404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

FOND FUNCIAR, PLÂNGERE LEGEA NR. 18/1991

Pe rol solutionarea cauzei civile, având ca obiect plângere Legea nr. 18/1991, actiune formulata de reclamantul CG împotriva pârâtilor COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C si COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR S, ED-H, EC, EC, EV, EE-C si EF.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 11.06.2009, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când având nevoie de timp pentru a delibera instanta a amânat pronuntarea, la data de 18.06.2009 si în urma deliberarii a pronuntat urmatoarea hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin plângerea formulata la data de 18.12.2008 reclamantul CG a chemat în judecata pe pârâta COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C si pe pârâta si COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR S, solicitând anularea Hotarârii nr.2183 din 16.11.2007 data de pârâta Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor C.

În motivarea actiunii s-a aratat ca reclamantul a solicitat pârâtei Comisia Locala S sa fie înscris si reclamantul în anexa 36 la Legea nr.1/2000, respectiv la pozitia 75 din aceasta anexa, în calitate de mostenitor al autoarei BV, iar aceasta pârâta a fost de acord cu solicitarea reclamantului si a formulat propunere în acest sens pârâtei Comisia Judeteana C, dar aceasta din urma pârâta a respins propunerea prin hotarârea în litigiu.

A mai aratat reclamantul ca hotarârea atacata este neîntemeiata pentru ca pârâta Comisia Locala S nu a înaintat documentatia completa catre pârâta Comisia Judeteana C, respectiv cererea formulata în temeiul Legii nr. 18/1991 de catre împuternicitul mostenitorilor.

Actiunea nu a fost întemeiata în drept.

La cererea de chemare în judecata reclamantul a atasat în copie urmatoarele înscrisuri:cererea adresata de EH si EM la data de 20.03.1991 pentru a se reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului care a apartinut autorilor EN, BA si BV în favoarea petentilor si a numitilor EC, EA EI, EV si EE; un memoriu adresat Primarului com. I, actul de schimb de terenuri între CM si VE în anul 1933 si schita privitoare la amplasamentul acestor terenuri; certificate de stare civila privitoare la reclamant si la autoarea acestuia, defuncta CM, actul de identitate al reclamantului si certificatul de deces privitor la BV; Titlul de proprietate nr.124994 eliberat la data de 14.05.2002, planul de situatie al terenului indicat în titlul de proprietate indicat mai sus, memoriul adresat de reclamant primarului com. I la data de 01.08.2007, raspunsul comunicat reclamantului de primarul com. I, o anexa fara numar din care rezulta ca la pozitia 60 sunt înscrisi mostenitorii defunctului BA, printre acesti mostenitori aflându-se si reclamantul, anexa fara numar din care rezulta ca la pozitia 87 sunt înscrisi mostenitorii defunctei BVa, dar printre acesti mostenitori nu se afla si reclamantul, fisa de punere în posesie pentru terenul ce a apartinut defunctului EA, adresa prin care s-a comunicat reclamantului hotarârea în litigiu, Hotarârea nr.2183 data de pârâta Comisia Judeteana C.

Pârâta Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor C a formulat întâmpinare prin care a solicitat sa fie introdusa în cauza în calitate de pârâta Comisia Locala S si a solicitat pe fondul cauzei respingerea actiunii pe considerentul ca hotarârea atacata este legala si temeinica întrucât reclamantul nu a dovedit faptul ca a depus în termen cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate de la autoarea BV.

La întâmpinare pârâta Comisia Judeteana C a atasat în copie urmatoarele înscrisuri:adresa prin care s-a comunicat reclamantului hotarârea în litigiu, Hotarârea nr.2183 data de pârâta Comisia Judeteana C, cartea de identitate a reclamantului.

Pârâta Comisia Locala S nu a formulat întâmpinare dar a comunicat la dosarul cauzei cererea adresata de EH si EM la data de 20.03.1991 pentru a se reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului care a apartinut autorilor EN, BA si BV în favoarea petentilor si a numitilor EC, EA, EI, EV si EV.

În sedinta publica din data de 05.03.2007 reclamantul a prezentat pe numitul HED care a învederat ca prin cererea din anul 1991 nu a trecut si pe reclamant, deoarece terenul ce a apartinut mamei reclamantului a fost preluat de Stat.

Prin sentinta civila nr.221/12.03.2008 instanta a respins actiunea. Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs reclamantul, iar prin decizia civila nr. 551R/13.08.2008 Tribunalul C a admis recursul, a casat hotarârea si a trimis cauza spre rejudecare motivat de faptul ca instanta trebuia sa puna în discutia partilor necesitatea introducerii în cauza si a celorlalti mostenitori din titlul de proprietate si adeverinta de punere în posesie si sa suplimenteze probatoriul în vederea stabilirii motivului inadvertentelor între persoanele care au figurat pe adeverinta de punere în posesie si cei carora le-a fost emis titlul de proprietate.

Dupa casare cauza a fost înregistrata pe rolul instantei la data de 17.10.2008 sub nr. 1611.

Urmare a dispozitiilor instantei de casare, dupa punerea în discutia partilor a necesitatii introducerii în cauza si a celorlalti mostenitori, reclamantul a depus la 15.01.2009 cererea precizatoare calificata de instanta ca fiind o cerere completatoare a actiunii prin care solicita introducerea în cauza si a lui ED-H, EC si EC solicitând anularea Hotarârii nr.2184/16.11.2007, emisa de CJSDPT C, si modificarea titlului de proprietate nr.124994/14.05.2002, prin mentionarea sa în acest titlu alaturi de persoanele deja înscrise.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca este mostenitorul autoarei BV, în calitate de nepot de fiica, fiind fiul lui SM (decedata), care a fost fiica doar a lui SV, devenita ulterior E/B. Arata ca bunica sa SV s-a casatorit cu EA, care avea doi fii, D si N, iar împreuna au avut un fiu ED-H, pârât în prezenta cauza.

Arata ca numitii EVa (nascuta S) si sotul sau EA – tata si respectiv bunicul pârâtilor, au fost cunoscuti ulterior casatoriei sub numele de B, acesta fiind numele autoarei în titlul de proprietate si nu EV, sub acest nume fiind formulata si cererea de reconstituire.

Întrucât cei doi fii ai lui EA, D si N, au decedat, în locul acestora au fost mentionati urmatorii: EM, sotie supravietuitoare a fiului D, în prezent decedata, având ca fiu pe EC, pârât în cauza si EC, fiul lui N, pârât în cauza, apreciind ca atât el cât si pârâtii din prezenta cauza, sunt persoane îndreptatite la reconstituire în calitate de mostenitori ai lui BV.

Cu privire la cadrul procesual al cauzei si în sensul respectarii dispozitiei instantei de casare conform Deciziei civile nr.551/13.08.2008, solicita introducerea în cauza, în calitate de pârâti, numai persoanele mentionate în titlul de proprietate nr.124994/14.05.2002, respectiv EH si EC sau persoanele mostenitoare în cazul decesului acestora, respectiv pârâtii din cauza, EC, întrucât acestea sunt persoanele care prezinta interes în cauza, respectiv acestea pot fi vatamate în dreptul lor prin adaugarea unei alte persoane în titlul de proprietate respectiv.

Cu privire la dispozitia instantei de recurs de a se casa sentinta de fond sub aspectul punerii în discutia partilor a necesitarii introducerii în cauza si a celorlalti mostenitori, atât cei mentionati în titlu, cât si cei din adeverinta de punere în posesie, arata ca mentiunea este o recomandare de a se pune în discutia partilor fixarea corecta a cadrului procesual, nicidecum obligativitatea introducerii în cauza a tuturor persoanelor indicate. Arata ca nu considera ca fiind persoane interesate si util a fi introduse în cauza, persoanele din adeverinta de punere în posesie întrucât aceste persoane nu au formulat cerere de înscriere în titlul mentionat, reclamantul nu a solicitat mentionarea acestor persoane în titlu, cererea nr.3846/30.10.2007, fiind formulata numai în numele sau, iar obiectul cauzei îl constituie plângerea formulata împotriva unui act emis în solutionarea cererii, Hotarârea nr.2184/16.11.2007, care nu este opozabila persoanelor din adeverinta de punere în posesie, persoane care nu sunt nici vatamate, nici interesate, în cauza, nefiind formulata o cerere de emitere a unui titlul în sensul respectarii mentiunilor din adeverinta de punere în posesie, astfel încât ar acorda mai mult decât s-a solicitat într-o cale de atac ce apartine exclusiv reclamantului.

Pe fondul cauzei, arata reclamantul ca si-a dovedit dreptul de reconstituire, ca exista si recunoasterea dreptului sau de catre persoanele înscrise în titlul, în sensul ca, pâna în prezent partile mentionate în cauza au folosit în exclusivitate suprafata înscrisa, cota ce-i revine fiind folosita exclusiv de reclamant, beneficiind de produsele agricole aferentei cotei sale cu acceptul celorlalti pârâti.

Alaturat cererii, reclamantul a depus la dosar certificat de nastere seria Nz, nr.446689, privind pe SM, certificat de nastere seria N.o, nr.206432, privind pe reclamantul CG, certificat de deces seria D.7, nr.223940, privind pe CM, certificat de nastere seria Nh, nr.662647, privind pe ED-H, o declaratie autentificata sub nr.3342/11.07.2003, de BNP ID B.

La data de 19.03.2009 reclamantul si-a modificat din nou actiunea solicitând introducerea în cauza si a numitilor EV, EE-C si EF, în calitate de mostenitori ai lui CM, persoana înscrisa în titlul de proprietate – decedata, alaturi de pârâtul EC, deoarece EM a avut 3 fii: EC-fiu, pârât introdus deja în prezenta cauza, EG, fiul decedat, având ca mostenitor pe EV si EV, fiu, decedat cu mostenitorii: EE-C si EF.

La data de 12.05.2009 pârâtii EC, EV, EE-C si EF depun întâmpinare solicitând respingerea actiunii.

În motivarea acesteia se arata ca prin cererea introductiva, reclamantul a solicitat nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr.124994/14.05.2002, solicitând sa fie trecut si el în acest titlu de proprietate, motivat de faptul ca este fiul defunctei BM, care la rândul sau este fiica defunctilor BV si BA, persoanele de pe urma carora s-a reconstituit dreptul de proprietate.

Pârâtii arata ca nu contesta faptul ca autoarea reclamantului, BM, fiica defunctilor BV si BA, sora defunctilor EN, ED si EI, precum si a pârâtului EH, dar solicita respingerea actiunii formulata de reclamant, întrucât reclamantul CG împreuna cu nepoata sa MG (fiica sorei sale MS- decedata), figureaza înscrisi în registrul agricol al satului P, comuna G, vol.3, fila 16, pozitia 8, cu suprafata de 2,5 ha teren arabil extravilan reconstituita, ca urmare a cererilor depuse în calitate de mostenitori ai defunctei BM, de la autoarea BV, asa cum rezulta din adeverinta nr.1289/09.04.2009, emisa de Primaria comunei G.

Mai arata pârâtii ca, daca s-ar da curs cererii reclamantului CG, acesta împreuna cu nepoata sa MG, i-ar prejudicia, întrucât lor le-ar reveni o suprafata de teren mai mare decât dreptul lor legal de la mostenirea bunicilor BV si BA.

În dovedirea cererii pârâtii au solicitat proba cu acte si interogatoriul reclamantului.

În drept, si-au întemeiat cererea pe dispozitiile art.115 – 118 C.pr.civ.

În cauza au fost administrate probele cu înscrisuri si interogatoriu la propunerea reclamantului.

Analizând probele administrate instanta retine urmatoarele:

Astfel cum rezulta din actele de stare civila aflate la dosar reclamantul CG este fiul lui CM (nascuta S), aceasta din urma fiind fiica lui SV conform actelor de la fila 39.

SV la data nasterii lui SM avea 26 ani potrivit mentiunilor din certificatul de nastere al fiicei sale.

Contrar sustinerilor reclamantului instanta constata din actele de stare civila depuse ca acesta nu a facut dovada legaturii de rudenie cu numita BV care pretinde ca este bunica sa. Conform sustinerilor reclamantului, mama mamei sale, SV ar fi fost casatorita cu EA si a decedat sub numele de B conform certificatului de deces de la fila 109. Însa potrivit acestui certificat de deces BV s-a nascut la 31.12.1887. Ori comparând data nasterii acesteia cu vârsta pe care o avea aceasta la data nasterii prezumtivei fiice SM (26 ani) se constata ca datele nu concorda (1909-26 ani=1883, în timp ce anul nasterii lui BV este 1887).

Contrar sustinerilor reclamantului dovada filiatiei unei persoane nu se poate dovedi decât prin înscrisuri, cu acte de stare civila, nimeni neputând contesta, starea civila a persoanei care are folosirea unei stari civile conforme cu certificatul sau de nastere (art. 51 al.2 C.fam).

În mod exceptional dovada filiatiei se poate dovedi prin proba testimoniala în situatia în care nu au existat registre de stare civila, ori acestea au fost distruse sau pierdute, ori întocmirea lor a fost omisa (art. 16 din Legea 119/1996), situatii neaplicabile în speta însa în lipsa unei dovezi contrare. În consecinta declaratiile autentificate sub nr.743704.03.2009 de BNP AA date de numitii RC si PID în sensul ca defuncta BV este una si aceeasi persoana cu SV si EV nu au valoare probatorie, neputând rasturna prezumtia absoluta rezultata din prev. art. 51 al.2 C.fam.

Fata de împrejurarile susretinute raportate la cererea de reconstituire înregistrata sub nr. 1707/26.03.1991 formulata de EH, EM pentru reconstituirea suprafetei de 10 ha de pe urma lui BA si BV se apreciaza ca reclamantul nu este îndreptatit la reconstituire în lipsa dovezii legaturii de rudenie cu aceasta defuncta.

În acest sens se retine ca potrivit art. 700 C.civ., dreptul de a accepta succesiunea se prescrie într-un termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii.

Prin aparitia lg.18/1991, mostenitorii au fost repusi în termenul de acceptare a succesiunii autorului lor cu privire la terenurile care fac obiectul acestei legi speciale, considerându-se ca au acceptat succesiunea prin cererea adresata Comisiei Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Legea 18/1991 consacra prin art. 13 o exceptie de la principiul indivizibilitatii optiunii succesorale, beneficiind de prevederile ei aceia dintre succesibili care adreseaza cerere Comisiei Locale în conditiile stipulate în acest act normativ, cererea având valoare de acceptare a succesiunii pentru terenurile a caror reconstituire o solicita.

Conform art. 12 din HG 131/1991 (în vigoare la data formularii cererii de catre EH, EM), stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana îndreptatita, personal sau prin mandatar, iar când sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si în comun, fiind semnata de fiecare dintre ei.

În speta reclamantul a facut dovada ca numitul EDH a formulat cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate catre comisia locala de fond funciar, si în numele sau, desi nu l-a mai trecut în cerere, împrejurare ce rezulta din raspunsul la interogatoriu luat acestuia, contractul de mandat, fiind un contract consensual, consimtamântul partilor putând fi expres sau tacit, scris sau verbal, în speta existând un mandat verbal. Însa desi reclamantul a mandatat pe pârâtul EDH sa formuleze cererea de reconstituire si în numele sau, acesta fata de considerentele ce preced nu are calitatea de persoana îndreptatita la reconstituire nefacând dovada legaturii de rudenie cu autoarea BV. Prin urmare nici faptul ca a beneficiat de produsele cultivate pe teren astfel cum a rezultat din raspunsurile la interogatoriul luat lui EDH nu are relevanta în cauza.

În consecinta apararile pârâtilor EC, EV, EE-C si EF, sunt nerelevante, întrucât daca reclamantul ar fi avut calitatea de persoana îndreptatita, terenul de 2,5 ha este reconstituit reclamantului si surorii sale MS de pe urma mamei lor, prin titlul de proprietate 38175/1994, astfel cum rezulta din actele (cererea de reconstituire de la fila 115) care au stat la baza emiterii acestuia si nu dupa numita BV cum sustin pârâtii.

Fata de considerentele expuse instanta apreciaza actiunea formulata ca fiind neântemeiata urmând a o respinge pe cale consecinta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de reclamantul CG în contradictoriu cu pârâtele COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C si pe pârâta si COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR S, EDH, EC, EC, EV, EE-C si EF, ca neîntemeiata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pe rol solutionarea cauzei civile, având ca obiect plângere Legea nr. 18/1991, actiune formulata de reclamantul CG împotriva pârâtilor COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C si COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR S, ED-H, EC, EC, EV, EE-C si EF.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 11.06.2009, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când având nevoie de timp pentru a delibera instanta a amânat pronuntarea, la data de 18.06.2009 si în urma deliberarii a pronuntat urmatoarea hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin plângerea formulata la data de 18.12.2008 reclamantul CG a chemat în judecata pe pârâta COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C si pe pârâta si COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR S, solicitând anularea Hotarârii nr.2183 din 16.11.2007 data de pârâta Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor C.

În motivarea actiunii s-a aratat ca reclamantul a solicitat pârâtei Comisia Locala S sa fie înscris si reclamantul în anexa 36 la Legea nr.1/2000, respectiv la pozitia 75 din aceasta anexa, în calitate de mostenitor al autoarei BV, iar aceasta pârâta a fost de acord cu solicitarea reclamantului si a formulat propunere în acest sens pârâtei Comisia Judeteana C, dar aceasta din urma pârâta a respins propunerea prin hotarârea în litigiu.

A mai aratat reclamantul ca hotarârea atacata este neîntemeiata pentru ca pârâta Comisia Locala S nu a înaintat documentatia completa catre pârâta Comisia Judeteana C, respectiv cererea formulata în temeiul Legii nr. 18/1991 de catre împuternicitul mostenitorilor.

Actiunea nu a fost întemeiata în drept.

La cererea de chemare în judecata reclamantul a atasat în copie urmatoarele înscrisuri:cererea adresata de EH si EM la data de 20.03.1991 pentru a se reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului care a apartinut autorilor EN, BA si BV în favoarea petentilor si a numitilor EC, EA EI, EV si EE; un memoriu adresat Primarului com. I, actul de schimb de terenuri între CM si VE în anul 1933 si schita privitoare la amplasamentul acestor terenuri; certificate de stare civila privitoare la reclamant si la autoarea acestuia, defuncta CM, actul de identitate al reclamantului si certificatul de deces privitor la BV; Titlul de proprietate nr.124994 eliberat la data de 14.05.2002, planul de situatie al terenului indicat în titlul de proprietate indicat mai sus, memoriul adresat de reclamant primarului com. I la data de 01.08.2007, raspunsul comunicat reclamantului de primarul com. I, o anexa fara numar din care rezulta ca la pozitia 60 sunt înscrisi mostenitorii defunctului BA, printre acesti mostenitori aflându-se si reclamantul, anexa fara numar din care rezulta ca la pozitia 87 sunt înscrisi mostenitorii defunctei BVa, dar printre acesti mostenitori nu se afla si reclamantul, fisa de punere în posesie pentru terenul ce a apartinut defunctului EA, adresa prin care s-a comunicat reclamantului hotarârea în litigiu, Hotarârea nr.2183 data de pârâta Comisia Judeteana C.

Pârâta Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor C a formulat întâmpinare prin care a solicitat sa fie introdusa în cauza în calitate de pârâta Comisia Locala S si a solicitat pe fondul cauzei respingerea actiunii pe considerentul ca hotarârea atacata este legala si temeinica întrucât reclamantul nu a dovedit faptul ca a depus în termen cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate de la autoarea BV.

La întâmpinare pârâta Comisia Judeteana C a atasat în copie urmatoarele înscrisuri:adresa prin care s-a comunicat reclamantului hotarârea în litigiu, Hotarârea nr.2183 data de pârâta Comisia Judeteana C, cartea de identitate a reclamantului.

Pârâta Comisia Locala S nu a formulat întâmpinare dar a comunicat la dosarul cauzei cererea adresata de EH si EM la data de 20.03.1991 pentru a se reconstitui dreptul de proprietate asupra terenului care a apartinut autorilor EN, BA si BV în favoarea petentilor si a numitilor EC, EA, EI, EV si EV.

În sedinta publica din data de 05.03.2007 reclamantul a prezentat pe numitul HED care a învederat ca prin cererea din anul 1991 nu a trecut si pe reclamant, deoarece terenul ce a apartinut mamei reclamantului a fost preluat de Stat.

Prin sentinta civila nr.221/12.03.2008 instanta a respins actiunea. Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs reclamantul, iar prin decizia civila nr. 551R/13.08.2008 Tribunalul C a admis recursul, a casat hotarârea si a trimis cauza spre rejudecare motivat de faptul ca instanta trebuia sa puna în discutia partilor necesitatea introducerii în cauza si a celorlalti mostenitori din titlul de proprietate si adeverinta de punere în posesie si sa suplimenteze probatoriul în vederea stabilirii motivului inadvertentelor între persoanele care au figurat pe adeverinta de punere în posesie si cei carora le-a fost emis titlul de proprietate.

Dupa casare cauza a fost înregistrata pe rolul instantei la data de 17.10.2008 sub nr. 1611.

Urmare a dispozitiilor instantei de casare, dupa punerea în discutia partilor a necesitatii introducerii în cauza si a celorlalti mostenitori, reclamantul a depus la 15.01.2009 cererea precizatoare calificata de instanta ca fiind o cerere completatoare a actiunii prin care solicita introducerea în cauza si a lui ED-H, EC si EC solicitând anularea Hotarârii nr.2184/16.11.2007, emisa de CJSDPT C, si modificarea titlului de proprietate nr.124994/14.05.2002, prin mentionarea sa în acest titlu alaturi de persoanele deja înscrise.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca este mostenitorul autoarei BV, în calitate de nepot de fiica, fiind fiul lui SM (decedata), care a fost fiica doar a lui SV, devenita ulterior E/B. Arata ca bunica sa SV s-a casatorit cu EA, care avea doi fii, D si N, iar împreuna au avut un fiu ED-H, pârât în prezenta cauza.

Arata ca numitii EVa (nascuta S) si sotul sau EA – tata si respectiv bunicul pârâtilor, au fost cunoscuti ulterior casatoriei sub numele de B, acesta fiind numele autoarei în titlul de proprietate si nu EV, sub acest nume fiind formulata si cererea de reconstituire.

Întrucât cei doi fii ai lui EA, D si N, au decedat, în locul acestora au fost mentionati urmatorii: EM, sotie supravietuitoare a fiului D, în prezent decedata, având ca fiu pe EC, pârât în cauza si EC, fiul lui N, pârât în cauza, apreciind ca atât el cât si pârâtii din prezenta cauza, sunt persoane îndreptatite la reconstituire în calitate de mostenitori ai lui BV.

Cu privire la cadrul procesual al cauzei si în sensul respectarii dispozitiei instantei de casare conform Deciziei civile nr.551/13.08.2008, solicita introducerea în cauza, în calitate de pârâti, numai persoanele mentionate în titlul de proprietate nr.124994/14.05.2002, respectiv EH si EC sau persoanele mostenitoare în cazul decesului acestora, respectiv pârâtii din cauza, EC, întrucât acestea sunt persoanele care prezinta interes în cauza, respectiv acestea pot fi vatamate în dreptul lor prin adaugarea unei alte persoane în titlul de proprietate respectiv.

Cu privire la dispozitia instantei de recurs de a se casa sentinta de fond sub aspectul punerii în discutia partilor a necesitarii introducerii în cauza si a celorlalti mostenitori, atât cei mentionati în titlu, cât si cei din adeverinta de punere în posesie, arata ca mentiunea este o recomandare de a se pune în discutia partilor fixarea corecta a cadrului procesual, nicidecum obligativitatea introducerii în cauza a tuturor persoanelor indicate. Arata ca nu considera ca fiind persoane interesate si util a fi introduse în cauza, persoanele din adeverinta de punere în posesie întrucât aceste persoane nu au formulat cerere de înscriere în titlul mentionat, reclamantul nu a solicitat mentionarea acestor persoane în titlu, cererea nr.3846/30.10.2007, fiind formulata numai în numele sau, iar obiectul cauzei îl constituie plângerea formulata împotriva unui act emis în solutionarea cererii, Hotarârea nr.2184/16.11.2007, care nu este opozabila persoanelor din adeverinta de punere în posesie, persoane care nu sunt nici vatamate, nici interesate, în cauza, nefiind formulata o cerere de emitere a unui titlul în sensul respectarii mentiunilor din adeverinta de punere în posesie, astfel încât ar acorda mai mult decât s-a solicitat într-o cale de atac ce apartine exclusiv reclamantului.

Pe fondul cauzei, arata reclamantul ca si-a dovedit dreptul de reconstituire, ca exista si recunoasterea dreptului sau de catre persoanele înscrise în titlul, în sensul ca, pâna în prezent partile mentionate în cauza au folosit în exclusivitate suprafata înscrisa, cota ce-i revine fiind folosita exclusiv de reclamant, beneficiind de produsele agricole aferentei cotei sale cu acceptul celorlalti pârâti.

Alaturat cererii, reclamantul a depus la dosar certificat de nastere seria Nz, nr.446689, privind pe SM, certificat de nastere seria N.o, nr.206432, privind pe reclamantul CG, certificat de deces seria D.7, nr.223940, privind pe CM, certificat de nastere seria Nh, nr.662647, privind pe ED-H, o declaratie autentificata sub nr.3342/11.07.2003, de BNP ID B.

La data de 19.03.2009 reclamantul si-a modificat din nou actiunea solicitând introducerea în cauza si a numitilor EV, EE-C si EF, în calitate de mostenitori ai lui CM, persoana înscrisa în titlul de proprietate – decedata, alaturi de pârâtul EC, deoarece EM a avut 3 fii: EC-fiu, pârât introdus deja în prezenta cauza, EG, fiul decedat, având ca mostenitor pe EV si EV, fiu, decedat cu mostenitorii: EE-C si EF.

La data de 12.05.2009 pârâtii EC, EV, EE-C si EF depun întâmpinare solicitând respingerea actiunii.

În motivarea acesteia se arata ca prin cererea introductiva, reclamantul a solicitat nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr.124994/14.05.2002, solicitând sa fie trecut si el în acest titlu de proprietate, motivat de faptul ca este fiul defunctei BM, care la rândul sau este fiica defunctilor BV si BA, persoanele de pe urma carora s-a reconstituit dreptul de proprietate.

Pârâtii arata ca nu contesta faptul ca autoarea reclamantului, BM, fiica defunctilor BV si BA, sora defunctilor EN, ED si EI, precum si a pârâtului EH, dar solicita respingerea actiunii formulata de reclamant, întrucât reclamantul CG împreuna cu nepoata sa MG (fiica sorei sale MS- decedata), figureaza înscrisi în registrul agricol al satului P, comuna G, vol.3, fila 16, pozitia 8, cu suprafata de 2,5 ha teren arabil extravilan reconstituita, ca urmare a cererilor depuse în calitate de mostenitori ai defunctei BM, de la autoarea BV, asa cum rezulta din adeverinta nr.1289/09.04.2009, emisa de Primaria comunei G.

Mai arata pârâtii ca, daca s-ar da curs cererii reclamantului CG, acesta împreuna cu nepoata sa MG, i-ar prejudicia, întrucât lor le-ar reveni o suprafata de teren mai mare decât dreptul lor legal de la mostenirea bunicilor BV si BA.

În dovedirea cererii pârâtii au solicitat proba cu acte si interogatoriul reclamantului.

În drept, si-au întemeiat cererea pe dispozitiile art.115 – 118 C.pr.civ.

În cauza au fost administrate probele cu înscrisuri si interogatoriu la propunerea reclamantului.

Analizând probele administrate instanta retine urmatoarele:

Astfel cum rezulta din actele de stare civila aflate la dosar reclamantul CG este fiul lui CM (nascuta S), aceasta din urma fiind fiica lui SV conform actelor de la fila 39.

SV la data nasterii lui SM avea 26 ani potrivit mentiunilor din certificatul de nastere al fiicei sale.

Contrar sustinerilor reclamantului instanta constata din actele de stare civila depuse ca acesta nu a facut dovada legaturii de rudenie cu numita BV care pretinde ca este bunica sa. Conform sustinerilor reclamantului, mama mamei sale, SV ar fi fost casatorita cu EA si a decedat sub numele de B conform certificatului de deces de la fila 109. Însa potrivit acestui certificat de deces BV s-a nascut la 31.12.1887. Ori comparând data nasterii acesteia cu vârsta pe care o avea aceasta la data nasterii prezumtivei fiice SM (26 ani) se constata ca datele nu concorda (1909-26 ani=1883, în timp ce anul nasterii lui BV este 1887).

Contrar sustinerilor reclamantului dovada filiatiei unei persoane nu se poate dovedi decât prin înscrisuri, cu acte de stare civila, nimeni neputând contesta, starea civila a persoanei care are folosirea unei stari civile conforme cu certificatul sau de nastere (art. 51 al.2 C.fam).

În mod exceptional dovada filiatiei se poate dovedi prin proba testimoniala în situatia în care nu au existat registre de stare civila, ori acestea au fost distruse sau pierdute, ori întocmirea lor a fost omisa (art. 16 din Legea 119/1996), situatii neaplicabile în speta însa în lipsa unei dovezi contrare. În consecinta declaratiile autentificate sub nr.743704.03.2009 de BNP AA date de numitii RC si PID în sensul ca defuncta BV este una si aceeasi persoana cu SV si EV nu au valoare probatorie, neputând rasturna prezumtia absoluta rezultata din prev. art. 51 al.2 C.fam.

Fata de împrejurarile susretinute raportate la cererea de reconstituire înregistrata sub nr. 1707/26.03.1991 formulata de EH, EM pentru reconstituirea suprafetei de 10 ha de pe urma lui BA si BV se apreciaza ca reclamantul nu este îndreptatit la reconstituire în lipsa dovezii legaturii de rudenie cu aceasta defuncta.

În acest sens se retine ca potrivit art. 700 C.civ., dreptul de a accepta succesiunea se prescrie într-un termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii.

Prin aparitia lg.18/1991, mostenitorii au fost repusi în termenul de acceptare a succesiunii autorului lor cu privire la terenurile care fac obiectul acestei legi speciale, considerându-se ca au acceptat succesiunea prin cererea adresata Comisiei Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Legea 18/1991 consacra prin art. 13 o exceptie de la principiul indivizibilitatii optiunii succesorale, beneficiind de prevederile ei aceia dintre succesibili care adreseaza cerere Comisiei Locale în conditiile stipulate în acest act normativ, cererea având valoare de acceptare a succesiunii pentru terenurile a caror reconstituire o solicita.

Conform art. 12 din HG 131/1991 (în vigoare la data formularii cererii de catre EH, EM), stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana îndreptatita, personal sau prin mandatar, iar când sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si în comun, fiind semnata de fiecare dintre ei.

În speta reclamantul a facut dovada ca numitul EDH a formulat cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate catre comisia locala de fond funciar, si în numele sau, desi nu l-a mai trecut în cerere, împrejurare ce rezulta din raspunsul la interogatoriu luat acestuia, contractul de mandat, fiind un contract consensual, consimtamântul partilor putând fi expres sau tacit, scris sau verbal, în speta existând un mandat verbal. Însa desi reclamantul a mandatat pe pârâtul EDH sa formuleze cererea de reconstituire si în numele sau, acesta fata de considerentele ce preced nu are calitatea de persoana îndreptatita la reconstituire nefacând dovada legaturii de rudenie cu autoarea BV. Prin urmare nici faptul ca a beneficiat de produsele cultivate pe teren astfel cum a rezultat din raspunsurile la interogatoriul luat lui EDH nu are relevanta în cauza.

În consecinta apararile pârâtilor EC, EV, EE-C si EF, sunt nerelevante, întrucât daca reclamantul ar fi avut calitatea de persoana îndreptatita, terenul de 2,5 ha este reconstituit reclamantului si surorii sale MS de pe urma mamei lor, prin titlul de proprietate 38175/1994, astfel cum rezulta din actele (cererea de reconstituire de la fila 115) care au stat la baza emiterii acestuia si nu dupa numita BV cum sustin pârâtii.

Fata de considerentele expuse instanta apreciaza actiunea formulata ca fiind neântemeiata urmând a o respinge pe cale consecinta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de reclamantul CG în contradictoriu cu pârâtele COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR C si pe pârâta si COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR S, EDH, EC, EC, EV, EE-C si EF, ca neîntemeiata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Etichete: ,

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro