404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

REZOLUŢIUNE CONTRACT – DE VÂNZARE CUMPĂRARE

Pe rol, solutionarea cauzei civile având ca obiect rezolutiune contract de vânzare-cumparare, actiune formulata de reclamantul SBC, împotriva pârâtului MV.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat reclamantul si pârâtul asistat de avocat CM cu delegatie la dosar.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefier, dupa care:

Instanta solicita reclamantului sa precizeze obiectul actiunii, respectiv ce anume solicita de la pârât.

Reclamantul precizeaza ca solicita anularea contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.1147/04.11.2008 de BNP CC.

Instanta invoca din oficiu exceptia lipsei conditiei coparticiparii procesuale pasive obligatorii decurgând din prev. art. 48 C.p.civ., dupa care explica reclamantului semnificatia exceptiei si o pune în discutia partilor.

Reclamantul arata ca este de acord cu exceptia invocata si solicita admiterea acesteia.

Pârâtul prin avocat solicita admiterea exceptiei invocate apreciind ca în cauza trebuia sa figureze si SC S SA.

Instanta ramâne în pronuntare pe exceptia invocata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata.

Prin actiunea introdusa la aceasta instanta la data de 28.01.2009 si înregistrata sub nr. 119/249/2009, reclamantul S.B.C., a chemat în judecata pe pârâtul M. V., solicitând rezilierea contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.1147/04.11.2008 de BNP CC, cu sediul în com.D.M., jud.C, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, se arata ca, la data de 08.08.2003 a cumparat printr-un act sub semnatura privata intitulat chitanta, prin care pârâtul s-a obligat sa-i vânda terenul arabil extravilan în suprafata de 2.500 mp, situat pe raza comunei L-S jud. C, tarlaua 54/8, parcela 26, cu vecinatatile: Nord – Drum, Est – drum si V R, Sud – DN3, Vest – D. A.

Se arata ca în urma unor discutii a aflat ca pârâtul intentiona sa vânda terenul sus mentionat, desi reclamantul îi achitase integral pretul si a intrat în posesia terenului, motiv pentru care a formulat cerere la Judecatoria L G prin care a solicitat pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic, cerere care a fost admisa prin sentinta civila nr.1174/04.12.2008, pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara, în dosarul nr.X/249/2008.

De asemenea, se arata ca pârâtul a vândut terenul sus mentionat lui SC S SA, fapt pentru care reclamantul a luat legatura cu administratorul societatii R M, aducându-i la cunostinta ca terenul în cauza a fost cumparat de catre reclamant, însa administratorul societatii a ignorat cele mentionate de catre acesta.

Reclamantul a mai aratat ca s-a prezentat la Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara C, în vederea întabularii si întocmirii actelor cadastrale, unde i s-a adus la cunostinta ca nu se poate proceda la întabularea terenului întrucât mai exista un proprietar pe aceeasi suprafata de teren.

Actiunea nu a fost întemeiata în drept.

În dovedirea actiunii formulate reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri si martori.

Actiunea este legal timbrata, conform chitantei nr.1786587/09.02.2009 si 3 lei timbru judiciar.

Alaturat actiunii reclamantul a atasat în copie urmatoarele acte: contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.1147/04.11.2008 de BNP CC, sentinta civila nr.1174/04.12.2008, pronuntata de Judecatoria L G, în dosarul nr.969/249/2008.

Pârâtul, desi legal citat nu a depus întâmpinare, pentru a-si preciza apararile.

La termenul din data de 19.02.2009 instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei conditiei privind coparticiparea procesuala pasiva obligatorie, pe care o va admite motivat de urmatoarele:

Prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.1147/04.11.2008 de BNP C C pârâtul M V a vândut lui SC S SA terenul arabil extravilan în suprafata de 2500 mp situat în com. L, tarlaua 51/1, parcela 287, jud. C.

Prin sentinta civila nr. 1174/04.12.2008 pronuntata de Judecatoria L G, reclamantul a obtinut în contradictoriu cu acelasi pârât MV, dreptul de proprietate asupra terenului arabil extravilan în suprafata de 2500 mp situat în com. L, în tarlaua 54/3, parcela 27, jud. C.

Motivele invocate de reclamant, constând în vânzarea aceluiasi teren de catre pârât unei alte persoane, desi pârâtul încheiase cu reclamantul un antecontract de vânzare cumparare pentru care se afla în litigiu, se circumscriu sanctiunii nulitatii actului, vizând vânzarea lucrului altuia în cunostinta de cauza, ca fiind o operatiune speculativa, iar instanta are obligatia în baza rolului activ, fata de obiectul cererii cu care a fost investita, sa faca o corecta calificare a sanctiunii aplicabile contractului, chiar daca reclamantul a folosit un termen impropriu pentru a denumi sanctiunea.

Fata de împrejurarile susretinute se apreciaza ca raportul juridic dedus judecatii decurge din contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.1147/04.11.2008 , încheiat între pârât si SC S SA, care da nastere la drepturi si obligatii în sarcina tuturor persoanelor între care acesta se leaga, fiind vorba astfel de un raport juridic cu pluralitate de subiecti, iar desfiintarea acestuia în justitie, în varianta anularii sau a constatarii nulitatii absolute presupune conditia participarii în proces a tuturor partilor contractului (art. 48 C.p.civ.). Aceasta solutie se impune ca o necesitate juridica, deoarece este de neconceput ca acelasi act, expresie a unuia si aceluiasi consimtamânt, sa fie în acelasi timp valabil fata de o parte si nevalabil fata de cealalta parte.

Or, prin cererea de chemare în judecata reclamantul a solicitat desfiintarea contractului încheiat între pârât si o terta persoana, care desi parte în contractul susaratat nu a fost chemata în judecata, nefiind astfel îndeplinita conditia participarii personale a tuturor subiectilor raportului juridic, sanctiunea fiind aceea a respingerii actiunii pentru neândeplinirea conditiei privind coparticiparea procesuala, în speta pasiva obligatorie.

O asemenea actiune are ca efect inopozabilitatea hotarârii si implicit inopozabilitatea executarii ei fata de partea care nu a fost chemata în judecata, respectiv SC S SA.

Totodata se apreciaza ca instanta nu putea pune în discutie necesitatea introducerii în cauza a SC S SA, întrucât ar fi creat în sarcina pârâtului o inegalitate de tratament inechitabila si chiar o antepronuntare cu privire la solutia ce urma sa o dea, daca reclamantul s-ar fi opus cererii de introducere în cauza. În acest sens se apreciaza ca partile în respectarea dreptului la un proces echitabil trebuie sa beneficieze de egalitate de tratament, instanta neputând încalca principiul impartialitatii fata de ambele parti.

Având în vedere considerentele expuse si vazând dispozitiile art. 137 C.p.civ. instanta apreciaza ca solutionarea acestei exceptii face de prisos cercetarea fondului cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei conditiei privind coparticiparea procesuala pasiva obligatorie invocata din oficiu.

Respinge actiunea formulata de reclamantul S.B.C., în contradictoriu cu pârâtul M.V., pentru lipsa conditiei privind coparticiparea procesuala pasiva obligatorie.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro