404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Infracţiunilor de „contrabandă calificată” prevăzută de art.271 din legea 86/2006 şi „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prevăzută de art.138 din Legea 295/2007 cu ref. la art.279 al.1 din c.p.

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul V.I., trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.16D/P/2008 pentru săvârşirea infracţiunilor de „contrabandă calificată” prevăzută de art.271 din legea 86/2006 şi „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prevăzută de art.138 din Legea 295/2007 cu ref. la art.279 al.1 din c.p.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 16 aprilie 2009, fiind consemnate în încheierea din acea zi ce face parte integrantă din prezenta sentinţă când instanţa, având nevoie de timp pentru studierea dosarului, a amânat pronunţarea la 23 aprilie şi, în urma deliberării, pronunţă următoarea soluţie:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.16/D/P/2008 a fost trimis în judecată inculpatul V.I. cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă calificată prevăzută de art.271 din Legea 86/2006 şi „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prevăzute de art.138 din Legea 295/2004 cu referire la art.279 al.1 c.p. cu aplicarea art.13 c.p. şi art.33 lit.a c.p. Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Intrând în Magazinul Universal „Ţ” de pe strada V. aparţinând firmei E.D.I. în care se comercializau articole de vânătoare şi pescuit, inculpatul V.I. s-a hotărât să-şi cumpere un pistol cu gaze.

Întrucât vânzătoarea a refuzat să-i facă actul de vânzare-cumpărare motivând că fotografia de pe buletinul de identitate era veche,acesta l-a rugat pe fiul său, învinuitul V.F. să-i dea cartea lui de identitate pentru a realiza tranzacţia.

După ce vânzătoarea l-a asigurat că pentru a deţine şi folosi o astfel de armă nu este nevoie de autorizaţie, învinuitul V.F. a acceptat ca tatăl său – V.I. să cumpere pistolul cu gaze folosind cartea sa de identitate.

Astfel, în baza contractului de vânzare-cumpărare seria x nr.xx din data de 18.01.2007 inculpatul a cumpărat o armă neletală, respectiv un pistol cu gaze marca „EKOL TUNA model 635 Sieger seria T 612913 de calibru 8 mm.

În cursul aceleiaşi zile, prin Punctul Vamal O., inculpatul V.I. a introdus, fără drept, în ţară, arma neletală achiziţionată din B. La data de 10.03.2008 inculpatul a predat organelor de poliţie pistolul cu gaze cumpărat din B. şi actul de cumpărare, în original.

Din concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică balistică efectuată în cauză, rezultă că arma deţinută de inculpatul V.I. face parte din categoria armelor neletale, cu gaze sub presiune şi este în stare de funcţionare.

Audiat atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de cercetare judecătorească, inculpatul a recunoscut că a cumpărat din oraşul S. – B., pe numele fiului său V.F. un pistol cu gaze şi că l-a introdus în ţară fără să facă o declaraţie vamală.

Instanţa, la termenul de judecată din data de 16.04.2009 a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei, din art.138 din legea 295/2004, cu referire la art.279 al.1 c.p. în art.136/1 din legea 295/2004, republicată, cu aplicarea art.13 c.p., articol introdus prin OUG 26/2008 şi a schimbat încadrarea juridică în baza textului menţionat pentru motivul că, faptele de a deţine şi de a folosi o armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, a primit o altă încadrare juridică, textul actual prevăzând o sancţiune mai blândă faţă de cea prevăzută de lege la data săvârşirii infracţiunii în cauză.

Inculpatul, tot la termenul de judecată din 16.04.2009 a solicitat achitarea sa conform art.10 lit.b/1 c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.271 din Legea 86/2004 motivat de faptul că nu prezintă pericol social şi achitarea conform art.10 lit.d c.p.p. pentru infracţiunea prevăzută de art.136/1 din legea 295/2994 republicată – pentru lipsa intenţiei necunoscând obligaţiile ce-i reveneau în urma cumpărării acelei arme.

Instanţa, analizând cererile de achitare formulate de inculpat, urmează a le respinge pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art.271 din legea 86/2006, nu poate fi dispusă achitarea conform art.10 lit.b/1 c.p.p. întrucât inculpatul nu a precizat că le-ar fi arătat pistolul vameşilor şi că aceştia i-ar fi spus că poate intra cu el în ţară fără declaraţie vamală.

Cert este că inculpatul a introdus pistolul în ţară fără declaraţie vamală şi astfel sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată.

De asemenea, inculpatul nu poate invoca că nu a ştiut că trebuie să dea o declaraţie vamală şi nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii, motivat de faptul că legea penală trebuie cunoscută de toţi destinatarii care trebuie să-şi conformeze conduita exigenţelor ei. Nu se poate invoca necunoaşterea legii, deoarece nimeni nu poate fi presupus că o ignoră.

De asemenea, instanţa nu poate aplica în cauză dispoziţiile art.10 lit.d c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.136/1 din legea 295/2004, republicată, pentru faptul că la stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei fapte se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei – introducerea în ţară, fără drept, a unei arme neletale, calibru 8 mm pe care apoi a deţinut-o, fără certificat de deţinător, scopul urmărit de inculpat; împrejurările în care fapta a fost comisă; urmarea care s-ar fi putut produce – este evident că s-ar fi putut produce prejudicii mari prin folosirea acestei arme; persoana şi conduita inculpatului.

Având în vedere criteriile prevăzute de lege şi analizate mai sus, instanţa constată că, fapta reţinută în sarcina inculpatului prezintă gradul de pericol social al infracţiunii de deţinere sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, neputându-se considera că a adus o atingere minimă a valorilor ocrotite penaliceşte şi prin aceasta reliefează o lipsă vădită de importanţă faţă de dispoziţiile legale.

Pentru aceste considerente, instanţa constată că, în drept, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.136/1 din legea 295/2004, republicată, cu aplicarea 13 c.p. (OUG 26/2008) şi art.271 din legea 86/2006, ambele cu aplicarea art.74-76 c.p.

La individualizarea pedepsei instanţa are în vedere circumstanţele reale în care au fost săvârşite faptele, modalitatea şi împrejurările comiterii acestora (a introdus în ţară, prin punctul vamal O., o armă neletală de 8 mm fără să dea declaraţie vamală şi fără să posede autorizaţie legală de deţinere), circumstanţele personale ale inculpatului, atitudinea sinceră a acestuia, vârsta de 57 de ani, căsătorit, cu un loc de muncă, starea de sănătate a acestuia, fără antecedente penale, precum şi criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art.72 c.p.

Faţă de aceste circumstanţe, instanţa apreciază că în cauză pot fi aplicate dispoziţiile art.74-76 c.p şi reduce astfel cu mult sub minimul prevăzut de lege pedeapsa aplicată, iar ca modalitate de executare aplicarea dispoziţiilor art.81-82 c.p., scopul pedepsei şi reeducarea inculpatului putându-se efectua şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie.

Urmează a atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83-84 c.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.118 lit.e c.p. urmează a dispune confiscarea specială în folosul statului a unui pistol cu gaze marca „EKOL TUNA”, model 635 „Sieger”, seria T 6121913 de calibru 8 mm depus la Camera de Corpuri Delicte a IPJ Călăraşi.

În baza art.191 c.,p.p. urmează a obliga inculpatul la 400 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de achitare conform art.10 lit.b1 c.p.p. pentru infracţiunea prev. de art.271 din Legea 86/2006 formulată de inculpatul V.I..

În baza art.334 c.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din art.138 din Legea 295/2004 cu referire la art.279 al.1 c.p. cu aplicarea art.13 c.p. în art.1361 din legea 295/2004 republicată, cu aplicarea art.13 c.p., articol introdus prin OUG 26/2008.

Respinge cererea de achitare conform art.10 lit.d c.p.p. pentru infracţiunea prev. de art.1361 din legea 295/2004 republicată.

În baza art.271 din Legea 86/2006 cu aplicarea art.74-76 c.p. condamnă pe inculpatul V.I., fiul lui D. şi I., născut la xx.xx.xxxx în comuna O., jud.C., domiciliat în C., str.B.,nr.x, bl.x, sc.x, et.x, ap.x, jud.C., CNP xxxxxxxxxxxxx, la 3 luni închisoare..

În baza art.1361 din legea 295/2004 cu aplicarea art.13 c.p. (OUG 26/2008) şi art.74-76 c.p., condamnă pe acelaşi inculpat la 2 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a c.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 luni închisoare.

În baza art.71 c.p. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a,b c.p. pe durata executării pedepsei.

În baza art.81-82 c.p. şi art.71 al.5 c.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celor accesorii pe o durată de 2 ani şi 3 luni, termen de încercare ce curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83-84 c.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.118 lit.e c.p. dispune confiscarea specială în folosul statului a unui pistol cu gaze marca „EKOL TUNA”, model 635 „Sieger”, seria T 6121913 de calibru 8 mm depus la Camera de Corpuri Delicte a IPJ Călăraşi.

Obligă inculpatul la 550 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezentând onorariu apărător oficiu, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpat.

Pronunţată în şedinţă publică azi 23 aprilie 2009.

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul V.I., trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.16D/P/2008 pentru săvârşirea infracţiunilor de „contrabandă calificată” prevăzută de art.271 din legea 86/2006 şi „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prevăzută de art.138 din Legea 295/2007 cu ref. la art.279 al.1 din c.p.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la 16 aprilie 2009, fiind consemnate în încheierea din acea zi ce face parte integrantă din prezenta sentinţă când instanţa, având nevoie de timp pentru studierea dosarului, a amânat pronunţarea la 23 aprilie şi, în urma deliberării, pronunţă următoarea soluţie:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.16/D/P/2008 a fost trimis în judecată inculpatul V.I. cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă calificată prevăzută de art.271 din Legea 86/2006 şi „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” prevăzute de art.138 din Legea 295/2004 cu referire la art.279 al.1 c.p. cu aplicarea art.13 c.p. şi art.33 lit.a c.p. Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Intrând în Magazinul Universal „Ţ” de pe strada V. aparţinând firmei E.D.I. în care se comercializau articole de vânătoare şi pescuit, inculpatul V.I. s-a hotărât să-şi cumpere un pistol cu gaze.

Întrucât vânzătoarea a refuzat să-i facă actul de vânzare-cumpărare motivând că fotografia de pe buletinul de identitate era veche,acesta l-a rugat pe fiul său, învinuitul V.F. să-i dea cartea lui de identitate pentru a realiza tranzacţia.

După ce vânzătoarea l-a asigurat că pentru a deţine şi folosi o astfel de armă nu este nevoie de autorizaţie, învinuitul V.F. a acceptat ca tatăl său – V.I. să cumpere pistolul cu gaze folosind cartea sa de identitate.

Astfel, în baza contractului de vânzare-cumpărare seria x nr.xx din data de 18.01.2007 inculpatul a cumpărat o armă neletală, respectiv un pistol cu gaze marca „EKOL TUNA model 635 Sieger seria T 612913 de calibru 8 mm.

În cursul aceleiaşi zile, prin Punctul Vamal O., inculpatul V.I. a introdus, fără drept, în ţară, arma neletală achiziţionată din B. La data de 10.03.2008 inculpatul a predat organelor de poliţie pistolul cu gaze cumpărat din B. şi actul de cumpărare, în original.

Din concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică balistică efectuată în cauză, rezultă că arma deţinută de inculpatul V.I. face parte din categoria armelor neletale, cu gaze sub presiune şi este în stare de funcţionare.

Audiat atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de cercetare judecătorească, inculpatul a recunoscut că a cumpărat din oraşul S. – B., pe numele fiului său V.F. un pistol cu gaze şi că l-a introdus în ţară fără să facă o declaraţie vamală.

Instanţa, la termenul de judecată din data de 16.04.2009 a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptei, din art.138 din legea 295/2004, cu referire la art.279 al.1 c.p. în art.136/1 din legea 295/2004, republicată, cu aplicarea art.13 c.p., articol introdus prin OUG 26/2008 şi a schimbat încadrarea juridică în baza textului menţionat pentru motivul că, faptele de a deţine şi de a folosi o armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, a primit o altă încadrare juridică, textul actual prevăzând o sancţiune mai blândă faţă de cea prevăzută de lege la data săvârşirii infracţiunii în cauză.

Inculpatul, tot la termenul de judecată din 16.04.2009 a solicitat achitarea sa conform art.10 lit.b/1 c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.271 din Legea 86/2004 motivat de faptul că nu prezintă pericol social şi achitarea conform art.10 lit.d c.p.p. pentru infracţiunea prevăzută de art.136/1 din legea 295/2994 republicată – pentru lipsa intenţiei necunoscând obligaţiile ce-i reveneau în urma cumpărării acelei arme.

Instanţa, analizând cererile de achitare formulate de inculpat, urmează a le respinge pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveşte infracţiunea prev. de art.271 din legea 86/2006, nu poate fi dispusă achitarea conform art.10 lit.b/1 c.p.p. întrucât inculpatul nu a precizat că le-ar fi arătat pistolul vameşilor şi că aceştia i-ar fi spus că poate intra cu el în ţară fără declaraţie vamală.

Cert este că inculpatul a introdus pistolul în ţară fără declaraţie vamală şi astfel sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă calificată.

De asemenea, inculpatul nu poate invoca că nu a ştiut că trebuie să dea o declaraţie vamală şi nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii, motivat de faptul că legea penală trebuie cunoscută de toţi destinatarii care trebuie să-şi conformeze conduita exigenţelor ei. Nu se poate invoca necunoaşterea legii, deoarece nimeni nu poate fi presupus că o ignoră.

De asemenea, instanţa nu poate aplica în cauză dispoziţiile art.10 lit.d c.p.p. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.136/1 din legea 295/2004, republicată, pentru faptul că la stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei fapte se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei – introducerea în ţară, fără drept, a unei arme neletale, calibru 8 mm pe care apoi a deţinut-o, fără certificat de deţinător, scopul urmărit de inculpat; împrejurările în care fapta a fost comisă; urmarea care s-ar fi putut produce – este evident că s-ar fi putut produce prejudicii mari prin folosirea acestei arme; persoana şi conduita inculpatului.

Având în vedere criteriile prevăzute de lege şi analizate mai sus, instanţa constată că, fapta reţinută în sarcina inculpatului prezintă gradul de pericol social al infracţiunii de deţinere sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, neputându-se considera că a adus o atingere minimă a valorilor ocrotite penaliceşte şi prin aceasta reliefează o lipsă vădită de importanţă faţă de dispoziţiile legale.

Pentru aceste considerente, instanţa constată că, în drept, fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.136/1 din legea 295/2004, republicată, cu aplicarea 13 c.p. (OUG 26/2008) şi art.271 din legea 86/2006, ambele cu aplicarea art.74-76 c.p.

La individualizarea pedepsei instanţa are în vedere circumstanţele reale în care au fost săvârşite faptele, modalitatea şi împrejurările comiterii acestora (a introdus în ţară, prin punctul vamal O., o armă neletală de 8 mm fără să dea declaraţie vamală şi fără să posede autorizaţie legală de deţinere), circumstanţele personale ale inculpatului, atitudinea sinceră a acestuia, vârsta de 57 de ani, căsătorit, cu un loc de muncă, starea de sănătate a acestuia, fără antecedente penale, precum şi criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art.72 c.p.

Faţă de aceste circumstanţe, instanţa apreciază că în cauză pot fi aplicate dispoziţiile art.74-76 c.p şi reduce astfel cu mult sub minimul prevăzut de lege pedeapsa aplicată, iar ca modalitate de executare aplicarea dispoziţiilor art.81-82 c.p., scopul pedepsei şi reeducarea inculpatului putându-se efectua şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie.

Urmează a atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83-84 c.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.118 lit.e c.p. urmează a dispune confiscarea specială în folosul statului a unui pistol cu gaze marca „EKOL TUNA”, model 635 „Sieger”, seria T 6121913 de calibru 8 mm depus la Camera de Corpuri Delicte a IPJ Călăraşi.

În baza art.191 c.,p.p. urmează a obliga inculpatul la 400 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de achitare conform art.10 lit.b1 c.p.p. pentru infracţiunea prev. de art.271 din Legea 86/2006 formulată de inculpatul V.I..

În baza art.334 c.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din art.138 din Legea 295/2004 cu referire la art.279 al.1 c.p. cu aplicarea art.13 c.p. în art.1361 din legea 295/2004 republicată, cu aplicarea art.13 c.p., articol introdus prin OUG 26/2008.

Respinge cererea de achitare conform art.10 lit.d c.p.p. pentru infracţiunea prev. de art.1361 din legea 295/2004 republicată.

În baza art.271 din Legea 86/2006 cu aplicarea art.74-76 c.p. condamnă pe inculpatul V.I., fiul lui D. şi I., născut la xx.xx.xxxx în comuna O., jud.C., domiciliat în C., str.B.,nr.x, bl.x, sc.x, et.x, ap.x, jud.C., CNP xxxxxxxxxxxxx, la 3 luni închisoare..

În baza art.1361 din legea 295/2004 cu aplicarea art.13 c.p. (OUG 26/2008) şi art.74-76 c.p., condamnă pe acelaşi inculpat la 2 luni închisoare.

În baza art.33 lit.a c.p. inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 luni închisoare.

În baza art.71 c.p. interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a,b c.p. pe durata executării pedepsei.

În baza art.81-82 c.p. şi art.71 al.5 c.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celor accesorii pe o durată de 2 ani şi 3 luni, termen de încercare ce curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83-84 c.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.118 lit.e c.p. dispune confiscarea specială în folosul statului a unui pistol cu gaze marca „EKOL TUNA”, model 635 „Sieger”, seria T 6121913 de calibru 8 mm depus la Camera de Corpuri Delicte a IPJ Călăraşi.

Obligă inculpatul la 550 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezentând onorariu apărător oficiu, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpat.

Pronunţată în şedinţă publică azi 23 aprilie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro