404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Soluţionarea cauzei civile, având ca obiect contestaţie la executare silită

SENTINŢA CIVILĂ 4

DOSAR Nr.1750/249/2009

SENTINŢA CIVILĂ Nr.213 din data de 18.03.2010

Pe rol soluţionarea cauzei civile, având ca obiect contestaţie la executare silită, acţiune formulată de contestatoarea SC P SRL, împotriva intimatei SC H SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţă public au lipsit părţile, contestatoarea fiind reprezentată de avocat T G.

Se face referatul cauzei de grefier, după care:

Nemaifiind alte cereri instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Contestatoarea prin avocat solicită admiterea cererii şi anularea actelor de executare având în vedere că în calea de atac a recursului, conform certificatului de grefă ataşat, s-a admis recursul şi s-a modificat încheierea dispunându-se respingerea cererii de investire cu formulă executorie a cec-ului ce a stat la baza pornirii executării silite, fără cheltuieli de judecată.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.12.2009, contestatoarea SC P SRL, în contradictoriu cu intimata SC H SRL, solicitând să se constate prescris dreptul SC H SRL de a solicita executarea silită a filei CEC, seria BR 300, nr.197762 să se anuleze somaţiei nr.171/07.12.2009, procesul-verbal de cheltuieli 07.12.2009, procesul-verbal din 15.12.2009, precum şi toate actele de executare silită subsecvente acestora întocmite în dosarul de executare silită nr.171/2009 al BEJ OC şi să se dispună suspendarea executării silite.

În motivarea cererii contestatoarea invocă excepţia prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită a filei CEC, seria BR 300, nr.197762 întrucât prezentarea la plată a filei CEC trebuie să aibă loc în 15 zile de la data emiterii sale.

Potrivit art.43 din Legea nr.59/1934, posesorul poate exercita dreptul de regres împotriva giranţilor, trăgătorului şi celorlalţi obligaţi, dacă cecul prezentat în termen util nu este plătit şi dacă refuzul de plată este constatat fie printr-un act autentic (protest), fie printr-o declaraţie a trasului datată şi scrisă pe cec, cuprinzând ziua când a fost prezentat.

Se mai arată că articolul 73 din Legea nr.59/1934 statuează că acţiunile de regres ale posesorului împotriva trăgătorului sau celorlalţi obligaţi se prescriu prin curgerea unui termen de 6 luni, socotite de la expirarea termenului de prezentare a filei cec.

Or, în speţă, SC H SRL, a ignorat caracterul prescriptiv al normelor juridice anterior menţionate şi a iniţiat demersurile aferente excitării acţiunii de regres împotriva subscrisei prin depăşirea vădită a termenelor legale, fila CEC a fost emisă la data de 10.10.2008, în timp ce SC H SRL, a prezentat la plata CEC-ul la data de 4.11.2009 (refuzul de plată fiind înregistrat către BCR L G la data de 10.11.2009), iar pe de altă parte a declanşat formalităţile aferente executării silite la data de 19.11.2009 (cu mult peste termenul de 6 luni de zile prescris de art.73 din Legea nr.59/1934).

Mai arată că anularea formelor de executare silită se impune, atât faţă de intervenirea prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită a filei CEC cât şi faţă de lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al sumei de bani la care face trimitere înscrisul anterior menţionat. Caracterul incert al creanţei rezultă neconcordanţa existentă între suma de bani înscrisă în cuprinsul filei CEC şi suma de bani real datorată SC H SRL la data emiterii filei CEC, respectiv la 10.10.2008.

Mai arată contestatoarea că, la data emiterii filei CEC, SC P SRL nu datora SC H SRL suma de 574.987.09 lei, valoarea totală a facturilor până la data de 10.10.2008, fiind în sumă de 221.298 lei şi nu de 574.987.09 lei, aşa cum a fost completat. Apoi incertitudinea pretinsă de SC H SRL reiese din necorelarea sumei de bani înregistrată în contabilitatea contestatoarei cu suma de bani solicitată excesiv de către SC H SRL şi că a livrat SC P SRL combustibil în valoare totală de 444.552,77 lei, acesta fiind şi soldul debitor la data de 30.10.2009 al contului contestatoarei referitor la SC H SRL.

Mai arată contestatoarea că lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei SC H SRL derivă şi din lipsa unui cadru contractual între cele două societăţi comerciale referitor la furnizarea de combustibil, neexistând nici o înţelegere contractuală referitoare la valoarea penalităţilor de întârziere.

Referitor la cererea de suspendare a executării, se arată că această măsură este necesară, întrucât continuarea cursului executării silite este de natură să aducă grave prejudicii subscrisei proprietară a imobilului asupra căruia s-a instituit măsura sechestrului asigurator, deoarece în cazul continuării executării silite, imobilul urmează a fi scos din patrimoniul contestatoarei, prin vânzare la licitaţie publică, întoarcerea executării silite, fiind dificil de realizat, sau chiar imposibilă. Astfel, după întabularea în cartea funciară, adjudecatarul va putea să dispună de imobil, în orice mod, în calitate de proprietar, fapt de natură să prejudicieze în mod grav interesele subscrisei, existând pericolul iminent ca imobilul să fie executat silit pentru un preţ derizoriu, valoarea reală de circulaţie a acestuia fiind mult mai mare.

În drept, se invocă dispoziţiile Legii 59/1934.

În dovedirea acţiunii, contestatoarea a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul intimatei, expertiza contabilă.

Alăturat cererii, contestatoarea a ataşat în copie următoarele acte: somaţia şi proces-verbal nr.171/07.12.2009, emisă de BEJ O C, fila CEC seria BE 300, nr.00197762, Borderou de încasare a cecului emis de Raiffeisen Bank, cererea de învestire cu formulă executorie a cecului seria BE 300, nr.00197762, emis la data de 10.10.2008 formulată de către SC H SRL, notificare din data de 02.12.2009, prin care SC P SRL a convocat SC H la04.12.2009, orele 13.00 în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului referitor la suma de plată datorată.

La termenul din 19.02.2010, contestatoarea SC P SRL, a depus cerere precizatoare în care arată că obiectul cererii este opoziţia la executarea silită formulată în temeiul Legii speciale a CEC-ului (Legea nr.59/1934); totodată, arată că renunţă la susţinerea capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării silite declanşate în dosarul nr.171/2009 de către BEJ O C. Ulterior la termenul din 19.02.2010 contestatoarea a precizat că susţine drept motive ale opoziţiei pe cele indicate la pct.I din cerere.

Alăturat cererii, contestatoarea a depus un set acte, respectiv: înştiinţare de plată, notificare, somaţie de plată nr.171/07.12.2009, emisă de BEJ O C către SC P SRL, somaţia de plată nr.171/07.12.2009, factura nr.004654/14.10.2009, factura nr.004549/30.09.2009, factura nr.003064/29.10.2008, factura seria HL, nr.004411/31.08.2009, factura seria HL, nr.003896/18.05.2009, factura seria HL, nr.003697/01.04.2009, factura seria HL, nr.004133/16.07.2009, factura seria HL, nr.004219/30.07.2009, factura seria HL, nr.004617/01.10.2009.

Cererea a fost timbrată conform chitanţei nr.556/14.01.2010 şi timbru judiciar.

Intimata, deşi legal citată nu a formulat întâmpinare pentru a-şi preciza apărările.

Din oficiu instanţa a dispus ataşarea dosarului de executare nr. 171/2009 al BEJ O C.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.10.2008 contestatoarea SC P SRL a emis fila CEC seria BE 300 nr. 00197762 în favoarea SC H SRL pentru suma de 574987,09 lei.

Intimata a prezentat la 04.11.2009 CEC-ul la plată Băncii Raiffeisen Bank L care l-a refuzat la plată la 11.11.2009 pentru lipsă totală de disponibil .

În consecinţă prin încheierea civilă din 25.11.2009 intimata a investit cec-ul cu formulă executorie şi a obţinut prin încheierea din 03.12.2009 încuviinţarea executării silite a creditoarei.

Drept urmare BEJ O C a început executarea silită a contestatoarei şi a emis următoarele acte de executare: somaţia nr.171/07.12.2009 prin care executorul judecătoresc a somat-o pe contestatoare să execute titlul executoriu, procesul-verbal de cheltuieli 07.12.2009 şi procesul-verbal din 15.12.2009 prin care s-a identificat un imobil al contestatoarei.

Întrucât titlul executoriu în baza căruia a fost pornită executarea nu este o hotărâre judecătorească, împotriva lui pot fi invocate apărări de fond (art. 399 al.3 C.p.civ.9), de genul celei invocate de contestatoare constând în prescrierea dreptului de a solicita executarea silită a filei CEC.

Deşi contestatoarea a indicat prin precizările făcute că obiectul cererii îl constituie opoziţia la executare instanţa apreciază că motivele invocate astfel cum au fost restrânse privesc o veritabilă contestaţie la executare (cererea fiind valabilă chiar dacă poartă o denumire greşită cf. art. 84 C.p.civ.), întrucât opoziţia la executare este o cale de apărare pusă de legiuitor la îndemâna debitorului, pentru a se apăra, pe calea excepţiilor împotriva pretenţiilor creditorului având ca scop invalidarea raportului derivat din cec.

Potrivit art.54 din Lg.5971934, debitorul care a primit somaţia de plată este în drept să facă opoziţie la executare în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, la judecătoria care a investit biletul la ordin cu formula executorie.

Conform dispozitiilor art.55 din Legea nr.59/1934, la somaţia de executare a cecului, debitorul nu va putea opune decât excepţiile privind nulitatea titlului potrivit dispozitiilor art.2, precum si cele care nu sunt oprite de art.23, iar excepţiile personale trebuie să fie de grabnică soluţionare şi întotdeauna întemeiate pe o proba scrisă, tocmai pentru a nu mai fi nevoie de administrarea altor probe, care ar conduce la tergiversarea judecarii cauzei, putându-se invoca excepţii privind nulitatea titlului, cum ar fi cele formale şi cele care privesc incapacitatea, falsul, lipsa de mandat si excepţii procedurale care privesc condiţiile de exercitare a acţiunii. Ori motivele invocate de contestatoare privesc nu cauze de nulitate a CEC-ului expres prevăzute de legea invocată, ci intervenirea prescripţiei dreptului de a solicita acţiunea în regres.

Pentru valorificarea drepturilor izvorând din CEC-ul în cauză intimata în caz de refuz la plată a acestuia are la dispoziţie fie acţiunea directă fie acţiunea în regres.

Potrivit art.43 din Legea nr.59/1934, posesorul poate exercita dreptul de regres împotriva giranţilor, trăgătorului şi celorlalţi obligaţi, dacă cecul prezentat în termen util nu este plătit şi dacă refuzul de plată este constatat fie printr-un act autentic (protest), fie printr-o declaraţie a trasului datată şi scrisă pe cec, cuprinzând ziua când a fost prezentat.

Prezentarea la plată a cec-ului trebuie să aibă loc în 15 zile de la data emiterii lui (art.30 din Lg.59/1934). În caz de refuz de plată dacă cec-ul e prezentat în termen util acţiunile de regres ale posesorului împotriva trăgătorului sau celorlalţi obligaţi se prescriu prin curgerea unui termen de 6 luni, socotite de la expirarea termenului de prezentare a filei cec (art.73 din Lg.59/1934).

Ori în speţă la data de 10.10.2008 contestatoarea SC P SRL a emis fila CEC în favoarea SC H SRL care l-a prezentat la plată Băncii Raiffeisen Bank L la 04.11.2009, fiind refuzat la plată la 11.11.2009 pentru lipsă totală de disponibil, deci peste termenul de 15 zile susmenţionat, fapt ce conduce la prescrierea dreptului intimatei de a porni acţiunea în regres contra trăgătorului, astfel că investirea cu formulă executorie a cec-ul ce a stat la baza pornirii executării silite este nelegală, intimata având la îndemână o acţiune directă împotriva contestatoarei prescriptibilă în termenul general de prescripţie.

În plus se reţine că potrivit certificatului de grefă emis de Tribunalul C, prin decizia civilă nr.171R din 24.02.2010 s-a admis recursul împotriva încheierii civile din 25.11.2009, pe care a modificat-o în sensul respingerii cererii intimatei de investire cu formulă executorie a CEC-ului seria BE 300 nr.197762. Drept urmare desfiinţându-se titlul executoriu, executarea silită este nelegală şi toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desfiinţate de drept (art.3715 lit.d şi art. 379 1 C.p.civ.)

Faţă de considerentele ce preced instanţa apreciază întemeiată cererea contestatoarei, urmând a o admite pe cale de consecinţă şi în temeiul art. 404 C.p.civ. va dispune anularea actelor de executare întocmite de BEJ O C în dosarul de executare nr.171/2009 şi încetarea executării silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC P SRL, în contradictoriu cu intimata SC H SRL.

Anulează actele de executare întocmite de BEJ O C în dosarul de executare nr.171/2009 şi dispune încetarea executării silite.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.03.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

(Sentinţa a rămas irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro