiterii acestuia, retinându-se, totodata, ca instanta s-a pronuntat pe un alt titlu de proprietate, respectiv nr. 6952/1996.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei L.G. sub nr. 105/249/27.01.2009.

În sedinta publica din 25.02.2009, reclamanta, prin aparator, a precizat ca în mod eronat în actiunea initiala s-a mentionat ca se solicita nulitatea titlului de proprietate nr. 6952/01.08.1996, în realitate fiind vorba de Titlul de proprietate nr. 46952/01.08.1996.

În aceeasi sedinta, instanta, având în vedere ca s-a solicitat nulitatea absoluta a Titlurilor de proprietate nr. 120689/04.01.2001 si nr. 120690/04.01.2001, terenurile reconstituite prin aceste titluri fiind situate pe raza com. F. si având în vedere prevederile art. 52 si urmatoarele din Lg. 18/1991, precum si faptul ca toate actele care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate se afla la aceasta comisie si pentru ca hotarârea ce se va pronunta sa-i fie opozabila, în baza rolului activ, în conformitate cu disp. art. 129 C.p.civ, a pus în discutia partilor necesitatea introducerii în cauza a Comisiei Locale F. – Lg. 18/1991.

De asemenea, în aceeasi sedinta, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comisiei Locale D.M., având în vedere capatul de cerere din actiunea reclamantei privind reconstituirea dreptului de proprietate a unei suprafete de teren aflata pe raza acestei localitati.

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 743/09.03.2009 Primaria com. L. a precizat înca o data faptul ca O.D. (casatorita initial cu O.P. si apoi cu N.I.), pe numele careia s-a eliberat titlul de proprietate nr. 46952/01.08.1996, nu are nici un grad de rudenie cu O.T. si O.D. Mai comunica faptul ca toate reconstituirile au fost aprobate conform registrelor agricole din perioada anilor 1948 si pâna la colectivizare, dar aceste registre nu mai sunt detinute de primarie, întrucât au fost preluate de Directia Arhivelor Statului C., atasând urmatoarele înscrisuri: copie registrului agricol pe perioada 2007 – 2011 de la partida numitei O.(N) D.; certificatele de nastere, de casatorie si deces ale numitei N.D.

De asemenea, cu adresa nr. 448/18.03.2009 Primaria com. F. a comunicat faptul ca nu poate înainta actele care au stat la baza emiterii TP nr. 120689/04.01.2001 si nr. 120690/04.01.2001, deoarece toate actele au fost depuse la Primaria com. L.

În sedinta din 18.03.2009, instanta, având în vedere decizia instantei de recurs, a apreciat necesara revenirea cu adresa catre Comisia Locala L., solicitând sa înainteze toate actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 46952/1996.

În aceeasi sedinta, reclamanta, prin aparator, a precizat ca nu insista în emiterea adresei catre Comisia Locala L. sa înainteze toate actele care au stat la baza emiterii Titlului de proprietate nr. 46952/1996, întrucât priveste persoane care nu au legatura cu partile din cauza de fata,

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 962/30.03.2009, Primaria com. L. a comunicat faptul ca prin cererea nr. 2021/19.08.2005 reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctului O.T. si nu de pe urma defunctului V.N., iar aceasta cerere a fost respinsa, potrivit procesului – verbal din 08.02.2006.

Alaturat adresei au fost anexate urmatoarele acte: procesul – verbal din 08.02.2006; cererile nr. 204/11.03.1991, nr. 205/11.03.1991, anexele 3 si 19; cererea nr. 15/05.03.1991; anexa 2a poz. 8; cererile nr. 2/18.11.1997 si 162/20.01.1998; anexa 37; notificarea 58/2001.

Instanta, analizând materialul probator administrat în cauza, a retinut urmatoarea situatie de fapt:

O.D.T. s-a casatorit cu O.D. (fosta M.) la data de 05.10.1916, O.D.T. decedând la data de 05.09.1965.

Din casatoria acestora au rezultat doi copii, respectiv O.T.M., casatorita cu V.N., si O.T.R.

O.D.T. a avut si un copil dintr-o alta casatorie, respectiv pe O.T.E., decedat la data de 27.04.1977 si care, la rândul sau, a avut o fiica, respectiv pe O.E.M., casatorita P. (pârâta P.E. M. din cauza de fata).

V.N. a decedat la data de 04.12.1995, iar V.T. M. (fosta O.) la data de 19.08.1997, ambii având-o ca mostenitoare pe reclamanta K.R. – în calitate de legatar universal, potrivit certificatelor de mostenitor nr. 5 si 6 din 15.01.1998 emise de BNP M.G. – mun. B.

O.T.R. (cunoscuta si sub numele de R.) a decedat la data de 19.08.2003, având-o ca unica mostenitoare pe pârâta M.S. – L. – fiica, potrivit certificatului de calitate de mostenitor nrs. 83/16.08.2005 emis de BNPA M.G.O.

Privitor la titlul de proprietate nr. 120689/2001 emis de Comisia Judeteana C. situatie este urmatoarea:

Prin cererile înregistrate sub nr. 204/11.03.1991 si nr. 205/11.03.1991 la Primaria com. L., petentele O.R. si V.M. (fosta O.) au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 3,00 ha de pe urma autorilor O. T. si O.D., fiind înscrise în Anexa 19 pozitia 29 (filele 54, 55 si 57).

Ulterior, O.T.R. si V.T.M. (fosta O.) au fost puse în posesie pe suprafata reconstituita, eliberându-se apoi pe numele lor Titlul de proprietate nr. 120689/04.01.2001 de catre Comisia Judeteana C. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor.

În legatura cu acest titlu, reclamanta a solicitat emiterea unui nou titlu pentru aceeasi suprafata dar pe numele lui O.(V.)M. – mostenitor K.R. si O. R. – mostenitor M.L.S.

Prin urmare, în titlul de proprietate nr. 120689/2001 emis de Comisia Judeteana C. s-a strecurat doar o eroare materiala, în ce priveste numele petentei V.M., autoarea reclamantei, care a fost înscrisa în titlu cu numele avut anterior încheierii casatoriei – acela de O. Aceasta împrejurare nu justifica însa anularea titlului (nulitatea intervenind doar în situatia emiterii titlului cu încalcarea normelor care stabilesc conditii de validitate a acestuia), reclamanta putându-se adresa Comsiei Judetene C. în vederea rectificarii titlului. Mai mult in acest titlu nu pot fi înscrise reclamanta si pârâta M.S.L., întrucât titlul se elibereaza pe numele celor care au formulat cerere, chiar daca decesul lor a intervenit dupa depunerea acestora, dar mai înainte de emiterea titlului.

Astfel, faptul ca O.T.R. si V.T.M. au decedat ulterior formularii cererii nu are relevanta, caci reconstituirea dreptului de proprietate se face pe numele solicitantului, a persoanei îndreptatite.

Din actele care au stat la baza emiterii acestui titlu nu rezulta ca titular al dreptului de proprietate ar fi O.E.M. casatorita P., ci titular este O.T.M. – casatorita V., iar acest aspect poate fi rectificat de Comisia Judeteana C. prin mentionarea initialelor titularelor, cererile de reconstituire fiind facute de acestea.

Privitor la titlul de proprietate nr. 120690/04.01.2001 de catre Comisia Judeteana C. situatia este urmatoarea:

Prin cererea înregistrata la Primaria com. L. sub nr. 2/18.11.1997 O.T. R. (fila 60), iar prin cererea înregistrata sub nr. 162/20.01.1998 P.E.M. (fila 61) au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren de 30 ha de pe urma defunctului O.T., fiind înscrise în Anexa 37 poz. 5 cu suprafata de 18,33 ha.

Ulterior, O.T.R si P.E.M. au fost puse în posesie pe suprafata reconstituita de 18,33 ha, eliberându-se apoi pe numele lor Titlul de proprietate nr. 120690/04.01.2001 de catre Comisia Judeteana C. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor.

Apoi, la solicitarea Comisiei Locale L., reclamanta K.R. (în calitate de mostenitoare a defunctei V.T.M.) a fost trecuta din eroare pe titlul de proprietate alaturi de O.T.R. si P.M., eroare sesizata ulterior tot de comisia locala, comisie care i-a solicitat Comisiei Judetene C. radierea acesteia din Anexa 37 poz. 5, deoarece nu este mostenitor legal îndreptatit (fila 93 din dosar).

Prin Hotarârea nr. 399/04.04.2002 Comisia Judeteana C. a admis propunerea privind radierea mostenitoarei K.R. din Anexa 37 poz. 5, împotriva acestei hotarâri reclamanta a formulat plângere, ce a facut obiectul dosarului civil nr. 888/2002 înregistrat pe rolul Judecatoriei L.G. iar prin sentinta civila nr. 177/31.03.2004, irevocabila prin nerecurare, s-a constatat perimata actiunea reclamantei.

Contrar sustinerilor reclamantei, instanta apreciaza ca aceasta nu mai poate contesta la acest moment legalitatea titlului mai sus mentionat, nefiindu-i permis sa treaca peste procedura obligatorie prev. de art. 53 si urmatoarele din Lg 18/1991 (procedura pe care a initiat-o dar nu a finalizat-o, determinând prin lipsa sa de staruinta lasarea plângerii ce a format obiectul dosarului nr. 888/2002 în nelucrarea, cu consecinta perimarii ).

A nu corela dispozitiile art. 53 si urmatoarele din Lg. 18/1991 (care instituie procedura speciala la îndemâna persoanelor direct interesate) cu cele ale art. III din Lg. 169/1997 (care instituie cauze speciale de nulitate ce pot fi invocate în cadrul unei actiuni de drept comun în declararea nulitatii actelor de reconstituire, actiune la dispozitia tertilor) înseamna a da o interpretare contrara principiului securitatii raporturilor juridice civile.

Astfel, cum hotarârea nr. 399/2002 a Comisiei Judetene a ramas definitiva, aceasta si-a produs toate efectele, situatie fata de care reclamanta a fost radiata de pe titlul de proprietate.

Dispozitiile art. 11 al. 3 din Legea 18/1991 prevad ca „Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere…”, aspect reglementat si de art. 11 al. 1 din HG 890/2005, iar din analiza prevederilor art. 13 al. 2 din Legea 18/1991 rezulta ca nu trebuie sa existe certificat de mostenitor, caci cererea formulata la comisie te repune în termenul de acceptare.

Este adevarat ca art. 13 al. 3 din Legea 18/1991 prevede ca „Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmând ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun.”, însa acest alineat nu poate fi scos din context, cele trei alineate ale art. 13 trebuind coroborate, desprinzându-se concluzia ca titlul de proprietate se emite pe numele tuturor mostenitorilor care au formulat cerere, nu si pe acelora care nu au formulat cerere.

Mai mult decât atât, nici o dispozitie a Legii 18/1991 modificata sau a Legii 1/2000 nu prevede obligatia pentru mostenitorul care formuleaza cererea de a-i anunta pe ceilalti mostenitori ai autorului, dar nici obligatia comisiei locale si a comisiei judetene sa efectueze verificari în privinta existentei altor mostenitori ai autorului defunct.

În speta, cererile au fost formulate si semnate de solicitanti, astfel ca titlurile de proprietate s-au emis numai pe numele acestora.

Cât priveste titlul de proprietate nr. 46952/01.08.1996 emis de Comisia Judeteana C. (a carui anulare a fost de asemenea solicitata prin cererea completatoare), situatie este urmatoarea:

Din relatiile comunicate de pârâta Comisia Locala L. si din actele de stare civila depuse la dosar rezulta ca persoana pe numele careia a fost emis acest titlu (al carei nume coincide cu cel al mamei lui O.T.R. si V.T.M.) nu este ruda cu partile din dosar.

Într-adevar, instanta s-a conformat deciziei instantei de recurs si i-a solicitat Comisiei Locale L. date suplimentare, date înaintate cu adresa nr. 743/09.03.2009, fiind atasata, în plus, alaturi de actele de stare civila, si fila din registrul agricol pe anii 2007 – 2011 la pozitia de rol a numitei O.D. (nascuta T., casatorita O. apoi N. si decedata N.). O.D. din titlul mentionat este nascuta la data de 14.02.1919, pe când O.D. (sotia lui O.T.) a avut numele de domnisoara de M. si a fost nascuta la data da 19.08.1882 (filele 149 si 150 din dosar), cele doua fiind deci persoane distincte.

O.D. (sotia lui O.T.) a decedat la data de 09.05.1966 (fila 262 din dosar), astfel ca nu avea cum sa formuleze în nume propriu cerere în baza Legii 18/1991, iar O.D. (decedata N.) de pe titlu a decedat la 23.03.1996.

Astfel, reclamanta este în eroare atunci când contesta acest titlu, caci, în realitate, ea se refera la suprafata de teren de 3,60 ha ce figura în anexa 3, pozitia 235, suprafata reconstituita de la autor O.T. De altfel, chiar aparatorul reclamantei a facut referire cu ocazia concluziilor pe fond la aceasta eroare, solicitând obligarea Comisiei J. la emiterea titlului de proprietate.

Chiar daca instanta s-ar considera învestita cu acest capat de cerere, astfel cum a fost precizat cu încalcarea normelor de procedura, ar aprecia solicitarea reclamantei ca neîntemeiata.

Astfel în anexa 3, pozitia 235, au fost înscrise initial O.T.R. si O.T. M. (casatorita V.), iar prin hotarârea nr. 738/30.03.2007 a Comisiei Judetene C. s-a dispus înscrierea lui P.E.M. alaturi de ceilalti mostenitori.

Deci, reconstituirea pentru suprafata de 3,60 ha s-a facut pe numele mostenitoarelor O.T.R., O.T.M. (casatorita V.) si P.E.M., cele 3 fiind înscrise în Anexa 3 poz. 235 (fila 219 din dosar), figurând, deci, si autoarea reclamantei cu numele dinaintea casatoriei (ca O.M., iar nu V.M.).

Cât priveste aceasta suprafata, astfel cum reiese din relatiile comunicate de Comisia Locala L., precum si din dosarul nr. 327/249/2007 (atasat) nu s-a realizat pâna în prezent punerea în posesie tot din cauza mostenitorilor. Or, potrivit dispozitiilor art.36 al 1 din HG 890/2005, Comisia Judeteana emite titlurile de proprietate pe baza documentatiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesul verbal de punere în posesie si schitele terenurilor. Astfel, mai întâi trebuie efectuata punerea în posesie, întocmita fisa de punere în posesie si, ulterior, în baza acesteia, se emite titlul de proprietate.

Or, în speta, cum punerea în posesie nu avut loc, pe cale de consecinta nici titlul de proprietate nu a fost emis, astfel ca, neexistând titlu, reclamata nu are un act a carui nulitate sa o solicite.

Cât priveste titlul de proprietate nr. 46867/17.06.1996 eliberat de Comisia Judeteana C. situatia este urmatoarea:

În privinta pârâtei P.E.M. (fiica lui O.T.E.), într-adevar, si aceasta a formulat cerere în anul 1991, respectiv cererea înregistrata sub nr. 15/R/05.03.1991 prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5,00 ha, fiind înscrisa în Anexa 2a la poz. 6 (filele 58 si 59 din dosar). În legatura cu Anexa 2a de mentionat ca, potrivit HG nr. 131/1991, acesta cuprinde membrii cooperatori care au adus pamânt în C.A.P., suprafete mai mari de 0,5 ha de persoana îndreptatita (sot-sotie), si care solicita în scris stabilirea dreptului de proprietate

Ulterior, P.E.M. a fost pusa în posesie pe suprafata reconstituita, eliberându-se apoi pe numele sau Titlul de proprietate nr. 46867/17.06.1996 de catre Comisia Judeteana C. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor.

Deci, aceasta suprafata de 5,00 ha a fost solicitata în nume propriu, iar nu dupa autorii sai.

Este adevarat ca la cele doua comisii nu se mai regaseste procesul – verbal prin care s-a validat înscrierea pârâtei în Anexa 2a, dar, având în vedere ca nimeni nu a contestat înscrierea acestei pârâte în anexa mentionata, posibilitate pe care o aveau în conformitate cu prevederile art. 29 al 2 din HG 131/1991 (în vigoare la momentul respectiv), aceasta si-a produs toate efectele, ducând în final la emiterea titlului de proprietate.

Coroborând cererea formulata de pârâta P.M. cu cea formulata de mama sa O.E. rezulta ca solicitarea se refera la terenul înscris în CAP de tatal pârâtei O.E. De altfel, terenul cu care defunctul O.T. figura înscris în registrul agricol din 1948 în suprafata de 24,93 ha (fila nr. 50) a fost reconstituita în totalitate, astfel cum reiese din relatiile comunicate de Comisia Locala L. si actele de la dosar (18,33 ha – titlul de proprietate nr.120690/04.01.2001; 3,6 ha – anexa 3, pozitia 235; 3 ha – titlul de proprietate nr.120689/2001).

Instanta a retinut de altfel anterior ca pârâta P.M. a facut demersuri în sensul reconstituirii dreptului de proprietate de la autor O.T. doar dupa anul 1998 (cererea din anul 1998 formulata de acesta – fila 266 –fiind admisa, pârâta fiind inclusa în consecinta în anexa 3 pozitia 235) .

Ulterior, cererea înregistrata sub nr. 83/15.09.2005, prin care pârâta P.M. solicita reconstituirea suprafetei de 9,98 ha ce au apartinut lui O.T. (fila 44) a fost respinsa prin Hotârârea Comisiei J. nr. 29/13.02.2006 ( fila 42).

Prin urmare instanta apreciaza ca dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 5 ha nu a fost reconstituit de pe urma defunctului O.T., motiv pentru care apreciaza solicitarea de anulare a titlul de proprietate nr. 46867/1996 formulata de reclamanta drept neîntemeiata.

Nu în ultimul rând, de mentionat este si faptul ca la momentul respectiv celelalte mostenitoare ale defunctului O.T., respectiv O.T.R. si O.T.M. (V.) traiau si nimic nu le împiedica sa conteste masurile dispuse de cele doua comisii în legatura cu terenul solicitat de pârâta P.M. sau sa formuleze cerere si pentru suprafata de 5 ha, ceea ce nu au facut, situatie care confirma înca o data ca cererea nu a vizat vreun teren de la autorul O.T..

În legatura cu acest titlu, de precizat ca desi li s-a solicitat celor doua comisii sa înainteze toate actele care au sta la baza emiterii acestuia (având în vedere decizia instantei de recurs), alte documente în afara celor înaintate nu mai exista, aspect confirmat cu adresa nr. 614/28.02.2008 (fila 317), adresa nr. 2513/14.04.2009 (fila 75), adresa nr. 1186/30.04.2009 (fila 80), adresa nr. 1414/19.05.2009 (fila 104), adresa nr. 4300/26.05.2009 (fila 105).

Referitor la capatul de cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren arabil situat în com. L., sat. R.V., 5 ha teren arabil si 1 /2 loc de casa situat în com. DM )(potrivit cererii modificatoare), situatie este urmatoarea:

Într-adevar, prin cererea înregistrata la Comisia Locala L. sub nr. 2021/19.08.2005, reclamanta a solicitat recuperarea averii lasate defunctilor V.N. si V.M. de autorii acestora O.T. si O.D.

Solutionând cererea, Comisia Locala L., în sedinta din 08.02.2006, a respins-o, motivat de faptul ca reclamanta nu are calitate de mostenitor al defunctului O.T., iar toate suprafetele detinute de defunct au fost reconstituite.

Prin dispozitiile art. 51 din Legea nr. 18/1991 modificata si republicata s-a stabilit competenta comisiilor judetene de a solutiona toate contestatiile si propunerile comisiei locale, urmând ca împotriva hotarârilor comisiei judetene cel nemultumit sa faca plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul (art. 53 al. 2 si 54), iar din dispozitiile art. 55 – 57 din aceeasi lege rezulta obligativitatea acestei proceduri administrativ-jurisdictionale.

Aceste prevederi sunt puse la dispozitia persoanelor interesate, respectiv a fostilor proprietari sau a mostenitorilor acestora.

În speta, reclamanta, putea contesta la Comisia Judeteana C. solutia comisiei locale în cadrul careia se puteau verifica motivele care au dus la respingerea cererii sale, iar ulterior, daca era nemultumita de solutie, sa conteste la judecatorie hotarârea Comisiei Judetene C., ceea ce nu a facut, solutia fiind definitiva.

Cât priveste reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul situat pe raza com. DM, din actele dosarului rezulta ca nici V.M. în timpul vietii (aceasta decedând în anul 1997) si nici reclamanta nu au formulat o astfel de cerere.

Singura care a formulat o astfel de cerere a fost pârâta P.M., respectiv cererea înregistrata la Consiliul Local DM sub nr. 83/15.09.2005 (fila 44), de pe urma defunctului O.T., cerere respinsa de Comisia Locala DM prin Hotarârea nr. 29/13.02.2006, motivat de faptul ca terenul a fost reconstituit pe raza com L., hotarârea care nu a fost contestata.

Prevederile art. 5 si 6 din H.G. nr. 890/2005 stabilesc în mod concret atributiile comisiilor locale (analizarea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate, verificarea conditiilor prevazute de lege etc.) si ale comisiilor judetene de aplicare a Legii18/1991 (solutionarea contestatiilor formulate împotriva masurilor stabilite de comisiile locale, validarea sau invalidarea propunerilor comisiilor locale etc.), situatie fata de care instanta nu poate “prelua” din atributiile acestor comisii. Neexistând o cerere, comisia nu are ce solutiona.

Fata de aceasta situatie, se apreciaza ca nu se poate cere direct instantei prin cererea de chemare în judecata obligarea comisiei judetene la reconstituirea dreptului de proprietate.

Aceeasi este situatia si în legatura cu emiterea unui titlul de proprietate pentru suprafata solicitata. Se poate observa ca atâta vreme cât nu s-a reconstituit fizic terenul, nu se poate întocmi procesul-verbal de punere în posesie (atribut exclusiv al comisiei locale), iar titlul de proprietate se elibereaza de catre comisia judeteana conform fisei de punere în posesie, asa cum s-a mentionat si anterior.

Având în vedere considerentele de mai sus precum si dispozitiile art. III al l din Lg 169/1997. art. 53 si urmatoarele Lg 18/1991, instanta apreciaza neîntemeiata actiunea reclamantei, astfel cum a fost formulata si completata, urmând a o respinge ca atare.

Instanta urmeaza a respinge si cererea reconventionala formulata de pârâta reclamanta M.S.L., în temeiul dispozitiilor art .III al l din Lg 169/1997 si pentru considerentele dezvoltate cu ocazia analizarii capatului din cererea principala având acelasi obiect cu cererea reconventionala ( respectiv anularea titlul de proprietate nr. 46867/17.06.1996 emis de Comisia Judeteana C. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor, emis pe numele pârâtei P.M pentru suprafata de 5 ha ).

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARA§TE

Respinge cererea, astfel cum a fost completata si precizata, formulata de reclamanta K.R., în contradictoriu cu pârâtele P.(O.E.)M., M.S.L., COMISIA JUDETEANA C. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, COMISIA LOCALA L. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR,COMISIA LOCALA DM PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, si COMISIA LOCALA F. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR.

Respinge cererea reconventionala formulata de pârâta – reclamanta M.S.L. în contradictoriu cu reclamanta K.R. si pârâtele P.E.M., COMISIA JUDETEANA C. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR si COMISIA LOCALA L. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro